Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy Đát đèn và Hóa chất Tràng Kênh.doc

Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
M C L C
Phần I : C s lý lun chung v phân tích hot ng sn xut kinh doanh
1.1 Khái nim, v trí, chc nng ca phân tích hot ng kinh doanh 4-6
1.2 Các phng pháp phân tích hot ng sn xut kinh doanh 7-8
1.3 Ni dung phân tích hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip 9-16
1.4 Các nhân t nh hng n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip 17-20
1.5 Phng hng nâng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh 20-23
Phần II:Thc trng ca nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh
I. Gii thiu chung v nhà máy
1.1 Tên v a ch nhà máy 24-25
1.2 Chc nng v nhi m v ca nhà máy 26
1.3 S t chc b máy ca nhà máy 27-28
1.4 c im v lao ng trong nhà máy 29
1.5 Khái quát v hot ng SXKD ca nhà máytrong thi gian qua 30-31
II Phân tích tình hình hoạt ng kinh doanh nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh
2.1 Đánh giá khái quát tình hình hot ng SXKD ca nhà máy 32-33
2.2 Phân tích tình hình lao ng tin lng ca nhà máy 34-35
2.3 Phân tích tình hình s dng v qu n lý t i s n v ngu n vn ca nhà máy 36-40
2.4 Phân tích hiu qu v chi phí 41-42
2.5 Phân tích tình hình tài chính ca nhà máy 43-45

Phần III: Mt s bin pháp ch yu nhm nâng cao hiu qu hot ng sn xut kinh
doanh
3.1 nh hng phát trin ca nhà máy trong thời gian 46
3.2 Mt s bin pháp ch yu nâng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca nhà
máy 47-55
Phần IV : Kết luận 56-57
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 1
Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
L I M U
Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu chất lợng tổng hợp phản ánh trình độ
sử dụng các nguồn lực đầu vào trong quá trình sản xuất hàng hóa dịch vụ ,để tạo ra
những giá trị thu lại cho doanh nghiệp.
Đánh giá hiệu quả kinh doanh là quá trình so sánh cái thu về với cái bỏ ra theo mục
đích đặt ra, từ đó hoạch định ra chiến lợc kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trờng nhằm
tối đa hóa lợi nhuận. Để thực hiện đợc điều đó các nhà quản trị phải tiến hành phân tích
thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình để thấy đợc những
thành tích cần phát huy, những nhợc điểm cần khắc phục, những tiềm năng và những lợi
thế cha đợc khai thác cha đợc huy động để nâng cao hiệu quảan xuất kinh doanh.
Chúng ta có thể nói cha bao giờ Việt Nam tham gia vào xu thế hội nhập toàn cầu hóa
sâu rộng nh hiện nay, việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thơng
mại thế giới (WTO) đã khẳng định sự đổi mới trong chiến lợc phát triển kinh tế đất nớc
của Đảng và Nhà nớc, điều này đa nớc ta lên một vị thế mới trên trờng quốc tế, tuy
nhiên những thách thức đi theo nó cũng rất nhiều. Trong mấy năm gần đây và những
năm tiếp theo chúng ta đã có lộ trình từng bớc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc theo
hớng đa chủ sở hữu, điều này đồng nghĩa với việc tính bao cấp trong các doanh nghiệp
dần dần giảm xuống và để tồn tại và phát triển không còn cách nào khác là các doanh
nghiệp phải tập trung mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trong xu thế hiện nay rất nhều các doanh nghiệp Nhà nớc trong lĩnh vực xây dựng
cơ bản gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá
sản.
L m t sinh viên khoa Qun tr kinh doanh trng C Cng ng Hi Phòng,
trong thi gian thc tp ti Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Trang Kênh va qua. Vi
nhng kin thc ó c hc trng cùng vi s hiu bit ít nhiu v thc t nhà
máy, c s giúp nhit tình ca mi ngi trong nhà máy cng nh s hng dn
tn tình ca thy giáo Nguyễn Hữu Nhuần, nhn thc c tm quan trng ca vic
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 2
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
ph©n tÝch hoạt động sản xuất kinh doanh em xin chọn đề t i :”à Một số biện ph¸p n©ng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhµ m¸y §¸t ®Ìn vµ Hãa chÊt Trµng Kªnh .”
Trªn cơ sở nghiªn cứu của chuyªn ng nh Quà ản trị kinh doanh, ph©n tÝch v à đ¸nh gi¸


thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhµ m¸y v t×m ra à được những ưu
nhược điểm, từ đã đưa ra một số đề xuất nhằm n©ng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh của nhµ m¸y. Nội dung đề t i gà ồm 4 phần :
Phần I: Cơ sở lý luận chung về ph©n tÝch hoạt động sản xuất kinh doanh
Phần II: Thực trạng của nhµ m¸y §Êt ®Ìn vµ Hãa chÊt Trµng Kªnh
Phần III: Một số biện ph¸p chủ yếu nhằm n©ng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh
Phần IV: Kết luận
PhÇn I: C Ơ S Ở LÝ LU Ậ N CHUNG V Ề PH©N TÝCH HO Ạ T ĐỘ NG
S Ả N XU Ấ T KINH DOANH
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 3
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
1.1- Kh¸i ni ệ m, v ị trÝ, ch ứ c n ă ng c ủ a ph©n tÝch ho ạ t độ ng kinh doanh.
1.1.1 Kh¸i ni ệ m
Ph©n tÝch l sà ự chia nhỏ c¸c sự vật hiện tượng th nh tà ừng phần để nghiªn cứu đặc
trưng riªng của từng bộ phận cấu th nh, trªn cà ơ sở đã tổng hợp nªn những đặc trưng
riªng mang tÝnh bản chất, tÝnh quy luật của sự vật hiện tượng cần nghiªn cứu.
Ph©n tÝch hoạt động kinh doanh l sà ự ph©n chia c¸c hiện tượng, c¸c qu¸ tr×nh v kà ết
quả kinh tế th nh nhià ều bộ phận cấu th nh. Trªn cà ơ sở đã, bằng c¸c phương ph¸p khoa
học x¸c định c¸c nh©n tố ảnh hưởng, mức độ v xu hà ướng ảnh hưởng của từng nh©n tố
đến qu¸ tr×nh kinh tế, từ đã đề xuất c¸c biện ph¸p, ph¸t huy điểm mạnh, khắc phục điểm
yếu, khai th¸c mọi tiềm năng trong doanh nghiệp nhằm thóc đẩy hoạt động kinh doanh
trong doanh nghiệp ng y c ng cã hià à ệu quả cao.
1 .1.2.V ị trÝ, vai trß c ủ a ph©n tÝch ho ạ t độ ng kinh doanh
Ph©n tÝch hoạt động kinh doanh l c«ng cà ụ quan trọng để nhận thức c¸c hiện tượng
kinh tế, l cà ơ sở để đề ra c¸c quyết định đóng đắn hay nãi c¸ch kh¸c ph©n tÝch hoạt
động kinh tế l c«ng cà ụ quản lý chủ yếu ở doanh nghiệp,
Ph©n tÝch kinh tế nãi chung cũng như ph©n tÝch hoạt động kinh doanh cã vai trß rất
quan trọng trong quản lý kinh tế vĩ m« cũng như vi m«. Để quản lý tốt nền kinh tế quốc
d©n, quản lý một ng nh hay quà ản lý một doanh nghiệp ®ßi hỏi c¸c nh quà ản lý phải đề
ra được những chủ trương, chÝnh s¸ch v bià ện ph¸p quản lý đóng đắn, phï hợp với t×nh
h×nh thực tiễn v quy luà ật ph¸t triển kh¸ch quan. Muốn vậy đßi hỏi c¸c nh quà ản lý c¸c
cấp phải thường xuyªn tiến h nh ph©n tÝch c¸c hià ện tượng kinh tế cũng như qu¸ tr×nh và
kết quả sản xuất kinh doanh. Những số liệu t i lià ệu ph©n tÝch hoạt động kinh tế sẽ là
những th«ng tin đ¸ng tin cậy, l m cà ơ sở quan trọng cho việc đề ra những quyết định tối
ưu trong kinh doanh v quà ản lý.
