Tải bản đầy đủ

Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2013

BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO
TRNGăI HC KINH T TP. HCMBÙI THANH BO YNGII PHÁP PHÁT TRIN DCH V TH
TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăUăTăVẨă
PHÁT TRIN VIT NAM
LUN VNăTHC S KINH T


TP. HCM, nmă2013
BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO
TRNGăI HC KINH T TP. HCMBÙI THANH BO YN


GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V TH
TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăUăTăVẨă
PHÁT TRIN VIT NAM


Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng
Mã s: 60340201


LUNăVNăTHC S KINH T
NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS. HOẨNGăCTP. HCM, nmă2013


MCăLC

DANHăMCăCHăVITăTT i
DANHăMCăBIUă ii
DANHăMCăSă,ăBNG ii
LIăCAMăOAN iii
LIăMăU 1
CHNGă1- CăSăLụăLUNăVăDCHăVăTHăCAăNHTM 3
1.1. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIN MT 3
1.1.1. S cn thit ca vic thanh toán không dùng tin mt 3
1.1.2. Các hình thc thanh toán không dùng tin mt 5
1.2. DCH V TH CAăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI 6
1.2.1. Khái nimăvƠăđcăđim ca th ngân hàng và dch v th 6


1.2.2. Phân loi th ngân hàng 7
1.2.3. Các ch th tham gia dch v th ca NHTM 7
1.2.3.1. Ngân hàng phát hành 7
1.2.3.2. Ch th 7
1.2.3.3. Ngân hàng thanh toán 8
1.2.3.4.ănăv chp nhn th 9
1.2.3.5. T chc th quc t 9
1.2.4. Vai trò ca dch v th trong vic phát trin kinh t xã hi 10
1.2.4.1.ăi vi ngân hàng 10
1.2.4.2.ăi vi ch th 11
1.2.4.3.ăi viăđnăv chp nhn th 12
1.2.4.4.ăi vi nn kinh t 12
1.2.5. Quy trình phát hành và thanh toán th 13
1.3. S CN THITăY MNH S PHÁT TRIN DCH V TH TI
NGỂNăHẨNGăTHNGăMI 13
1.3.1. Khái nim v phát trin dch v th 13
1.3.2. Các ch tiêu xác đnh s phát trin dch v th 13


1.3.2.1. S lng khách hàng s dng th 13
1.3.2.2. S lng th phát hành 14
1.3.2.3. Tính tin ích ca dch v th 14
1.3.2.4. S dătin gi trên tài khon th ca khách hàng 15
1.3.2.5. Doanh s thanh toán th 15
1.3.2.6. Thu nhp t hotăđng cung cp dch v th: 16
1.3.2.7. S lng và mtăđ máy ATM, POS 16
1.3.3.ăụănghaăvic phát trin dch v th 16
1.4. NHNG RI RO TRONG PHÁT TRIN DCH V TH 17
1.4.1. Ri ro gi mo 17
1.4.1.1. Gi mo trong hotăđng phát hành th 17
1.4.1.2. Gi mo trong hotăđng thanh toán th 18
1.4.2. Ri ro tín dng 18
1.4.3 Ri ro k thut 18
1.4.4. Riăroăđoăđc 18
1.5. CÁC NHÂN T NHăHNGăN S PHÁT TRIN DCH V TH
CA NHTM 19
1.5.1. Nhân t ch quan 19
1.5.1.1.ăTrìnhăđ điăngăcánăb làm công tác th 19
1.5.1.2.ăNngălc qun tr ri ro ca ngân hàng 19
1.5.1.3.ăNngălcătƠiăchínhăvƠătrìnhăđ k thut công ngh ca ngân hàng 20
1.5.1.4.ănhăhng phát trin ca ngân hàng 21
1.5.2. Nhân t khách quan 21
1.5.2.1.ăMôiătrng xã hi 21
1.5.2.2.ăMôiătrng kinh t 22
1.5.2.3.ăMôiătrng cnh tranh 22
1.5.2.4.ăMôiătrng công ngh 22
1.5.2.5.ăMôiătrng pháp lý 22


KTăLUNăCHNGă1 23
CHNGă2:ăTHCăTRNGăPHÁTăTRINăDCHăVăTHăTIăNGỂNăHẨNGă
TMCPăUăTăVẨăPHÁTăTRINăVITăNAM 24
2.1. TNG QUAN V NGỂNăHẨNGăTMCPăUăTăVẨăPHÁT TRIN
VIT NAM 24
2.1.1. Quá trình thành lp và phát trin 24
2.1.2.ăCăcu t chc hotăđng 25
2.1.3. Tình hình hotăđng t nmă2009ăđn 2012 25
2.1.3.1. Tng tài sn ca BIDV t 2009ăđn 2012 25
2.1.3.2. Hotăđngăhuyăđng vn t 2009ăđn 2012 26
2.1.3.3. Hotăđng s dng vn t 2009ăđn 2012 27
2.1.3.4. Li nhun ca BIDV t 2009ăđn 2012 27
2.2. THC TRNG DCH V TH TI BIDV 28
2.2.1. Tình hình phát trin dch v th ti Vit Nam 28
2.2.1.1. Hành lang pháp lý cho hotăđng th dnăđc hoàn thin 28
2.2.1.2 Hp nht các liên minh th góp phnătngătínhăhiu qu ca hot
đng th 29
2.2.1.3.ăăXuăhng chuynăđi th t sang th chip theo chun EMV 29
2.2.1.4. S lng th phát hành và doanh s giao dch qua th tngănhanh30
2.2.1.5. Chtălng dch v th đcănơngăcao,ăgiaătngătin ích cho khách
hàng 30
2.2.2. Quy trình nghip v th ca BIDV 31
2.2.2.1. Quy trình nghip v phát hành th 31
2.2.2.2. Quy trình nghip v thanh toán th 32
2.2.2.3. Các loi th do BIDV phát hành và thanh toán 33
2.2.3. Thc trng cung ng dch v th tiăBIDVăgiaiăđon 2009-2012 39
2.2.3.1. Quy mô các loi th đc phát hành ti BIDV 39
2.2.3.2. Doanh thu hotăđng thanh toán th ti BIDV 40
2.2.2.3. S lng và mtăđ máy ATM và POS 45
2.3.ăÁNHăGIÁăS PHÁT TRIN DCH V TH TI BIDV 46


