Tải bản đầy đủ

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nhgiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Luận văn thạc sĩ

B GIÁO DO
I HC KINH T TP.HCM





T NAM



CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG
Mã s : 60340201

LUC S KINH T
NG DN KHOA HC:


B GIÁO DO
I HC KINH T TP.H CHÍ MINH

NGUYN TH THANH HOÀI

I VI
DOANH NGHIP VA VÀ NH
T NAM


LUC S KINH T

TP.H CHÍ MINH ậ NM 2014


B GIÁO DO
I HC KINH T TP.H CHÍ MINH

NGUYN TH THANH HOÀI

I VI
DOANH NGHIP VA VÀ NH 
T NAM

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG
Mã s: 60340201

LUC S KINH T


NG DN KHOA HC:
PGS.TS. BÙI KIM YNTP.H CHÍ MINH ậ NMă2014

LẤ CAM OAN
Tôiăxinăcamăđoanălunăvnă“Gii pháp hn ch ri ro tín dnỂ đi vi doanh
nghip va và nh ti nỂợn ểỢnỂ ắMCP CônỂ ắểnỂ Viỏ Nam” là công trình
nghiên cu ca tôi. Các s liu, kt qu nghiên cu trong lunăvnălƠătrungăthc và có
ngun gc rõ ràng.

TP.HCM,ăngƠyầầthángầ nmă2014
Tác gi


Th Thanh Hoài


MC LC

TRANG PH BÌA
LIăCAMăOAN
MC LC
DANH MC CÁC CH VIT TT
DANH MC CÁC BNG
DANH MC CÁC HÌNH V,ă TH
M U 1
CHNGă1:ăTNG QUAN V HN CH RI RO TÍN DNGăI VI DOANH
NGHIP VA VÀ NH CAăNGÂNăHÀNGăTHNGăMI 4
1.1 Tng quan v DNVVN 4
1.1.1 Khái nim 4
1.1.2 căđim 5
1.1.3 Vai trò caăDNVVNăđi vi nn kinh t: 7
1.2 Tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 9
1.2.1 Khái nim tín dng ngân hàng 9
1.2.2 căđim tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 9
1.2.3 Phân loi tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 9
1.2.4 Vai trò ca tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 10
1.3 Ri ro tín dngăđi vi DNVVN 11
1.3.1 Khái nim ri ro tín dng 12
1.3.2ăCácăchătiêuăđoălngăhn chăriăroăt́nădng 12
1.3.3ăc thù ri ro tín dngăđi vi DNVVN 14
1.3.4 Các du hiu nhn bit ri ro tín dngăđi vi DNVVN 14
1.3.4.1 Duăhiuătăph́aăkháchăhƠng: 14
1.3.4.2 Các du hiuăliênăquanăđn công tác qun lý tín dng t phía NHTM 16
1.3.4.3 Du hiu nhn bit t ph́aăcăquanăch qun,ăcácăcăquanăkhác: 17
1.3.4.4 Các du hiu khác 18
1.3.5ăTácăđng ca RRTD 18
1.3.6 Ni dung hn ch ri ro tín dngăđi vi DNVVN 19
1.4 Yêu cu v hn ch và qun tr RRTD theo Basel II 20
1.5 Kinh nghim hn ch ri ro tín dng 21
1.5.1 Kinh nghim hn ch ri ro tín dng t các NHTM trên th gii 21
1.5.2 Bài hc kinh nghim cho các NHTM Vit Nam 25
1.6 Mt s các nghiên cuătrcăđơy 26
1.6.1 Mt s môăhìnhăđoălng RRTD 26
1.6.2 Mt s nghiên cuătrc v RRTDăđi vi DNVVN 30
KT LUNăCHNGă1 32
CHNGă2:ăTHC TRNG RI RO TÍN DNGăI VI DOANH NGHIP VA
VÀ NH TIăNGÂNăHÀNGăTMCPăCÔNGăTHNGăVIT NAM 33
2.1ăSălc v lch s hình thành và hotăđng caăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngă
Vit Nam 33
2.1.1 Lch s hình thành và phát trin 33
2.1.2 Tình hình hotăđng kinh doanh caăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam
trên th trng ngân hàng 34
2.1.2.1 H thng mngăli và th phn 34
2.1.2.2 Mt s ch tiêu v hotăđng 35
2.2 Thc trngăRRTDăđi vi DNVVN tiăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam
ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.40
2.2.1 Tình hình hotăđng tín dngăđi vi DNVVN 40
2.2.2 T l n xu ca tín dng DNVVN tiă NgơnăhƠngă TMCPă Côngă Thngă Vit
Namầầ. 42
2.2.3 Nguyên nhân dnăđn RRTD ca các DNVVN 44
2.3 Hotăđng hn ch RRTDăđi vi DNVVN tiăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngă
Vit Nam 48
2.3.1 Hotăđng thmăđnh, cp tín dng 48
2.3.1.1 Thmăđnh thông tin khách hàng và h săkháchăhƠngăcungăcp: 48
2.3.1.2 Thmăđnh hotăđng sn xut kinh doanh ca khách hàng 49
2.3.1.3 ThmăđnhăphngăánăkinhădoanhăvƠănhuăcu cp GHTD 50
2.3.2 Thmăđnh bin pháp boăđm 50
2.3.3 Chmăđim và xp hng tín dng khách hàng 54
2.3.4 Phân cp, phân quyn kim soát tín dng, kim soát giao dch 55
2.3.5 Hotăđng kim tra, giám sát tín dng 57
2.3.6 Phân loi n và trích lp d phòng 59
2.3.7 Kim tra kim soát tín dng ni b 59
2.4ăánhăgiáăhotăđng hn ch RRTDăđi vi DNVVN ti Ngân hàng TMCP Công
ThngăVit Nam 61
2.4.1 Các kt qu đtăđc 61
2.4.2 Hn ch 65
2.4.2.1 Các vnăđ v nhân s 65
2.4.2.2 Mô hình qun lý riăroăthngăxuyênăthayăđi 66
2.4.2.3 Chmăđim và xp hng tín dng 67
2.4.2.4 Giám sát sau khi cp tín dng 67
2.4.2.5 X lý và phân loi n 68
2.4.2.6 Phân cp, phân quyn phê duyt tín dng 68
2.4.2.7ăVnăhóaătuơnăth chaătt  mt s chi nhánh: 69
KT LUNăCHNGă2 69
CHNGă 3:ă NG DNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG PHÂN TÍCH RI RO
TÍN DNGăI VI DNVVN TIăNGÂNăHÀNGăTMCPăCÔNGăTHNGăVIT
NAM 71
3.1 Thit k mô hình phân tích RRTD 71
3.1.1 Mô hình nghiên cu 71
3.1.2 Các bin nghiên cu 72
3.1.2.1 Bin ph thuc 72
3.1.2.2 Binăđc lp 72
3.1.3 Mu nghiên cu 75
3.1.4 Kimăđnh mô hình 75
3.2 Kt qu nghiên cu và nhnăđnh các ch s nhăhngăđn kh nngătr n 80
3.2.1 Ý nghaăkt qu ca mô hình 80
3.2.2 Kt qu d đoánăca mô hình 82
3.2.3 Nhnăđnh các ch s nhăhngăđn kh nngătr n ca DNVVN 83
KT LUNăCHNGă3 84
CHNGă4:ăGII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNGăI VI DNVVN TI
NGÂNăHÀNGăTMCPăCÔNGăTHNGăVIT NAM 85
4.1 Nhóm giiăphápăđi vi Vietinbank: 85
4.2 Nhóm giiăphápăđi vi các DNVVN 88
4.3 Nhóm gii pháp chung 92
KT LUNăCHNGă4 95
KT LUN 96
TÀI LIU THAM KHO


