Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
MỤC LỤC .............................................................................................. 1
PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT
VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC.............3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty thực phẩm miền
Bắc :..............................................................................................................3
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty thực phẩm
miền Bắc :.....................................................................................................5
1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty :...............5
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty :....7
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công
ty ...................................................................................................................9
1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty :................12
PHẦN 2 : TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY....15
2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty thực phẩm miền Bắc :.............15
2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty.................................................17
2.2.1 Chính sách kế toán chung áp dụng.................................................17
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán................................18
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán................................19

2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán:..................................20
2.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính................................21
2.3 Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể :............................................22
2.3.1. Kế toán chí phí sản xuất................................................................22
2.3.2. Kế toán tài sản cố định .................................................................29
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
2.3.3. Kế toán tiền lương.........................................................................31
2.3.4. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ...............35
2.3.5. Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ..................................................37
PHẦN 3 : MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH
TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY......................................................41
3.1. Ưu điểm: .............................................................................................41
3.2.Hạn chế :...............................................................................................42
3.3.Một số kiến nghị hoàn thiên công tác kế toán ..................................43
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ
THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM
MIỀN BẮC
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty thực phẩm miền Bắc :
Công ty thực phẩm miền Bắc là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc
bộ Thương mại hoàn toàn tự chủ về tài chính, hạch toán độc lập, có tư cách
pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng Công
thương Việt nam
Công ty thực phẩm miền Bắc có tên giao dịch quốc tế là Northern
Foodstuff company (FONEXIM) . Điện thoại giao dịch là 6646975-224;
6646976-105. Trụ sở công ty đóng tại 122 Định Công, Hà Nội.
Công ty được thành lập theo quyết định số 699/TM- TCCB ngày
13/8/1996 của Bộ thương mại trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị sau:
Công ty thực phẩm miền Bắc
Công ty bánh kẹo Hữu Nghị
Công ty thực phẩm xuất khẩu Nam Hà
Xí nghiệp thực phẩm Thăng Long
Trại chăn nuôi cấp 1 Thái Bình
Chi nhánh thực phẩm 210 Trần Quang Khải
Tháng 6 năm 2002 sáp nhập thêm công ty thực phẩm Tây Nam Bộ và


đến nay công ty thực phẩm miền Bắc có 7 phòng ban và 24 đơn vị trực thuộc.
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Trước đây, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, cũng như tất cả các
doanh nghiệp nhà nước khác, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
thực phẩm miền Bắc đều được thực hiện theo kế hoạch của cấp trên đưa
xuống. Nhà nước bao đầu vào và bao luôn cả đâu ra. Lúc đó, người ta không
mấy quan tâm đến làm thế nào để tăng năng suất lao động cũng như làm thế
nào để lợi nhuận của công ty đạt mức cao nhất. Hoạt động kinh doanh co lãi
thì càng tốt còn lỗ thì đã có nhà nước chịu. Kết quả của kiểu quản lý này dẫn
tới tình trạng hàng năm Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và hoàn
thành vượt mức kế hoạch nhưng chưa phát huy được hết khả năng và tiềm lực
của mình
Đại hội Đảng VI đã mở ra một thời kỳ mới, đánh dấu một bước chuyển
đối với nền kinh tế đất nước và tạo đà cho sư phát triển của các doanh nghiệp
trong nước, trong đó có Công ty thực phẩm miền Bắc, đó là do sự chuyển đổi
tử cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường.Nhà nước kiểm
soát hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp ở tầm vĩ mô thông qua pháp luật.
Các doanh nghiệp Nhà nước tự hạch toán độc lập, điều hành trực tiếp sản xuất
chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ
đối với nhà nước thông qua cơ chế nộp thuế. Cơ chế thị trường tạo ra tính
cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực : kỹ thuật công nghệ,
chất lượng sản phẩm, thị phần….đòi hỏi thích ứng cao độ, nếu không sẽ bị
loại ngay ra khỏi thương trường. Nhận thức được cơ hội và những thách thức,
khó khăn nên ngay từ đầu khi mới thành lập, công ty đã từng bước khắc phục
những khó khăn, đồng thời phát huy hết lợi thế của mình. Nhờ đó công ty đã
nhanh chóng hoà nhập, thích ứng với cơ chế mới, từng bước khẳng định vị trí
và vai trò của mình trên thị trường.
