Tải bản đầy đủ

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học huyện Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.

 !"#$%&'#()(*+ 
,-./01'#"#2 ./"#
&,#324256,7
,8*,,.9
 $ :;8<:<:=
45$1:7>?%&./
@./"#>'#@518A(1:8>:6,
7 /BCDE@-./1FB&*,
"#>'#@5G./:#324
 884"#&%H>4,*
,,#I:JK8L;B
5
MND>OPQMRSTUVL WPPO(X)#
I1:8>:6,7 <#YE@Z/<#J2.48[
8"#:\./#H: :(>
38I#],%&2:=)DH
>I2 ?^_(
>4,*,,@5`OTa

Z8#"#D>4*(./8
[8"#:\./5M8"#:\./$^"#D
,#"#:./( ! !I>;./5
:"#IbBcJ2.48[
MXde./J2.4*:'$:
=)DH ?>> f8
1
#< *,/251K$'"#&4,
/<#2.2)243.g2$'
h(>4, 5
#<<#'# (>4,./
Bi*,,8[
MXde./^88j5k<^
##],;F>2#FJ518[MXde^#>
#'#>MXde$f8#< *f8"#:\
^))#<,(8[MXde],
#J2.4BN4,555
7j?YD)' "#&(8*8
L "#G^-./#,llNG%
&#* >*8(1:$>4j./>
F49DI5Z].F*J2.4
8[8"#:\./K$>4#  mf
#8[8"#:\#&#,ll,Jn
>I#?<#'#(
./, /]Bi*,,
56fj8[8"#:\#&
#,llNG%&,"#&
-./01#,5M)f\.<#<<
*&<?#“Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
trường Tiểu học huyện Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020”.
2. Mục đích nghiên cứu.
<I>;B"#:<?# ]\#j49J#
8>,8[8"#:\#&#,
llNG%&o 28[8"#:\F
2
ff./#&;DI?<#
'#(./,5
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
3.1. Khách thể nghiên cứu:
18[8"#:\#&5
3.2. Đối tượng nghiên cứu:
X,8[8"#:\#&#,
llNG%&5
4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu.
4.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu:
7<?#J#,8[8"#:\
#&5
4.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu:
M#&#8#,llNG%&5
4.3 Giới hạn về khách thể điều tra:
Q'E18[8"#:\#&3 El,#
;G$,#;5
QkEVpl,#;G$,#;5
5. Giả thuyết khoa học.
18[MXde#&>m238
?>4(./$#(./
#&$<#8[8"#:\#&
<I>; 8,,$L?B&F
495
6. Nhiệm vụ nghiên cứu.
6.1. 7<?#I>;\#j( 5
6.2. 7<?#I>;49( 5
3
6.3 1J# 8>,8[8"#:\
#&#,llNG%&o ?<#'#+ ./
,5
7. Phương pháp nghiên cứu.
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.
7<?#MND7D"#(1:77
./,#B&$<"#<?#5
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
QGI"#>Ed#>8"#:\(l,#
;G$l,#;#&#8D<?#5
QGI_EG_4K#<<
^./q#o#_l,#;G$l,#;
8><#&#,llNG%&5
QGI#<EA\B#<*+
?8<?#"#:\./j#&5
QGI#B:>r
7.3 Phương pháp thống kê toán học: sFJb\B"#:
<?#5
8. Cấu trúc luận văn.
7' ;'#B#jBD. /,#
B://#jL$tI8.#>#E
Chương 1:MI>;\#j(8[8"#:\
#&5
Chương 2:48[8"#:\*
8[8"#:\#&#,llNG%&5
Chương 3: Z8>,8[8"#:\
#&#,llNG%&WPTTQWPWP5
4
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ
quản lý trường Tiểu học.