Tãm lại ph©n tÝch hoạt động kinh tế kh«ng chỉ l mà ột phương ph¸p quản lý cã hiệu
quả m nã cßn l mà à ột công cụ rất quan trọng, kh«ng thể thiếu được trong qu¸ tr×nh thu
thập, xử lý th«ng tin để đưa ra quyết định trong kinh doanh v quà ản lý.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 4
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
1.1.3. Đố i t ượ ng c ủ a ph©n tÝch ho ạ t độ ng kinh doanh
Ph©n tÝch hoạt động kinh doanh cã đối tượng nghiªn cứu l c¸c hià ện tượng, qu¸ tr×nh
v kà ết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp.
1.1.4. Nhi ệ m v ụ c ủ a ph©n tÝch ho ạ t độ ng kinh doanh
Kiểm tra, đ¸nh gi¸ một c¸ch chÝnh x¸c, to n dià ện v kh¸ch quan t×nh h×nh thà ực hiện
c¸c chỉ tiªu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả c¸c chỉ tiªu
định mức kinh tế kĩ thuật.
Ph©n tÝch hoạt động kinh doanh phải góp phần v o vià ệc thực hiện tốt c¸c nguyªn tắc
của hạch to¸n kinh tế doanh nghiệp.
Ph©n tÝch hoạt động sản xuất kinh doanh cã nhiệm vụ ph¸t hiện v khai th¸c nhà ững
khả năng tiềm t ng nhà ằm thóc đẩy qu¸ tr×nh hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại
hiệu quả kinh tế.
Để đạt được mục đÝch trªn, đßi hỏi doanh nghiệp sau một kỳ kinh doanh cần phải
ph©n tÝch v à đóc kết được những b i hà ọc kinh nghiệm, những s¸ng kiến cải tiến rót ra từ
thực tiễn, kể cả những b i hà ọc th nh c«ng hay thà ất bại l m cà ơ sở cho việc đề ra những
phương ¸n, kế hoạch kinh doanh trong thời kỳ tới.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp l nhà ững g× m doanhà
nghiệp đạt được sau qu¸ tr×nh sản xuất kinh doanh, được thể hiện ở hai mặt chủ yếu là
kết quả về vật chất v kà ết quả t i chÝnh. Kà ết quả về vật chất tức l gi¸ trà ị sử dụng của
c¸c sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra nhằm mục đÝch đ¸p ứng nhu cầu v à được thể
hiện của c¸c chỉ tiªu khối lượng sản xuất tÝnh theo đơn vị hiện vật v gi¸ trà ị bằng tiền
(doanh thu). Kết quả l nhà ững chỉ tiªu cã thể lượng hãa được. Hiệu quả sản xuất kinh
doanh được x¸c định bằng chỉ tiªu tương đối so s¸nh giữa kết quả v chi phÝ à đều cã thể
x¸c định bằng đơn vị hiện vật v à đơn vị gi¸ trị.
Khi sử dụng đơn vị hiện vật để x¸c định hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ gặp khã
khăn giữa kết quả v chi phÝ kh«ng cïng mà ột đơn vị tÝnh. Cßn việc sử dụng đơn vị gi¸
trị lu«n lu«n đưa c¸c đại lượng kh¸c nhau về cïng một đơn vị tÝnh l tià ền tệ.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 5
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
Như vậy khi nãi đến hiệu quả tức l nãi à đến mức độ thỏa m·n nhu cầu với việc lựa
chọn v sà ử dụng c¸c nguồn lực lu«n cã giới hạn.
Căn cứ v o nà ội dung v tÝnh chà ất của hiệu quả người ta chia hiệu quả th nh.à
- Hiệu quả kinh tế
- C¸c hiệu quả kh¸c: X· hội, an ninh, quốc phßng v c¸c yªu cà ầu về chÝnh trị.
Trong c¸c loại hiệu quả th× hiệu quả kinh tế cã vai trß quyết định nhất, đồng thời là
cơ sở để đ¸p ứng nhu cầu ng y c ng tà à ăng của x· hội v l tià à ền đề để thực hiện c¸c yªu
cầu x· hội kh¸c.
1.1.5. H ệ th ố ng th«ng tin trong ph©n tÝch ho ạ t độ ng kinh doanh
Để cã thể tiến h nh ph©n tÝch hoà ạt động kinh doanh đßi hỏi phải thu nhập một lượng
th«ng tin cần thiết, đầy đủ, kịp thời, phï hợp với mục đÝch yªu cầu về nội dung v phà ạm
vi của đối tượng ph©n tÝch. Th«ng tin dïng trong ph©n tÝch hoạt động kinh doanh là
những số liệu, t i lià ệu cần thiết l m cà ơ sở để tÝnh to¸n v ph©n tÝch t×nh h×nh v kà à ết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Th«ng tin trong ph©n tÝch hoạt động
kinh tế doanh nghiệp rất phong phó v à đa dạng, được ph©n loại theo c¸c tiªu thức sau
đ©y:
+ Căn cứ v o thà ời điểm ghi chÐp th× th«ng tin sử dụng trong ph©n tÝch hoạt động
kinh tế bao gồm th«ng tin thực tại, th«ng tin qu¸ khứ v th«ng tin dà ự b¸o.
+ Căn cứ v o phà ạm vi ghi chÐp của th«ng tin th× th«ng tin trong ph©n tÝch hoạt động
kinh doanh gồm th«ng tin bªn ngo i v th«ng tin bªn trong ( nà à ội bộ ) doanh nghiệp.
+ Theo tÝnh chất v à đơn vị đo lường của th«ng tin th× th«ng tin trong ph©n tÝch hoạt
động kinh doanh bao gồm: th«ng tin gi¸ trị v th«ng tin hià ện vật.
+ Ph©n theo nội dung kinh tế, th«ng tin trong ph©n tÝch hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp bao gồm: gi¸ trị tổng sản lượng sản xuất hoặc tiÎu thụ, doanh thu b¸n
h ng, chi phÝ sà ản xuất, chi phÝ quản lý doanh nghiệp ..…
Việc nắm vững c¸ch ph©n loại th«ng tin sẽ l cà ơ sở để lựa chọn c¸c chỉ tiªu kinh tế,
phï hợp với mục đÝch, yªu cầu v phà ạm vi của đối tượng ph©n tÝch hoạt động kinh tế
doanh nghiệp.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 6
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
1.2.C¸c ph ươ ng ph¸p ph©n tÝch ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh
1. 2.1 Ph ¬ng ph¸p so s¸nh
Phương ph¸p so s¸nh l phà ương ph¸p được sử dụng phổ biến trong ph©n tÝch hiệu
quả SXKD, sử dụng c¸c con số về một chỉ tiªu n o à đã để so s¸nh giữa c¸c thời kỳ với
nhau nhằm đ¸nh gi¸ kết quả, x¸c định vị trÝ v xu hà ướng biến động của c¸c chỉ tiªu
ph©n tÝch.
Khi sử dụng phương ph¸p n y cà ần chú ý đến 3 nguyªn tắc :
• Lựa chọn tiªu chuẩn để so s¸nh.
• Điều kiện so s¸nh.
- Về mặt thời gian: L c¸c chà ỉ tiªu được tÝnh trong cïng một khoảng thời gian hạch
to¸n phải thống nhất trªn ba mặt phải cïng phản ¸nh nội dung kinh tế, phải cïng một
phương ph¸p tÝnh to¸n, phải cïng một đơn vị đo lường.