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty thực phẩm
miền Bắc :
Quyết định số 945/TM/TCCB ngày 23/10/1996 của Bộ thương mại
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty. Công ty hoạt động
theo luật pháp của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, luật
doanh nghiệp và các điều lệ quy định của Bộ thương mại.
1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty :
Hiện nay công ty đang hoạt động trên cả 3 lĩnh vực chính đó là kinh
doanh hàng hóa, kinh doanh dịch vụ và kinh doanh sản xuất.
Về hoạt động kinh doanh : mặt hàng chủ yếu của công ty là đường, sữa,
dầu ăn, bột mì, bánh kẹo, các loại thuốc lá các loại công ty đã mở rộng mạng
lưới tiêu thụ tăng điểm bán hàng từ hơn chục đầu mối với 700 điểm bán hàng
khi mới thành lập đến nay công ty đã có 21 đơn vị cơ sở bao gồm chi nhánh
trung tâm, cửa hàng, nhà máy, xí nghiệp, trạm kinh doanh ở khắp các tỉnh cả
nước với hơn 15000 điểm bán hàng.
Bên cạnh dó công ty đã mua sắm phương tiện vận tải, xây dựng kho bãi
từ 2 chiếc xe từ năm 1996 đến nay công ty đã có hơn sáu chục đầu xe với
năng lực vận tải hàng trăm tấn hàng hoá khi mới thành lập công ty năm 1996
chỉ mới 9000m2 kho chủ yếu tập trung tại hà nội đến nay diện tích kho đã lên
đến 15000m2 ở tại các vùng trong nước.
Trong hoạt động kinh doanh công tác mở rộng thị trường ngoài nước
luôn được công ty hết sức chú trọng trong những năm qua công ty đã tăng
cường xuất khẩu ra nước ngoái với lượng hàng hoá lớn năm 1996 công ty chỉ
có quan hệ với 4 thị trường xuất khẩu chính đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn
Độ, Pháp với bốn năm mặt hàng xuát khẩu đến năm 2008 công ty đã có quan
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
hệ buôn bán với gần 20 nước và vùng lãnh thổ với số lượng vài chục mặt
hàng khác nhau.
Về hoạt động sản xuất : bánh quy các loại, bánh kem xốp, bánh lương
khô, bánh trung thu, bánh tươi, mứt tết, rượu, bia, nước giải khát, chế biến
nông sản (ngô hạt, sắn lát, hạt tiêu...), chế biến thực phẩm tươi sống (giò, chả,
xúc xích, patê...)
Công ty đã cải tạo nâng cấp và đầu tư trang thiết bị mở rộng quy mô sẩn
xuất khi mới thành lập doanh nghiệp mới chỉ có 5 xưởng sẩn xuất bia 1 xí
nghiệp chế biến mì sợi, một xí nghiệp sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia
súc 1 xưởng chế biến thực phẩm nguội, 1 xí nghiệp sản xuất bánh kẹo,
nhưng các thiết bị sản xuất đều cũ kỹ, lạc hậu, năng suất thấp, sản phẩm sản
xuất ra không phù hợp với người tiêu dùng.
Từ năm 1996 - 1998 đơn vị đã sát nhập các phân xưởng sản xuất bia
làm một đồng thời đầu tư mới và nâng cấp mơí và nâng cấp các thiết bị sản
xuất nâng cao công suất lên 4 - 5 lần so với dây chuyền cũ đặc biệt từ năm
1997 công ty đã khánh thành nhà máy chuyên sản xuất bánh kẹo nương kho
với dây chuyền thiết bị tiên tiến của liên bang Đức công suất 3000 nghìn tấn /
năm, năm 1999 công ty đã đầu tư dây truyền sản xuất rượu vang cao cấp với
công suất 5 triệu lít / năm dầu tư máy móc thiết bị hiện đại cho sản xuất thực
phẩm nguội.
Bên cạnh đó công tác thị trường với các phương pháp linh hoạt, quảng
cáo, tiếp thị, khuyến mại để tăng sức canh tranh với hấp dẩn của sản phẩm
đồng thời thường xuyên cải tiến mẩu mã các sản phẩm nâng cao chất lượng
phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để tăng khả năng tiêu thụ và năng lực
với sản xuất các mặt hàng hiện có.