2.3.1. Kt qu đtăđc 46
2.3.2. Nhng tn ti và hn ch 47
.3.3. Nguyên nhân ca nhng tn ti 48
2.3.3.1. Nguyên nhân ch quan 48
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 49
KTăLUNăCHNGă2 50
CHNGă3- MTăSăGIIăPHÁPăPHÁTăTRINăDCHăVăTHăTIăNGỂNă
HẨNGăTMCPăUăTăVẨăPHÁTăTRINăVITăNAM 51
3.1.ăNHăHNG PHÁT TRIN CAăBIDVăGIAIăON 2011-2015 VÀ
TMăNHỊNăN 2020 51
3.1.1.ănhăhng phát trin chung 51
3.1.2.ănhăhng v phát trin dch v th 52
3.1.2.1. Tình hình phát trin kinh t xã hi 52
3.1.2.2. Timănngăca th trng th 54
3.2. CÁC GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V TH TI NGÂN HÀNG
TMCPăUăTăVẨăPHÁTăTRIN VIT NAM 55
3.2.1. Nhóm gii pháp do bnăthơnăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrin
Vit Nam t chc thc hin 55
3.2.1.1. Biădng,ăđƠoăto nghip v cho cán b phát hành và thanh toán
th 55
3.2.1.2.ăTngăcng công tác qung cáo, tip th 57
3.2.1.3. Chú trngăkhơuăchmăsócăkháchăhƠng 59
3.2.1.4.ăTngăcng công tác phát trin mngăli chp nhn th 60
3.2.1.5. Phát trinăđaădng các tin ích ca th 64
3.2.1.6.ăuătăci tin, phát trin công ngh 66
3.2.1.7. Hn ch ri ro trong phát hành và thanh toán th 67
3.2.2. Nhóm gii pháp h tr 69
3.2.2.1.ăi viăNgơnăhƠngăNhƠănc Vit Nam 69
3.2.2.2.ăi vi Chính ph 71
3.2.2.3.ăi viăcácăđnăv có liên quan 72


KTăLUNăCHNGă3 74
KTăLUN 75
TẨIăLIUăTHAMăKHO a
PHăLC c
PH LC 1: CÁC HÌNH THC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIN MTc
PH LC 2: PHÂN LOI TH NGÂN HÀNG c
PH LC 3: HOTăNG PHÁT HÀNH TH f
PH LC 4: HOTăNG THANH TOÁN TH g

iDANHăMCăCHăVITăTT
ATM: Máy rút tin t đng (Automated Teller Machine)
BIDV: Ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam
EDC: Thit b đc th đin t
EMV: Chun quc t v th chip do 3 công ty Europay, Visa, MasterCard đa ra
NHNN: Ngân hàng nhà nc
NHTM: Ngân hàng thng mi
PIN: Mã s đnh danh cá nhân
POS: im chp nhn thanh toán th (Point Of Sale)
TMCP: Thng mi c phn
TNHH: Trách nhim hu hn
WTO: T chc Thng mi Th gii


iiDANHăMCăBIUă
Biuăđ 2.1 Tình hình tng tài sn ca BIDV giai đon 2009-2012 26
Biuăđ 2.2 Tình hình huy đng vn t tin gi khách hàng và phát hành giy t có giá
ca BIDV, giai đon 2009-2012 26
Biuăđ 2.3 Tình hình hot đng s dng vn ca BIDV giai đon 2009-2012 27
Biuăđ 2.4 Tình hình li nhun trc thu ca BIDV giai đon 2009-2012 27
Biuăđ 2.5 Doanh thu dch v th giai đon 2009-2012 41
Biuăđ 2.6 Doanh s s dng th giai đon 2009-2012 42
DANHăMCăSă,ăBNG

Săđ 2.1: Các loi th do BIDV phát hành và thanh toán 33
Bngă2.1:ăS lng các loi th BIDV phát hành t nm 2009- 2012 39
Bng 2.2: Doanh s s dng th ca BIDV giai đon t nm 2009- 2012 41
Bng 2.3: Doanh s thanh toán th ti đn v chp nhn th giai đon t 2009- 2012 43
Bng 2.4: Doanh s thanh toán th ti ATM giai đon t 2009- 2012 44
Bng 2.5: S lng máy ATM và POS ca BIDV giai đon t nm 2009- 2012 45


iiiLIăCAMăOAN

Tôi xin cam đoan s liu trong lun vn này là hoàn toàn trung thc và chính xác.
S liu đc thu thp t ngun thông tin đáng tin cy, có tính k tha t các báo cáo, tp
chí và các website Lun vn là kt qu hc tp, nghiên cu đc lp ca tôi và cha tng
đc công b trên bt k báo đài hay công trình nghiên cu ca tác gi khác.
Tác gi lun án


Bùi Thanh Bo Yn


1LIăMăU

1. t vn đ nghiên cu
Theo xu th phát trin tt yu ca nn kinh t, các phng thc thanh toán ngày
càng đc chú trng đu t đ đáp ng nhu cu s dng dch v ngân hàng nói chung và
dch v th nói riêng đang không ngng tng lên. Bên cnh đó, tình hình cnh tranh trong
h thng ngân hàng ngày càng gay gt, các ngân hàng thng mi trong nc không ch
cnh tranh vi nhau, mà còn phi đi mt vi áp lc t nhóm ngân hàng nc ngoài vn
rt có nng lc v vn và b dày kinh nghim trong vic cung ng và phát trin dch v
th.
Vi mc tiêu phn đu tr thành mt trong 20 Ngân hàng hin đi có cht lng,
hiu qu và uy tín hàng đu trong khu vc ông Nam Á vào nm 2020, Ngân hàng
TMCP u t và Phát trin Vit Nam (BIDV) đư luôn sn sàng cho s phát trin và ng
dng công ngh thông tin, nhm mang đn nhng dch v th tt nht tng xng vi
tm c ca mình đn vi khách hàng.
Tuy nhiên, nhìn chung, đn hin ti, nng lc cnh tranh ca BIDV trong lnh vc
này còn cha cao so vi các ngân hàng thng mi khác. Xut phát t đó, tác gi đư la
chn nghiên cu đ tài: “GiiăphápăphátătrinăcácădchăvăthătiăNgơnăhƠngăthngă
miă că phnă uă tă vƠă Phátă trină Vită Nam” làm đ tài nghiên cu lun vn tt
nghip.

