Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

B GIÁO DCăVÀăÀOăTO
TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
OÀNăTH THANH THY


CÁC NHÂN T NHăHNGăN CU
TRÚC VN CA CÁC DOANH NGHIP
NGÀNH XÂY DNG NIÊM YT TRÊN TH
TRNG CHNG KHOÁN VIT NAMCHUYÊN NGÀNH: KINH T TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG
MÃ S: 60340201


LUNăVNăTHC S KINH TNGIăHNG DN KHOA HC: TS. MAI THANH LOAN


TP. H CHÍ MINH - NMă2012
LIăCAMăOAN
Tôiăxinăcamăđoanărngăđâyălàăcôngătrìnhănghiênăcu ca tôi, có s h tr t
Côăhng dn là TS. Mai Thanh Loan. Các ni dung nghiên cu và kt qu trongăđ
tài này là trung thcă vàă chaă tngăđc ai công b trong bt c công trình nào.
Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhnăxét,ăđánhăgiáă
đc thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nu
phát hin có bt k s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhimătrc Hi
đng,ăcngănhăkt qu lunăvnăca mình.
TP H Chí Minh, ngày 30 tháng 12 nm 2012
Tác gi

oƠnăTh Thanh Thy
MC LC

LIăCAMăOAN
MC LC
DANH MC VIT TT
TÓM TTă TÀI
1 CHNGă1: GII THIU CHUNG 1
2 CHNGă 2
: Că S LÝ THUYT VÀ CÁC NGHIÊN CU THC
NGHIM CU TRÚC VN 3
2.1 Các khái nim 3
2.1.1 Khái nim cu trúc vn 3
2.1.2 Khái nim cu trúc vn tiău 3
2.2 Các lý thuyt v cu trúc vn 3
2.2.1 Lý thuyt v cu trúc vn ca Modigliani và Miller 3
2.2.2 Lý thuytăđánhăđi 4
2.2.3 Lý thuyt trt t phân hng: 6
2.2.4 Lý thuytăchiăphíăđi din 7
2.3 Các nghiên cu thc nghim v cu trúc vn: 8
2.3.1 Các nghiên cu thc nghim caănc ngoài: 8
2.3.2. Nghiên cu thc nghim v cu trúc vn các doanh nghip ngành xây dng 
Malaysia”ăca Nurul Syuhada, Zaleha, Wan Mansor và Hussian (2011). 10
2.3.3. Nghiên cu thc nghim v cu trúc vn ca các doanh nghip xây dng ca tác
gi Rohani Md - Rus và Maslina Samiran (2012). 12
CHNGă3
: PHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU 14
3.1. Mô hình nghiên cu: 14
3.3. Săđ phngăphápănghiênăcu: 17
CHNGă 4
: CÁC NHÂN T NHăHNGă N CU TRÚC VN CA
CÁC DOANH NGHIP NGÀNH XÂY DNG NIÊM YT TRÊN TH
TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 18
4.1. Tng quan các công ty xây dng: 18
4.1.1.ăcăđim ngành xây dng Vit Nam: 18
4.1.2 Vaiătròăvàăđôiănétăhotăđng ca ngành xây dng Vit Nam 18
4.1.3.ăcăđim CTV ca các công ty xây dng niêm ytăgiaiăđon 2008-2011: 20
4.1.3.1 Cu trúc tài sn, ngun vn: 20
4.1.3.2 Căcu thành phn n: 22
4.2 Các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn các doanh nghip xây dng 22
4.2.1 Miătngăquan gia các binăđc lpăvàăđònăby tài chính 23
4.2.1.1 Tngăquanăgia tcăđ tngătrngăvàăđònăby tài chính: 23
4.2.1.2 Tngăquanăgia quy mô ca doanh nghip vàăđònăby tài chính 23
4.2.1.3 Tngăquanăgia tài sn c đnh huăhìnhăvàăđònăby tài chính: 24
4.2.1.4 Tngăquanăgia thu sut thu TNDNăvàăđònăby tài chính: 25
4.2.1.5 Tngăquanăgia kh nngăthanhătoánăhinăhànhăvàăđònăby tài chính: 25
4.2.1.6 Tngăquanăgia t sut sinh li trên tng tài snăvàăđònăby tài chính: 26
4.2.2. Mô hình hi quy thc t v các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn các doanh
nghip xây dng niêm yt: 27
4.2.2.1 Ma trnătngăquanăvàăkimăđnhăđaăcng tuyn gia các bin: 27
4.2.2.2 Mô hình hi quy các nhân t nhăhngăđn t l tng n trên tng tài sn 30
4.2.2.3 Mô hình hi quy các nhân t nhăhngăđn t l NNH trên tng tài sn 33
4.2.2.4. Mô hình hi quy các nhân t nhăhngăđn t l NDH trên tng tài sn 35
4.3. Kt lun t các mô hình hi quy 37
CHNGă5:ăKT LUN 40
DANH MC TÀI LIU THAM KHO
PH LC