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Về hoạt động dịch vụ : Bên cạnh hoạt động kinh doanh và hoạt động sản
xuất, hoạt động dịch vụ cũng được công ty hết sức chú trọng. Công ty đã đầu
tư xây dựng mới, nâng cao thiết bị phòng ở khách sạn số lượng phòng khách
sạn tăng từ 40 phòng 1996 lên 80 phòng, năm 2001 mở dịch vụ ăn uống...
Năm 2001 doanh thu của công ty trong hoạt động dịch vụ đạt 6 tỷ đồng.
Năm 2001 nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài
chính, tốc độ tăng trưởng giảm nhưng những đặc điểm nổi bật của nền kinh
tế nước ta. Kinh tế vĩ mô vẩn ổn định, nền sản xuất trong nước phát triển các
cơ chế chính sách đang vận hành phát huy tác dụng. Tuy nhiên ở một số lĩnh
vực của nền kinh tế tốc độ tăng trưởng đã chửng lại, chỉ số giá hàng hoá nông
sản thực phẩm giảm chỉ số lảm phát thấp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến
các hoạt động sản suất kinh doanh của nền kinh tế và của đơn vị nói riêng.
Phạm vi hoạt động của công ty tương đối rộng bao gồm nhiều đầu mối ở
khắp các tỉnh trong cả nước, đồng thời năm 2001 Bộ thương mại đã sát nhập
công ty thực phẩm Tây Nam Bộ của công ty thực phẩm miền Bắc, do đó có
thể thấy rõ là khối lượng công việc mà công ty đảm nhận tương đối lớn. Ở
một số lĩnh vực trình độ quản lý chưa đồng đều do đó ảnh hưởng đến kết quả
chung của công ty.
1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty :
Quy trình sản xuất sản phẩm là một trong những căn cứ quan trọng để
chất lượng sản phẩm của mình cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh với đối thủ
kinh doanh chiếm được cảm tình của khách hàng nâng cao chất lượng uy tín
của khách hàng nâng cao uy tín thơưng hiệu của sản phẩm để thực hiện tốt
công tác tổ chức lao động cần thiết phải nắm và hiêụ kỹ quy trình công trình
sản xuất sản phẩm.
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
7
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Trong lĩnh vực sản xuất: bánh kẹo rượu bia thực phẩm nguội... mỗi sản
phẩm tương ứng với một quy trình công nghệ sản xuất khác nhau trong đó
quy trình công nghệ sản xuất rượu vang của công ty là tiêu biểu nhất, với sản
phẩm rượu vang mang thương hiệu Hữu Nghị đã có uy tín trên thị trường
trong và ngoài nước được người tiêu dùng tín dụng.
Sau đây là quy trình công nghệ sản xuất rượu vang của công ty:
Các nguyên liệu sản xuất rượu vang:
- Quả mơ tươi
- Cồn tinh chế.
- Cồn, dịch quả
- Nước mền a xit cicic.
- Đường tinh trắng
- Màu thực phẩm
Quy trình sản xuất rượu vang:
Qủa mơ tươi được rửa sạch, sau đó ngâm cồn trong một thời gian nhất
định (khoảng 30 ngày) để tạo ra dịch quả. Kết hợp với đường kính trắng,
nước mềm axit cicic kết hợp để pha chế rượu, rượu được pha chế được tàn
trữ để lên men, sau đó được lọc trong và đóng chai trên dây truyền hiện đại
sau đó chuyển qua bộ phận KCS để kiẻm tra chất lượng sản phẩm đạt chất
lượng được đóng gói nhập kho thành phẩm.