2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tài
Vic nghiên cu lun vn cn làm rõ nhng lỦ lun c bn v thanh toán không
dùng tin mt và dch v th ca ngân hàng thng mi.
Phân tích thc trng cung ng dch v th ti Ngân hàng thng mi c phn u
t và Phát trin Vit Nam, đánh giá nhng u đim và hn ch trong quá trình phát trin
dch v th.
 xut nhng gii pháp có tính kh thi nhm phát trin dch v th ti Ngân hàng
thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam.

23. i tng và phm vi nghiên cu
i tng nghiên cu ca lun vn là s phát trin ca dch v th ti Ngân hàng
thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam trong điu kin cnh tranh gay gt
gia các ngân hàng trong nc và ngoài nc .
 tài tp trung nghiên cu v dch v th ti Ngân hàng thng mi c phn u
t và Phát trin Vit Nam trong khong thi gian t nm 2009 đn 2012.

4. Phng pháp nghiên cu
 hoàn thành mc tiêu nghiên cu, đ tài đư s dng phng pháp thng kê,
phng pháp so sánh, phng pháp tng hp, phân tích, chng minh, cùng vi phép duy
vt bin chng và duy vt lch s đ lun gii các vn đ v lỦ lun. Bên cnh đó, lun
vn còn chú trng vic quan sát các vn đ thc tin, đ có th kt hp, đi chiu vi lỦ
lun c bn.

5. im mi ca đ tài
 tài ch yu nghiên cu v dch v th ca ngân hàng, đây là mt lnh vc khá
mi m  th trng ngân hàng Vit Nam. Lnh vc này ch mi thu hút đc s quan
tâm ca Ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam trong thi gian
gn đây. Qua quá trình nghiên cu, c mt lỦ lun và thc tin ti Ngân hàng thng mi
c phn u t và Phát trin Vit Nam, lun vn đư đa ra mt s gii pháp mang tính
thit thc, nhm phát trin dch v th, góp phn nâng cao hiu qu hot đng, đng thi
khng đnh v th ca ngân hàng trc đi th cnh tranh.

6. Kt cu ca lun vn
Lun vn đc chia thành 3 chng:
Chngă1:ăăC s lý lun v dch v th ca ngân hàng thng mi
Chngă2:ăăThc trng phát trin dch v th ti Ngân hàng thng mi c phn
u t và Phát Trin Vit Nam
Chngă3:ăăGii pháp phát trin dch v th ti Ngân hàng thng mi c phn
u t và Phát Trin Vit Nam