DANH MC CÁC BNG
Trang
Bng 2.1. Kt qu tngăquanăgia các bin viăBTCăđi vi DN nh, va và ln 9
Bng 2.2. Kt qu tngăquanăgia các bin viăBTCăđi vi DN niêm yt và DN
không niêm yt………………………………………………………………………….9
Bng 3.1. Công thcăđoălng các bin 16
Bng 4.1. Cu trúc NV, TS các công ty xây dng niêm ytă(VT:ăt đng) 21
Bng 4.2. Căcu thành phn n các công ty xây dng niêm ytă(VT:ăt đng) 22
Bng 4.3. Tóm tt miătngăquanăgiaăBTCăvàăcácănhânăt tácăđng 27
Bng 4.4. H s tngăquanăgia các bin 27
Bng 4.5. H s kimătraăđaăcng tuyn gia các bin 30
Bng 4.6. Các tham s ca mô hình hi quy LEV 30
Bng 4.7. ánhăgiáăđ phù hp ca hàm hi quy LEV 32
Bng 4.8. Kt qu kimăđnhăđ phù hp ca hàm hi quy TD 32
Bng 4.9. Các tham s ca mô hình hi quy STD 33
Bng 4.10. ánhăgiáăđ phù hp ca hàm hi quy STD 34
Bng 4.11. Kt qu kimăđnhăđ phù hp ca hàm hi quy STD 34
Bng 4.12. Các tham s mô hình hi quy LTD 35
Bng 4. 13. ánhăgiáăđ phù hp ca hàm hi quy LTD 36
Bng 4. 14. Kt qu kimăđnhăđ phù hp ca hàm hi quy LTD 37
Bng 4. 15. Tng hp các yu t tácăđngăđn CTV ca DN xây dng Vit Nam. 38

Bng 4.16. So sánh gi thit và kt qu nghiên cu………………………………… 39DANH MC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1 T l n trong cu trúc vn và giá tr doanh nghip 5
Hìnhă3.1.ăSăđ các nhân t nhăhngăđn CTV ca DN 15
Hình 4.1.óngăgópăGDPăngànhăxâyădng vào nn kinh t (VT:ă%) 19
Hình 4.2.VnăFDIăđngăkỦămi vào ngành xây dngăă(VT:ătriu USD) 20
Hình 4.3.Cu trúc NV, TS các công ty XD niêm ytă(VT:ăt đng) 21
Hình 4.4.Căcu thành phn n (VT:ăt đng) 22

DANH MC VIT TT

LEV1
it
: òn by tài chính s sách ca công ty i ti thiăđim t.
LEV2
it
: òn by tài chính th trng ca công ty i ti thiăđim t
PR1
it
: T sut sinh li ca công ty ti thiăđim t.
Tan
it
: Tài sn c đnh hu hình ca công ty ti thiăđim t.
S
it
: Quy mô ca công ty i ti thiăđim t.
ETR
it
: Thu sut thu thu nhp doanh nghip công ty i ti thiăđim t.
LIQ
it
: Kh nngăthanhătoánăhin hành công ty i ti thiăđim t.
Br
it
: Ri ro kinh doanh công ty i ti thiăđim t.
GO
it
: Căhiătngătrng công ty i ti thiăđim t.
GDP/Cap
t
: Tng thu nhp quc gia trên ngun vn quc gia ti thiăđim t
PFT: Kh nngăsinhăli
TDR: T l n
SIZE: Quy mô doanh nghip
GTH: Tcăđ tngătrng
TGB: Tài sn c đnh hu hình
PROF: Kh nngăsinhăli
GROW: Tcăđ tngătrng
LEV: T l đònăby tài chính
STD: T l n ngn hn trên tng tài sn
LTD: T l n dài hn trên tng tài sn
LIQ: Kh nngăthanhătoán hin hành
STATE: Quyn s huănhàănc
TAX: Thu sut thu thu nhp doanh nghip
TANG: Tài sn c đnh hu hình
ROA: T sut sinh li trên tng tài sn
CTV: Cu trúc vn
BTC: ònăby tài chính
DN: Doanh nghip
TNDN: Thu nhp doanh nghip
TNCN: Thu nhp cá nhân
TSC: Tài sn c đnh
TS: Tài sn
NPV: Hin giá thun
PV: Net present value (Giá tr hin ti thun)
GDP: Gross Domestic Product (Tng thu nhp quc gia)
VT: năv tính
FDI: uătătrc tipănc ngoài
NV: Ngun vn
XD: Xây dng
NNH: N ngn hn
NDH: N dài hnTÓM TTă TÀI
Bài vit nghiên cu các nhân t nhă hngă đn cu trúc vn ca các doanh
nghip ngành xây dng Vit Nam. Ngun d liuăđc ly t các báo cáo tài chính ca
88 doanh nghip xây dng niêm yt trên th trng chng khoán Thành Ph H Chí
Minh và S giao dch chng khoán Hà Ni trong khong thi gian t 2008-2011. Cu
trúc vnăđcăđi din bi t l đònăby tài chính, do vy, các bin (ba bin) ph thuc
là: t l tng n trên tng tài sn, t l n ngn hn trên tng tài sn; t l n dài hn
trên tng tài sn và các bin (sáu bin)ăđc lp là: tcăđ tngătrng ca doanh nghip
(GRO), quy mô doanh nghip (SIZE), tài sn c đnh hu hình (TANG); thu sut thu
thu nhp doanh nghip (TAX), kh nngăthanhătoánăhin hành (LIQ) và t sut sinh li
trên tng tài sn (ROA).
 tài s dng các công c phân tích d liu: các thng kê mô t, t-test, hi quy
bi vi phn mm SPSS for Windows v.16 đ kim tra miătngăquanăgia các nhân
t nhăhngăđn cu trúc vn ca doanh nghip. Kt qu nghiên cu cho thy: quy mô
doanh nghip và thu sut thu thu nhp doanh nghip có miătngăquanădng vi t
l đònăbyătàiăchính.ăTrongăkhiăđó,ătàiăsn c đnh hu hình và kh nngăthanhătoánă
hin hành, t sut sinh li trên tng tài sn có chiuătngăquanăkhácănhauăđi vi tng
thành phn n. Tcăđ tngătrng không nhăhngăđnăđònăby tài chính vi mc ý
nghaă5%.
1
CHNGă1
1 GII THIU CHUNG

