Tải bản đầy đủ

Phát triển bền vững văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhập


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN
MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂNBÀI TRÌNH BÀY
BÀI TRÌNH BÀY
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VĂN HOÁ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VĂN HOÁ
VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP
VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP


MỞ ĐẦU
MỞ ĐẦU

Việc chủ trương xây dựng nền kinh tế thị
Việc chủ trương xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN yêu cầu Việt Nam
trường định hướng XHCN yêu cầu Việt Nam
phải hội nhập kinh tế quốc tế
phải hội nhập kinh tế quốc tế

Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế,
Cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế,


thì xu hướng toàn cầu hoá hiện nay yêu cầu
thì xu hướng toàn cầu hoá hiện nay yêu cầu
các quốc gia không chỉ giao lưu về kinh tế mà
các quốc gia không chỉ giao lưu về kinh tế mà
còn về nhiều mặt khác như văn hoá, xã hội,
còn về nhiều mặt khác như văn hoá, xã hội,
môi trường,...
môi trường,...

Trong thời đại hội nhập thì việc hoà nhập mà
Trong thời đại hội nhập thì việc hoà nhập mà
không bị hoà tan là một vấn đề lớn, việc đó chỉ
không bị hoà tan là một vấn đề lớn, việc đó chỉ
có thể thực hiện được nhờ phát triển bền vững
có thể thực hiện được nhờ phát triển bền vững
bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc
bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc

MỞ ĐẦU
MỞ ĐẦU
Vậy vấn đề đặt ra là khi hội nhập ta
không chỉ giao lưu văn hoá, tiếp thu
tinh hoa văn hoá nhân loại,đồng thời
phải giữ được nền văn hoá dân tộc,
không đánh mất bản sắc của chính
mình,khẳng định nét đặc trưng của
dân tộc.

NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN
NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN
HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
I.Khái niệm văn hoá:
I.Khái niệm văn hoá:


Văn hoá là toàn bộ những tri thức, những tín
Văn hoá là toàn bộ những tri thức, những tín
ngưỡng, những nghệ thuật, những giá trị,
ngưỡng, những nghệ thuật, những giá trị,
những luật lệ, những phong tục và tất cả
những luật lệ, những phong tục và tất cả
những năng lực tập quán khác mà con người
những năng lực tập quán khác mà con người
với tư cách là thành viên xã hội nắm bắt được
với tư cách là thành viên xã hội nắm bắt được

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×