3CHNGă1- CăSăLụăLUNăVăDCHăVăTHăCAăNHTM
1.1. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIN MT
1.1.1. Săcnăthităcaăvicăthanhătoánăkhôngădùngătinămt
Quá trình phát trin ca các phng thc thanh toán din ra đng thi vi s phát
trin ca nhu cu trao đi hàng hóa. Do đó, s xut hin ca hình thc thanh toán không
dùng tin mt là mt tt yu khách quan ca quá trình phát trin hình thái kinh t xã hi.
T trao đi vt vi vt  thi k sn xut s khai, con ngi đư dùng các kim loi quý
nh bc, vàng đ đáp ng nhu cu trao đi phát sinh thng xuyên, đa dng và ngày càng
nhiu hn. Khi đó xut hin khái nim tin kim loi, mà ph bin nht là tin vàng. Tuy
nhiên, lng hàng hóa cn trao đi không ngng tng lên, đòi hi mt khi lng vàng
đi ng khng l mà khó có quc gia nào đáp ng đc. Vì vy, tin giy ra đi thay cho
tin vàng, vi đc tính gn nh hn, d dàng vn chuyn và in n khi cn.
Kinh t xã hi ngày càng phát trin, hàng hóa lu thông ngày càng nhiu c v quy
mô ln phm vi. Vì lu thông hàng hóa và lu thông tin t là hai mt thng nht ca
cùng mt phng trình, nên lng hàng hóa sn xut trao đi tng lên s kéo theo lng
tin mt trong lu thông cng tng lên. Mt lng ln tin mt đc phát hành và chu
chuyn trong nn kinh t s gây áp lc lên giá c, dn đn lm phát. Mt khác, chi phí in
tin, kim đm, ct tr, vn chuyn và bo qun tin rt tn kém. Hn na, khi công ngh
in n đt đn trình đ phát trin tiên tin, nn in tin gi có c hi bc phát tràn lan, vic
phân bit, kim soát lng tin mt khng l tr nên rt khó khn. Vic thanh toán bng
tin mt cng tr thành mt vn đ cn cân nhc trc nhng ri ro trong quá trình vn
chuyn nh trm cp, tht thoát do thiên tai, mi mt Ngoài ra, thi gian di chuyn
tin mt trong quá trình thanh toán có th kéo dài rt lâu trong trng hp các bên tham
gia trao đi mua bán hàng hóa không cùng mt quc gia.
Dn dn, phng thc thanh toán bng tin mt đư ny sinh hàng lot vn đ bt li
cho c ngi mua hàng ln ngi bán hàng. Trong khi đó, chc nng phng tin thanh
toán ca tin t li cho phép tin t vn đng tách ri vi s vn đng ca hàng hoá. Vì
vy, mt phng thc thanh toán tin b hn đư ra đi, đó là phng thc thanh toán
không dùng tin mt di hình thc tin ghi s. Tin đc ghi s t tài khon này sang
tài khon khác, hoc thanh toán bù tr gia các tài khon ti cùng mt ngân hàng. Trong
đó, ngân hàng đng ra làm trung gian thanh toán gia các khách hàng. Tin có th đc
4chuyn t ngi mua hàng đn ngi bán hàng mt cách nhanh chóng, an toàn vi s
lng ln mà không phi mang tin di chuyn t ni này đn ni khác. Vic in tin, kim
đm, vn chuyn cng đc tit gim ti đa, vì vy tit kim đc thi gian và công sc
lao đng.
Tóm li, phng thc thanh toán không dùng tin mt là hình thc thanh toán
không có s xut hin ca tin mt, đc tin hành bng cách trích tin t tài khon ca
ngi chi tr sang tài khon ca ngi th hng m ti ngân hàng, hoc bng cách bù
tr ln nhau thông qua vai trò trung gian ca ngân hàng. Phng thc thanh toán này đư
tr thành mt gii pháp ti u, mt hình thc phát trin cao ca dch v ngân hàng, đem
đn nhiu li ích cho các bên tham gia quá trình thanh toán. Các tin ích ca phng thc
thanh toán không dùng tin mt đc th hin rõ qua vai trò ca nó đi vi tng thành
phn ca nn kinh t.
i vi ngân hàng, thanh toán không dùng tin mt góp phn gia tng ngun vn
ca ngân hàng
, m rng nghip v kinh doanh. Khi ngân hàng cung cp các dch v thanh
toán không dùng tin mt, khách hàng s phi m mt tài khon thanh toán ti ngân
hàng. Vi tài khon này, khách hàng đc yêu cu duy trì mt s d ti thiu đ thc
hin các yêu cu thanh toán, chi tr. Nhng không phi lúc nào khách hàng cng thc
hin thanh toán, nên ngân hàng có th tn dng s tin nhàn ri trên tài khon ca khách
hàng đ thc hin các hot đng kinh doanh ca mình, nh cp tín dng, đu t,… Mc
dù s tin thanh toán trong mi tài khon ca khách hàng không ln, nhng vi s lng
ln khách hàng thì ngân hàng có th tp hp đc mt ngun vn đáng k. Bên cnh kh
nng thu hút thêm ngun vn nhàn ri qua vic m tài khon cho khách hàng, ngân hàng
còn có th thu thp đc thông tin ca khách hàng, đc bit là các thông tin v tình hình
tài chính, t đó to c hi cho ngân hàng gii thiu, cung cp các sn phm dch v khác
cho khách hàng, nh: cp tín dng, qun lý ngân qu, dch v y thác, bo him, môi gii
chng khoán
i vi khách hàng là doanh nghip
, phng thc thanh toán không dùng tin mt
cng mang li nhiu tin ích. Mc tiêu ca doanh nghip sn xut hàng hoá, cung cp
dch v là bán đc hàng hóa, dch v. Thông qua khâu tiêu th, các doanh nghip s thu
hi li vn đ tip tc chu kì sn xut, quá trình đó đc thc hin thông qua khâu thanh
toán. Thanh toán không dùng tin mt góp phn đy nhanh tc đ thanh toán, tc đ chu
5chuyn vn, t đó thúc đy quá trình lu thông hàng hóa và tng thu nhp quc dân.
Ngoài ra, thanh toán không dùng tin mt còn đm bo s an toàn v vn cng nh tài
sn ca doanh nghip, hn ch đc nhng ri ro tht thoát có th xy ra trong quá trình
thanh toán.
i vi khách hàng cá nhân, s dng phng thc thanh toán không dùng tin mt
giúp khách hàng ch đng trong tiêu dùng, thông qua vic s dng vn ca ngân hàng.
Khách hàng có th kéo dài thi hn mua chu bng cách mua sm, chi tiêu trc và tr
tin sau mt thi gian nht đnh, mà không phi tn kém thêm khon chi phí nào, k c
chi phí lãi.
i vi vic điu hành nn kinh t ca Ngân hàng trung ng, thanh toán không
dùng tin mt góp phn làm gim lng tin mt trong lu thông, gii ta áp lc lên giá
c, tránh đc nguy c gây nên lm phát. Thông qua vic thanh toán không dùng tin
mt, Ngân hàng trung ng có th theo dõi và điu tit cung ng lng tin t phù hp
vi nhu cu ca nn kinh t. ng thi, thanh toán không dùng tin mt còn góp phn
