Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã yên đổ, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
DƢƠNG THỊ THÚY

Tên đề tài:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGHÈO THEO HƢỚNG TIẾP CẬN
ĐA CHIỀU VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI
XÃ YÊN ĐỔ, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC


Hệ đào tạo : Chính Quy
Chuyên ngành : Khuyến Nông

Khoa : Kinh tế & PTNT
Khóa học : 2011 – 2015


Thái Nguyên, năm 2015
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
DƢƠNG THỊ THÚY

Tên đề tài:ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGHÈO THEO HƢỚNG TIẾP CẬN
ĐA CHIỀU VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI
XÃ YÊN ĐỔ, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC


Hệ đào tạo : Chính Quy
Chuyên ngành : Khuyến Nông
Khoa : Kinh tế & PTNT
Khóa học : 2011 – 2015
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Mạnh Thắng


Thái Nguyên, năm 2015

i
LỜI CẢM ƠN


 




Th.s Nguyễn
Mạnh Thắng - 


 



Trong quá trình ng


Xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 6 năm 2015
Sinh viênDƣơng Thị Thúy
ii
DANH MỤC CÁC BẢNG

 18
  25
1- 2014 30

 32
3 33
 36
4 37
4 38
  4 40
 42
 43
 44
 44


iii
DANH MỤC CÁC HÌNH

- 2014 31
 42
 
 45


iv
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT


CNH- 


KT- t  


KT-- 
KH- 

NN : Nô







v
MỤC LỤC

Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
 1
1.2.  2
 3
 4
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
 5
 5
 7
 10
 13
 14
 16
 16
 20
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
 22
 22
 22
u 22
 22
 22
 23
 25
 27
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29
4.1.  29
 29

vi
 33
            
 44
 45
 46
4.3.2 Nguyên nhân chung 48
 49

Nguyên 50
    
 50

 51
 52
4.4.4   54
4.4.5   55
 chính sách 56
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57
 57
 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

1
Phần 1
ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

. 
 ,  .

























, 











 1USD (

)/


 90  20  2USD//










 (WB). 

, 






  ,























 
 







 , 














 , 

 



 ,













































 
.
ã YThái Nguyên 





 



2



nhau. 
. 

 - 





“Đánh giá thực trạng nghèo
theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Yên Đổ,
huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”.
1.2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu
* Mục tiêu chung:




* Mục tiêu cụ thể:
-  xã Yên
huNguyên.
- 
- - h
Nguyên
-  h
Nguyên.

3
- 
và c  .
1.3. Ý nghĩa của đề tài
* Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học
- 


- 



- 


* Ý nghĩa trong thực tiễn.
- 






- xã.



.
4
1.4. Bố cục của đề tài





5
Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Khái niệm nghèo




       





(Tuyên bố Liên hợp quốc, 6/2008, được lãnh đạo của tất cả các tổ
chức UN thông qua).

-  






n.
     
        nghèo là một hiện tượng đa chiều, tình trạng
nghèo cần được nhìn nhận là sự thiếu hụt/không được thỏa mãn các nhu cầu cơ
bản của con người. [1].


6



 
“Đói là một bộ phận của những người nghèo có mức sống dưới mức tối thiểu như:
cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thu nhập không duy trì cuộc sống” 
cs, 2006).[2]
“Nghèo tuyệt đối là tình trạng một bộ phận dân cư không có khả năng thỏa
mãn các nhu cầu tối thiểu để duy trì cuộc sống. Trên thực tế một bộ phận lớn dân
cư nghèo tuyệt đối rơi vào tình trạng đói và thiếu ăn” ([2]
“Nghèo tương đối là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức
trung bình của cộng đồng tại địa phương” [2]
       

Về thời gian


[4]
Vể giới:  

[4]
Về không gian:            

[4]
Về môi trường: 

[4]
Tóm lại: 


7


2.1.2. Khái niệm nghèo đa chiều
N

Nghèo đa chiều (multidimensional poverty): 












 , 





 , 


 


































 :. 

, 



























.[12]
Xuất phát từ quan niệm: nghèo là một hiện tượng đa chiều, tình trạng
nghèo cần được nhìn nhận là sự thiếu hụt/không được thỏa mãn các nhu cầu cơ
bản của con người.


: 
 
.
 Giáo dục
nói: "G
      
 

   ô  
à


8
  



 Y tế: 








 

 

 
                

An-ma A-

 Nhà: là       




 Điều kiện sống  
vàphát               

9


- 

              

 







            
-
-
quá trình sinh hóa di
-   
  phân và    



 Tiếp cận thông tin:  

  

  





10
 dù nhu      dân        
 môi    xã  y  giáo  ngày càng    
thông tin  dân    mang tính     theo h  quan
nhà  cung     dân    Chính vì    tính 
 trong   thông tin qua thông tin  thông, internet, tivi, radio,

  

     




2.1.3. Chuẩn nghèo đa chiều


-
 


+ - 
 
.