PH LC 1: Dăn khách hàng DNVVN tiăcácăchiănhánhăđn 31/12/2013
PH LC 2: Giá tr đnh giá tiăđaăvƠămc cp tín dng tiăđaăsoăvi giá tr đnh giá
caăTSB
PH LCă3:ăSăđ căcu t chc b máy qun lý RRTD ti Vietinbank
PH LC 4: Các ch tiêu chmăđim xp hng tín dng ca Vietinbank


DANH MC CÁC CH VIT TT
BP.KTKSNBCNăăăăăăăăă:ăbăphnăkimătraăkimăsoátăniăbăchiănhánh
CBKTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăcánăbăkimătra
CBTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăcánăbăt́nădng
GHTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăgiiăhnăt́nădng
HQTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăhiăđngăqunătr
HTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăhpăđngăt́nădng
KHLQ : khách hàng liên quan
KPIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăPhng phápăthăđimăcơnăbng
KSGD :ăkimăsoátăgiaoădch
KSGNăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăkimăsoátăgiiăngơn
KSTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăkimăsoátăt́nădng
KVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăkhuăvc
MMTB :ămáyămócăthităb
NHNN : ngân hàng nhà nc
NHTMăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăNgơnăhƠngăthngămi
NHTMCPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăNgơnăhƠngăthngămiăcăphn
P.GXHă&ăPDGHTDăă:ăPhòngăđánhăgiáăxpăhngăvƠăphêăduytăgiiăhnăt́nădng
P.KSGNăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăPhòngăkimăsoátăgiiăngơn
P.KTKSNBăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăPhòngăkimătraăkimăsoátăniăbă
PGDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăphòngăgiaoădch
QSDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăquynăsădng
RRTD :ăriăroăt́nădng
SXKDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăsnăxutăkinhădoanh
TMCPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăthngămiăcăphn
TSBăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ătƠiăsnăboăđm
TSCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ătrăsăch́nh
TTTM :ătƠiătrăthngămi
VietinbankăAMCăăăăăăăăăă:ăCôngătyăTNHHăMTVăQunălỦănăvƠăkhaiăthácătƠiăsnăNgơnă
hƠngăthngămiăcăphnăCôngăThngăVităNam
Vietinbankăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnăCôngăThngăVităNam
XHTD :ăxpăhngăt́nădng