giúp Ngân hàng trung ng s dng hiu qu các công c điu hành chính sách tin t
khác, nh: t l d tr bt buc, lãi sut,… to s n đnh bn vng cho nn kinh t.
Ngoài ra, vic thanh toán không dùng tin mt còn to c s cho vic kim soát, phòng
chng nn ra tin, trn thu, tham nhng, cng nh đy lùi các loi ti phm kinh t.
Mt khi các giao dch đu đc thc hin qua ngân hàng thì tt c các hot đng liên
quan đn tin và dòng tin đu đc minh bch và d dàng kim soát.
Nh vy, thanh toán không dùng tin mt gi mt vai trò ht sc quan trng. S ra
đi ca nó là kt qu tt yu khách quan ca lch s sn xut xã hi. Nhng tin ích mà
nó mang li cho các ch th tham gia quá trình thanh toán mt ln na đư khng đnh s
cn thit ca phng thc thanh toán hin đi thông qua ngân hàng này.
1.1.2.ăCácăhìnhăthcăthanhătoánăkhôngădùngătinămt
Các hình thc thanh toán không dùng tin mt trên th gii hin nay khá đa dng,
có th k đn nh: séc, y nhim thu, nh thu, y nhim chi, lnh chi, th tín dng, th
thanh toán, Internet banking, E-banking, Home banking, Phone banking, Mobile
banking…
Theo khon 6a, điu 98, mc 2 Lut các t chc tín dng s 47/2010/QH12 ca
Quc hi nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam, các hình thc thanh toán không
6dùng tin mt, hay còn gi là dch v thanh toán qua ngân hàng thng mi bao gm:
séc, lnh chi, y nhim chi, nh thu, y nhim thu, th tín dng, th ngân hàng, dch v
thu h và chi h. (Ph lc 1)
Nhìn chung, các phng thc thanh toán không dùng tin mt đang dn đc đa
dng hóa v loi hình và phát trin v cht lng, đ có th tip cn sâu rng đn các
tng lp dân c.
1.2. DCH V TH CAăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI
1.2.1.ăKháiănimăvƠăđcăđimăcaăth ngân hàng vƠădchăvăth
Th ngân hàng là mt trong các hình thc thanh toán không dùng tin mt. Tng
t nh các hình thc khác, th ngân hàng do ngân hàng cung cp cho khách hàng, kèm
theo các điu kin và điu khon s dng, nhm mc đích đáp ng nhu cu thanh toán
các khon chi tiêu, hoc các hot đng khác liên quan đn tài khon ca khách hàng ti
mi thi đim, nh: rút tin mt, chuyn khon, kim tra tài khon… Các dch v tin ích
này đi kèm khi s dng th đc gi là dch v th.
Vi chic th ngân hàng, ch th có th np tin vào tài khon trc tip ti ngân
hàng, np ti máy ATM, chuyn t ngân hàng khác sang Hoc rút tin ti ngân hàng,
qua h thng máy ATM, ti các đim ng tin ca ngân hàng, ch cn s tin thanh toán
hoc rút ra nm trong hn mc tín dng ngân hàng cho phép hay trong phm vi s d tài
khon ca khách hàng. Ngoài ra, ch th còn có th thc hin chuyn khon qua tài
khon ti bt k ngân hàng nào, thanh toán các giao dch kinh doanh, các hóa đn dch v
(đin, nc, đin thoi, Internet, phí bo him ) và nhn chuyn khon t các ngân hàng
trong và ngoài nc, nhn lng, thng Tuy nhiên, th ngân hàng có nhng đc đim
ni bt hn hn các dch v thanh toán không dùng tin mt khác, bi dch v này ra đi
da trên c s ca tin b khoa hc k thut công ngh, nó liên tc đc tích hp nhng
đc đim u vit vt tri, nh: thanh toán hàng hóa dch v ti các ca hàng, trung tâm
thng mi, siêu th, nhà sách, nhà hàng, khách sn , hoc mua các loi th tr trc,
thanh toán phí dch v trc tip trên máy ATM.
Ngoài ra, trong tng lai, th còn tr thành công c đa nng khi đc tích hp các
dch v tin ích hin đi nh: qun lý tt c các tài khon ti ngân hàng (tài khon tit
kim, tin gi, tin vay ), k c tài khon ngoi t, đc cp thêm hn mc tín dng thu
7chi. Hn na, th có th lu tr nhng thông tin cá nhân quan trng khác nh: s lao
đng, bo him xã hi, bo him y t, nhóm máu, các tin s bnh
Bên cnh đó, hình thc phát trin cao này ca dch v ngân hàng còn có các đc
tính riêng v quy cách s dng, nh: th không quy đnh thi hn xut trình và ch th có
quyn s dng nó nhiu ln cho đn khi nào s dng ht s tin trên tài khon, hoc khi
ht hiu lc ghi trên th. Khi ht thi hn ca th, khách hàng có nhu cu tip tc s dng
phi liên h ngân hàng đ đc gia hn. Th ngân hàng là loi th đích danh, không th
chuyn nhng bng th tc kí hu nh séc.
1.2.2.ăPhơnăloiăthăngơnăhƠng
Th ngân hàng rt đa dng nhiu chng loi khác nhau, thích hp vi mi đi tng
trong xã hi. Tùy theo tng tiêu chí mà th ngân hàng có th đc phân thành nhiu loi.
(Ph lc 2).
1.2.3.ăCácăchăthăthamăgiaădchăvăthăcaăNHTM
Hot đng phát hành, s dng và thanh toán th đòi hi s tham gia ca 4 thành
phn chính, đó là ngân hàng phát hành th, ch th, đn v chp nhn th và ngân hàng
thanh toán th. i vi th quc t, ngoài 4 thành phn ch yu trên, còn có thêm t chc
th quc t.
1.2.3.1. Ngân hàng phát hành
Ngân hàng phát hành là ngân hàng cung cp th cho khách hàng. Th này khi đc
phát hành có th mang tên thng hiu ca chính ngân hàng phát hành, hoc va mang
tên ca ngân hàng phát hành và tên ca t chc th quc t mà ngân hàng tham gia vi t
cách là thành viên chính thc. Ngân hàng phát hành trc tip tip nhn h s xin cp th,
x lý và phát hành th, đng thi là ch th qun lý tài khon th và thc hin vic thanh
toán cui cùng đi vi ch th. Ngân hàng phát hành có trách nhim quy đnh các điu
kin và điu khon s dng th và ký hp đng vi ch th, đng thi, đóng vai trò đu
mi liên h vi ch th, và x lỦ các vng mc trong quá trình thanh toán bng th.
1.2.3.2.ăChăth
Ch th là nhng cá nhân hoc ngi đc y quyn (nu là th ca t chc, doanh
nghip y quyn s dng) s hu và s dng th thanh toán. Khi tha mưn các điu kin
và quy đnh ca ngân hàng phát hành, ch th s đc cp th đư đc khc sn tên và
8đc hng dn chi tit v vic s dng th. Ch th có quyn thc hin các giao dch
liên quan đn th, nhng phi đm bo các ngha v đư cam kt vi ngân hàng phát hành.
Ch th là ngi khi to trong quy trình phát hành th qua vic đ ngh ngân hàng