- Về mặt kh«ng gian: C¸c chỉ tiªu cần phải quy đổi về cïng quy m« v à điều kiện kinh
doanh tương tự nhau
• Kỹ thuật so s¸nh.
Để đ¸p ứng c¸c mục tiªu nghiªn cứu thường người ta sủ dụng những kỹ thuật so
s¸nh sau:
- So s¸nh số tuyệt đối: L kà ết quả của phÐp trừ giữa trị số của kỳ ph©n tÝch so với kỳ
gốc của c¸c chỉ tiªu kinh tế, kết quả so s¸nh biểu hiện số lượng, khối lượng quy m« của
c¸c hiện tượng kinh tế.
C«ng thức : ΔC = C
1
– C
0
- So s¸nh bằng số tương đối: L kà ết quả của phÐp chia giữa trị số của kỳ ph©n tÝch so
s¸nh với kỳ gốc của chØ tiªu kinh tế, kết quả so s¸nh biểu hiện kết cấu mối quan hệ, tốc
độ ph¸t triển mức phổ biến của c¸c hiện tượng kinh tế :
C
1
ΔC = —— x 100
C
0
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 7
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1

Trong đã: C
1
L sà ố liệu kỳ ph©n tÝch ; C
0
: Số liệu kỳ gốc.
- So s¸nh bằng số b×nh qu©n: Số b×nh qu©n l dà ạng đặc biệt của số tuyệt đối biểu hiện
tÝnh chất đặc trưng chung về mặt số lượng, nhằm phản ¸nh đặc điểm chung của một
đơn vị, một bộ phận hay một tổng thể chung cã cïng một tÝnh chất.
1.2.2. Ph ươ ng ph¸p thay th ế liªn ho n à
- L phà ương ph¸p ph¸t triển của phương ph¸p so s¸nh
- Mục đÝch: nhằm x¸c định mức độ ảnh hưởng của mỗi nh©n tố đến đối tượng ph©n
tÝch
Tr×nh tự phương ph¸p .
+ Lập quan hệ to¸n học, biểu hiện mối liªn hệ giữa chỉ tiªu nghiªn cứu v c¸c nh©nà
tố ảnh hưởng
+ Theo tr×nh tự sắp xếp nh©n tố (Từ nh©n tố số lượng sang nh©n tố chất lượng) ta đặt
đối tượng ph©n tÝch trong điều kiện giả định kh¸c. Sau đã lần lượt thay thế c¸c số liệu
kế hoạch bằng số liệu thực tế để tÝnh ra mức độ ảnh hưởng của c¸c nh©n tố đến đối
tượng ph©n tÝch.
Mỗi nh©n tố chỉ thay thế 1 lần giữa nguyªn tố thực tế đã thay thế ở c¸c bước trước.
+ Kiểm tra độ chÝnh x¸c của c¸c số liệu ph©n tÝch theo c«ng thức :
∑x
1
y
1
z
1 -
∑x
0
y
0
z
0
= ∑(x
1-
x
0
).y
1
z
1 +
(y
1-
y
0
).x
0
z
1 +
∑(z
1-
z
0
).x
0
y
0
1.2.3 . Ph ươ ng ph¸p c©n đố i
Trong hệ thống c¸c chỉ tiªu kinh tế - t i chÝnh cà ủa doanh nghiệp cã nhiều chỉ tiªu cã
liªn hệ với nhau bằng những mối liªn hệ mang tÝnh chất c©n đối. C¸c quan hệ c©n đối
trong doanh nghiệp cã 2 loại: C©n đối tổng thể v c©n à đối c¸ biệt.
C©n đối tổng thể l mà ối quan hệ c©n đối của c¸c chỉ tiªu kinh tế tổng hợp.
VÝ dụ: Giữa t i sà ản v nguà ồn vốn kinh doanh liªn hệ với nhau bằng c«ng thức:
T i sà ản = nguồn vốn (1)
Hoặc giữa doanh thu, chi phÝ v kà ết quả kinh doanh cã mối liªn hệ ;
Doanh thu = chi phÝ + kết quả (2)
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 8
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
Từ những mối liªn hệ mang tÝnh c©n đối nếu cã sự thay đổi một chỉ tiªu sẽ dẫn đến
sự thay đổi một chỉ tiªu kh¸c.
1.3 N ộ i dung ph©n tÝch ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a m ộ t doanh nghi ệ p
1.3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh s ử d ụ ng ng y c«ng lao à độ ng
Lao động l 1 yà ếu tố quan trọng nhất của qu¸ tr×nh hoạt động sản xuất kinh doanh.
Việc quản lý v sà ử dụng lao động cã ảnh hưởng trực tiếp v quyà ết định đến năng suất
lao động, chất lượng sản phẩm v hià ệu quả sản xuất kinh doanh.
Trong c«ng t¸c quản lý lao động th× quản lý ng y c«ng lao à động l 1 trong nhà ững nội
dung quan trọng. Quản lý tốt ng y c«ng lao à động sẽ l 1 nh©n tà ố tÝch cực ảnh hưởng
đến kết quả v hià ệu quả kinh doanh. Do vậy đßi hỏi doanh nghiệp cần phải ph©n tÝch
t×nh h×nh sử dụng ng y c«ng lao à động để cã những biện ph¸p quản lý lao động tốt hơn.
Ph©n tÝch t×nh h×nh sử dụng ng y c«ng lao à động sử dụng những số liệu b¸o c¸o về
ng y c«ng lao à động của c¸c bộ phận, c¸c đơn vị trực thuộc trong doanh nghiệp.
Ph©n tÝch t×nh h×nh sử dụng lao động được thực hiện trªn cơ sở so s¸nh giữa ng yà
c«ng lao động thực tế với ng y c«ng lao à động theo định mức( về tổng số cũng như ngày
công bình quân trên 1 lao động). Ngoài ra cũng có thể tính chỉ tiêu hiệu suất sử dụng
ngày công lao động theo công thức sau:
Tổng số ngày công lao động thực tế
Hiệu suất sử dụng = ——————————————————
ngày công lao động Tổng số ngày công lao động theo định mức
Theo công thức trên nếu chỉ tiêu hiệu suất sử dụng ngày công lao động ≥ 1 thì
chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tốt quỹ ngày công lao động.
1.3.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh s ử d ụ ng chi phi ti ề n l ươ ng
Chi phi tiền lương l nhà ững khoản chi phÝ bằng tiền m doanh nghià ệp trả c«ng cho
người lao động căn cứ v o khà ối lượng, tÝnh chất v hià ệu quả c«ng việc m ngà ười lao
động đảm nhận. Chi phi tiền lương bao gồm lương chÝnh, c¸c khoản phụ cấp theo lương
v c¸c khoà ản bao hiểm CBCNVC trong danh s¸ch lao động của doanh nghiệp bao gồm
cả lao động theo hợp đồng ngắn hạn v d i hà à ạn.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 9
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phi tiền lương nhằm mục đÝch nhận thức v à đ¸nh gi¸ một
c¸ch đóng đắn, to n dià ện t×nh h×nh sử dụng quỹ lương của doanh nghiệp trong kỳ. Qua
đã thấy được sự ảnh hưởng của nã đến qu¸ tr×nh v kà ết quả kinh doanh của doanh
nghiệp. Đồng thời qua ph©n tÝch cũng t×m ra những điểm tồn tại bất hợp lý trong c«ng
t¸c quản lý v sà ử dụng quỹ lương v à đề ra những biện ph¸p quản lý thÝch hợp.