u#;f (2"#:\],"#
2 5l8"#:\h#34>42*85M)
>42*8o ,#"#:IL>#
I5*,^_:$>4N##B
N\555:$?'#5128%(
;?'#!4(<$ 
83+? /<#5
7>4,+ "#:\$#"#:
\./$<#*>4#%"#2 (
KB&"#:\5
6"#:\./8[8"#:\./
$\=,@72.2)243
.g2@],$\=,2
./0(5
<$#*f<?#"#:\./
(:E@7"#:\&@vG56w Z5x
y*Bz@d#:\"#.2<D#,@vZ5xy*Bz5
7 ./&A*Q  65{A#B JB  B+BB
, "#:\#< *^l,#;
o@y"#:8(/#8#*,
+?%h8.&@5MF#:B*
K >42*>4]m"#:\
l,#;G$,#; /<#5
5
|6,7 uL '#(jBc}PBc
KJ#,#*f<?#"#:\./$D
$E@-fB&"#:\@(:G &Zv7AX
1ld-l78L WPTTzq@y&+?"#:\ 8>\
#j49@(#2 <?#B&+?"#:\v7AX
B<l78T}}}zq@2 \JK8"#:\@(7*M*l
v7AX1ld-l78L WPPWzq@j:\#jI"#:
\@(:7#9d#M):7#9DZ~e8vl78
T}}pz555X<$^ 8>j"#:\./E@
6BD"#:\"#4(&@
(:'DX)e9#Q6,yl-sL<)./>
OtTTL WPPW5
u$#<?#,8[
MXde&$#MXde#&$<5#<
<DNG%&#,ll$>2#<
?#,8[MXde#&5
6,<?#J#,8[MXde
#&#,llNG%&$\= ]\#j
49,?<#'#./#&(D
I#B, 5
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
1.2.1. Khái niệm “biện pháp”.
•u6,L T}}W(6,B&JK86,
7 f,$=EM :"# 8/5
1.2.2 Khái niệm “Phát triển”.
•u6,@X+] +
u)#€8I:?@`W}t•a5
G#j>b./8K#=4
6
BJK8#3248
[5M^•"# &B, #,>4
+L::B*‚(>4j,
JK857j#>4L;
>4#•#)4<5
•:1]XeK @G 8"#fj8u
uI:?•$[#  
55555G 8"#f8E#u<J:
;fK?4.. B#
.‚5M^K@5`T}WPa
1.2.3 Khái niệm “Đội ngũ”:
M$#"#, #B#8[57
B, 8[.F+?JK8 88K
E@18[8*?8[)?8[>~555@#
J#•#(#j"#2>48[$E@y*
j 8N+?4
#@5
y, 8[#$#B##$
# 8 $EZ8$ +?j 8
44, 8#?L$FB*
F,#$# 8 /)D5
u#<$<##E18[ 8j3 >
*$F\;F /) ,•>4N#
$Bh$#"#j['5
1.2.4 Khái niệm “Cán bộ”.
•u6,L T}}W(6,B&JK86,
7 f8$=E
7 *$,/#< *I"#5
7
7 *$?/ 8I"# 8+?2
,B*$?/5
1.2.5 Khái niệm “Quản lý”.
•u6,#j@"#:\@D=E@+
?#B8( 8IDI"#@5
d#:\8$ /); 8(
"#:\o 8<B"#:\4, /<#J
D(*"#:\5 !#f"#:\("#:\
8•?L"#:\JD /<#
D(I)>B+?N4,
B #8>b./#34I:4j
4245554, /<# /)  #
:D5
#@e\#j"#:\@(:Zl#y#<
J#:L WPPt$D="#:\>#E@d#:\ 8
F$<"# j,2*8$ 8
#8)4<( &8,5uBJ#,
8"#'(fKJ#,>4"#:\5k4"#:\K$
:JK8#<#c;$:j##
4< #>3:+?>:J#
+?2@5
ƒ5S5oE@d#:\)J# #
B >#$o&K*, 8
„@5
l5y…fBCDE@d#:\ 88#$:
:!482o  /)
($ @5Z/<#("#:\f 8 * $
$ /)($ j
8
>4 K2)5d#:\ 8f
8"#&8(5d#:\%?
