Tải bản đầy đủ

Tài liệu Giáo án tập huấn khuyến ngư Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao đất.pdf

TRNG I HC NÔNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA THY SN

GIÁO ÁN TP HUN KHUYN NG
Ch:
“K THUT NUÔI C HNG THNG PHM
TRONG AO T”
Cán b tp hun: Trn Kim
p: DH08NT. MSSV: 08116…
Tp. H Chí Minh
Tháng 10 nm 2011
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n

g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
I. Tìm hiu a bàn tp hun khuyn ng:
a bàn tp hun khuyn ng là khóm Phú Thnh, phng Cam Phú, th xã Cam
Ranh, tnh Khánh Hòa.
i ây, ngun nc bin di dào, nc c dn qua các con kênh vào các ao
nuôi ca nông dân. Nc thi ra cng qua các kênh này ri tr li bin. Nông dân  khu
c này ã có truyn thng nuôi thy sn nhiu nm nên cng ã có nhiu kinh nghim.
t s h nuôi có thuê k thut viên ã qua ào to chuyên ngành chính quy. V nuôi
chính là các tháng mùa ma. a s các h trong khu vc ang nuôi tôm th chân trng, cá
chm, cá mú. Mt s h có nuôi c hng thng phm và t sn lng khá cao.
Hin, nông dân vn trng tâm nuôi các loài hi sn quen thuc, mt sã chuyn
ng sang các i tng nuôi mi là c hng hay tu hài do nhu cu th trng. Vì vy,
n tng bc hng dn cho nông dân bit, hiu và nm vng c k thut nuôi c
ng.
II. Các bc chun b cho bui tp hun khuyn ng:
2.1. Chun b ban u:
- Ngày 11/11/2011, báo vi Trung tâm khuyn nông – khuyn ng khu vc phng
Cam Phú v chuyn tp hun khuyn ng Trung tâm thông báo n nông dân
trc 1 tun và nông dân có th chun b thi gian và kin thc cn thit cho bui
p hun.
- Ch ca bui tp hun là “K thut nuôi c hng thng phm trong ao t”.
- nh: lp tp hun s din ra vào 2 bui: sáng 9 gin 11 gi và chiu 14 gi
n 16 gi, ch nht ngày 18/11/2011. a m: do Trung tâm sp t và chun
. Lp tp hun nhiu nht 100 ngi.
- Ngi hng dn: Trn Th Kim Anh, hin là sinh viên nm cui Khoa Thy sn,
trng i hc Nông Lâm thành ph H Chí Minh.
- Khách mi: Ông A – Giám c Trung tâm khuyn nông – khuyn ng phng
Cam Phú, ông B – Ch tch phng Cam Phú, ông C – Khóm trng khóm Phú
Thnh, phng Cam Phú và các khuyn nông viên phng Cam Phú.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
- Kinh phí: khong 1 triu ng. Nu có chi phí phát sinh thì t thanh toán, sau ó
báo v li Trng.
2.2. c tiêu dy hc:
- c tiêu kin thc: giúp hc viên nm c nhng k thut c bn trong nuôi c
ng thng phm.
- c tiêu k nng: ging gii và a ra ni dung mt cách t m, c th, d hiu 
c viên có th nm bt, nh và thc hin c nhng thông tin mà ngi ging
y mun truyn t. Ngoài ra còn rèn luyn cho hc viên k nng tánh giá và
gii quyt nhng s c gp phi trong quá trình nuôi c hng.
- c tiêu thái : nhn mnh  hc viên chú ý n vic không hay hn ch làm ô
nhim ngun nc bng cách x lý nc trc khi thi ra ngoài bin  bo v môi
trng. Quan trng hn là làm cho hc viên tin tng vào bài ging qua k nng
a ging viên.
2.3. Phng tin dy hc:
2.3.1.  chun b ca ging viên:
- Nha phng chun b: 1 bng ln, phn,  lau bng, micro (nu có), bàn, gh,
c ung (chun b trc 1 ngày).
-  chun b: mt s hình nh vc hng: c ging, c kích c thng phm, ao
nuôi c hng; in khong 50 bn tóm tt k thut nuôi thng phm c hng và
50 phiu ánh giá  phát cho nông dân (chun b trc khi xung a phng).
- i dung bui tp hun: bao gm:
+ Mu: gii thiu (ch bui tp hun, khách mi, bn thân), làm quen vi
nông dân và phát bn tóm tt k thut nuôi thng phm c hng.
+ Phn chính:
 i mt s nông dân ang nuôi c hng: d nuôi hay không?, thu li cui
 bao nhiêu?, trong quá trình nuôi, c d mc bnh không?, …
  nhng kinh nghim ca nông dân, rút ra nhng u, nhc m ca nuôi
c hng. Cui cùng a ra ni dung c th và chi tit v k thut nuôi.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
