Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập môn học tại Công ty CP đá ốp và VLXD Thái nguyên.pdf

NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------  ---------

BÁO CÁO THỰC TẬP MÔN HỌC
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP


nh






Thái Nguyên 06  2011


NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN


..

- 
-  
- 
.
- 
- 
- ..




.
.



- Khá - Tr

Thái nguyên, ngày. ... tháng 6 
Giáo viên hƣớng dẫnNGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 3
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 5
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ......................... 7
ĐÁ ỐP LÁT VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ....................................................... 7
1. G: ...................................................................................................................................... 7
2. L .................................................................................................................................... 7
3. ................................................................................................................................... 8
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẾ ..................................................................... 9
CHƢƠNG I. NỘI DUNG THỰC TẬP VỀ QUẢN TRỊ HỌC ....................... 9
1.1 H  ................................................................................................... 9
Bảng 1.1: Kế hoạch sản xuất năm 2011: .............................................................................................................. 12
Bảng 1.2: Kế hoạch phân bổ lao động 2011: ....................................................................................................... 13
Bảng 1.3: Kế hoạch về giá trị: .............................................................................................................................. 13
1.2 C . ................................................................... 15
NHẬN XÉT ....................................................................................................... 20
CHƢƠNG II: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ......................................................... 22
2.1. C  ................................................................................................. 22
Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty 2009-2010 ......................................................................................... 23
2.2 T ............................................................................................................................ 24
Bảng 2.2: kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty: ............................................................................................. 29
2.3  .................................................................................................................................... 30
Bảng 2.3: kết quả đào tạo năm 2009: ................................................................................................................... 32
Bảng 2.4: Sự phù hợp giữa ngành nghề đào tạo với yêu cầu của công việc ......................................................... 33
Bảng2.5: Đánh giá Khả năng làm việc sau khoá đào tạo, bồi dưỡng. ................................................................ 33
Bảng 2.6: Phù hợp giữa thời gian khoá học với kiến thức cần học. ..................................................................... 34
2.4  ............................................................................................ 34
NHẬN XÉT ....................................................................................................... 40
CHƢƠNG III: HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP .... 42
3.1 HTY. ................................................................................ 42
3.2 CSXKD. .................................................................................... 43
3.3 H. .............................................................................................. 44
NHẬN XÉT ....................................................................................................... 47
CHƢƠNG IV: NỘI DUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
NGUYÊN VẬT LIỆU HOẶC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HÓA. ..... 48
4.1. P. .............................................................................................. 48
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 4
Bảng 4.1: Kết quả sản xuất năm 2010: ................................................................................................................. 48
Bảng 4.2: Kế hoạch sản xuất khai thác sản phẩm năm 2011 ............................................................................... 49
Bảng 4.3: Dự báo nhu cầu khách hàng................................................................................................................. 49
4.2. Q. ...................................................................................................................................... 50
Bảng 4.4:dự trữ sản phẩm tồn kho đầu năm 2011 ................................................................................................ 51
4.3. C . ........................................................................................... 52
Bảng 4.5: Kế hoạch điều độ sản xuất tại mỏ đá Quang Sơn trong quý I năm 2011 của công ty (kế hoạch khai
thác 40 000 m
3
đá nhỏ hơn 0,5x1): ....................................................................................................................... 52
NHẬN XÉT ....................................................................................................... 53
PHẦN V : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 54
5.1. M, TY .................................................................. 54
5.1.1. Ưu điểm ....................................................................................................................................................... 54
5.1.2. Nhược điểm. ................................................................................................................................................ 54
5.2 M ................................................... 55
5.2.1. Về tổ chức. .................................................................................................................................................. 55
5.2.2. Về Marketing ............................................................................................................................................... 55
5.2.3. Về công tác quản lý lao động, tiền lương. .................................................................................................. 56
5.2.4. Về chính sách tuyển dụng và đào tạo. ....................................................................................................... 56
5.2.5. Về hoạt động sản xuât ................................................................................................................................. 56
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 57


DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƢƠNG I. NỘI DUNG THỰC TẬP VỀ QUẢN TRỊ HỌC ....................... 9
Bảng 1.1: Kế hoạch sản xuất năm 2011: .............................................................................................................. 12
Bảng 1.2: Kế hoạch phân bổ lao động 2011: ....................................................................................................... 13
Bảng 1.3: Kế hoạch về giá trị: .............................................................................................................................. 13
CHƢƠNG II: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ......................................................... 22
Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty 2009-2010 ......................................................................................... 23
Bảng 2.2: kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty: ............................................................................................. 29
Bảng 2.3: kết quả đào tạo năm 2009: ................................................................................................................... 32
Bảng 2.4: Sự phù hợp giữa ngành nghề đào tạo với yêu cầu của công việc ......................................................... 33
Bảng2.5: Đánh giá Khả năng làm việc sau khoá đào tạo, bồi dưỡng. ................................................................ 33
Bảng 2.6: Phù hợp giữa thời gian khoá học với kiến thức cần học. ..................................................................... 34
CHƢƠNG IV: NỘI DUNG VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
NGUYÊN VẬT LIỆU HOẶC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HÓA. ..... 48
Bảng 4.1: Kết quả sản xuất năm 2010: ................................................................................................................. 48
Bảng 4.2: Kế hoạch sản xuất khai thác sản phẩm năm 2011 ............................................................................... 49
Bảng 4.3: Dự báo nhu cầu khách hàng................................................................................................................. 49
Bảng 4.4:dự trữ sản phẩm tồn kho đầu năm 2011 ................................................................................................ 51
Bảng 4.5: Kế hoạch điều độ sản xuất tại mỏ đá Quang Sơn trong quý I năm 2011 của công ty (kế hoạch khai
thác 40 000 m
3
đá nhỏ hơn 0,5x1): ....................................................................................................................... 52

NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 5
LỜI MỞ ĐẦU

  





               
 
gia 
 

ngh



                








  



NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 6




 

- 
- 






                 

              










NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 7
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ ỐP LÁT VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1. Giới thiệu công ty:
Tên gi


-
 








    
công ty
2. Lĩnh vực hoạt động

ông ty


Các ngành nghề sản xuất hoạt động:
- 
 
- 

NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 8
- 
- 

- 
dây cua roa
3. Đặc điểm kinh doanh




                 









NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 9
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẾ
CHƢƠNG I. NỘI DUNG THỰC TẬP VỀ QUẢN TRỊ HỌC
1.1 Hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp




1.1.1. Hệ thống kế hoạch và quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp
1.1.1.1. Hệ thống kế hoạch









- 

  

- 


- 

- 

- 

-               

NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 10
- 
 
1.1.1.2. Quá trình xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp





               




  





1.1.1.2.1. Thu thập dữ liệu lập kế hoạch
- 



- 

1.1.1.2.2. Kế hoạch hướng dẫn.
- 

xong
- 

1.1.1.2.3. Kế hoạch chi tiết
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 11
-                

sau 20 

- 

1.1.1.2.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng hợp
- 

- 
 phê

- 
1.1.1.2.5. Thực hiện kế hoạch.
- 

- 

               

- 
1.1.1.2.6. Đôn đốc, kiểm tra
- 



1.1.1.2.7. Đánh giá, phân tích, giao ban kế hoạch tháng sau.
- 
  


- 
              

NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 12
- 


- 

tháng.
- háng



- 


giao ban.
1.1.1.2.8. Cập nhận và lưu hồ sơ
- 

Ví dụ:Về hệ thống kế hoạch của công ty:( trích dẫn theo nguồn thông tin của
phòng kế hoạch kỹ thuật kinh doanh).
Bảng 1.1: Kế hoạch sản xuất năm 2011:
STT   
1  15 200 m
3