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty
Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty bao gồm :
Giám đốc : Là người đứng đầu của công ty do bộ trưởng bộ thương mại bổ
nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty theo chế độ một thủ trưởng và chịu trách
nhiệm về mọi hoạt động của công ty trước pháp luật, trước bộ thương mại và
tập thể cán bộ công nhân viên của công ty về sự tồn tại và phát triển của công
ty cũng như các hoạt động ký kết hợp đồng, thế chấp vay vốn, tuyển dụng
nhân sự, bố trí sắp xếp lao động. Giám đốc công ty tổ chức sắp xếp bộ máy,
mạng lưới kinh doanh sao cho phù hợp với nhiệm vụ của công ty và quy định
của pháp luật
Giúp việc cho giám đốc là hai phó giám đốc ( một phó giám đốc phụ
trách kinh doanh, một phó giám đốc phụ trách sản xuất ) và 7 phòng ban chức
năng
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
9
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Sơ đồ bộ máy quản lý công ty như sau :
Phòng tổ chức lao động tiền lương : có nhiệm vụ theo dõi tình hình
nhân sự toàn công ty, tham mưu cho ban giám đốc trong việc sử dụng cán bộ
và năng lực của từng người, tuyển dụng lao động ngắn hạn và dài hạn, làm
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
10
GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc Phó giám đốc
Phòng tổ
chức lao
động
Phòng
hành
chính
quản trị
Phòng kế
hoạch
tổng hợp
Phòng kỹ
thuật sản
xuất
Phòng
kế toán
tài chính
Phòng
thị
trường
Phòng
kinh
doanh
Ban
thanh
tra
Các đơn
vị trực
thực
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động, xây dựng kế hoạch lao động,
quỹ tiền lương , cấc quy định lao động
Phòng hành chính quản trị : có nhiệm vụ tổ chức giải quyết các công
việc liên quan đến thủ tục hành chính của công ty
Phòng kinh doanh : Có nhiệm vụ tổ chức kinh doanh thị trường trong
nước, kinh doanh xuất nhập khẩu, xem xét các phương án kinh doanh có tính
khả thi đối với việc tiêu thụ, mua bán hàng hoá
Phòng kế hoạch tổng hợp : Có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch sản xuất
kinh doanh hàng năm trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị cơ sở, điều tiết kế
hoạch sản xuất doanh kinh doanh hàng quý, năm theo nhu cầu của thị trường
Phòng thị trường : làm nhiệm vụ tiếp xúc khách hàng, nghiên cứu thăm
dò thu thập thông tin, đánh giá thị trường, đề xuất chính sách thị trường tiêu
thụ sản phẩm, xây dựng chiến lược marketting.
Phòng kế toán tài chính : quản lý toàn bộ nguồn vốn, các tài liệu, số liệu về
kế toán tài chính, quyết toán, tổng kiểm kê tài sản hàng năm theo định kỳ báo
cáo về tài chính lên cơ quan cấp trên . Phòng kế toán tài chính còn làm nhiệm
vụ theo dõi, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc
công ty thông qua báo cáo tài chính
Phòng kỹ thuật sản xuất : chịu trách nhiệm về máy móc, kỹ thuật bao bì,
chất lượng sản phẩm, kế hoạch cung ứng nguyên liệu sản xuất hàng hoá
Ngoài ra, công ty còn thành lập ban thanh tra thi đua nhằm giúp cho công
tác kiêm tra, giám sát toàn công ty
Công ty thực phẩm miền bắc có 21 đơn vị trực thuộc nằm ở khắp các
tỉnh thành phố trên cả nước :
- Nhà máy bánh quy cao cấp Hữu Nghị
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
11
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Nhà máy bia cao cấp
- Xí nghiệp thực phẩm
- Xí nghiệp chế biến thực phẩm 23 Lạc trung – Hà Nội
- Trung tâm nông sản 203 Minh Khai – Hà Nội
- Trung tâm thực phẩm Hạ Long
- Trung tâm lương thực thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh thực phẩm Việt Trì
- Chi nhánh thực phẩm Vinh
- Chi nhánh thực phẩm Lào Cai
- Trung tâm thuốc lá 210 Trần Quang Khải
- Cửa hàng số 2 Minh Khai
- Của hàng số 203 Minh khai
- Khách sạn Phương Nam ( Hà Nội )
- Khách sạn Việt Trì ( Hà Nội )
- Các trạm Ninh Bình, Bắc giang, Nam Định, Quảng Ninh
1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty :
Mặc dù gặp nhiều khó khăn ngay từ khi thành lập về nhiều mặt như tiền
vốn ít, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, lạc hậu, trình độ chuyên môn
của cán bộ công nhân viên nói chung còn hạn chế nhưng Công ty đã không
ngừng đầu tư nâng cấp, mua sắm thêm các trang thiết bị, đào tạo nâng cao
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
12
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, bố trí lại sản xuất, phát triển
mạng lưới tiêu thụ, mở rộng thị trường… Vì vậy kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty đã tăng lên đáng kể, thực hiện tốt vai trò của doanh
nghiệp quốc doanh trên thị trường. Điều đó được thể hiện qua số liệu của 3
năm liên tục dưới đây.
Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy: Tổng vốn chủ sở hữu của doanh
nghiệp năm 2009 tăng so với năm 2008 là: 45157032, năm 2008 tăng so với
năm 2007 là: 2994143. Tổng tài sản của doanh nghiệp năm 2009 tăng so với
năm 2008 là: 890596783, năm 2008 tăng so với năm 2007 là: 863073500. Ta
thấy tổng tài sản và tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp qua các năm tăng
lên chứng tỏ doanh nghiệp đang mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ.
Ta thấy doanh thu của Công ty tăng liên tục qua 3 năm với tốc độ tăng ổn
định điều đó chứng tỏ Công ty đã có những biện pháp tích cực nhằm duy trì
tình trạng tiêu thụ trong 3 năm liên tục. Đó là nhân tố tích cực góp phần làm
tăng lợi nhuận, ổn định tình hình tài chính của Công ty. Bên cạnh đó còn phải
thấy được sự tăng lên đáng kể của lợi nhuận từ các hoạt động khác…
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Vốn chủ sở hữu 98968259 101962402 147119434
Tổng tài sản 946380217 1809453717 2700050500
Tổng doanh thu 4368317542 7489833942 7582960000
Tổng lợi nhuận 9881438 13191096 25000000
Các khoản nộp nhà nước 46453000 26938391 82075000
Tổng số cán bộ công nhân
viên
1603 2891 3562
13
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Chỉ tiêu tổng số cán bộ công nhân viên đều tăng qua các năm cho thấy
Ban giám đốc đã có quyết định đúng đắn trong sự phát triển của công ty, duy
trì mức hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
14
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
PHẦN 2 : TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
2.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty thực phẩm miền Bắc :
Tại phòng kế toán công ty bao gồm : 1 đồng chí kế toán trưởng, 2 đồng
chí phó phòng kế toán và 12 đồng chí kế toán viên . Tại mỗi đơn vị cơ sở trực
thuộc hạch toán đầy đủ đều có bộ phận hach toán riêng tại đơn vị
Kế toán trưởng : chỉ đạo toàn diện công tác kế toán thống kê, thông tin
kinh tế và hệ thống kinh tế trong công ty . Kế toán trưởng phải chịu trách
nhiêm trước giám đốc và công ty về hoạt động tài chính
Một phó phòng phụ trách công tác đầu tư : Theo dõi , quyết toán xây
dựng cơ bản, đi thị trường nắm bắt tình hình bán hàng của công ty với các
khách hàng và đôn đốc việc thu hồi nợ
Một phó phòng tổng hợp số liệu kê khai thuế : của các đơn vị đóng trên
địa bàn thành phố Hà nội và phần kinh doanh của bộ phận văn phòng các
công ty . Ngoài ra, phó phòng kế toán còn kiểm tra số liệu báo cáo quyết toán
của các đơn vị cơ sở, lập báo cáo quyết toán toàn công ty, theo dõi kịp thời
về số lượng, giá trị tái sản cố định hiện có tại công ty
Kế toán tổng hợp : kiểm tra tính pháp lý của các chứng từ về các nghiệp
vụ kinh tế phát sinh mà các nhân viên hoàn ứng để đưa vào sổ sách, tập hợp
các bảng kê để lên các báo cáo quyêt toán của bộ phận văn phòng công ty,
tổng hợp các bảng kê để lên báo cáo quyết toán của bộ phận văn phòng công
ty, tổng hợp chi phí và phân bổ chi phí cho các ngành hàng
Kế toán bán hàng : Căn cứ vào các hoá đơn bán hàng đẻ ghi báo cáo bán
hàng, kê khai thuế, vào sổ chi tiết công nợ
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
15
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Kế toán công nợ : theo dõi và phân tích các khoản công nợ phát sinh
thường xuyên báo cáo cho kế toán trưởng vể tiến độ thu hồi công nợ của công
ty
Kế toán ngân hàng : hệ thống các chứng từ thu chi, tiền gửi, tiền vay
ngân hàng, đúng cam kết trên khế ước vay vốn của ngân hàng
Kế toán kho : có nhiêm vụ phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình nhập xuất,
tồn của từng loại hàng hoá, vật tư, trên cơ sở đó giám sát tình hình thực hiện
kế hoạch mua hàng
Kế toán thanh toán : vừa theo dõi việc thanh toán với bên ngoài, vừa theo