1. Lý do chnăđ tài:
Mcădùăđ tài cu trúc vn không phiălàălnhăvc nghiên cu miănhngănóă
vn là mt trong nhng ch đ nghiên cu thú v không nhngăđi vi các hc viên
trongăncămàăcònăđi vi các hc gi nc ngoài.
Ti đaăhóaăgiáătr doanh nghip là nhim v quan trng ca các nhà qun tr tài
chính. Nhiu nghiên cu lý thuyt và thc nghimăđưăgii thích khác nhau trong vic
la chn cu trúc vnăđ đtăđn cu trúc vn tiău.ăVà các nghiên cu thc nghim
cho thy không có cu trúc vn tiă uă choă tt c các doanh nghip mà mi doanh
nghip mun đtăđc cu trúc vn tiăuăphiăcnăc vào tình hình thc t doanh
nghip và bit kt hp gia các lý thuyt vi nhau.
Ngành xây dng là ngành kinh t trngăđim,ăcóăvaiătròăđc bit quan trngăđi
vi nn kinh t.ăc bit, VităNamălàăncăđangăphát trin nên ngành xây dngălàăcă
s nn tng cho quá trình công nghip hóa, hină điă hóaă đtă nc. Vì vy, đă đyă
nhanhăquáătrìnhăcông nghip hóa, hinăđi hóa, vic xácăđnh cu trúc vn tiăuăchoă
ngành xây dng là ht sc cn thită đ nâng cao hiu qu hotăđng ca ngành nói
riêng và nn kinh t nói chung.
Trong nhngănmăgnăđây,ăngànhăxây dng đangăđi mt vi nhngăkhóăkhnă
và thách thc, mt mt là do nhăhng ca cuc khng hong tài chính, mt khác do
các chính sách, th ch caănhàăncăchaăhoànăthinăđưănhăhng lnăđn vic la
chn cu trúc vn ca các doanh nghip.
Vì vy, tác gi tp trung phân tích các nhân t quytăđnh cu trúc vn ca các
công ty xây dng nhmăxácăđnh ngun tài tr vn tiău.ăTác gi hy vng vi nghiên
cu này s giúp các nhà qun tr tài chính có s la chn cu trúc vn ttăhnăsauănày.
2. Mc tiêu nghiên cu:
2
Nghiên cuăcăs lý thuyt và bng chng thc nghim các nhân t tácăđng
đn cu trúc vn.
Xây dng mô hình hi quy tuyn tính các nhân t nhăhngăđn cu trúc
vn ca các doanh nghip ngành xây dng niêm yt trên th trng chng khoán
Vit Nam.
ánhă giáă mcă đ nhă hng ca tng nhân t đn cu trúc vn ca các
doanh nghip ngành xây dng.
3.ăiătng nghiên cu:
Là cu trúc vn ca các doanh nghip ngành xây dng niêm yt trên th trng
chng khoán Vit Nam.
D liu nghiên cu là các báo cáo tài chính các doanh nghip xây dng niêm
yt trên th trng chngăkhoánăgiaiăđon 2008 ậ 2011.
4.ăPhngăphápănghiênăcu:
Phngăphápănghiênăcu da trên s tng hp các tài liuătrongăncăvàănc
ngoài. Tác gi s dngă phngă phápă thôngă kêă môă t, hi quy bi vi phn mm
SPSSăđ xây dng hàm hi quy tuyn tínhăphânătích,ăđánhăgiáăcácănhânăt tácăđng
lên cu trúc vn các doanh nghip ngành xây dng Vit Nam.
5. Kt cu ca lunăvn:ă
Chngă1: Gii thiu chung.
Chngă2: Căs lý thuyt và thc nghim nghiên cu cu trúc vn.
Chngă3: Phngăphápănghiênăcu
Chngă4: Phân tích các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn ca các doanh
nghip ngành xây dng Vit Nam.
Chngă5: Kt lun.
3
2 CHNGă2
3 CăS LÝ THUYT VÀ CÁC NGHIÊN CU THC
NGHIM CU TRÚC VN
2.1 Các khái nim
2.1.1 Khái nim cu trúc vn
Cu trúc vnăđcăđnhănghaălàămt s kt hp s lng n ngn hnăthng
xuyên, n dài hn, c phnăuăđưiăvàăvn c phnăthngăđc s dngăđ tài tr cho
quytăđnhăđuătăca doanh nghip.
Hu ht các doanh nghipăđuătheoăđui mt cu trúc vn mc tiêu dài hn ca
mình,ăhayăcngăchínhălàăcu trúc vn tiăuăca doanh nghipăđó.ăôiăkhiăcácădoanhă
nghipăcngămunăthayăđi cu trúc vn hin ti ca h sang mt cu trúc vn mc tiêu
mi,ănhngănhìnăchungăthìăcu trúc vn hin ti và cu trúc vn mcătiêuăthng ging
nhau.
2.1.2 Khái nim cu trúc vn tiău
Cu trúc vn tiă uă làă hn hp n dài hn, c phnă uă đưi,ă vàă vn c phn
thng cho phép ti thiu hóa chi phí s dng vn bình quân ca doanh nghip. Vi
cu trúc vn có chi phí s dng vnăbìnhăquânăđc ti thiu hóa, tng giá tr ca các
chng khoán ca doanh nghipăđc tiăđaăhóa.ăDoăđó,ăcu trúc vn có chi phí s dng
vn ti thiuăđc gi là cu trúc vn tiău.