Việc ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ tiền lương trong doanh nghiệp căn cứ v o c¸c t ià à
liệu sau:
+ C¸c chỉ tiªu kế hoạch, định mức tiền lương của doanh nghiệp
+ C¸c số liệu, t i lià ệu kế to¸n chi phÝ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm cả kế
to¸n tổng hợp, kế to¸n chi tiết.
+ C¸c chế độ, chÝnh s¸ch về tiền lương của nh nà ước, của doanh nghiệp bao gồm cả
những văn bản quy định hướng dẫn của ng nh hoà ặc cơ quan chủ quản, của cơ quan
BHXH
+ C¸c hợp đồng lao động v chÝnh s¸ch và ề quản lý lao động
C¸c chỉ tiªu ph©n tÝch chi phÝ tiền lương:
Tổng quỹ tiền lương x 100
Tỷ suất tiền lương (%) = ———————————————
Tổng doanh thu b¸n h ngà
Tổng quỹ lương (năm)
Mức lương b×nh qu©n = —————————————
(th¸ng) Tổng số lao động x 12

Ngo i ra ph©n tÝch tà ổng hợp chi phÝ tiền lương trong doanh nghiệp cßn sử dụng chỉ
tiªu NSLĐ b×nh qu©n.
Tổng quỹ lương của doanh nghiệp cã thể tăng hoặc giảm nhưng phải đảm bảo ho nà
th nh tà ốt kế hoạch mua v o, b¸n ra, tà ăng doanh thu v tà ăng lợi nhuận, tỷ suất tiền lương
giảm.
1.3.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh qu ả n lý v sà ử d ụ ng t i sà ả n c ủ a doanh nghi ệ p
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 10
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
1.3.3.1. Ph¸n tÝch t×nh h×nh s ử d ụ ng v quà ả n lý TSC Đ
TSCĐ l nhà ững tư liệu lao động chủ yếu cã gi¸ trị lớn v cã thà ời gian sử dụng hữu
Ých l©u d i trong qu¸ tr×nh hoà ạt động kinh doanh. TSCĐ bao gồm TSCĐ hữu h×nh,
TSCĐ v« h×nh, TSCĐ thuª t i chÝnh v c¸c khoà à ản đầu tư t i chÝnh d i hà à ạn.
TSCĐ hữu h×nh l nhà ững TSCĐ cã h×nh th¸i vật chất bao gồm đất đai, nh cà ửa, vật
kiến tróc, m¸y mãc thiết bị v phà ương tiện vận tải. TSCĐ trong qu¸ tr×nh sử dụng kh«ng
bị thay đổi h×nh th¸i vật chất, nhưng gi¸ trị sử dụng v gi¸ trà ị của nã bị giảm dần do hao
mßn v« h×nh v à được bù đắp bằng nguồn vốn khÊu hao.
TSCĐ đi thuª l nhà ững t i sà ản cố định đi thuª d i hà ạn của c¸c doanh nghiệp hoặc tổ
chức kinh tế kh¸c. TSCĐ đi thuª tuy kh«ng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
nhưng doanh nghiệp vẫn cã tr¸ch nhiệm quản lý, bảo dưỡng v trÝch khà ấu hao như
TSCĐ của doanh nghiệp.
TSCĐ v« h×nh l nhà ững t i sà ản kh«ng cã h×nh th¸i vật chất nhưng cã gi¸ trị sử dụng
v thà ời gian sử dụng như TSCĐ kh¸c: bằng ph¸t minh s¸ng chế, chi phí nghiên cứu và
phát triển, chi phí lợi thế thương mại…..
Nội dung ph©n tÝch t×nh h×nh sử dụng v quà ản lý TSCĐ nhằm thấy được sau một kỳ
kinh doanh TSCĐ của DN tăng hay giảm? Cơ cấu ph©n bổ TSCĐ nhhư thế n o? Cã hà ợp
lý hay ko? Sau đã cần đi s©u ph©n tÝch nguyªn nh©n tăng giảm của TSCĐ. Việc ph©n
tÝch nguyªn nh©n tăng giảm dựa v o c«ng thà ức sau :
Nguyªn gi¸ Nguyªn gi¸ Nguyªn gi¸ Nguyªn gi¸
TSCĐ = TSCĐ + TSCĐ tăng - TSCĐ giảm
Cuối kỳ đầu kỳ trong kỳ trong kỳ
Nguyªn nh©n tăng TSCĐ trong kỳ cã thể l do: x©y dà ựng cơ bản ho n th nh, b nà à à
giao v à đưa v o sà ử dụng, do mua sắm hoặc do điều chuyển từ cơ quan chủ quản, do
nhận vốn góp bằng TSCĐ ..…
Nguyªn nh©n giảm TSCĐ cã thể do thanh lý, nhượng b¸n, rót vốn gãp, do điều
chuyển đi nơi kh¸c hoặc chuyển đi gãp v o liªn doanh ..…à
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 11
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
Đồng thời cũng cần so s¸nh giữa tổng nguyªn gi¸ của TSCĐ với gi¸ trị hao mßn lũy
kế để x¸c định gi¸ trị thực tế cßn lại v à để tÝnh hệ số hao mßn của TSCĐ.
∑KH
H
TSCĐ
= ——————
∑NGTCĐ
Trong đã :H
TSCĐ
: hệ số hao mßn
∑KH: Tổng khấu hao lũy kế
∑NGTSCĐ: Tổng nguyªn gi¸ TSCĐ
Việc ph©n tÝch x¸c định gi¸ trị thực tế cßn lại v hà ệ số hao mßn của TSCĐ gióp cho
chủ doanh nghiệp cã thể thÊy ®îc thực trạng, gi¸ trị cũng như gi¸ trị sử dụng của TSCĐ
để cã những chÝnh s¸ch đầu tư bổ sung hoặc đổi mới.
Ngo i ra, ta cßn cã thà ể ph©n tÝch qua c¸c chỉ tiªu sau :
Doanh thu thuần
Sức sản xuất của TSCĐ = —————————————
TSCĐBQ (Nguyªn gi¸, GTCL)
Lợi nhuËn trước thuế
Sức sinh lời của TSCĐ = ——————————————————
TSCĐBQ (Nguyªn gi¸, gi¸ trị cßn lại)
1.3.3.2. Ph©n tÝch tÝnh tÝnh t i sà ả n l ư u độ ng
T i sà ản lưu động l nhà ững t i sà ản cã gi¸ trị thấp v cã thà ời gian sử dụng về thu hồi
vốn nhanh, tham gia trực tiếp v o qu¸ tr×nh hoà ạt động sản xuất kinh doanh v cã thà ể
chuyển đổi th nh tià ền.
Ph©n tÝch t×nh h×nh t i sà ản lưu động trong doanh nghiệp nhằm mục đÝch thấy được
sự biến động tăng giảm của t i sà ản, cơ cấu ph©n bổ t i sà ản v sà ự t¸c động ảnh hưởng
đến t×nh h×nh v kà ết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đã thấy được
những tồn tại trong c«ng t¸c quản lý v sà ử dụng t i sà ản doanh nghiệp để cã những biện
ph¸p khắc phục.
Ph©n tÝch t×nh h×nh t i sà ản lưu động bao gồm những nội dung sau:
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 12
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
+ Ph©n tÝch tổng hợp t×nh h×nh t i sà ản lưu động
+ Ph©n tÝch t×nh h×nh t i sà ản bằng tiền
+ Ph©n tÝch t×nh h×nh nợ phải thu
+ Ph©n tÝch t×nh h×nh h ng tà ồn kho
Ph©n tÝch tổng hợp t×nh h×nh t i sà ản lưu động nhằm nhận thức, đ¸nh gi¸ kh¸i qu¸t
t×nh h×nh biến động tăng giảm v cà ơ cấu ph©n bổ của từng loại t i sà ản sau mọi kỳ hoạt
động kinh doanh.