Kj?"##jj8•"##j>m
*•\ #5
•"# )DJK8E@d#:\>48</$
+?$D((v"#:\+?"#:\z
<Bv"#:\z ])DLJK8B
555o 8,#j,)>#<hI
,/o  *#B,>4
(@
X:(8"#:\>48$ /)(
"#:\jD"#:\o  /<#(+?]
56fj, /("#:\+ "#,<
#)4J#8< *#j
 /<#51$@)"#@ ,("#:\B 
<>4%%B, 457B, 4B
"##<hIB~L"#:\'
$)B&0B&"#:\5s$$$oEd#:\
uB&u,#j5
†d#:\3 'EM("#:\B"#:\E
QM("#:\]+?./j<5
Qy"#:\$+?u$j/
EZ*<<J•555u$>4,E#j,
"#"#D555M[$BB+?.,
;("#:\.I5
-("#:\B"#:\$ "#,8
"#I!#5•7#9Z1@M( :>
8"#:\^Bf>:>Dj'
9
$D>b./4?#'#(: K /
)(("#:\@5 `}•a
"#:\("#:\:$8F>hJ
\8o  /<#5s$"#:\:$>4B
]m?85Z## L(
"#:\v],zf:$I%5
7#9Z1o@M?L"#:\f],
(8#>:H (f2*8
#< *,"#:\@5`}VOa5
M?L"#:\8.#I?8I
: $("#:\8"#:\"#
f"#:\o 4, /<#"#:\5+:?L
"#:\<8.#("#f"#:\5M?L"#:\"#
D 8B"#;8(B"#:\5
l•ƒKU?L>#2 &U#
(ƒEy+?,B 5
#@MI>;B&"#:\@7J#:M)D"#
J#:L T}}•$<#?L"#:\3 EyQ+
?QQ#NB))QB 5
k#B<?#+B<?#o"#:\$O
?LI:OB2#<"# j#$E
5Kế hoạch hoá:e ,4,$B<.,8"#
*5ML?4.4D(+?JD /<# /
)JD,Bio  /<#.4D5
5Tổ chức: e"#ff<#%"#,
<8jo  /<#B57,+?$,#"#:
"#:\$##34j4245
10
5 Chỉ đạo: 1$)I?8(("#:\5
eK ,<B<,B8<&
, / /<#(+?5
5Kiểm tra:*"# 82 8$ +?J• Jn
4•.Y >"#:8#h>b
8>512)"#f4#N(8
"#:\5
6?L$"#:\$^*F"#&
>4JK857$2,#"#:8: :j4Bc
I8 $2#(>45
MI"#:\I? $8"#:\
.9"#,I("#:\B"#:\
4,vjz514,"#f"#:\:$
#B,I,"#:\51$B*N  $B~#j 
^2("#:\vH L4z5M^,#"#:"#:
\>:H Bn="#f"#:\"#:\
H L4("#:\[5
Hoạt động quản lý có thể được sơ đồ hoá như sau
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ về quản lý
11
M("#:\
MI"#:\
1"#:\
Z/<#"#:\
$ Ed#:\>48$\?#B.‚
"#f8(o  /)%
\)("#:\F"##jB"#5
1.2.6 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường.
1.2.6.1. Khái niệm Quản lý giáo dục:
7"#:\ & ]8$$8./5
6j"#:\7./j8"##j
o#j(("#:\o 8
2,"#:\4, /<#./ B"#:#F
,#"#:,„5
•Z5x5y*E@d#:\./8$,$B
$\?)((("#:\;B#
: hJ)(,vuX8zo  /)
: :,f2,„<I>;j?
