Tải bản đầy đủ

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên nước ngoài sài gòn

KẾ TOÁN
CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN

GVHD: NGUYỂN THỊ HIỀN
SVTH: ĐỖ THANH NGÂN
LỚP: CĐKTO7
HỆ: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
BỐ CỤC ĐỀ TÀI
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SP TẠI CTY TNHH MỘT TV
NƯỚC NGẦM SÀI GÒN
CHƯƠNG 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM
CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM
SÀI GÒN
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC NGẦM SÀI GÒN

Tên đầy đủ: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một
Thành viên Nước ngầm Sài Gòn.

Tên viết tắt: SAGROWA CO.LTD.

Địa chỉ trụ sở chính: 33 Chế Lan Viên, Phường
Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38495925

Mã số thuế: 0300442182

Lĩnh vực hoạt động chính: khai thác, sản xuất và
phân phối nước sạch.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
Thủ quỹ
Kế toán
thanh toán
Kế toán
vật tư
Kế toán
xây dựng
cơ bản
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp
CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: theo phương pháp kê
khai thường xuyên.

Phương pháp khấu hao: áp dụng theo phương pháp đường
thẳng.

Phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí theo thực tế phát
sinh.

Hình thức kế toán: chứng từ ghi sổ

Kỳ tính giá thành: 1 tháng.

Đối tượng tập hợp chi phí: toàn bộ quy trình công nghệ.

Đối tượng tính giá thành: sản phẩm nước sạch hoàn thành.
SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
632
SDCK: xxx
xxxx
152
622
621
154
153, 214, 111, …
334, 338
627
SDĐK: xxx
xxxx
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Mô hình này nhằm hướng đến ba mục tiêu cơ bản:

Cung cấp thông tin về chi phí sản xuất thực tế và
giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm để lập báo
cáo tài chính.

Cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định,
kiểm soát và ra quyết định trong nội bộ công ty.

Cung cấp thông tin để tiến hành việc nghiên cứu
cải tiến chi phí sản xuất.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHI PHÍ SX VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SP TẠI CTY TNHH MỘT TV
NƯỚC NGẦM SÀI GÒN

Quy trình sản xuất đơn giản, liên tục và
khép kín.

Chu kỳ sản xuất ngắn, khoảng 30 phút cho
ra nước sạch.

Công ty chỉ sản xuất một loại sản phẩm là
nước sạch, không có sản phẩm dở dang.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×