2.2 Các lý thuyt v cu trúc vn
2.2.1 Lý thuyt v cu trúc vn ca Modigliani và Miller
Modigliani và Miller (MM) là tên hai nhà kinh t ni tingăngi M. Hai ông
đưăđc gii Nobel kinh t nmă1958.ăNi dung nghiên cu ca MM ch yu xem xét
mi quan h giaăđònăby tài chính và giá tr ca doanh nghip.
nhăđ I ca Modigliani và Miller (MM) cho rng: giá tr ca doanh nghip
đc lp vi cu trúc tài chính tc là vic s dng n hay vn c phn không làm nh
4
hngăđn giá tr ca doanh nghip. Giá tr doanh nghip ph thuc vào kh nngăsinhă
li ca các tài sn caăcôngătyăhnălàătài snăđc tài tr bi n hay vn c phn.
Th trng vn mà MM gi đnh là th trng hoàn ho tc là: không có chi phí
giao dch, không có bt cân xng thông tin, không có thu thu nhp doanh nghip,
không có chi phí phá sn,ănhàăđuătăcóăth vay hay cho vay vi cùng lãi sut, các
doanh nghip hotăđngădiăcácăđiu kinătngăt s có cùng mcăđ ri ro kinh
doanh, các tài snăđcăđnh giá bng nhau.
Nmă1963,ăMMătip tc phát trin nghiên cu ca mình trong th trng vn bt
hoàn ho, th trng mà chi phí lãi vay giúp doanh nghip đc khu tr thu thì giá tr
doanh nghip s tngăviăđònăbyătàiăchínhăcaoăhn.ăMôăhìnhănàyădaătrênătácăđng ca
thu thu nhp doanh nghip thì các doanh nghip hotăđng có li nên s dng n
nhiuăhn.ăTuyănhiên,ăvicăgiaătngăn s dnăđn kh nngăpháăsnăcaoăhn.ăDoăđó,ă
cu trúc vn tiăuănghaălàămcăđònăby có th cân bngăđc chi phí phá sn và li
ích ca vic tài tr n.
2.2.2 Lý thuytăđánhăđi
Trong th trng vn bt hoàn ho, vic la chn cu trúc vn có nhăhngăđn
giá tr ca doanh nghip (Kraus và Litzenberger, 1973). Mt mt, tài tr bng n làm
giaătngăgiáătr ca doanh nghip bi vì s dng n to nên mt khon li ích là hin
giá ca tm chn thu. Mt khác, tài tr bng n làm gim giá tr ca doanh nghip bi
chi phí kit qu tài chính.
Theo lý thuytăđánhăđi, cu trúc vn tiăuălàăcu trúc vn mà tiăđóăcânăbng
gia li ích tm chn thu và chi phí kit qu tài chính (Modigliani và Miller, 1963).
Hin giá (PV) tm chn thu banăđuătng khi doanh nghip vay thêm n.  mc n
trung bình, xác sut kit qu tàiăchínhăkhôngăđángăk, và PV chi phí kit qu tài chính
cngănh và li th thu vt tri.ăNhngăti mtăđimănàoăđó,ăxácăsut kit qu tài
chínhătngănhanhăvi vic vay n thêm, chi phí kit qu btăđu chim mtălng ln
giá tr ca doanh nghip.ăCngăvy, nu doanh nghip không th chc chnăhng li
t tm chn thu thu nhp doanh nghip, li th thu ca n s gimăđiăvàăcui cùng
5
bin mt.ăim tiăuălỦăthuytăđtăđc khi hin giá ca khon tit kim thu do vay
n thêm vaăđ bù tr choăgiaătngătrongăhin giá ca chi phí kit qu.Hình 2. 1 T l n trong cu trúc vn và giá tr doanh nghip
Ngun: Sách TCDN hinăđi ậ ch biên Trn NgcăTh