j./"##j("#f./(>44
2 \(„• @5`TpTPa5
•->6,>=G ZlE@d#:\"#:\
./$#4,./(1: 
, ( f?j•#<\
./ /<#./ /<#./
,„u&>@`TUtOa5
•->>=7#97&d#E@d#:\./,
8$ /)$B"##j((
"#:\o  ,j•#<\(1:4
,)(AK8(=6,7  <#
 8/"#f.&./,„,./
 /<#.4B<@5`WOtUa5
12
>=7#9-d#\B"#E@d#:\./>48
$\?(("#:\B"#:\o 8
./ /<#KD<I>_j?j./%
"##jB"#(,./"#.2@5`WtTWa5
y, d#:\./$#D=
B#I:##8.#:5
:1]d#X:oE@d#:\./•=+"#
8#4JK8o H *
,„•<#'#(JK8@5`Tta5
d#:\./3 EM("#:\B"#:\
"#,"#:\5
M("#:\EX8 "#:\./5
y"#:\El,./"#.2&5
d#,"#:\E1$ "#,&
.q"#,"#:\.&q"#,
.Q&555M "#,$$:;
8((8,./5
78.#"#:\./3  8>I:EA2.4
N4,"#B)>
./q+?4,L:"# #j
./<##H<##HI>;jD&q
+?8 "#:\./q+?N,3.g
8"#:\<q#8"#:\>b./#34555
7jE@d#:\./j,v+?
8B555zo : :>4jf(I"#
,:>[@`tP}ta5
13
1.2.6.2. Chức năng quản lý giáo dục:
M[8"#:\BQJK8"#:\./$
?L+"#>#E
QM?L+D.#f"#f?#'#,
(BQJK85
QM?L+ "#f$'#8B
QJK857j"#:\./8#
./u>? u /<#(B5
u?L+"#<"#:\./:"#,h
$?L/E
Qy5
Q+?5
QMN##5
Qy 5
l,"#:\./88
.?5d#:\./"#:\ /<#u 
u I(#(E
QZ/<#5
Q78.#5
QGI5
Qe45
Q15
Qlf?+?5
Q1#B,5
QZ*5
Qd#5
QX8 +?5
14
d#:\./)"#fJb\f#$
>8I(#<
+ ./u /<#
u>? (B5
1.2.6.3. Quản lý nhà trường.
& 88j(JK8+?./I>;(
,-./"#.25l8.&8#2
( &8?.B#
8#2 5sj"#:\&$#"#:\
#&$<4E@d#:\8.Q&? >
8$u>B.'.'
/<#./@•:7#97&d#`WOtUa5
•G-kk1]d#X:E@& 8JK8
$.9"#f./>48I(
2'0^5& 88j(83
#3 (,./"#.2$IDI>;@5`Wta5
‡y, d#:\E
d#:\ 88.#"#&(,
"#:\./$#5
->6,>=G ZlK8.#B"#B
, "#:\E@d#:\4,
./(1: , ( f?
j•#<\./ /<#./ /<#
./,„u&>ˆˆ`TOWWa5
d#:\)*,( 
8"#:\4,?L"#:\4,
, /*( f51$)8$\?$B
15
(("#:\o 4,?L, /(
 &2 "#f.&5
X:(*"#:\"#fN##
B>4j8(], "#,
5Z"#,$."#f> "#D5
d#:\&$#"#:\#&$<
+?N#"#f:.('8&
j(^3"#:\#B,I>;j*,
//.&o  /)./5
1.2.7 Đội ngũ cán bộ quản lý.
•u6,E18[j3 >*F
?L, /,48,
v+?zF# 8 /)D5`W}tWa
M$#8[ 8jhB#F#\
; /)#8#j'8•
8#<h56)./E@18[)?@q@18[@q@18[
>~@55555yJ• Jn8[%\#
$EkI#8[qf88[qH L4
8[5
•$8[8"#:\#&#j
 *"#:\;#&
4,#"#f./.9#&2
("#:\<5
1.2.8 Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học.
M%>Bi(B?B
?K +CI#B8B(#.4
)#,5?;24(?
L>:J#51'#?;#•
16
>4L;Bh57j@;@N#.
%B*^_:$f8I
$B:L"#:\K_I$' fJI56f
j,8[MXde##B*#2
[ 8',"#&,#3245
G8[8"#:\4J2.4:
#Ed# *I#5$"# *,o
>5MI#,>4\), /8#+
)#< *,/555$B 8<B)38
32 $B:L!Fh# & ]5M#
"#&,J2.48[8"#:\5
An"# *I#.$f,
#324(B?f8.#J2.4
8[8"#:\3 E
QG8[8"#:\)4,"#
#&+, >hJ)v,o>I#z5
Qkb./8[8"#:\B,4,?