Để ph©n tÝch nội dung n y cà ần l m râ mà ột số chỉ tiªu sau:
Gi¸ trị thực của TSLĐ = Tổng gi¸ trị TSLĐ - Tổng chi phÝ dự phßng giảm gi¸
TSC§
Tổng chi phÝ Chi phÝ dự Chi phÝ dự Chi phÝ dự
dự phßng = phßng + phßng phải + phßng giảm
giảm gi¸ giảm gi¸ thu khã đßi gi¸ h ng tà ồn
TSLĐ ĐTNH kho

Nợ phải thu l nhà ững khoản tiền hoặc t i sà ản của doanh nghiệp hiện bị c¸c doanh
nghiệp kh¸c hoặc c¸ nh©n chiếm dụng một c¸ch hợp ph¸p hoặc bất hợp ph¸p m doanhà
nghiệp cã tr¸ch nhiệm phải thu hồi. Ph©n tÝch nợ phải thu cần đi s©u tÝnh to¸n ph©n tÝch
c¸c chỉ tiªu hệ số thu nợ v tà ốc độ thu nợ của c¸c khoản nợ phải thu của kh¸ch h ng, vµà
khoản nợ n y ph¸t sinh thà ường xuyªn v chià ếm tỉ trọng lớn trong c¸c khoản nợ phải thu.
Ph©n tÝch h ng tà ồn kho nhằm mục đÝch nhận thức v à đ¸nh gi¸ t×nh h×nh biến động cơ
cấu v thà ực trạng của h ng tà ồn kho v khà ả năng đ¸p ứng nhu cầu hoạt động sản xuất
kinh doanh. Đồng thời ph©n tÝch h ng tà ồn kho cũng nhằm mục đÝch thấy được hệ số
vßng quay v tà ốc độ chu chuyển của h ng tà ồn kho trong kỳ, những m©u thò©n tồn tại
của h ng tà ồn kho l m cà ơ sở v cà ăn cứ cho việc đề ra những chÝnh s¸ch, biện ph¸p quản
lý tốt h ng tà ồn kho v cã nhà ững chÝnh s¸ch kinh doanh hợp lý.
Gi¸ vốn h ng b¸nà
Vßng quay = —————————————
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 13
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
h ng tà ồn kho Trị gi¸ h ng tà ồn kho b×nh qu©n
Hệ số n y c ng là à ớn th× c ng tà ốt bởi doanh nghiệp chỉ cần một lượng vốn dự trữ thấp
nhưng vẫn đạt được doanh thu cao do đã rủi ro t i chÝnh già ảm v ngà ược lại.
1.3.4. Ph©n tÝch kh ả n ă ng sinh l ờ i
Kết quả kinh doanh l phà ần doanh thu cßn lại sau khi đ· bï đắp c¸c khoản thuế và
c¸c khoản chi phÝ ph¸t sinh trong kỳ. Ph©n tÝch t×nh h×nh kết quả kinh doanh l mà ột
trong những nội dung quan trọng trong ph©n tÝch hoạt động kinh tế doanh nghiệp.
Mục đÝch của ph©n tÝch l nhà ằm nhận thức, đ¸nh gi¸ ®óng đắn, to n dià ện v kh¸chà
quan t×nh h×nh thực hiện c¸c chỉ tiªu kết quả hoạt động kinh doanh, thấy được những
th nh tÝch à đã đạt được v nhà ững m©u thuẫn tồn tại để đề ra được những chÝnh s¸ch,
biện ph¸p quản lý thÝch hợp.
C¸c chỉ tiªu ph©n tÝch:
Tỷ lệ l·i L·i gộp DTT – gi¸ vốn
gộp/doanh = ———— x 100 = —————— x 100
thu thuần DTT DTT
Tỷ lệ trªn cho biết cứ 100đ doanh thu thuần thu được trong kỳ sẽ mang lại cho
doanh nghiệp bao nhiªu đồng l·i gộp.
L·i thuần
Tỷ lệ l·i thuần/ doanh = ————— x 100
thu thuần DTT
Tỷ lệ n y cho bià ết cứ 100đ doanh thu thuần thu được trong kỳ sẽ mang lại cho doanh
nghiệp bao nhiªu đồng l·i thuần. Tỷ lệ n y chà ỉ ra tỷ trọng kết quả kinh doanh chiếm
trong tổng c¸c hoạt động của doanh nghiệp, nã l thà ước đo chỉ ra năng lực của doanh
nghiệp trong việc s¸ng tạo ra lợi nhuận v nà ăng lực cạnh tranh.
Tỷ lệ l·i L·i thuần L·i thuần
thuần/ vốn = ———— x 100 = ————— x 100
SX Vốn SX Tổng t i sà ản
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 14
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
Tỷ lệ trªn cho ta biết cứ 100đ vốn sản xuất bỏ ra trong kỳ sẽ mang lại cho doanh
nghiệp bao nhiªu đồng l·i thuần. Chỉ tiªu n y cho phÐp ®¸nh gÝa hià ệu quả sử dụng tổng
vốn sản xuất v cho phÐp à đ¸nh gi¸ hiệu quả kinh doanh của c¸c doanh nghiệp kh¸c nhau
về quy m« sản xuất. Trong nội bộ doanh nghiệp c¸c nh quà ản trị thường so s¸nh thước
đo n y và ới c¸ch thức sử dụng vốn kh¸c để ra c¸c quyết định đầu tư.
Với c¸c nh ph©n tÝch bªn ngo i cã thà à ể nghiªn cứu tỷ lệ n y à để biết trước số lợi nhuận
của doanh nghiệp.
L·i thuần
Tỷ lệ l·i thuần/ = ——————— x 100
Vốn CSH Vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ n y cho bià ết cứ 100đ vốn chủ sở hữu bỏ ra trong kỳ sẽ mang lại bao nhiªu
đồng l·i thuần. Tỷ lệ n y à đo lường mức lợi nhuận đạt được trªn vốn đãng gãp của c¸c
cổ đ«ng. Tỷ lệ n y c ng cao (cao hà à ơn mức sinh lời cần thiết trªn thị trường) th× doanh
nghiệp sẽ dễ d ng thu hót à được vốn CSH trªn thị trường t i chÝnh v ngà à ược lại.
1.3.5. Ph©n tÝch t×nh h×nh t i chÝnh cà ủ a doanh nghi ệ p
1.3.5.1. H ệ s ố kh ả n ă ng thanh tãan t ổ ng qu¸t
Hệ số khả năng thanh to¸n tổng qu¸t l mà ối quan hệ giữa tổng t i sà ản m hià ện nay
doanh nghiệp đang quản lý sử dụng với tổng số nợ phải trả (nợ d i hà ạn, nợ ngắn hạn )…

Tổng t i sà ản
Hệ số khả năng thanh to¸n = —————————————
tổng qu¸t Nợ ngắn hạn v nà ợ d i hà ạn
Nếu hệ số n y < 1 l b¸o hià à ệu sự ph¸ sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu bị mất
to n bà ộ, tổng t i sà ản hiện cã (t i sà ản lưu động, t i sà ản cố định) kh«ng đủ trả số nợ mà
doanh nghiệp ph¶i thanh tãan.
1.3.5.2. H ệ s ố kh ả n ă ng thanh tãan n ợ ng ắ n h ạ n
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 15
Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
H s đánh giá kh nng thanh tóan l m i quan h gia h t i s n ngn hn v các
khon n ngn hn. H s thanh toán n ngn hn th hin mc m bo ca t i s n
lu ng vi n ngn hn.
T i s n lu ng
H s kh nng thanh toán =
n ngn hn Tng n ngn hn
H s n y > 1 ch ng t kh nng tr các khon n n hn trong kì ca doanh nghip
l m bo. Tuy nhiên không phi h s n y c ng cao c ng t t. Nu lơng t i s n lu
ng tn tr ln phn ánh vic s dng t i s n lu ng không hiu qu và b phn n y
không vn dng v sinh l i.
