Tải bản đầy đủ

Một số lý luận vè kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Mở đầu
A) Kinh tế nhà nớc: Là một bộ phận có vai trò quyết định trong cơ cấu
kinh tế xã hội chủ nghĩavà trong các bộ phận cấu thành của kinh tế Nhà nớc
thì khu vực Doanh nghiệp Nhà nớc là một bộ phận chủ yếu và có vị trí đặc
biệt. Trong thời kỳ trớc đây, chúng ta đã mắc nhiều sai lầm trong lý luận, về
kinh tế nhà nớc và Doanh nghiệp Nhà nớc. Hiện nay khi các nớc đã và đang
chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trờng thì lại có rất nhiều lý luận còn tản
mạn, thậm trí còn mâu thuẫn nhau. Bên cạnh đó, kinh tế Nhà nớc và đặc biệt
là Doanh nghiệp Nhà nớc lại có vai trò hết sức to lớn, mà quan trọng nhất là
góp phần chủ yếu để kinh tế Nhà nớc thực hiện đợc vai trò chủ đạo ở mình
trong nền kinh tế Quốc doanh. Chính vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ Doanh
nghiệp Nhà nớc cùng vai trò của nó trong hệ thống kinh tế nói chung trong
điều kiện kinh tế thị trờng ảnh hởng Xã hội chủ nghiã là một việc làm cần
thiết và mang tính cấp bách cả về luận thực tiễn. Trong khi đó, chúng ta đang
chuyển đổi sang cơ chế thị trờng với rất nhiều biến động to lớn cả về kinh tế
và chính trị, chúng ta đang đứng trớc những cơ hội thách thức từ cả khu vực và
Quốc tế. Những biến động trên Thế giới và cả trong nội tại nền kinh tế của
chúng ta nh việc xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, thiếu cổ phần hoá doanh
nghiệp đặc biệt là Doanh nghiệp Nhà nớc đã có tác động mạnh đến đời sống
kinh tế - xã hội. Vì vậy chúng ta cần phải khẳng định nâng cao vai trò quy
định trong cơ cấu kinh tế Xã hội chủ nghĩa của kinh tế Nhà nớc, mà ở đây

Doanh nghiệp Nhà nớc. Với việc nghiên cứu, làm rõ các vấn đề về Doanh
nghiệp Nhà nớc với vai trò của nó, chúng ta sẽ có đợc những quan điểm lý
luận đúng đắn và phù hợp với đờng lối và định hớng cải cách kinh tế của Đảng
và nhà nớc ta. Từ đó, sẽ có thể thực hiện đợc những bớc cải cách đổi mới và
đầu t hợp lý đối với Doanh nghiệp Nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng đổi h-
ớng Xã hội chủ nghĩa này góp phần đa đất nớc đi lên, trở thành một cờng quốc
về kinh tế trên Thế giới.
B. Nội dung
I. Một số vấn đề lý luận về kinh tế Nhà nớc và Doanh nghiệp Nhà nớc.
I.1. Khái niệm
I.1.1. Kinh tế Nhà nớc.
Trong một thời gian dài, lý luận kinh tế Xã hội chủ nghĩa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×