L"#:\(8[4,3.gL4"#:\
H )Dq>&5
Q8I *>4#B,8
[8"#:\#^(&4,)>
K88B•;Bc#jJ2.4f<2
.,85I82$>4L I
KB))>45I88"#:\$#
B,&j3.g#+B, 5
u\#j8[8"#:\<#<E
G8[8"#:\#&4J2.4
"#3.g#&>hJ+, #./
17
[ *8I8[514
,,%'<?#] (uDI
F >](#&:)
DBQJK8,<#'##H8"#:\F
] 2 \(MXde8.#:
F5
1.3. Một số vấn đề chung về nhà trường Tiểu học.
1.3.1 Vị trí của trường Tiểu học:
1#WQ1#,#&JDE@#&I>;
./(j#&j&:(,./"#.25
#&$2.#<@5`UUa5
#&j&:'#,f
2(51$I>;:h./+
*8,./"#.25
1.3.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học:
Z/<#./#&•#W•Qe#j./E@-./
#&o %&>fI>;'#>4
%h2#.?)#,H  ~B~
LI:&>/&#&I>;@5`WVTUa5
Z/<#"#:\#&"#f> .9
>b./$,#"#:244j4o ,#
"#:5
d#:\#&(#"#:\8.&
8//,.&o  /<#5
Z/<#/(./#&,'
 8>E
M(2+j./#&:
2c,#H(h4#GM-sl0MZM5
18
s#f2./.,;j#&#H
D#B,&>&W#+R51+ I.
&.( *h#84&5A2.4
•#Hd#5A2.4#B,:: ,./
0&> ]E?) ~B~L$,#"#:5
1.3.3 Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động quản lý của trường tiểu học.
5#&$, /"#I:>#2E
+?:.&j8./B•
If./#&.X8-s‰1"#D5
l#8„V#+Tj8„• _&
4,BGM-sl0MZM5
d#:\<2<&>5
d#:\>b./I>;jD.&5
Gf&>4,8./5
+?<2<&> 8JK85
5l8"#:\(#&E
#&j&:,./"#.25
#&u 8JK8"#:\"#f
#2 u 88j(83#3 ./"#
.25l8"#:\(#&,'(:(
8"#:\ )JK8)B&)B~#j,#j5
M("#:\(#&)8 "#:\./
&vl,#;$,#;z5
#&,I#8 "#:\ 
"#,4"#:\3 E
Ql,#;$,#;.+, D#
, "#:\8(5l,#;+,
•, Bi"#:\8(•8(;5
19
Q+?1:#&K
8B#*B+l#j5
QM*./<8>:l3M)Z
+?JK8B8•"#D(#j%
4, /<##<\./5
QZ!#&$ 8<+/18#<
l3M)Z>3$, 
+?"#:\8(188./
<5
k4)"#+?
< 8>? +,"#:\&5
Z!#&D#>4"#:\4#< *
)(G^-s‰1[I"#"#:\7;DI
I$5
1.3.4 Quy định hạng trường Tiểu học:
l"#D•I#F •>&
!( !F 5d#D%,4
,8/(78"#:\$#8
"#:\#&$<*oI5l(
#&"#D>#E
Bảng số 1.1: Quy định hạng trường tiểu học.
TT
Trường tiểu học thuộc vùng,
miền
Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3
T #.#3o5 uWp;< uTpW• sTp
W Z%F>2#:: uT};< uTPTp sTP
v7#3E*>ttRWPPURQX-s‰1l.‚4,8
/?/KI>;./*j5`WtWa
1.4 Những nội dung và yêu cầu của việc phát triển đội ngũ cán bộ
quản lý trường tiểu học giai đoạn 2011-2020.
20
1.4.1 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.
l,#;E
•1#,#&l,#;#&$
, /"#I:>#E
†A2.4"#qjB+?