 Nhc nh: trong quá trình trình bày bài ging, cn chú ý thái  ca nông
dân. Nu thy mi ngi có v không hiu thì yêu cu h hi li lin. Liên
c a ra nhng câu hi thm dò s thu hiu ca nông dân. Truyn tay
i ngi nhng hình nh ã chun b trc vào tng ni dung bài ging.
+ Kt thúc: yêu cu bà con nhc li nhng gì mà bà con nm c qua bài ging.
t câu hi  bà con tr li và tr li nhng thc mc ca bà con nông dân. Phát
phiu ánh giá (* Mu phiu ánh giá ính kèm giáo án) mc  tip thu và kh
ng thc hin quy trình nuôi cho nông dân. Li cm n chân thành và li chào.
2.3.2.  chun b ca hc viên:
- Nhng kin thc mà hc viên bit c v k thut nuôi c hng trc khi tham
gia buôi tp hun.
- c viên có th chun b giy bút.
- Nhng câu hi mà hc viên thc mc v k thut hay v giá tr kinh t ca c
ng.
III. Tin hành bui tp hun:
- n ni lúc 8 gi sáng.
- Xem xét, kim tra li tr hun c.
- úng 9 gi, tin hành bui tp hun.
“Kính chào bà con! Rt hoan nghênh ã dành ít thi gian n bui tp hun
khuyn ng ngày hôm nay!”
- Gii thiu khách mi: Ông A, ông B, ông C, …
- Gii thiu bn thân: “Tôi là Trn Th Kim Anh, hin là sinh viên nm cui Khoa
Thy sn trng i hc Nông Lâm tp.HCM.”.
- c ích ca bui tp hun: gii thiu v k thut nuôi mt i tng hi sn mi
t nng sut cao và thu li nhun cao. ó là c hng.
- Tóm tt ni dung tp hun: gm 5 phn (1. Chun b ao nuôi; 2. Chn ging và th
ging; 3. Thc n; 4. Chm sóc, qun lý; 5. Thu hoch).
- Phát bn tóm tt K thut nuôi thng phm c hng cho bà con nông dân.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
- Làm quen vi nông dân a phng (t ra tình hung mu):
Khuyn nông viên (KNV): “Trong phng ta có bác nào ã tng nuôi c hng
i?”
Nông dân (ND): “Có tôi”.
KNV: “Bác cho bit tên c không ?”
ND: “Tên tôi là Nguyn Vn D.”
KNV: “Bác nuôi c hng lâu cha ?”.
ND: “Tôi nuôi c 2 v ri, v u thì cha quen lm! Nuôi cng thy khó,
nhng may c my anh trên Trung tâm có ch cho my chiêu nên cng n. n
 th 2 thì quen hn. Nói chung là cng có ca n ca  ri! (ci)”.
KNV: “Chúc mng bác và mong nhng v sau bác s thu c nhiu thành công
n. Vy qua 2 v nuôi trc bác thy nuôi c hng d nht là khâu gì?”
ND: “Thc n cho chúng nó d. C cá tp mà cho n thôi! Xay nhuyn nhuyn tí
là c. Lâu lâu cho thêm ít men này men kia mà my anh tip th gii thiu cho.
Thy cng dùng c.”
KNV: “Có u gì mà bác thy có nhng cái gì khó khi nuôi không ?”
ND: “Có cái bnh mà nghe my chú nói là sng vòi ó, nó hành ghê quá! Nm nào
ng có mà không bit làm sao c. Ri phi ht ht thc n tha di áy ao lên
a, ngày nào cng làm, mt lm!”.
KNV: “Vâng. Cm n bác D vì nhng kinh nghim mà bác va chia s.”
* Hi thêm mt vài ngi vi ni dung tng t.
* Rút ra nhng u, nhc m ca nuôi c hng.
 i dung chính: “K thut nuôi thng phm c hng”
1. Chun b ao nuôi:
-  sâu mc nc ao trung bình 70 – 80 cm.
- Trong ao tin hành ging li chn c không bò ra ngoài. Li chn c
m xung áy khong 20 cm. (hình1). Li c ging gn b ao, cách b
khong 0,5 – 1,0 m.
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Hình 1. Ao nuôi c hng
-  lp cát dày 1 – 2 cm u xung áy ao.
- Ngun nc ly vào nên c x lý qua Iodine.
- Không cn gây màu nc cho ao.
- n b trí qut nc trong ao. 1 ao din tích di 2.000 m
2
b trì 2 qut nc là
.
* Hi: 1. Iodine là gì? Mua âu? Hng dn s dng Iodine.
2. Li chn có mt li là bao nhiêu?
* Tr li:
1. Iodine là mt loi thuc sát trùng. Nông dân có th mua  các ca hàng thuc
thú ý thy sn ti a phng. Cách s dng:
-  lý nc:
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m
Click to buy NOW!
P
D
F
-
X
C
h
a
n
g
e
w
w
w
.
d
o
c
u
-
t
r
a
c
k
.
c
o
m

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×