Chi phí kit qu tài chính bt ngun t ri ro phá sn (Kraus và Litzenberger,
1973),ă chiă phíă đi din (Jensen và Meckling, 1976) và chi phí phát tín hiu (Ross,
1977).
Lý thuytăđánhăđiăcânăđi các li th thu ca n vay vi các chi phí kit qu
tài chính. Lý thuytăđánhăđi tha nhn rng các t l n mc tiêu có th khác nhau
gia các doanh nghip. Các công ty có tài sn hu hình an toàn và nhiu thu nhp chu
thu đ đc khu tr nên có t l n mc tiêu cao. Các công ty không sinh li có các
tài sn vô hình nhiu ri ro nên da ch yu vào tài tr vn c phn.
Lý thuytăđánhăđiăđưăthànhăcôngătrongăvic gii thích các khác bit trong cu
trúc vn gia nhiu ngành. Thí d,ăcôngătyătngătrng công ngh cao, có tài sn ri ro
và hu htălàăvôăhình,ăthng s dng n tngăđi ít. Các hãng hàng không có th vay
vàăthng vay nhiu vì tài sn ca h là huăhìnhăvàătngăđi an toàn. Tuy nhiên, lý
N mc tiêu
N (D)
Giá tr doanh
nghip tiăđa
Giá tr doanh
nghip (V)
Hin giá
ca tm
chn thu
Hin giá ca
chi phí kit qu
tài chính
GTDN không
s dng n
Giá tr DN có n
theo lý thuyt
M&M
6
thuyt này li không giiăthíchăđc ti sao các doanh nghip sinh li nht trong cùng
ngànhăthng có cu trúc vn bo th nht.
Theo lý thuytăđánhăđi, li nhunăcaoăcóănghaălàăcóănhiu kh nngăvayăn và
có nhiu li nhun chu thu đ đc khu tr và s cho mt t l n mcătiêuăcaoăhn.
2.2.3 Lý thuyt trt t phân hng:
Lý thuyt trt t phân hngăđc thc hin bi Myers và Majluf (1984). Theo lý
thuyt này, không có mt cu trúc vn tiăuăchoătt c các doanh nghip. Do bt cân
xng thông tin gia các nhà qunălỦăvàăcácănhàăđuătănên các nhà qun lý thích s
dng ngun tài tr ni b hn,ăch yu là li nhunăđ táiăđuăt,ăsauăđóămiăđn n và
cui cùng phát hành vn c phn mi (Myers và Majluf, 1984; Rajan và Zingales,
1995).
Theo Pettit và Singer 1985, các doanh nghip nh thng có mcă đ bt cân
xng thôngătinăhnăcácădoanh nghip ln bi vì các báo cáo tài chính ca các doanh
nghip ln thng đưăđc kim toán, trong khi các doanh nghip nh thì không. Vì
vy, khi các doanh nghip nh phát hành c phiu mi, chi phí phát hành này rt cao,
trong khi s dng ngun tài tr ni b thì s không phi mt khon phí này.
Lý thuyt trt t phân hng gii thích ti sao các doanh nghip có kh nngăsinhă
li nhtăthngăvayăítăhnă- không phi vì h có các t l n mc tiêu thpăhn,ămàăvìă
h không cn tin bên ngoài. Các doanh nghip có kh nngăsinhăliăítăhnăthng phát
hành n vì các ngun vn ni b không đ choăđuătăvàăvìătàiătr n đngăđu trong
trt t phân hng ca tài tr t bên ngoài.
Theo lý thuyt trt t phân hng, các doanh nghip có kh nngăsinh li cao vi
căhiăđuătăhn ch s c gngăđt t l n thp. Các doanh nghip viăcăhiăđuătă
lnăhnăcácăngun vn phát sinh ni b thng buc phi vay n ngày càng nhiu.
Lý thuyt này gii thích miătngăquanănghch trong ngành gia kh nngăsinh
liăvàă đònăby tài chính. L thng các doanh nghip thngăđuătătheoă mcătngă
trng caăngành.ăNhăvy các t l đuătăs tngăt nhau trong cùng mt ngành.
7
Vi các t l chi tr c tc cho sn và không th linh hotăđc thì các doanh nghip
sinh li ít nht s có ít ngun vn ni b hnăvàăs phiăvayămn thêm.
Hu ht các nghiên cu đu đa đn kt lun rng, lý thuyt trt t phân hng
hay lý thuytăđánhăđiăđu không th gii thích mtăcáchăchínhăxácăvàăđyăđ v quyt
đnh cu trúc vn ca doanh nghip mà phi có s kt hp ca c hai lý thuyt này mi
cóăcăs đyăđ cho vic la chn cu trúc vn doanh nghip.
2.2.4 Lý thuytăchiăphíăđi din
Nghiênă cuă nàyă đcă khiă xngă biă ensenă vàă Meckling (1976) và Jensen
(1986). Lý thuyt này nhìn nhn s tn ti cu trúc vn tiăuăchoădoanh nghip bi s
có mt caăchiăphíăđi din.ăChiăphíăđi din phát sinh tă2ăloiămâuăthun.ăTh nht,ă
mâuăthunăăgiaăcácăcăđôngăvàăngiăqunălỦăậ còn giălàăchiăphíăđi din vn c phn.
Thăhai,ămâuăthunăgiaătráiăchăvàăcácăcăđông.
Mâu thun gia các c đôngăvàăcácănhàăqun lý: Jensen (1986) tha nhn rng,
chiăphíăđi dinătngăcùngăvi dòng tin t do. Các c đôngăthíchăs dng dòng tin t
doăđ đuătăvàoăcácăd ánăcóăNPVădngăhayădùngăđ chi tr c tc.ăNgc li, các
nhà qun lý liăcóăkhuynhăhng s dng dòng tin t doăđ đuătăvàoănhng d án
đemăli thu nhp thpăhnăchiăphíăs dng vnănhngănhng d ánăđuătănàyălàmătngă
quyn li ca h.
Mâu thun gia các c đôngăvà các trái ch: khi doanh nghip s dng n s
phát sinh nhng mâu thun v quyn li gia các c đôngăvàătráiăch.ăKhiăđó,ăn làm
gimăchiăphíăđi din gia các c đôngăvàăcácănhàăqunălỦ,ăđng thiălàmătng chi phí
đi din gia các c đôngăvàătráiăch. Khi doanh nghip gpăkhóăkhn,ăc trái ch ln
các c đôngăđu mong mun doanh nghip phc hiănhngă các khía cnh khác nhau.
Các c đôngăthng t b mcătiêuăthôngăthng là tiăđaăhóaăgiáătr ca doanh nghip,
màătheoăđui mc tiêu hn hp vì quyn li riêng bng vic thc hinăcácătròăchi.
Vic thc hinăcácătròăchiănayămangăỦănghaăcácăquytăđnh ti v đuătăvàă
hotăđng. Các quytăđnh tiănàyălàăchiăphíăđi din ca vic vay n. Doanh nghip
càng vay n nhiu, s hp dn caăcácătròăchiăcàng ln. Vì vy, cui cùng vì li ích
8
ca các c đông,ănênătránhăthc hinăcácătròăchiănày.ăCáchăd dàng nht là gii hn
vic vay n ca doanh nghip  mcăđ an toàn hay gn an toàn.
Nhăvy, vic s dng n và vn c phn phi gánh chuăchiăphíăđi din, lý
thuytăchiăphíăđi din ng ý rng cu trúc vn tiăuăđcăxácăđnh bng vic ti thiu
hóa nhng khon chi phí phát sinh t mâu thun gia các bên liên quan.
Lý thuytăchiăphíăđi din gii thích ti sao các công ty có quy mô ln, có dòng
tin t do càng nhiuăthngăcóăkhuynhăhng s dng nhiu n hn.ăiu này là do
cácăđiu khon trong hpăđng vay n s kimăsoátăđc phn nào các hành vi ca các
nhà qunălỦăkhôngăhngăđn mc tiêu tiăđaăhóaăgiáătr doanh nghip.