4,B.&./uL &qB
"#:4,l83$H "#q
†j+#< *+L^83
q+, +;+$51J#<(
l83f$H "#"#Dq
 †G2*"#:\Jq "#f#
./#<#qB•;Bc#j<2
<•"#Dq
†d#:\)q"#:\>b./$,#"#:#3
)>:(q
†d#:\&>+?8./(q
j,#&>#q"#DB•;Bc#j
<.#,B"#:J.>&><;q+
?B Jj,If#&&>
B<D/q
†s43.g)D#< *,/"#:\q
 :.f"#2W 8#'q;8/
)>#K•"#Dq
†4,"#.2(I>;#B,+?)
DQJK88o 2./q
†4,JK8./#^(
835`V}TPa
G$l,#;E
21
G$l,#;%,l,#;D#,
l,#;5 M$#)H )D?>
#< *,/q$L4"#:\&$>?B„5
MD#, #*,.l,#;2*q
1#8(Bl,#;#c"#q
s43.g)D#< *,/"#:\•
"#D5`V}TPa
1.4.2 Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý.
d#8[MXde 88"#:\(
"#:\I"#"#:\%"#:\I"#
"#:\>I##+f8I##< *I#
555(8[8"#:\u$$,#N
F5d#&I,"# I>;(# )D
,j./4,?LI:("#:\
8"#:\#&$<./
$#5
1,"#8[8"#:\f"#:\:
jB>42Io>>>
MXde'>MXde,$2)8#+f8
L4B:L ,*(u8
[D>'"#5Z]B"#:\
^:L?#'#"# I
•B#3MXde[#34
B5d#I2 @8@@ ;@EZ8?.$
"## 8$"##?.5d#
hBB2#E7jJn3.g
#2#>hJ>b./K 95d##*J• Jn
+>##NL $B_"#
22
B*(<##HB_"#+>#"#
2 $&5d#8: )B&4
9u#34u84%H>4#
I<(85
1.4.3 Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người cán bộ quản lý
trườngtiểu học giai đoạn hiện nay.
5GH )D?,E
 †zGH )D
Š<#+"#6,7 JK8(=f).28f
%2.2#1:M8>:6,7 q
-I ‚#(I(1:q)>
#j(7q"#D((DI(q
)4 8)DQJK84,'(
=/*.2q
+?4,,^ ["#<#
K)q4B, 5
†z1?,E
-fH ..4#)(q#4j2
,$, "#:\q
l



<
Œ
#
Œ
#B,8
<2<4,, /qD#, B
"#:8(q
y*./

"#Ž

 #
Œ
Ž

#
Œ
I
Œ
q
1j8<2<&>83)
, q Ij> 5
†ze>E
23
M$> L F:>hL.2
8 *./q
k#4:.D28.#q
M$ ,B&> 5
†z-?JbE
2,I<#*&Jb*o&>q
-'[*&Jb*ofC%g8
<2<q
l*& €&>q
l)"#DI83JK8
./&>5
†zl&j3.gE
l&j3.g4•#,2H )D
?qL4#< *,/> qL4K"#:\
q
#B,%g8<2<&j3
.g•#,2H )D?qL4#<
*,/> 5
57L4#< *,/> E
†zf8#< *E
1f8#H(•"#D(e#j-
./<#&q
l#IfB./;#&q
M$L4N+?8.&./$,#
"#:F#B,4((DIq
24
M$B?+*)DBL$JK8<
"#./#&5
†z7,/> E
M$B:Lj./I.&./
o #))44>(&>q
M$B:L.‚%g<#< *
,/> (./#&q
M$B:L?./*,*>b./]
.28I*//8"#:\./5
57L4"#:\#&E
†zl#,/"#:\E
lIf3.g8"#:\./•"#Dq
6j./B?I:\#j,/"#:\
K"#:\5
†zA2.4+?4,"#B5
s4>4(//,J2.4
"#Bq
A2.4+?4,"#
.,Fq
A2.4+?4,'(BL &5
†zd#:\+?8 8<2<
jB,+?8 +, ?/"#:\
•"#Dq"#:\8(+?8 o :
:./q
kb./3.gJB•;Bc#j
4,8)>8<2<•
"#Dq
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×