Tải bản đầy đủ

Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6)


LuyÖn tËp sö dông yÕu tè
LuyÖn tËp sö dông yÕu tè
miªu t¶ trong
miªu t¶ trong
v¨n b¶n
v¨n b¶n
thuyÕt minh
thuyÕt minh

§Ò bµi :
§Ò bµi :
Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam.
Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam.
-
KiÓu bµi : ThuyÕt minh.
KiÓu bµi : ThuyÕt minh.- Néi dung (
- Néi dung (
®èi t îng
®èi t îng
) : Con tr©u
) : Con tr©u


- Ph¹m vi (
- Ph¹m vi (
Giíi h¹n
Giíi h¹n
) : Trong ®êi sèng
) : Trong ®êi sèng
cña ng êi n«ng d©n ViÖt Nam
cña ng êi n«ng d©n ViÖt Nam

A
A
. Mở bài :
. Mở bài :
- Giới thiệu khái quát về con trâu trong đời sống của làng quê
- Giới thiệu khái quát về con trâu trong đời sống của làng quê
VN .
VN .
- Miêu tả một cách bao quát về con trâu .
- Miêu tả một cách bao quát về con trâu .
B. Thân bài
B. Thân bài


:
:
-
-
Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc.
Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc.


- Đặc điểm, cấu tạo.
- Đặc điểm, cấu tạo.


- Vai trò của con trâu
- Vai trò của con trâu
:
:
* Trâu trong việc ruộng đồng :
* Trâu trong việc ruộng đồng :
- Con trâu cày , bừa ruộng
- Con trâu cày , bừa ruộng
- Con trâu kéo xe chở lúa , gỗ
- Con trâu kéo xe chở lúa , gỗ
- Con trâu trục lúa ở miền Bắc ( làm cho hạt thóc rụng khỏi bông ) .
- Con trâu trục lúa ở miền Bắc ( làm cho hạt thóc rụng khỏi bông ) .
Dn ý
Dn ý

*
Trâu với tuổi thơ ở nông thôn :
Trâu với tuổi thơ ở nông thôn :
- Chăn trâu là một công việc và là một thú vui của các bạn
- Chăn trâu là một công việc và là một thú vui của các bạn
nhỏ ở nông thôn .
nhỏ ở nông thôn .
- Khi dắt trâu ra đồng , trâu thung thăng gặm cỏ , các bạn nhỏ
- Khi dắt trâu ra đồng , trâu thung thăng gặm cỏ , các bạn nhỏ
ngồi trên l ng trâu thổi sáo .
ngồi trên l ng trâu thổi sáo .
- Vừa chăn trâu , các bạn vừa mở sách ôn bài .
- Vừa chăn trâu , các bạn vừa mở sách ôn bài .
- Những buổi chiều hè , các bạn cho trâu xuống sông hồ tắm
- Những buổi chiều hè , các bạn cho trâu xuống sông hồ tắm
mát cho trâu
mát cho trâu
- Khi mùa đông giá rét , các bạn lấy bao tải may áo cho trâu
- Khi mùa đông giá rét , các bạn lấy bao tải may áo cho trâu
mặc , che chắn chuồng trại cho trâu
mặc , che chắn chuồng trại cho trâu

*
Con trâu trong một số lễ hội :
Con trâu trong một số lễ hội :


Dù ai buôn đâu bán đâu
Dù ai buôn đâu bán đâu
Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về .
Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về .
Dù ai buôn bán trăm bề ,
Dù ai buôn bán trăm bề ,
Mùng chín tháng tám thì về chọi trâu .
Mùng chín tháng tám thì về chọi trâu .


Theo lời của những câu ca dao ấy , hàng năm vào ngày mùng 9-8
Theo lời của những câu ca dao ấy , hàng năm vào ngày mùng 9-8
âm lịch những ng ời dân từ các quận huyện Hải Phòng , từ các tỉnh
âm lịch những ng ời dân từ các quận huyện Hải Phòng , từ các tỉnh
thành trong cả n ớc , cùng rất nhiều các du khách n ớc ngoài nô nức về
thành trong cả n ớc , cùng rất nhiều các du khách n ớc ngoài nô nức về
Thị xã Đồ Sơn để dự Lễ hôi chọi trâu .
Thị xã Đồ Sơn để dự Lễ hôi chọi trâu .