1.3.5.3. H s kh n ng thanh toán v n b ng ti n ( nhanh )
H s kh nng thanh toán nhanh phn ánh kh nng thanh toán các khon n
trong mt thi gian ngn hn. H s kh nng thanh toán nhanh l th c o thi gian
tr n ngay các khon n ngn hn ca doanh nghip trong kì không da v o vi c phi
bán các vt t h ng hóa. Tùy theo m c kp thi ca vic thanh toán n h s kh
nng thanh toán nhanh có th c xác nh theo mt trong hai công thc sau :
TSL v TNH H ng t n kho
(1) H s kh nng =
Thanh toán nhanh Tng n ngn hn
Ngo i hai h s trên, ánh giá sát sao hn v kh năng thanh toán ca doanh
nghip còn có th sử dng ch s vn bng tin hay còn gi l h s thanh toán tức thi
c xác nh bng công thc sau :
Tin + Các khon tng ng tin
(2) H s vn bng tin =
N ngn hn
Trong ó: Các khoản c gi l t ng ng tin l các kho n có th chuyn i
nhanh bt c lúc n o th nh m t lng tin bit trc.
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 16
Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
VD: các loi chng khoán ngn hn nh thng phiu, n phi thu ngn hn, ...có kh
nng thanh toán cao.H s n y b ng 1 l lý t ng nht .
1.3.5.4. H s kh n ng thanh toán n d i h n
H s n y th hin mc m bo ca t i s n c nh c hình th nh b ng n vay
i vi n d i h n v c xác nh theo công thc
Số nợ dài hạn
Khả năng thanh toán nợ dài hạn =
Nợ dài hạn
1.3.5.5. H s thanh toán lãi vay
H s n y ph n ánh mi quan h gia li nhun trc thu v lãi vay, qua ó có th
thy doanh nghip ó s dng hiu qu nh th n o i vi s vn i vay.
Lợi nhuận trớc lãi vay và thuế
Hệ số thanh toán lãi vay =
Lãi vay phải trả
1.4. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
1.4.1. Nhân tố từ phía doanh nghiệp.
1.4.1.1. Nhân tố về quy mô sản xuất và kinh doanh.
Mi doanh nghip khi quyt nh SXKD cái gì v bao nhiêu tr c ht phi nghiên
cu nm bt nhu cu th trng ( Nhu cu có kh nng thanh toán ) v kh nng áp
ng nhu cu ca doanh nghip. Nhu cu có kh nng thanh toán thì to ra kh nng
doanh thu c ng cao. B i nhu cu có kh nng thanh toán ln thì doanh nghip có kh
nng tng quy mô SXKD. Khi tng c quy mô SXKD thì doanh nghip s sn xut
c nhiu sn phm v s bán c nhiu h ng hóa d ch v v c bit vi mc doanh
thu tng hp s ln, ngc li nhu cu h ng hóa d ch v nh thì doanh thu s thấp
Do vy chúng ta có th thy quy mô SXKD ca doanh nghip khi áp ng c nhu
cu v sn phm h ng hóa d ch v ca th trng thì doanh nghip s chim lnh c
th trng bán sn phm h ng hóa, d ch v v doanh thu s cao. Kh nng cung cp
sn phm h ng hóa d ch v ca doanh nghip m th p hn nhu cu thì sn phm h ng
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 17
Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
hóa dch v s thp, do ó doanh thu s thp. iu áng lu ý ây l các nh SXKD
luôn mun bán c khi lng h ng hóa l n v do ó h s nh ra giá bán sn phm
hp lí. Quan h cung cu h ng hóa d ch v thay i s chi giá c thay i, nh hng
n doanh thu ca doanh nghip,có th nói rng nó quyết định tối u.
1.4.1.2. Nhân tố về tổ chức kinh doanh
Sau khi la chn quy mô SXKD ( chng loi, s lng, cht lng ) các doanh
nghip s quyt nh t chc SXKD nó nh th n o . Các doanh nghi p la chn u
v o : lao ng, vt t, thit b, công ngh có cht lng v giá mua h p lí. Các yu t
u v o c la chn ti u s to kh nng tng nng sut lao ng, nâng cao sn
lng v ch t lng sn phm h ng hóa d ch v . Do ó vic chun b u v o có ý
ngha quyt nh tng hiu qu SXKD cho doanh nghip. Vn tip theo l các
doanh nghip phi la chn phng pháp thích hp kt hp ti u các yu t trong quá
trình t chc SXKD v tiêu th h ng hóa. ây phi l m t quá trình t chc mt cách
khoa hc tng sn lng, cht lng sn phm h ng hóa d ch v, l m nhân t quyt
nh giảm chi phí, tăng giá thành sản phẩm, tng hiu qu SXKD ca doanh nghip.
1.4.1.3.Các nhân t v t ch c qu n lý ho t ng kinh t c a doanh nghi p.
T chc qun lý các hot ng kinh t l m t nhân t rt quan trng có nh hng
n hiu qu SXKD ca doanh nghip. Quá trình qun lý hot ng kinh t bao gm các
khâu c bn: nh hng chin lc phát trin ca doanh nghip, xây dng k hoch
SXKD v các ph ng án SXKD, t chc thc hin các hot ng kinh t.
Các khâu ca quá trình qun lý hot ng kinh t nu l m t t s l m t ng sn lng,
nâng cao cht lng sn phm, h giá th nh, gi m chi phí qun lý. ó l iu kin quan
trng tng hiu qu SXKD ca doanh nghip.
Song hiu qu SXKD ca doanh nghip không ch chu nh hng ca các yu t
hu hình m còn ch u nh hng bi yu t vô hình, ó l uy tín c a doanh nghip. ây
c coi l t i s n vô giá ca doanh nghip, nó l m t yu t rt quan trng và nu
doanh nghip có uy tín trên th trng thì sn phm h ng hoá d ch v ca doanh nghip
s tiêu th c nhiu v doanh thu t ng. Bi vy doanh nghip phi c gng gi gìn uy
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 18
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
tÝn của m×nh trªn thị trường th«ng qua chất lượng sản phẩm, th¸i độ phục vụ, phương
thức thanh to¸n, quảng c¸o tiếp thị.
1.4.2.C¸c nh©n tè v ề phÝa th ị tr ườ ng
C¸c yếu tố thuộc m«i trường kinh doanh l c¸c yà ếu tố kh¸ch quan m doanh nghià ệp
kh«ng thể kiểm so¸t được. Nh©n tố m«i trường kinh doanh bao gồm nhiều nh©n tố như
l : à Đối thủ cạnh tranh, thị trường, cơ cấu ng nh, tà ập qu¸n, mức thu nhập b×nh qu©n của
d©n cư…
Đố i th ủ c ạ nh tranh : Bao gồm c¸c đối thủ cạnh tranh sơ cấp ( cïng tiªu thụ c¸c sản
phẩm đồng nhất ) v c¸c à đối thủ cạnh tranh thứ cấp ( sản xuất v tiªu thà ụ sản phẩm cã
khả năng thay thế ). Nếu doanh nghiệp cã đối thủ cạnh tranh mạnh th× việc n©ng cao
hiệu quả kinh doanh sẽ trë nªn khã khăn hơn rất nhiều, bởi v× doanh nghiệp lóc n y chà ỉ
cã thể n©ng cao hiệu quả kinh doanh bằng c¸ch n©ng cao chất lượng, giảm gi¸ th nh sà ản
phẩm để đẩy mạnh tốc độ tiªu thụ, tăng doanh thu, tăng vßng quay của vốn, yªu cầu
doanh nghiệp phải tổ chức lại bộ m¸y hoạt động phï hợp tối ưu hơn, hiệu quả hơn để
tạo cho doanh nghiệp cã khả năng cạnh tranh về gi¸ cả, chất lượng, chủng loại, mẫu m·
Nh… ư vậy đối thủ cạnh tranh cã ảnh hưởng rất lớn đến việc n©ng cao hiệu quả kinh
doanh của c¸c doanh nghiệp đồng thời tạo ra sự tiến bộ trong kinh doanh, tạo ra động
lực ph¸t triển doanh nghiệp. Việc xuất hiện c ng nhià ều đối thủ cạnh tranh th× việc n©ng
cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ c ng khã khà ăn v sà ẽ bị giảm 1 c¸ch c©n
đối.
