Tải bản đầy đủ

Sổ chi tiết tài khoản

phụ lục số 31
Công ty cổ phần phân phối
máy tính thơng hiệu việt nam
Chi nhánh VietPC Thanh Hoá
Sổ chi tiết tài khoản
Tài khoản: 642 - Chi phí QLDN
Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005
Số d có đầu kỳ: 3.500.000
Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ Số phát sinh
Ngày Số Nợ Có
01/12 PC2293 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Mua hoa quả thắp hơng 1111 15.000
...
03/12 PC2304 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Mua hoa văn phòng 1111 150.000
04/12 PC2375 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Mua mỏ hàn 1111 950.000
... ...
27/12 PC2408 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Nộp thuế GTGT 1111 428.000
... ...
29/12 PC2419 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Nộp tiền điện thoại A. Luận 1111 828.300
... ...
31/12 PKT60 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Tiền thuê nhà 1111 3.500.000
Cộng 11.623.800

Số d cuối kỳ 15.123.800
Phụ lục số 30
Công ty cổ phần phân phối
máy tính thơng hiệu việt nam
Chi nhánh VietPC Thanh Hoá
Sổ chi phí bán hàng
Tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng
Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005
Số d có đầu kỳ: 6.000.000
Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ Số phát sinh
Ngày Số Nợ Có
01/12 PC2292 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc gửi tiền 1111 8.000
...
03/12 PC2303 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH TK ngân hàng 1111 263.000
04/12 PC2307 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc ngân hàng 1111 30.000
... ...
27/12 PC2385 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH TK kho bạc 1111 1.000.000
29/12 PC2427 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Phô tô công chứng 1111 12.000
... ...
31/12 PC2438 Chi nhánh Việt PC - TH - VPCTH Cớc gửi tiền 1111 20.000
Cộng 6.025.500
Số d cuối kỳ 12.025.500
phụ lục số 18
Công ty cổ phần phân phối
máy tính thơng hiệu việt nam
Chi nhánh VietPC Thanh Hoá
Sổ chi tiết tài khoản
Tài khoản: 156 - Hàng hoá
Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005
Số d có đầu kỳ: 43.017.476
Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đ/ Số phát sinh
Ngày Số Nợ Có
01/12 PN01 Công ty Tân Thanh Phơng- TANTHANH Nhập TTN 331 413.000
...
03/12 HD09 Khách mua lẻ TTN - KLE Xuất TTN 632 842.700
09/12 PN07 Em Huy - EMHUY NhËp b¸n 950.000
... ...
14/12 HD27 C«ng an tØnh Thanh Ho¸-CAT XuÊt CN 331 796.330
29/12 HD54 Anh Dòng Së y tÕ - YTDung XuÊt KM 632 1.170.855
... ...
31/12 HD59 Kh¸ch mua lÎ TTN - KLE XuÊt TTN 632 5.373.090
Phụ lục số 26
Công ty cổ phần phân phối
máy tính thơng hiệu việt nam
Chi nhánh VietPC Thanh Hoá
Sổ chi tiết tài khoản
Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán
Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005
Chứng từ Tên hàng đơn giá Tồn kho đầu kỳ Nhập kho trong kỳ Xuất kho trong kỳ
Ngày Số hiệu Sl TT SL TT Sl TT
1/12 0006121 Ram256 225.000 2 chiếc 380.000 1 chiếc 225.000
5/12 0006130 HDDP4 110.000 5 555.000 3 chiếc 260.000 4 chiếc 440.000
8/12 0006134 FDDP4 780.000 5 chiếc 3.500.000 2 chiếc 1.560.000
20/12 0006678 ZoomX5 1.035.000 1 chiếc 800.000 1 chiếc 1.035.000
... .. ... ... ... ... ... .. ... ...
Phụ lục số 27
Công ty cổ phần phân phối
máy tính thơng hiệu việt nam
Chi nhánh VietPC Thanh Hoá
Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch
vụ bán ra
Từ ngày: 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005
Hoá đơn chứng từ bán hàng Tên khách hàng Mã số thuế của
ngời mua
Mặt hàng Doanh số bán
(cha thuế)
Thuế
suất
Thuế GTGT
Ký hiệu Số Ngày
GL/2004B 0006120 01/12 Cơ sở tin học Ngọc anh 06-00263730 linh kiện lẻ 39.136.364 5 % 1.956.818,2
GL/2004B 0006121 01/12 TT tin học tỉnh 09-00192576 máy P4 C2,26 4.181.818 5% 209.090,9
GL/2004B 0006122 01/12 CT TNHH Hải hoà 06-00004912 máy p4 C2,66 5.000.000 5% 250.000
GL/2004B 0006123 02/12 Khách Lẻ linh kiện lẻ 45.454.545 5% 2.272.727,2
. .
GL/2004B 0007034 31/12 Khách lẻ màn hình 15 727.273 5% 36.363,6
..
Cộng 601.245.459 30.062.272,9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×