dõi việc thanh toán trong nôi bộ của công ty
Kế toán thanh toán với các đơn vị nội bộ : theo dõi việc mua và bán hàng
hoá, đối chiếu với các đơn vị cơ sở trực thuộc vể tình hình vay vốn, hoàn trả
vốn vay và phân bổ chi phí cho các đơn vị trực thuộc
Kế toán tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ : tổng hợp chí phí tiền lương
và các khoản phải trích theo lương của toàn công ty và phân bổ chi phí cho
các ngành hàng
Bộ phận kiểm tra kế toán: kiểm tra tính hợp pháp của hệ thống chứng từ
về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Bộ phận này hoạt động như bộ phân kiểm
toán nội bộ, có nhiêm vụ chấn chỉnh công tác kế toán
Công ty thưc phẩm miền Bắc là một đơn vị hạch toán độc lập và chịu
sự chỉ đạo trực tiếp của bộ thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền. Phòng kế toán công ty đã tích cực tổ chức công tác kế toán với tư cách
là một công cụ quản lý hoạt động kinh doanh. Phòng kế toán của công ty luôn
cố gắng bám sát tình hình kinh doanh, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác,
kịp thời phục vụ cho công tác quản lý.
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
16
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Sơ đồ bộ máy kế toán được khái quát như sau :
2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty
2.2.1 Chính sách kế toán chung áp dụng
Công ty thực phẩm miền Bắc áp dụng chế độ kế toán theo quyết định
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 thay thế cho Quyết định 1141
TC/QĐ/CĐKT
Công ty chọn niên độ kế toán trùng với năm dương lịch, tức là bắt đầu từ
ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ được công ty sử dụng trong công tác hạch toán là Đồng
Việt Nam, các đồng ngoại tệ sẽ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ
giá bình quân liên ngân hàng.
Hình thức ghi sổ: Nhật ký chứng từ
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
17
Kế toán trưởng
Phó phòng kế toán
KT
tổng
hợp
KT
ngân
hàng
kế
toán
than
h
toán
Kế
toán
công
nợ
Bộ
phân
kiểm
tra
KT
thanh
toán vói
các dơn
vị nội
bộ
Các tổ
kế toán
trực
thuộc
công ty
KT
theo
dõi bán
hàng
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
Phương pháp xác định giá trị HTK cuối kỳ: Bình quân gia quyền
Phương pháp khấu hao TSCĐ: Sử dụng phương pháp khấu hao theo
đường thẳng
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
Hiện nay Công ty thực phẩm miền Bắc đã đăng ký sử dụng hệ thống
chứng từ theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính hiện hành về
việc đăng ký và sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp.
Với mỗi phần hành kế toán doanh nghiệp sử dụng hệ thống chứng từ
theo quy định của Bộ Tài chính, ngoài ra doanh nghiệp còn thiết kế các chứng
từ cần thiết để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp.
Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng của doanh nghiệp bao
gồm:
- Chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán doanh nghiệp, gồm 5
chỉ tiêu: chỉ tiêu lao động tiền lương, chỉ tiêu HTK, chỉ tiêu bán
hàng, chỉ tiêu tiền tệ, chỉ tiêu TSCĐ
- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác
Về luân chuyển và lưu trữ chứng từ, công ty yêu cầu chứng từ dùng để
hạch toán phải là chứng từ gốc hoặc là chứng từ sao lưu đã có công chứng và
chữ kí của kế toán trưởng. Chứng từ phát sinh định kì một tháng sẽ được đóng
thành quyển và ghi rõ loại, thời gian của chứng từ để tiện cho việc quản lý.
Ngoài các chứng từ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, Tổng
công ty yêu cầu phải sử dụng phiếu kế toán trong các trường hợp hạch toán bổ
sung, các bút toán kết chuyển, hạch toán các khoản trích lập dự phòng, phân
Nguyễn Thị Huyền Kế toán 48B
18

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x