Th ị tr ườ ng : Nh©n tố chÝnh ở đ©y bao gồm cả thị trường đầu v o v thà à ị trường đầu ra
của doanh nghiệp. Nã l yà ếu tố quyết định qu¸ tr×nh t¸i sản xuất mở rộng của doanh
nghiệp. Đối với thị trường đầu v o: cung cà ấp c¸c yếu tố cho qu¸ tr×nh sản xuất như
nguyªn vật liệu, m¸y mãc thiết bị Cho nªn nã cã t¸c … động trực tiếp đến gi¸ th nh sà ản
phẩm, tÝnh liªn tục v hià ệu quả của qu¸ tr×nh sản xuất. C©n đối với thị trường đầu ra
quyết định doanh thu của doanh nghiệp trªn cơ sở chấp nhận h ng hãa, dà ịch vụ của c¸c
doanh nghiệp, thị trường đầu ra sẽ quyết định tốc độ tiªu thụ, tạo vßng quay vốn nhanh
hay chậm từ đã t¸c động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 19
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
V ị trÝ đị a lý : Đ©y l nh©n tà ố kh«ng chỉ t¸c động đến c«ng t¸c n©ng cao hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp m cßn t¸c à động đến c¸c mặt kh¸c trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp như:
Giao dịch, vận chuyển, sản xuất C¸c nh©n t… ố n y t¸c à động đến hiệu quả kinh
doanh th«ng qua sự t¸c động lªn c¸c chi phÝ tương ứng.
1.4.3.C¸c nh©n t ố t ừ phÝa nh nà ướ c
1.4.3.1. V ớ i chÝnh s¸ch thu ế
Thuế l mà ột phần trong chi phÝ của doanh nghiệp. V× vậy chÝnh s¸ch thuế, mức thuế
thấp hay cao sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận – nh©n tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả
SXKD của doanh nghiệp.
1.4.3.2 V ớ i chÝnh s¸ch l·i su ấ t
L·i xuất l nh©n tà ố ảnh hưởng đến chi phÝ SXKD, th«ng thường để hoạt động SXKD,
ngo i và ốn CSH doanh nghiệp phải vay vốn v à đương nhiªn phải trả l·i cho c¸c khoản
vay đã l chi phÝ và ốn vay. Với lợi tức vốn vay doanh nghiệp phải tăng thªm một khoản
chi phÝ, do đã nếu l·i suất tăng th× lợi tức vay vốn tăng v nhà ư vậy kÐo theo chi phÝ tăng,
v ngà ược lại th× chi phÝ giảm
1.5 Ph ươ ng h ướ ng n©ng cao hi ệ u qu ả ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t kinh doanh
N©ng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh l nhià ệm vụ trọng t©m của mỗi
doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu sự t¸c động tổng
hợp của nhiều yếu tố, nhiều kh©u cho nªn muốn n©ng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh phải giải quyết tổng hợp, đồng bộ nhiều vấn đề, nhiều biện ph¸p cã hiệu lực.
Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được x¸c định theo c«ng thức sau :
Kết quả đầu ra (K)
A = ————————
Yếu tố đầu v o (C)à
V× vậy hiểu một c¸ch đơn giản th× n©ng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh l : à
- Tăng kết quả đầu ra: Tốc độ tăng đầu ra lớn hơn tốc độ tăng đầu v oà
- Giảm c¸c yếu tố đầu v o: Tà ốc độ giảm đầu ra chậm hơn tốc độ giảm đầu v oà
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 20
Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
l m c iu n y thì có r t nhiu biện pháp.
1.5.1. S d ng t t ngu n nhân l c trong s n xu t kinh doanh.
Trong các ngun lc u v o c a quá trình sn xut kinh doanh, yu t con ngi
gi mt vai trò quyt nh, khai thác v s dng tt ngun nhân lc trong sn xut kinh
doanh oc th hin qua các bin pháp.
- Sp xp nh biên hp lý lc lng lao ng trong nhà máy, to n b máy qun lý.
- Nâng cao trình tay ngh, trình chuyên môn cho cán b, công nhân viên, tn
dng thi gian l m vi c, m bo thc hin các nh mc lao ng.
- Trang b công ngh, áp dng các th nh t u ca khoa hc k thut v o s n xut.
- Có ch ãi ng, thng pht khuyn khích ngi lao ng.
1.5.2. S d ng ngu n v n m t cách có hi u qu :
Vn u t luôn l nhân t quan trng i vi s quan trng ca bt k doanh
nghip n o. Huy ng v s dng vn có hiu qu l v n ln m doanh nghi p hot
ng.
Thông thng có mt s bin pháp v s dng vn nh sau:
- Tn dng trit nng lc sn xut kinh doanh hin có, nâng cao hiu sut s dng
thit b máy móc.
- Xây dng c cu vn ti u.
- Tit kim chi phí v h giá th nh.
- Xây dng các nh mc kinh t k thut.
- y nhanh tc chu chuyn ca vn lu ng.
- u t có trng im, u tiên nhng vùng, công trình, d án s sinh li cao. Rút
ngn thi gian nhanh chóng a d án v o ho t ng.
- La chn i mi công ngh phù hp, s dng úng mc tiêu ngun vn công ngh.
Nghiên cu s dng các loi nguyên vt liu mi v v t liu thay th nhm nâng cao
cht lng sn phm h gía th nh. Ngo i ra nhà máy còn áp d ng mt s bin pháp
nhm nâng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca nhà máy.
1.5.3. Ph ng h ng t ng doanh thu :
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 21
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
Doanh thu được x¸c định như sau : D = ∑ Q x P
Trong đã : D : Doanh thu
Q : Số lượng sản phẩm tiªu thụ trong kỳ
P : Gi¸ b¸n đơn vị sản phẩm
V× vậy để tăng doanh thu cần phải:
- Đa dạng hãa sản phẩm, đa dạng hãa kinh doanh, mở rộng sản xuất.
- Mở rộng thị trường. T×m thị trường mới nhằm tạo ra một lượng kh¸ch h ng mà ới,
tiªu thụ thªm sản phẩm của m×nh. X©y dựng hệ thống c¸c đại lý, cửa h ng nhà ằm
giao tiếp với kh¸ch h ng à để nắm được nhu cầu thị hiếu để nghiªn cứu chế tạo mặt
h ng mà ới.
- Ngo i ra doanh nghià ệp cần tiến h nh c¸c bià ện ph¸p nhằm khai th¸c kh¸ch h ng tià ềm
năng, l m tà ăng khả năng mua, sử dụng c¸c h×nh thức như: quảng c¸o, tiếp thi, cải
tiến về mẫu m· nh… ằm gia tăng ý muốn mua sắm của kh¸ch h ng.à
1.5.4. Ph ươ ng h ướ ng gi ả m chi phÝ.
Giảm chi phÝ nguyªn vật liệu, tiết kiệm nguyªn vật liệu vµ chi phÝ nguyªn vật liệu
chiếm hơn 50% gi¸ th nh nªn khi doanh nghià ệp tiết kiệm nguyªn vật liệu cũng sẽ l mà
hạ gi¹ th nh sà ản phẩm, điều n y dà ễ dẫn đến l m kÐm chà ất lượng sản phẩm. V× vậy, nhµ
m¸y phải bảo quản tốt kho dự trữ nguyªn vật liệu.