2  500500 m
3

3  90 300 m
3

4  20 000 m
3

5  26 000

m
3

6  1 600 m
3

7  400 m
3

8  18 000 m
3

( Nguồn: Phòng kế hoạch kỹ thuật kinh doanh)
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 13
Bảng 1.2: Kế hoạch phân bổ lao động 2011:
  
 

 12
 3
 3
 3
 3
 2 (*)
P 3 (*)
 8
 5
 6
 

 5
 6
 4
 


22

71
 56
 25
 56


293
(Nguồn: Phòng kế hoạch kỹ thuật kinh doanh)
Chú thích: 



Bảng 1.3: Kế hoạch về giá trị:
Doanh thu 
 
 
 
(Nguồn: Phòng kế toán - tài vụ)
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 14
1.1.2. Tìm hiểu và nhận diện chiến lược của công ty.


 
công ty có nh
 Chiến lược Marketing
- 

-  


- 

- 



 Chiến lược sản xuất kinh doanh
- 


-  

- 
n

 Chiến lược về tài chính
-       


NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 15
- 


- 

lai.
              

 Chiến lược nhân sự:
- 


- 
 


- 


- 


Trên               


1.2 Cơ cấu tổ chức và các cấp quản trị của doanh nghiệp.
               


kinh doanh.

- 



NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 16
1.2.1. Mô hình tổ chức quản lý.




1.2.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của bộ máy quản trị.


 Đại hội đồng cổ đông:


 
 
 




 Phòng hành chính
 








NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 17


                


 Hội đồng quản trị:
     
            
 

 Ban kiểm soát:
 


- 

 Ban giám đốc:




 

             


doanh.
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 18
 Phòng tổ chức hành chính
- 

- p có


-  

- 
     

- 

 Phòng tài vụ:
- - 

- 

-  


-               

- 

NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 19
- 

- 
 Phòng kế hoạch kỹ thuật kinh doanh:
- - 




-             kinh



- - 
th

   
máy móc.
- 



- 

- 


NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 20
NHẬN XÉT



Hệ thống kế hoạch


  
 
  
.

, n 
Cơ cấu tổ chức



í cao trong


y

n.



 
.
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 21


 

  
 
.

.
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 22
CHƢƠNG II: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
2.1. Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp












  






 




NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 23
Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty 2009-2010
2009 2010 Chê




(%)




(%)




(%)
1. Theo trình độ 277 100 290 100 13 4,69
-  45 16,25 48 16,55 3 6,67
-  110 39,71 116 40 6 5,45
-  122 44,04 126 43,45 4 3,28
2. Theo tính chất 277 100 290 100 13 4,69
-  232 85,92 242 83,45 10 4,31
-  45 14,08 48 16,55 3 6,67
3. Theo độ tuổi 277 100 290 100 13 4,69
-  72 25,99 79 27,24 7 9,72
-  173 62,45 179 61,72 6 3,47
- Trên 55 32 11,56 32 11,04 0 0
4. Theo giới tính 277 100 290 100 13 4,69
- Nam 235 84,85 248 85,52 13 5,53
-  42 15,16 42 14,48 0 0
(Nguồn: Phòng hành chính)

Xem xét bảng ta thấy:
Về tính chất lao động2
5,92

C
16,55%).
C

    (10           
4,31     p  (3        
6,67%).
NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 24


   

Về trình độ của ngƣời lao động

2 



          , c    
3 .
Về cơ cấu theo giới tính

.
Về độ tuổi-

- 55 



2.2 Tuyển dụng nhân viên
2.2.1. Quy trình tuyển dụng
Chí



nhân viên khác           

         

 

NGUYỄN THANH GIANG

K5QTDNCN_B

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN HỌC Trang 25








1.Thông báo tuyển dụng
              
ong toàn


- 
- 
- 
- 


2. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ
 




- 


- 
- 
- 
- 



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×