2.3 Các nghiên cu thc nghim v cu trúc vn:
2.4 Các nghiên cu thc nghim caănc ngoài:

* Tugbabas, Gulnur Muradoglu và Kate PhylaKtis (2009) thc hin nghiên cu
các nhân t nhăhngăđn cu trúc vn caă11.125ăcôngătyă(trongăđóăbaoăgm: 48.1%
công ty nh, 41% công ty va và 10.9% công ty ln)  25 qucăgiaăđangăphátătrin trên
các khu vcănh:ăChâuăPhi,ăôngăÁăTháiăBìnhăDng,ăChâuăM Latin và Caribbean,
khu vcăTrungăông, Bc Phi và Nam Á  cácăgiaiăđon phát trin khác nhau. Mc
đíchăca các tác gi nghiên cu s khác nhau ca các nhân t quytăđnh cu trúc vn
ca các doanh nghip niêm yt và doanh nghip không niêm yt, gia các doanh
nghip nh, va và ln.
Trong bài nghiên cu, các tác gi đaăraăcácănhânăt nhăhngăđn các quyt
đnh cu trúc vn bao gm: tài sn c đnh (Tangibility) , kh nngă sinhă li
(Profitability), quy mô doanh nghip (Small, Large), thu nhp quc gia/ngun vn
quc gia (GDP/Cap), tcă đ tngă trng (Growth), lm phát (Inflation), lãi sut
(Interest), thu (tax). Kt qu nghiên cu cho thy:
* Tng quan gia các bin vi đòn by tài chính đi vi loi hình
doanh nghip nh, va và ln nh sau:

9
Bng 2.1. Kt qu tngăquanăgia các bin viăBTCăđi vi DN nh, va, ln.
Bin
DN nh
DN va
DN ln
LEV
LTD
STD
LEV
LTD
STD
LEV
LTD
STD
Tangibility
-
+
-
-
+
-
-
+
-
Profitability
-
-
-
-
0
GDP/Cap
+
0
-
+
0
Growth
+
+
0
+
-
Inflation
-
+
-
-
0
-
0
Interest
0
-
+
+
-
+
+
0
+
Tax
+
-
+
0
-
+
+
0
+
Ngun: tác gi tng hp t bài nghiên cu
* Tng quan gia các bin vi đòn by tài chính đi vi các doanh
nghip niêm yt và doanh nghip không niêm yt:
Bng 2.2. Tngăquanăgia các bin viăBTCăđi vi DN niêm yt và DN không
niêm yt.
Bin
DN không niêm yt
DN niêm yt
LEV
STD
LTD
LEV
STD
LTD
Tangibility
-
+
-
0
Profitability
-
0
Small
-
-
Large
+
0
GDP/Cap
+
+
0
+
Growth
+
+
0
+
Inflation
0
+
-
0
+
-
Interest
+
-
0
Tax
-
0
0
-
+
Ngun: tác gi tng hp t bài nghiên cu
10
Ghi chú: (-): Tng quan âm (+): Tng quan dng
( 0): Không tng quan
T các kt qu nghiên cu, tác gi đa các kt lun sau:
- Do bt cân xng thông tin, các doanh nghip nh thng b gii hn kh nngă
tip cn ngun tài tr hnă soă vi các doanh nghip ln nên các doanh nghip nh
thng phiăđi mt vi mc lãi sut cao, làm nhăhngăđnăcă hi phát trin ca
doanh nghip. Các doanh nghip ln và niêm yt d dàng tip cn th trng tài chính
trongănc và quc t, quytăđnh tài chính ca các doanh nghip này không b nh
hng biăcácăđiu kin kinh t ca quc gia nhiuănhăcácădoanh nghip va và nh.
* Nghiên cu caă AliăSaeediă (trngă đi hcă Taylor’s,ăSelangor,ă Malaysia)ăvàă
Iman Mahmoodi (khoa k toánătrngăđi hc Isfahan, Iran) (2011). Hai ông nghiên
cu các nhân t quytăđnh cu trúc vn ca các doanh nghip niêm yt trên th trng
chng khoán Tehran  Iran vi ngun d liu là các báo cáo tài chính ca 146 công ty
niêm yt trên th trng chng khoán Tehran trong thi k 2003 -2008. Tác gi dùng 2
bin ph thuc là đònăby tài chính s sáchăvàăđònăby tài chính th trng cùng vi
by nhân t quytăđnh cu trúc vn gm: kh nngăsinhăli,ăcăhiătngătrng, kh
nngăthanhătoánăhin hành, ri ro kinh doanh, thu sut thu thu nhp doanh nghip,
quy mô doanh nghip và tài sn c đnh. Kt qu nghiên cu cho thy: kh nng sinh
li (Profitability), kh nngăthanhătoánăhin hành (Liquidity), tài sn c đnh hu hình
(tangibility) có miătngăquanăâmăvi đònăby tài chính. Căhiătngătrng (Growth
opportunity), quy mô doanh nghip (Size) có miătngăquanădngăviăđònăby tài
chính th trng,ăvàătngăquanăâmăvi đònăby tài chính s sách. Ri ro kinh doanh
(Business risk) có quan h cùng chiu vi đònăby tài chính và không có miătngă
quanăđángăk gia thu sut thu thu nhp doanh nghip vi đònăby tài chính.
2.3.2. Nghiên cu thc nghim v cu trúc vn các doanh nghip ngành xây dng
 Malaysia”ăca Nurul Syuhada, Zaleha, Wan Mansor và Hussian (2011).
Nurulă Syuhada,ă Zaleha,ă Wană Mansoră vàă Hussiană đu là các nhà nghiên cu
khoa qun tr doanh nghipă trngă đi hc Teknologi Mara Terengganu. Các ông
11
nghiên cu cu trúc vn ca các công ty xây dng niêm yt trên th trng chng
khoán Bursa  Malaysia trong sut thi k t 2001 - 2007. Ngun d liu nghiên cu
gm báo cáo tài chính ca 42 công ty vi tng s 294 quan sát. Bin ph thucălàăđònă
byătàiăchínhăđc tính bng tng n trên tng tài sn, và các bin đc lp là kh nngă
sinh li (Profitability), quy mô doanh nghip (Size), tcăđ tngătrng (Growth) và
tài sn c đnh hu hình (assets tangibility).
Kt qu nghiên cu cho ra mô hình nh sau:
TDR
i,t
= -131,5081 + 13,2468SIZE
i,t
ậ 2,9388PFT
i,t
+ 0,7208GTH
i,t
+
26,8888TGB
i,t
+ 
i,t
Vi h s xácăđnh hiu chnh R
2
=ă0,3872,ăđiuănàyăcóănghaălàă38,72%ăs thay
đi caăđònăbyătàiăchínhăđc gii thích bi các bin quy mô doanh nghip, kh nngă
sinh li, tcăđ tngătrng, tài sn c đnh hu hình.