cung cp dch v th, và cng là ngi m đu quy trình thanh toán qua vic s dng th
khi thanh toán. Mi khi thanh toán hàng hóa, dch v ti các đn v chp nhn th, ch
th phi xut trình th và ký xác nhn vào biên lai thanh toán. Ch th không phi thanh
toán ngay mà s b trích n t tài khon tin gi thanh toán hoc np tin mt ti ngân
hàng phát hành khi đn hn thanh toán.
Theo thông l, ch th chính còn có th yêu cu ngân hàng phát hành thêm th ph,
và phi chu trách nhim thanh toán các khon chi tiêu, cùng lãi phát sinh. Tuy ch th
chính và ch th ph cùng chi tiêu chung mt tài khon, nhng ch th chính mi là
ngi có trách nhim cui cùng trong vic thanh toán vi ngân hàng phát hành.
1.2.3.3. Ngân hàng thanh toán
Ngân hàng thanh toán là cu ni trung gian gia ch th và đn v cung ng hàng
hóa dch v. ng thi, ngân hàng thanh toán cng là thành viên chính thc ca các t
chc th đ có th tham gia quá trình thanh toán th quc t.
Ngân hàng thanh toán chp nhn các loi th nh mt phng tin thanh toán thông
qua vic ký kt hp đng chp nhn th vi các đim cung ng hàng hoá dch v trên đa
bàn. Khi đó, ngân hàng thanh toán s cung cp cho các đn v chp nhn th thit b phc
v cho vic thanh toán th, hng dn đn v cách thc vn hành, cng nh qun lý và
x lý nhng giao dch th ti các đn v này. Thông thng, ngân hàng thanh toán s thu
t các đn v chp nhn th mt mc phí chit khu cho vic chp nhn thanh toán th
ca đn v, có th tính bng phn trm trên giá tr mi giao dch hoc tính theo tng giá
tr giao dch th. Mc chit khu cao hay thp ph thuc vào tng ngân hàng và vào mi
quan h chin lc ca ngân hàng vi đn v chp nhn th.
Trên thc t rt nhiu ngân hàng va là ngân hàng phát hành va là ngân hàng
thanh toán th. Vi t cách là ngân hàng phát hành, khách hàng ca h là ch th còn vi
t cách là ngân hàng thanh toán, khách hàng là các đn v cung ng hàng hoá dch v có
ký kt hp đng chp nhn th.
91.2.3.4.ănăv chpănhnăth
Các đn v cung ng hàng hoá dch v ký kt hp đng chp nhn th nh mt
phng tin thanh toán đc gi là đn v chp nhn th. Các ngành kinh doanh ca các
đn v chp nhn th rt đa dng, nh: nhà hàng n ung, khách sn, sân bay Các đim
chp nhn th s đ biu trng ca th ti quy thanh toán, hoc phía trc các ca hàng,
đ thông tin đn khách hàng loi th có th s dng.
Mc dù phi tr cho ngân hàng thanh toán mt khon phí chit khu nht đnh,
nhng bù li, các đn v chp nhn th s thu hút đc nhiu khách hàng hn, bán đc
nhiu hàng hóa hn. Bng cách chp nhn th thanh toán, đn v chp nhn th đư to
thêm s tin li, d dàng trong khâu thanh toán, cng nh tác phong chuyên nghip trong
khâu phc v khách hàng, qua đó góp phn nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh cng
nh li nhun ca đn v.
 tr thành đn v chp nhn th ca mt ngân hàng, đn v đó phi có tình hình
tài chính tt và có nng lc kinh doanh. Cng nh vic các ngân hàng phát hành phi
thm đnh khách hàng trc khi phát hành th, ngân hàng thanh toán cng cn tin hành
đánh giá la chn đn v chp nhn th trc khi ký hp đng. Ch có nhng đn v có
hiu qu kinh doanh cao, có kh nng thu hút đc nhiu giao dch thanh toán th thì
ngân hàng mi có th thu hi đc vn đu t và có li nhun t nhng đn v đó.
1.2.3.5.ăTăchcăthăqucăt
T chc th quc t đóng vai trò trung tâm x lý, có chc nng cp phép và thông
tin giao dch ca các ngân hàng thành viên trên toàn th gii, và là đn v đng đu qun
lý mi hot đng thanh toán th trong mng li ca mình. Mt s t chc có mng li
hot đng rng khp và đt đc s ni ting v thng hiu, đa dng v sn phm nh:
t chc th Visa, t chc th MasterCard, công ty th American Express, công ty th
JCB, công ty th Diners Club, công ty Mondex….
T chc th quc t không thc hin vic phát hành th và không có mi quan h
trc tip vi ch th cng nh đn v chp nhn th, mà đóng vai trò cu ni phc v quy
trình thanh toán gia các ngân hàng thành viên, thông qua vic cung cp mng li vin
thông trên phm vi toàn cu. Tuy không phát hành th, nhng các t chc th quc t đu
có tên trên sn phm do ngân hàng thành viên ca mình cung cp. Mi t chc th quc
10t đa ra nhng quy đnh c bn v hot đng phát hành, s dng và thanh toán th riêng,
bt buc s tuân th ca các t chc tham gia.
1.2.4.ăVaiătròăcaădchăvăthătrongăvicăphátătrinăkinhăt xƣăhi
1.2.4.1. iăviăngơnăhƠng
Trc ht, dch v th góp phn tng li nhun ngân hàng. Hot đng kinh doanh
th mang li nhiu ngun thu nhp cho ngân hàng thông qua vic thu phí và lãi. Các
khon thu có th k đn nh: thu phí phát hành, phí thng niên, phí giao dch, phí
chuyn đi ngoi t t t chc th quc t, phí rút tin mt, phí thanh toán và lãi cho
khon tín dng mà ch th chm thanh toán…
ng thi, dch v th ra đi góp phn đa dng hóa dch v ngân hàng. ây là
phng thc thanh toán ph bin và rt đc a chung, do đó, qua vic cung cp tt
dch v th, ngân hàng s to đc n tng tt trong mt khách hàng, cng nh khng
đnh uy tín và nâng cao v th ca mình. T đó, ngân hàng s có thêm c hi tip xúc và
gii thiu đn khách hàng nhng sn phm dch v mi khác. Nh vy, bn thân dch v
th không nhng đư to thêm s đa dng trong danh mc sn phm cung ng đn khách
hàng, mà còn giúp thúc đy các nghip v khác phát trin.
Ngoài ra, dch v th phát trin, đc bit là th ghi n s giúp cho ngân hàng thu hút
đc khách hàng m tài khon, thu hút đc dòng tin gi vào ngân hàng, gm: s lng
tin gi ca khách hàng đ thanh toán th, s lng tin ký qu duy trì tài khon, s tin
khách hàng np vào th nhng cha s dng đn. Các tài khon này s giúp cho ngân
hàng có đc mt ngun vn huy đng đáng k vi lãi sut thp, đ có th phc v cho
các mc đích kinh doanh khác nhm ti đa hóa li nhun. i vi th tín dng, mt cách
gián tip, ngân hàng có th tn dng đc lng tin gi ca c hai đi tng khách hàng