Truyền thuyết kể lại rằng : Một ng ời dân chài nhìn thấy hai con trâu
Truyền thuyết kể lại rằng : Một ng ời dân chài nhìn thấy hai con trâu
chọi nhau ngoài bãi biển , chạy ra xem, hai con trâu bỗng thấy động
chọi nhau ngoài bãi biển , chạy ra xem, hai con trâu bỗng thấy động
liền chạy xuống n ớc và biến mất . Từ đó , lấy ngày 9/8 âm lịch làm
liền chạy xuống n ớc và biến mất . Từ đó , lấy ngày 9/8 âm lịch làm
ngày Hội chọi trâu và vào ngày đó thế nào cũng có m a to gió lớn -
ngày Hội chọi trâu và vào ngày đó thế nào cũng có m a to gió lớn -
những ng ời dân đều cho rằng thuỷ thần Đồ Sơn hiển linh .
những ng ời dân đều cho rằng thuỷ thần Đồ Sơn hiển linh .


Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/8 giết hết số trâu chọi , chia
Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/8 giết hết số trâu chọi , chia
đều cho mọi ng ời dân trong làng từ một tuổi trở lên .
đều cho mọi ng ời dân trong làng từ một tuổi trở lên .

C. Kết bài :
C. Kết bài :
- Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong xã
- Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong xã
hội hiện đại ) .
hội hiện đại ) .
- Hình ảnh con trâu , luỹ tre , cây đa , bến n ớc , mái đình luôn là
- Hình ảnh con trâu , luỹ tre , cây đa , bến n ớc , mái đình luôn là
hình ảnh quen thuộc gắn bó với làng quê VN .
hình ảnh quen thuộc gắn bó với làng quê VN .
- Hình ảnh những đứa trẻ mục đồng ngồi vắt vẻo trên l ng trâu thổi
- Hình ảnh những đứa trẻ mục đồng ngồi vắt vẻo trên l ng trâu thổi
sáo , hát véo von đã đi vào thơ ca , nhạc , hoạ
sáo , hát véo von đã đi vào thơ ca , nhạc , hoạ


Dàn ý :
Dàn ý :
*
*
Mở bài
Mở bài
: Giới thiệu chung về con trâu trên đồng ruộng Việt Nam.
: Giới thiệu chung về con trâu trên đồng ruộng Việt Nam.
*
*
Thân bài :
Thân bài :


-
-
Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc.
Định nghĩa về con trâu, nguồn gốc.


- Đặc điểm, cấu tạo.
- Đặc điểm, cấu tạo.


- Vai trò của con trâu :
- Vai trò của con trâu :


+ Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ):
+ Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ):


. Cày, bừa
. Cày, bừa


. Kéo xe
. Kéo xe


+ Trong lễ hội:
+ Trong lễ hội:


. Lễ chọi trâu ( Hải phòng ); lễ đâm trâu ( Tây Nguyên )
. Lễ chọi trâu ( Hải phòng ); lễ đâm trâu ( Tây Nguyên )


. Đồ mĩ nghệ
. Đồ mĩ nghệ


+ Với tuổi thơ ở nông thôn Việt Nam
+ Với tuổi thơ ở nông thôn Việt Nam


+ Cung cấp thực phẩm
+ Cung cấp thực phẩm
*
*
Kết bài
Kết bài
: Khẳng định vai trò, vị trí của con trâu với làng quê.
: Khẳng định vai trò, vị trí của con trâu với làng quê.

* H×nh ¶nh con tr©u trong ®êi
sèng lµng quª ViÖt Nam

* LuyÖn tËp :
- ViÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh cã sö
dông yÕu tè miªu t¶

H ớng dẫn về nhà:

- Viết hoàn thiện văn bản thuyết minh
về con trâu có sử dụng yếu tố miêu
tả .

- Ôn luyện về văn bản thuyết minh.

- Chuẩn bị cho bài viết vào tuần sau.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×