Nhìnăvàoăphngătrìnhăchoăthy: nu các bin khác gi c đnhăkhôngăđi, khi
kh nngăsinhăliă(PFT)ătngălênă1%ăthìăt l n (TDR) gimă2,9388ăđim.ăiu này
có nghaălàăkh nngăsinhăli có miătngăquanăngc chiu vi t l n. Trong khi
đó,ănu quy mô doanh nghip (SIZE), tcăđ tngătrng (GTH) và tài sn c đnh hu
hìnhă(TGB)ătngălênă1%ăthìăt l n tngălênătngăng là 13,2468; 0,7208 và 26,8888
đim.ăiuănàyăcóănghaălàăquyămôădoanhănghip, tcăđ tngătrng và tài sn c đnh
hu hình có miătngăquanăcùngăchiu vi t l n.
Vi kt qu nghiên cu, các tác gi đa ra các nhn đnh sau:
- Các công ty ln ph thuc nhiu vào tài tr bng n. Tài sn c đnh hu
hìnhăcóătácăđng mnh nhtăđn n. Vì vy, khi doanh nghip mua thêm tài sn
c đnh hu hình, nhu cu vay n đ tài tr mua thêm tài snăcngătngălên.ă
- Khi các công ty xây dng tr nên lnăhnăv quy mô và tng tài sn, các
công ty ph thuc nhiu vào n hnălàăvn c phn.

12
2.3.3. Nghiên cu thc nghim v cu trúc vn ca các doanh nghip xây dng
ca tác gi Rohani Md - Rus và Maslina Samiran (2012).
Rohani Md - Rus và Maslina Samiran (2012) thc hin nghiên cu các nhân t
quytăđnh cu trúc vn ca các doanh nghip xây dng niêm yt trên th trng chng
khoán Bursa  Malaysia. Vi d liu 50 doanh nghip xây dng niêm yt, qua quá
trình chn lcăđ loi các d liu không phù hp còn li 37 doanh nghip trong giai
đon 2003 -2008. Tác gi s dng mô hình hi quy tuynătínhăvàăphngăphápăOLSăđ
kimă đnh 8 nhân t bao gm: quy mô doanh nghip (Size), kh nngă sinhă li
(Profitability), tài sn c đnh hu hình (Tangibility), tm chn thu phi n (Non ậ
Debt Tax Shields), kh nngă thanh khon (Liquidity), că hi tngă trng (Growth
Opportunities) và chi phí thu (Tax Charge) tácăđngăđnăđònăby tài chính s sách
(Book Leverage ậ BLVG)ă vàă đònă by tài chính th trng (Market Leverage ậ
MLVG).
* Kt qu phng trình hi quy đòn by tài chính s sách nh sau:
BLVG = -0.147 + 0.082 Size ậ 0.493 Prof ậ 0.030 Tang + 5.597 NDTS ậ
0.186 Liq + 0.653Grow + 0.003Tax.
Vi mcăỦăngha:ăSizeă(0.203),ăProfă(0.051),ăTangă(0.870),ăNDTSă(0.056),ăLiqdă
(0.000
***
), Grow (0.000
***
), Tax (0.826).
Và h s xácăđnh hiu chnh R
*
=ă0.394ăđiuănàyăcóănghaălàăcácăbinăđc lp
này ch gii thích 39,4% s thayăđi caăđònăby tài chính s sách.
* Kt qu phng trình hi quy đòn by tài chính th trng nh sau:
MLVG = 0.351 + 0.207 Size ậ 0.374 Prof ậ 0.170 Tang + 3.697 NDTS ậ
0.166 Liq - 0.174Grow + 0.001Tax.
Vi mcăỦăngha:ăSizeă(0.000
***
), Prof (0.003
***
), Tang (0.063
*
), NDTS
(0.010
**
), Liqd (0.000
***
), Grow (0.000
***
), Tax (0.875).
Và h s xácăđnh hiu chnh R
*
=ă0.485ăđiuănàyăcóănghaălà các binăđc lp
này ch gii thích 48,5% s thayăđi caăđònăby tài chính th trng.