Giảm chi phÝ nh©n c«ng. Sắp xếp bộ m¸y quản lý gọn nhẹ, bố trÝ c«ng việc hợp lý
hoạt động cã hiệu quả sẽ gãp phần giảm chi phÝ h nh chÝnh.à
Giảm chi phÝ trong c«ng t¸c quảng c¸o, tiếp thị, bảo quản, đãng gãi … Để giảm chi
phÝ n y nhµ m¸y phà ải tăng sản lượng tiªu thụ, khi ®ã th× chi phÝ b×nh qu©n cho một đơn
vị sản phẩm sẽ giảm xuống dẫn đến lợi nhuận tăng. Lợi nhuận tăng thể hiện doanh
nghiệp sử dụng c¸c nguồn lực cã hiệu quả.
Giảm chi phÝ l·i vay: Chi phÝ l·i vay l sà ố tiền phải trả l·i cho việc sử dụng vốn huy
động thªm. Bất kỳ một doanh nghiệp n o khi tià ến h nh SXKD à đều cã thể thiếu vốn, do
đã phải huy động thªm vốn. Cã nhiều c¸ch huy động vốn như :
+ Vay vốn ng©n h ngà
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 22
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Líp C.QDN 05.1
+ Ph¸t h nh cà ổ phiếu, tr¸i phiếu
Doanh nghiệp phải tÝnh to¸n huy động bằng h×nh thức n o sao cho chi phÝ trà ả l·i thấp
nhất.
1.5.5. Ph ươ ng h ướ ng c ả i ti ế n c«ng ngh ệ , k ỹ thu ậ t
Đ©y l nh©n tà ố quyết định mức độ tăng năng suất của doanh nghiệp đảm bảo tăng
chất lượng sản phẩm dịch vụ. V× vậy đổi mới c«ng nghệ l c«ng t¸c à đầu tư cã tÝnh chất
quyết định đến sự th nh bà ại của doanh nghiệp. Để đổi mới c«ng nghệ theo ®óng hướng
cần phải:
- Dự đo¸n đóng nhu cầu thị trường, tÝnh chất cạnh tranh, nguồn lực để cã được c«ng
nghệ đã.
- Đ o tà ạo thªm c¸n bộ, c«ng nh©n viªn cã đủ kiến thức vận h nh c«ng nghà ệ mới v sà ử
dụng hết c«ng năng của c«ng nghệ mới.
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Anh 23
Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
Phần II:Một số khái quát về nhà máy Đất đèn và Hóa
chất Tràng Kênh
I . Gi i thi u chung v Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh
1.1. Lịch sử hình thành phát triển của nhà máy.
Tên v a ch c a nhà máy
Tên nhà máy : Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh
a ch :Thị trấn Minh Đức - H.Thủy Nguyên - TP.Hải Phòng
Tên giao dịch: TRACO
in thoi: (0313)875146 - fax: (0313)875494
Quá trình phát triển
Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng kênh đợc thành lập ngày 23 tháng 7 năn 1968
theo quyết định số 736 QĐ - KB2 của Bộ công nghiệp nặng do Bộ trởng Nguyễn Hữu
Mai ký.Tiền thân của Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh là nhà máy Đất đèn
Tràng Kênh
Từ ngày thành lập đến nay Nhà máy vừa tròn 40 năm, một chặng đờng nhiều biến
động , khó khăn và cũng nhiều nỗi lo toan, có lúc tiềm ẩn của sự phá sản tởng nh không
thể vợt qua. 40 năm đã ghi nhận đầy đủ những chiến công của cán bộ công nhân viên
công ty trên mảnh đất Tràng Kênh lịch sử này.Hôm nay, thế đứng có thể đã vững chắc,
uy tín đợc nâng cao,nghèo khổ đã qua đi sức sống đang trỗi dậy
Từ ngày thành lập Nhà máy đã trải qua 4 giai đoạn chính:
Giai đoạn 1: 1968-1975
Nhà máy ra đời trong chiến tranh vừa sản xuất vừa chiến đấu.Trong giai đoạn này
Nhà máy tuyển thêm lao động để đào tạo ngề đất đèn, vừa đợc cấp trên điều động bổ
sung thêm từ các trờng công nhân kỹ thuật trong ngành. CBCNV đã đoàn kết, nhiệt tình
với ý thức trách nhiệm cao, khẩn trơng và có nhiều sáng tạo đã tự thiết kế và chế tạo hầu
hết các hạng mục công trình ,hoàn thành một hệ thống dây chuyền sản xuất đất đèn có
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 24
Bỏo cỏo thc tp tt nghip Lớp C.QDN 05.1
công suất 1200t/năm.Và mẻ đất đèn đầu tiên Đã đợc ra lò.Nhiệm vụ di chuyển và phục
hồi sản xuất Dất đèn tại Tràng Kênh đã đợc hoàn thành
Tuy các cơ sở sản xuát bị không quân Mỹ leo thang đánh phá ác liệt nhng với tinh
thần trách nhiệm cao CBCNV vẫn tiếp tục sản xuát chiến đấu
Giai đoạn 2: 1975 1989
Phát triển trong hòa bình thống nhất đất nớc.Do nhu cầu thị trờng trong và ngoài n-
ớc đòi hỏi ngày càng cao, nhất là từ năm 1975 sau khi Miền Nam hoàn toàn giả
phóng.Song song với hệ thống lò mở rộng, nhà máy đã dần dần đổi mới thiết bị đa các
thiết bị ,đa các thiết bị mới vào sản xuất
Từ bao khó khăn gian khổ Nhà máy đã phấn đấu vơn lên trở thành một cơ sở sản
xuất Đất đèn duy nhất trong cả nớc có quy mô lớn và hoàn chỉnh.Từ thiết bị đến công
nghệ đều tự mình vừa thiết kế, chế tạo vừa thử nghiệm hoàn thiện và đa vào sản xuất ổn
định.
Giai đoạn 3: 1989 1998
Trởng thành trong cơ chế thị trờng.Từ năm 1989, Nhà nớc chuyển đổi nền kinh tế t cơ
chế bao cấp sang cơ chế thị thị trờng.Cũng nh nhiều cơ sở quốc doanh khác.nhà máy
cũng gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ ban đầu. Trớc đây Nhà máy chỉ lo giải quyết việc sản
xuất, còn vật t tiền vốn do Nhà nớc cấp và bao tiêu sản phẩm.Khi chuyển sang cơ chế thị
trờng,đặc biệt là 2 năm đầu, Nhà máy đứng thực trạng tiêu thụ sản phẩm không còn địa
chỉ có sẵn. Sản phẩm làm ra không tiêu thụ đợc có lúc tồn kho tới hàng ngàn tấn.Do tiêu
thụ giảm, không thu hồi vốn trong khi đó lãi suất ngân hàng lại quá cao không vay đợc,
Nhà máy phải ngừng sản xuất công nhân không có việc làm, đời sống gặp nhiều khó
khăn.
Sau khi giải tỏa số hàng tồn kho, tháng 5 năm 1991 Nhà máy đã đóng điện và sản xuất
theo cơ chế thị trờng.Từ 1991 1993 Nhà máy tổ chức lại sản xuất, lấy mục tiêu
Năng suất, chất lợng và hiệu quả làm cơ sở để hội nhập dần vào cơ chế thị trờng.
Tháng 10 năm 1995 Bộ công nghiệp nặng quyết định đổi tên Nhà máy Đất đèn Tràng
Kênh thành Nhà máy Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh.
Sinh viên: Nguyễn Thị Anh 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×