là ch th và đn v chp nhn th. ng thi, th tín dng còn là mt cách d dàng nht
cho ngân hàng trong vic m rng tín dng. Vic cung cp dch v th to điu kin cho
các ngân hàng có th tip cn sâu rng đn nhiu đi tng khách hàng khác nhau và
tng thêm th phn mà không cn phi m chi nhánh mi.
Dch v th còn góp phn vào công cuc hin đi hóa, tng tính cnh tranh ca ngân
hàng. Khi s cnh tranh gia các ngân hàng tng lên, đ tip tc tn ti và phát trin,
ngân hàng phi luôn tìm kim, phát minh ra nhng loi th thanh toán mi, phù hp vi
nhu cu ca tng đi tng khách hàng. iu này bt buc ngân hàng phi liên tc đu t
11thêm thit b k thut công ngh, nâng cao trình đ cán b nhân viên đ có th cung cp
cho th trng nhng sn phm tt nht. Trc mu cu phát trin đó, ngân hàng s luôn
trong t th tìm cách đi mi, hoàn thin mình.
Mt vai trò khác ca dch v th đi vi ngân hàng là thúc đy quá trình hi nhp,
cng nh m rng c hi hp tác gia các ngân hàng. Nghip v thanh toán th thúc đy
mi quan h liên kt, hp tác kinh doanh cht ch, bn vng gia các ngân hàng vi
nhau, gia ngân hàng và các t chc kinh doanh. Bên cnh đó, khi tham gia th trng
th, ngân hàng s tr thành thành viên ca mt t chc th quc t, to điu kin cho
ngân hàng tip cn vi quá trình phát trin trên toàn cu hóa, hi nhp vi cng đng
quc t.
1.2.4.2.ăiăviăchăth
Vai trò đu tiên ca dch v th đi vi ch th phi nhc đn đó là s tin ích trong
thanh toán. Ch th có th s dng th đ thanh toán hàng hóa, dch v trong và ngoài
nc mà không cn s dng tin mt. Dch v th đc bit hu ích đi vi ch th khi đi
du lch hay công tác xa, đc bit là khi đi nc ngoài. Ch th không cn phi mang theo
tin mt hay séc du lch, mà vn có th đáp ng mi nhu cu chi tiêu ca mình. Th còn
có th đc dùng đ rút tin mt ti bt c đn v chp nhn th trên toàn th gii, vào
bt k lúc nào.
Ngoài ra, vic s dng th s an toàn hn nhiu so vi các hình thc thanh toán
khác nh tin mt, séc… Khi th b mt không có ngha là tin s mt, vì ngi không
phi ch th khó s dng đc vì th đư đc bo mt bng mã s PIN và ch ký ca ch
th  mt phía sau th. Trong trng hp mt th, ch th ch cn thông báo đn ngân
hàng phát hành hoc ngân hàng đi lỦ đ khóa th và có th đc cp li th khác. Hn
na, trong quá trình s dng th đ mua hàng, nu hàng đư mua không đ tiêu chun cht
lng thì ch th có th yêu cu đc ngân hàng phát hành bo v, thm chí có th đc
bi thng.
Mt tin ích khác ca th tín dng là ch th đc cp mt hn mc tín dng. Khi
đn hn thanh toán, ch th ch cn thanh toán s tin ti thiu, s n còn li ch th có
th tr sau và ch phi chu lãi theo mc lãi sut cho vay tiêu dùng. Nh vy, th tín dng
là mt dng cho vay thanh toán, ngân hàng s ng trc tin cho các giao dch ca khách
12hàng, cho phép khách hàng m rng kh nng tài chính khi chi tiêu. Ngoài ra, th tc
phát hành th đn gin giúp cho khách hàng không còn tâm lý e ngi khi đn ngân hàng.
1.2.4.3.ăiăviăđnăvăchpănhnăth
Các đn v chp nhn th nh ca hàng, nhà hàng, khách sn,… khi chp nhn
thanh toán bng th s tng thêm li th cnh tranh cho mình, do đư cung cp cho khách
hàng mt phng tin thanh toán nhanh chóng, tin li. Do vy, kh nng thu hút khách
hàng s tng lên, đc bit đi vi là khách du lch, các nhà đu t nc ngoài, vn có thói
quen s dng th thanh toán. Doanh s bán hàng hóa, dch v ca các đn v chp nhn
th nh đó cng tng lên. Ngoài ra, vic thanh toán bng th s giúp đn v chp nhn th
nhanh thu hi vn, vì tài khon s đc ghi có ngay khi d liu v giao dch th đc
truyn đn ngân hàng, hoc khi đn v chp nhn th np hóa đn thanh toán th cho
ngân hàng. S tin này h có th s dng ngay vào kinh doanh đ quay vòng vn hoc
cho các mc đích khác.
Ngoài ra, vic thanh toán bng th s hn ch đc hin tng khách hàng s dng
tin gi, hn ch đc tình trng mt cp ti các đn v chp nhn th, do s thiu trung
thc ca nhân viên hoc k trm, đng thi cng hn ch cho khách khi b mt cp tin
mt khi đi mua sm.
Hn na, vic s dng th thanh toán s giúp rút ngn đc thi gian giao dch vi
khách hàng hn, so vi khi giao dch bng tin mt. Vì giao dch bán hàng đc thc
hin thông qua máy móc thit b đin t ti các đim bán hàng, s tit kim đc thi
gian kim đm tin, ghi chép s sách, nên quá trình x lý giao dch đc nhanh chóng, an
toàn, chính xác hn.
1.2.4.4.ăiăviănnăkinhăt
Dch v th là mt trong nhng phng tin thanh toán không dùng tin mt. Nh
vy, vic thanh toán không dùng tin mt nói chung và phng thc thanh toán bng th
nói riêng mang li nhiu li ích cho kinh t xã hi. D thy nht là thanh toán qua th s
nâng cao đc đ an toàn xã hi, hn ch nn in tin gi.
ng thi, th thanh toán là mt phng tin thanh toán thay th tin mt, séc,…
làm gim khi lng tin mt trong lu thông, t đó tit kim đc chi phí sn xut, vn
chuyn, bo qun, và kim đm tin mt, hn ch nguy c lm phát.
13Ngoài ra, vic s dng th thanh toán s làm tng lng tin giao dch qua ngân
hàng, to điu kin cho Ngân hàng Nhà nc qun lỦ và điu tit lng tin trong lu
thông, cng nh điu hành chính sách tin t hiu qu hn. Phng thc thanh toán dùng
th còn góp phn minh bch tài chính, giúp Nhà nc có th qun lý thu nhp cá nhân,
kim soát vn nn trn thu và ra tin.
Mt trong nhng vai trò na ca dch v th là thúc đy tc đ thanh toán, t đó
tng tc đ chu chuyn hàng hóa trong nn kinh t. Hin nay, hu ht các giao dch th
đu đc thc hin trc tuyn trên mng li toàn cu, vì vy dch v th s mang li
hiu qu cao hn so vi thanh toán bng các phng tin thanh toán khác, nh: séc, y
nhim chi, y nhim thu…
1.2.5. Quy trình phát hƠnhăvƠăthanhătoánăth
Liên quan đn dch v th, có hai nghip v chính mà ngân hàng ht sc chú trng,
đó là phát hành th và thanh toán th. Ngoài ra, đ vn hành tt hot đng kinh doanh