13
Bng 2.3 Tng hp các kt qu các nhân t tácăđng CTV ngành xây dng  Malaysia
Các
nhân t
oălng
K vng
gi thit
Kt qu mô hình
BLVG
Tng n/(tng n + giá s sách vn c
phn +giá tr s sách c phnăuăđưi)

BLVG
MLVG
MLVG
Tng n/(tng n + giá th trng vn
c phn +giá tr s sách c phnăuăđưi)

SIZE
Logarit ca tng tài sn
+
0
+
PROF
Li nhunătrc lãi vay và khu
hao/tng tài sn.
-
-
-
TANG
Tài sn c đnh hu hình/tng tài sn
+/-
0
-
NDTS
Khu hao/tng tài sn
-
+
+
LIQ
Tài sn ngn hn/tng tài sn
-
+
-
GROW
(Tng tài sn ậ giá tr s sách vn c
phn + giá th trng VCP)/tng tài sn
+/-
+
-
TAX
(Li nhunătrc thu - li nhun sau
thu)/li nhunătrc thu
+/-
0
0
Ngun: Tác gi tng hp t bài nghiên cu14
CHNGă3
PHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU
3.1. Mô hình nghiên cu:
Các nghiên cu thc nghim trongănc cngănhătrênăth gii trcăđâyăv các
nhân t nhăhngăđn cu trúc vn ca doanh nghip hu htăđu s dng mô hình hi
quy tuyn tính đ kim nghim các gi thit v mi tng quan gia t l đòn by tài
chính và các nhân t đc cho là có tác đng đn nó.
Mô hình c th nhăsau:ă

Y
= 

+ 
i
X
i
+

(i =1,n)

Trong đó
Y : Bin ph thuc

i
: H s hi quy
X
i
: Bin đc lp tácăđng đn bin ph thuc


: H s chn


: Sai s ngu nhiên

Trong mô hình hi quy c th ca bài nghiên cu này, cu trúc vn ca doanh
nghip đc đi din bi t l đòn by tài chính. Tác gi da vào bài nghiên cu
CTV các doanh nghip xây dng ca Nurul, Zaleha, Wan và Hussian (2011) và bài
nghiên cu các nhân t quytăđnh cu trúc vn các doanh nghip xây dng niêm yt
trên th trng chng khoán Bursa  Malaysia caăRohaniăvàăMaslinaă(2012)ăđ đaă
các binăđc lp vào mô hình bao gm: (1) tc đ tng trng - Growth, (2) quy mô
doanh nghip - Size, (3) tài sn hu hình - Tang, (4) thu sut thu thu nhp doanh
nghip - Tax, (5) Kh nngăthanhătoánăhin hành - Liquidity, (6) T sut sinh sut sinh
li trên tng tài sn ậ ROA.15
 tài s dng nhiu công c phân tích d liu: các thng kê mô t, t-test, hi
quy bi vi phn mm SPSS for Windows 16.0
Hi quy tuyn tính biăthngăđcădùngăđ kim đnh và gii thích lý thuyt
nhân qu và đc s dngănhămt công c kt lunăđ kimăđnh các gi thuyt và d
báo các giá tr ca tng th nghiên cu. Nhă vy,ă đi vi nghiên cu này, hi quy
tuyn tính biălàăphngăphápăthíchăhpăđ kimăđnh các gi thuyt nghiên cu. Các
mô hình c th nhăsau:
LEV = 

+ 
1
GRO + 
2
SIZE + 
3
TANG + 
4
TAX + 
5
LIQ + 
6
ROA
+

(2.1)
STD = 

+ 
1
GRO + 
2
SIZE + 
3
TANG + 
4
TAX + 
5
LIQ + 
6
ROA
+

(2.2)
LTD = 

+ 
1
GRO + 
2
SIZE + 
3
TANG + 
4
TAX + 
5
LIQ + 
6
ROA
+

(2.3)
Hình 3. 1.ăSăđ các nhân t nhăhngăđn CTV ca DN
16
Bng 3. 1.Công thcăđoălng các bin


Bin
Công thc đoălng
Bin ph
thuc
LEV :ăđònăby tài chính

Tng n/tng tài sn
STD: t l n ngn hn trên tng
tài sn.
N NH/ tng tài sn

LTD: t l n dài hn trên tng
tài sn.
N dài hn/ tng tài sn

Binăđc
lp
GRO: tcă đ tngă trng ca
doanh nghip.
(tngăTSănm
t
ậ tngăTSănm
t-1
)/tng
TSănm
t-1

SIZE : quy mô doanh nghip
Logarit tài sn.

TANG: Tài sn c đnh hu
hình.
TSCăhu hình/tng tài sn
TAX : thu sut thu thu nhp
doanh nghip.
S thu phi np/Li nhună trc
thu.
LIQ: kh nngă thanhă toánă hin
hành.
Tng tài sn ngn hn/n ngn hn
.
ROA: t sut sinh li trên tng
tài sn.
Li nhun sau thu/tng TS

Lnh hi quy tuynătínhătrongăchngătrìnhăSPSSăđc s dngăđ chy phn
mm phân tích hi quy bi. Giá tr tngăquanăbi R ch rõăđ ln ca mi quan h
gia các binăđc lp và ph thuc. H s xácăđnh (R
2
)ăđoălng t l tng bin thiên
ca bin ph thuc đc gii thích bng các binăđc lp trong mô hình. Giá tr ca R
2

càng cao thì mcăđ phù hp ca mô hình hi quy càng ln và vic d đoánăbin ph
thuc càng chính xác. H s beta (
) là h s hi quy chun hóa cho phép so sánh trc
tip gia các h s,ăđcăxemănhălàăkh nngăgii thích bin ph thuc. Tr tuytăđi
ca mt h s beta chun hóa càng ln thì tm quan trngătngăđi ca nó trong d
báo bin ph thuc càng cao.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×