 



11

 
-
-


là

       




 
Chuẩn nghèo đa chiều





  

Đề xuất các phƣơng án xác định chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều làm
cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.
Phƣơng án 1: s dng chun mc sng ti thi ng chính
 ng h nghèo, h cn nghèo, h có mc sng
trung bình bng m thiu ht các nhu cu xã h
vic thc hi
Hộ nghèo: là h có thu nhi t mc sng ti thiu tr
xung (1,3 trii/tháng KVTT và 01 trii/tháng KVNT) và thiu ht t
1/3 nhu cu xã hn tr lên;

12
Hộ cận nghèo: là h có thu nhi t mc sng ti thiu
tr xung (1,3 trii/tháng KVTT và 01 triui/tháng KVNT) và thiu
hi 1/3 nhu cu xã hn;
Hộ có mức sống trung bình: là h có thu nhi
mc sng trung bình (cao gp 1,5 ln mc sng ti thic sng ti
thiu và thiu hi 1/3 nhu cu xã hi n.[1].
Phƣơng án 2:  vào m thiu ht các nhu cu xã hn và
mc sng ti thi phân long.
Theo phương án này, các tiêu chí được xác đinh như sau:
Hộ nghèo: là h có thu nhi t mc sng ti thiu tr
xung (1,3 trii/tháng KVTT và 01 trii/tháng KVNT) hoc thiu ht
t 1/3 nhu cu xã hn tr lên;
Hộ cận nghèo: là h có thu nhi t mc sng ti thiu
tr xung (1,3 trii/tháng KVTT và 01 trii/tháng KVNT) hoc thiu
hi 1/3 nhu cu xã hn.[1].
Phƣơng án 3: ving, giám sát m i kh p cn các
dch v xã hn do Tng cc Thng kê thc hi
ving h nghèo, cn nghèo s da  chun mc sng ti
thiu và chun nghèo chính sách (khong bng 60% mc sng ti thiu), s dng
m thiu ht các nhu cu xã h phân tích nguyên nhân nghèo và nhu
cu h tr.
Theo phương án này, các tiêu chí được xác đinh như sau:
Hộ nghèo là h có thu nhi/tháng t chun nghèo chính
sách tr xung;
Hộ cận nghèo là h có thu nhi/tháng t chun mc
sng ti thiu tr xun nghèo chính sách;
Hộ có mức sống trung bình là h có thu nh    i/tháng
i mc sng trung bình (cao gp 1,5 ln mc sng ti thic sng
ti thiu.[11]

13
Phương án 4: coi thu nhp là 01 chiu thiu h tính trng s
vi m ng 1/3 tng s m), theo chun tip cu.
Theo phương án này, các tiêu chí được xác đinh như sau:
Hộ nghèo cùng cực là h thiu ht trên 1/2 nhu cu xã hn;
Hộ nghèo là h thiu ht t i 1/2 nhu cu xã hn;
Hộ cận nghèo là h thiu ht t i 1/3 nhu cu xã hn.[1]
2.1.4. Các quan niện về giảm nghèo bền vững
Nghèo bền vững (sustainable poverty): 












 ,
tr




























:
Nhóm thứ nhất: 



, 




,  






























 - 
 (






Nam) 



, 
. , 
, , , , 
nghèo. 
























.[11]
- Nhóm thứ hai : 












 










 . 









 (




)  . 


























 . 
















 , 
















, 

















.[11]

















(UNDP), 20 



, 



14
























, 



























nguyên 

















. 
. 

















































.[11]












 ,  ,













 . Tuy nhiên, 










 - 


























. 









1]













, 










































 . 


























 , thoát nghèo 1 , khó
 .  , 
,  . 
 








, .
2.1.5. Các khía cạnh của đói nghèo
* Về thu nhập: 
              N 


ng




15
 


  

                
4]
* Y tế - giáo dục:



sinh, y 






            







.4]
- 

               

16
             









                

 CN

 
[4]
* Không có tiếng nói và quyền lực

ung




[4]
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1 Chuẩn mực xác định nghèo đói
* Chuẩn mực xác định nghèo đói trên thế giới:




17
 

 
             
trong khi 




   


 




 
- 


          


[4]
* Xác định tiêu trí chuẩn nghèo của Việt Nam:
- Phương pháp xác định chuẩn nghèo đói theo tiêu chuẩn quốc gia.
- 


                
2.1).[3].

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×