Tải bản đầy đủ

Bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu


Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt)
Vit Bc – T Hu

Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1-


Bc tranh t bình trong bài Vit Bc ca T Hu
T Hu là ngi đi din xut sc ca th ca cách mng Vit Nam và cng là nhà th có phong
cách sáng tác đc đá. Tô Hu có ging th tr tình đm thm, các sáng tác ca ông luôn gn lin vi các
chng đng quan trng ca lch s dân tc. Vì vy th T Hu va đm đà tính dân tc nhng không

tách ri tính hin đi.
“Vit Bc” là đnh cao ca th T Hu, đc sáng tác sau chin thng in Biên Ph , min Bc
đc hoàn toàn gii phóng . Nhng c quan Chính ph ri Vit Bc v th đô Hà ni. T Hu đã vit bài
th đ ôn li mt thi kì kháng chin gian kh và hào hùng, th hin ngha tình sâu nng ca nhng con
ngi kháng chin đi vi nhân dân Vit Bc, đi vi quê hng ca mình. on trích trong SGK Ng
Vn lp 12 nm  phn I ca bài th Vit Bc. Trong b bn ca nhng kí c và hoài nim, bc tranh
sáng, đp v Vit Bc hin ra trong ni nh ca ngi v xuôi nh mt du son ti nguyên ca k nim:
“Ta v, mình có nh ta
Ta v, ta nh nhng hoa cùng ngi
Rng xanh, hoa chui đ ti
èo cao nng ánh rao gài tht lng
Ngày xuân m n trng rng
Nh ngi đan nón chut tng si giang
Ve kêu rng phách đ vàng
Nh cô em gái hái mng mt mình
Rng thu trng ri hoà bình
Nh ai ting hát ân tình thu chung.”
Câu đu đon th nh là li m hi đy lu luyn ca ngi ra đi đi vi ngi  li. “Ta v mình có
nh ta”. Câu trên là câu hi không cn câu tr li, nó đc nu ra nh mt cái c cho s giãi bày tâm tình
 câu di : “Ta v ta nh nhng hoa cùng ngi”. Nh hoa là nh ti cái đp ca thiên nhiên Vit Bc,
mà cái đp ca Vit Bc li không th tách ri cái đp ca con ngi Vit Bc. Vì vy, nh mt cp song
hành đi xng, h nh đn ngi thì hin bóng hoa, h nh v hoa thì hin lên dáng ngi.
VIT BC (PHN 4)
- T HU –
- TÀI LIU BÀI GING –
ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm vi bài ging Vit Bc (Phn 4)
thuc khóa hc Luyn thi i
hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc bài
th Vit Bc, Bn cn kt hp xem vi bài ging này


Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt)
Vit Bc – T Hu

Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 2-


Tám câu th tip theo v ra bc tranh t bình v bn mùa  Vit Bc. Trong nn th ca và vn hc Vit
Nam, bc tranh t bình xut hin không ít , nh khung cnh “trông bn b” trong “Chinh ph ngâm”
(oàn Th im) , đon “bun trông” trong “Kiu  Lu Ngng Bích” (Nguyn Du ), hay  dòng hi
tng v quá kh huy hoàng ca con h trong “Nh rng” (Th L). Th nhng, trong Vit Bc, bc
tranh bn mùa hin lên vi v đp và sc thái thiên nhiên rt riêng theo trình t : ông – Xuân – H –
Thu.
Bc vào khung cnh mùa đông Vit Bc, đôi mt ta nh b choáng ngp bi sc xanh bt ngàn ca núi
rng. âu đó hình nh hoa chui bp bùng nh nhng bó đuc làm cho không gian tr nên m áp, xua
tan đi v lnh lo, hoang vu vn có ca mùa đông. Trong ánh nng dàn tri khp không gian, ta thy ánh
lên tia sáng t chic dao gài tht lng ca mt ngi lao đng. Ngi đng trên đnh đèo cao, nng t
trên cao chói xung dao  tht lng, lóe sáng, Nó to ra mt dáng v vng chãi và khí th ca ngi làm
ch núi rng.
Chuyn sang mùa xuân, màu xanh ca c cây nhng ch cho màu trng tinh khit , m mng ca hoa
m. Hình nh m n trng xóa c mt rng làm ta liên tng ti cnh đp thiên nhiên khi Bác v nc:
“Ôi sáng xuân nay, xuân 41
Trng rng biên gii n hoa m
Bác v …Im lng, con chim hót
Thánh thót b lau, vui ngn ng”
( -Theo chân Bác- T Hu )
Trên nn không gian trong sáng, tinh khôi đó, hình nh ngi đan nón cn mn, cn trng chut tng si
giang to cho ta cm giác tht m áp và bình d.
Mùa xuân đi qua, mùa h đn. Nhm mt và lng tai nghe, ta s cm nhn đc “nhc ve”. Tác
gi mun nói đn ting ve kêu râm ran trong rng phách vàng hay mun nói chính ting ve kêu kéo màu
vàng bao trùm lên rng hoa phách ? ây có th nói là câu th t cnh thiên nhiên hay nht ca T Hu.
c câu th lên ta co th cm nhn đc s chuyn đi t thính giác sang th giác trc khung cnh thiên
nhiên. c bit t “đ” gi cho ta s chuyn màu mau l t sc trng sang vàng , bng sáng c núi rng
Vit Bc. Ta cht nh Khng Hu Dng cng có mt câu th có cu trúc tng t : “Mt ting chim
kêu sáng c rng”. Nu Khung Hu Dng nh vào ting chim đ khám phá ra v đp thiên nhiên bui
bình minh thì T Hu da vào ting ve đã kéo c mt mùa hè ra khi lp v c k.
Hè đn, hình nh con ngi cng xut hin vi dáng v hoàn toàn khác. Nu nh hai mùa trc,
bóng dáng con ngi ch xut hin mt cách gián tip và thp thoáng thì ln này , con ngi Vit Bc
hin ra rõ nét và sinh đng hn rt nhiu, di hình nh mt ngi thiu n đang chm ch hái mng mt
mình.
T ” cô em gái” mà tác gi s dng ct lên nh li gi tình t, thân quen, th hin tình cm chân thành ,
tha thit.

Khóa hc Luyn thi i hc KIT -1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt)
Vit Bc – T Hu

Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 3-


Ta cht nhn ra dù bt c mùa nào, con ngi Vit Bc cng hin lên trong dáng v lao đng cn
mn. Nh vy, trong đôi mt tác gi , v đp ca co ngi chân chính gn lin vi v đp lao đng,
chuyên cn.
Tm bit mùa hè vi nhng gam màu rc rõ, mùa thu đn mang mt cm giác nh nhàng, bình yên. Mùa
thu vi ánh trng huyn o , tri dài khp núi rng làm ta liên tng đn câu th:
“Ting sui trong nh ting hát xa
Trng lng c th, bóng lng hoa”
(-Cnh khuya- H Chí Minh)
Trong th ca Bác ca Bác có ting hát ca thiên nhiên thì trong th ca T Hu cng có ting
hát: ting hát ca con ngi, ting hát gia ngi  và ngi đi. Có th nói đây là bn hòa âm ca hai
tâm hn đng điu. Ting hát ân tình y vt qua trp trùng núi rng, bng qua mênh mông bin c ca
thi gian mà vng vít bc chân ngi đi, nó vn vng trong lòng ngi đi k , vn vng trong c
tâm hn ngi đc. c bit đip t “nh đc lp li nhiu ln khin c đon th bao trùm mt tình cm
nh thng da dit.
Bc tranh có bui tra đy ánh nng, có bu tri đêm mát du ánh trng . Mùa nào cng có nét
đp, nét đáng yêu và mi mùa là mt bc tranh th mng. Nh đó mà bc tranh theo kiu b t bình ca
ngh thut truyn thng ông phng đã đt đn đ hài hòa , cân xng theo hai mng xa và gn : mng
xa là thiên nhiên, mng gn là con ngi, thiên nhiên và con ngi qun quýt nhau. Thiên nhiên làm nn
cho con ngi, con ngi thi hn mình vào cnh thiên nhiên khin thiên nhiên tr nên sng đng và đp
hn. Tt c hòa quyn vào nhau trong ni nh v Vit Bc ca ngi ra đi. Cùng vi ging điu tâm tình
ngt ngào, ngôn ng tr tình, chính tr đã to nên sc hp dn riêng ca bài th nói chung và đon th nói
riêng. Qua đó ta thy đc tình cm sâu sc, tha thit ca T Hu dành cho thiên nhiên và con ngi ni
Vit Bc, quê hng cách mng.


Ngun:
Hocmai.vn su tm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×