th, ngân hàng còn cn đn mt s hot đng h tr khác, nh: qun lý ri ro th,
marketing và chm sóc khách hàng…
1.2.5.1. Hot đng phát hành th (Ph lc 3)
1.2.5.2. Hot đng thanh toán th (Ph lc 4)
1.3. S CN THITăY MNH S PHÁT TRIN DCH V TH TI NGÂN
HẨNGăTHNGăMI
1.3.1.ăKháiănimăvăphátătrinădchăvăth
Phát trin dch v th ca ngân hàng thng mi bao gm các ni dung, nh: gia
tng s lng khách hàng s dng th ca ngân hàng, gia tng các tin ích đi kèm theo
vic thanh toán bng th… Trên c s đó gia tng thu nhp cho ngân hàng t các loi phí
và s dng s d tài khon ch th, đm bo thc hin mc tiêu ca ngân hàng mt cách
nhanh chóng, hiu qu nht.
1.3.2.ăCácăchătiêuăxácăđnhăsăphátătrinădchăvăth
1.3.2.1. SălngăkháchăhƠngăsădngăth
S lng khách hàng s dng th là du hiu d nhn bit nht v mc đ phát trin
th ca ngân hàng. Mt khi ngân hàng quan tâm đu t vào dch v th, s lng khách
hàng dùng th s tng lên đáng k và nhanh chóng. Mc đ cnh tranh trên th trng tài
chính nói chung và th trng th nói riêng ngày càng gay gt, do đó, đ khng đnh v
14th ca mình, ngân hàng cn có nhng hot đng đa sn phm th đn vi nhiu khách
hàng hn na, tip cn sâu rng đn các đi tng khách hàng vi ngành ngh, đ tui
khác nhau. S lng khách hàng s dng th càng tng, càng th hin mc đ ph bin
ca ngân hàng và dch v th do ngân hàng cung cp. Tuy nhiên, s lng khách hàng s
dng th ch là phn ni khi đánh giá s phát trin dch v th ca mt ngân hàng. Ch
tiêu đáng quan tâm hn c chính là s lng khách hàng trung thành vi dch v th ca
ngân hàng. Ch nhng khách hàng trung thành vi dch v th do ngân hàng cung cp
mi mang li ngun thu chc chn và lâu bn cho ngân hàng. Do đó, mc tiêu ca mi
ngân hàng không ch dng li  vic tìm kim thêm nhiu khách hàng mi đ m rng
dch v, mà còn gi chân đc các khách hàng hin ti và tim nng.
1.3.2.2. SălngăthăphátăhƠnhă
S lng th phát hành càng nhiu chng t dch v th ca ngân hàng đáp ng
đc nhu cu ca khách hàng, đc a chung và s dng ph bin. ng thi, s lng
th đc phát hành càng nhiu làm cho thu nhp ca ngân hàng càng cao, đây cng là
mt trong nhng tiêu chí đánh giá s phát trin ca dch v th. Cng nh s lng
khách hàng dùng th, s lng th cng có th là ch tiêu o khi c tính mc đ phát
trin ca dch v th. S th đc phát hành không hn là s lng th đang lu hành, vì
có nhng th không hot đng. Có th hiu th không hot đng là nhng th đư đc
phát hành, nhng không có giao dch rút tin ra và np tin vào trong mt thi gian dài
sau khi m tài khon, hoc trong tài khon ch có s d đ  mc ti thiu đ duy trì th.
Th không hot đng gây lãng phí tài nguyên ca ngân hàng, tn kém chi phí marketing,
chi phí phát hành, chi phí qun lý hot đng kinh doanh th đi vi ngân hàng. Mt khi
lng th không hot đng quá nhiu, thì vic ti đa hóa li nhun t th ca ngân hàng
rt khó đt đc. Nh vy, mc tiêu ca ngân hàng không ch gia tng s lng th phát
hành, mà còn làm th nào đ cho th do ngân hàng mình phát hành đc s dng ti đa,
là la chn duy nht ca khách hàng khi cn thanh toán.
1.3.2.3. Tínhătinăíchăcaădchăvăth
Ch tiêu v tính tin ích ca dch v th không ch th hin mc đ tha mãn các
nhu cu ca khách hàng đang ngày càng tr nên đa dng, mà còn là ch tiêu phn ánh s
phát trin ca dch v th. Hin nay, nhu cu ca khách hàng rt đa dng, phong phú nên
các ngân hàng phi n lc trin khai cho ra đi nhiu loi hình sn phm th mi vi
15nhiu tin ích, tính nng đa dng, hình thc đp, đc đáo đ đáp ng nhu cu ca nhiu
tng lp khách hàng. T nhng chic th đn thun đ rút tin, hin nay, th còn dùng đ
thanh toán, chuyn khon, mua hàng qua mng, thanh toán các hóa đn đin, nc, và
rt nhiu tin ích khác, giúp cho th thc s tr thành phng tin thanh toán hin đi.
Nh vy, nu dch v th ca ngân hàng càng cung cp nhiu tin ích, sn phm th càng
đa dng, đáp ng tt nhu cu ca khách hàng, thì s lng th đc phát hành ngày càng
nhiu, điu đó làm gia tng th phn ca ngân hàng. Nh vy, có th nói, vic tng tính
tin ích, đa dng cho sn phm th s tác đng trc tip đn mc đ hài lòng ca th do
ngân hàng phát hành, t đó giúp cho dch v th ca ngân hàng ngày càng phát trin.
1.3.2.4. SădătinăgiătrênătƠiăkhonăthăcaăkháchăhƠng
S d tin gi trên tài khon th cng là mt trong các tiêu chí th hin s phát trin
ca dch v th ca ngân hàng. S d tin gi trên tài khon th là s tin mà ch th ký
thác ti ngân hàng đ đm bo thc hin thanh toán tin hàng hóa dch v. Ngân hàng có
th tn dng s tin này đ s dng vào các hot đng kinh doanh khi khách hàng cha
thc hin các giao dch chi tiêu, thanh toán. Có th xem đây là ngun vn kinh doanh
ngân hàng mà không phi chi tr lãi sut hoc lãi sut thp. S d tin gi trên tài khon
thanh toán càng ln, ngân hàng càng có kh nng m rng thêm các hot đng kinh
doanh, mang li thu nhp cao hn cho ngân hàng. Ch th có s d tin gi ln là các
ch th có nng lc tài chính. Tuy nhiên, ngân hàng không có kh nng tác đng đ làm
tng s tin ti tng tài khon. Mà ngân hàng ch có th m rng ngun vn này mt cách
gián tip, thông qua gia tng s lng th phát hành và tng cng hn na trong vic
tìm kim, tip cn vi nhiu khách hàng có tim lc tài chính mnh. Khi đó, s d tài
khon tin gi, tính trên s tng tuyt đi có th đáp ng nhu cu vn giá r ca ngân
hàng.
1.3.2.5. Doanhăsăthanhătoánăth
ây là mt trong nhng tiêu chí phn ánh s phát trin dch v th ca ngân hàng.
Doanh s thanh toán th là tng giá tr các giao dch đc thanh toán bng th ti các
đim chp nhn th và s lng tin mt đc ng ti các đim rút tin mt. Doanh s
này càng cao, ngun thu nhp t các loi phí và lãi ca ngân hàng cng đc nâng cao,
đng thi th hin s ph bin và đc a chung ca dch v th.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×