DANH MC CÁC BNG
Bng 2.1 : S liuăhuyăđng vn ca Vietinbank
Bng 2.2 : S liu cho vay ca Vietinbank
Bng 2.3 : Ch tiêu tng tài sn ca các NHTMCP có vnănhƠănc
Bng 2.4 : Li nhun sau thu ca các NHTMCP có vnănhƠănc
Bng 2.5 : Chi titădăn khách hàng DNVVN t nmă2008ă- 2013
Bng 2.6 : Chi titădăn phân loi theo khách hàng nmă2013
Bng 2.7 : Chi tit t trng phân loi n ca khách hàng DNVVN so vi toàn h thng
t nmă2008ă- 2013
Bng 2.8 : Chi tit phân loi n ca DNVVN so vi toàn h thng nmă2013
Bng 2.9 :ăCácătrngăhpăTSBăphiăquaăVietinbankăAMCăthmăđnhăvƠăđnhăgiáă
Bng 2.10: Giá tr đnh giá tiăđaăvƠămc cp tín dng tiăđaăsoăvi giá tr đnhăgiáăđi
viăTSBălƠăQSDăđt
Bng 2.11: Mc kim soát tín dng, kim soát giao dch ca chi nhánh, P.GXH &
PDGHTD, P.KSGN
Bng 2.12: Mcăđim tr KPI tuân th
Bng 3.1 : Cu trúc d liu ca mô hình
Bng 3.2 : Các binăđcăđc lpăđc s dng trong mô hình
Bng 3.3 : Bng ma trn h s tngăquană
Bng 3.4 : Kt qu chy mô hình
Bngă3.5:ăKtăquăkimăđnhăWaldăTest
Bng 3.6 : Kt qu chy mô hình sau khi loi các binăkhôngăcóăỦănghaăthng kê
Bng 3.7 : Kt qu kimăđnh Wald Test h s ca các bin có ý nghaăthng kê
Bng 3.8 : Kt qu kimăđnh t l d đoánăđúngăca mô hình
DANH MC CÁC HÌNH V TH

Biuăđ 2.1: T trng cho vay theo thiăgianănmă2013
Biuăđ 2.2: T trng cho vay theo ngành ngh nmă2013
Biuăđ 2.3: Tcăđ tngătrng tng tài sn
Biuăđ 2.4: Tcăđ tngătrng li nhun ca các NHTMCP có vnănhƠănc
Biuăđ 2.5: Chi titădăn phân loi theo khách hàng nmă2013
Biuăđ 2.6: Phân loi n xuătheoăkháchăhƠngănmă2013
1

M U
1. S cn thit ca đ tài
Cùng vi tinătrìnhăđi mi, phát trinăđtănc DNVVN  nc ta có v trí, vai
trò rt quan trng,ăđóngăgópătoăln vào năđnh, phát trin kinh t đtănc: khai thác
timănngăvn,ătƠiănguyên,ălaoăđng, th trng, nâng cao sc cnh tranh, hoàn thinăcă
ch, th ch kinh t th trngăđnhăhng xã hi ch ngha.
Tuy nhiên trong nhngănmăgnăđơy,ădoătácăđng ca khng hong kinh t tài
chính, suy thoái kinh t th gii cùng vi nhng yu kém vn có ca nn kinh t nc
taăđưănhăhng lnăđn s phát trin ca nn kinh t,ăđn hotăđng sn xut kinh
doanh ca các doanh nghip nói chung và DNVVN nói riêng. Theo báo cáo ca Phòng
Thngămi và Công nghip VităNamă(VCCI),ănmă2002ănc ta có 63.000 doanh
nghip thì t khi có Lut doanh nghipăđnănayătngălênă694.000ădoanhănghip,ănhngă
t́nhăđn ngày 31/12/2012 ch còn 312.600. Theo s liu ca tng cc thngăkê,ăc
tính nmă2013 tng s doanh nghipăđngăkỦăthƠnhălp mi là 76.955 doanh nghip,
tngă10,1%ăsoăviănmă2012,ătrongăkhi s doanh nghip gpăkhóăkhnăphi gii th
hoc ngng hotăđngănmănayălƠă60.737 doanh nghip,ătngă11,9%ăsoăviănmătrc.
ánhăgiáăthc trngăđóăđi vi DNVVN có nhiu nguyên nhân t nhiu khía cnh, góc
đ khác nhau, song s liu v doanh nghip gii th, phá snăđưăphn ánh mcăđ khó
khn,ătháchăthcătrongăđiu kin hin nay. Mt trong nhng nguyên nhân quan trng
dnăđn tình trngăkhóăkhnăca doanh nghipăđóălƠăkh nngătip cn ngun vn. Mc
dù nhu cu v vn ca các DNVVN là rt ln, do DNVVN chimăhnă97%ătng s
doanh nghip caănc ta; trong khi ngun cung v vn ca các ngân hàng là rt ln do
mcătngătrng tín dng liên tc gimătrongăvƠiănmătr liăđơy.ăCácăngơnăhƠngăhin
đangărt munătngătrng tín dngăcngănhăcácăDNVVNăhinăđangărt cn vn; câu
hiăđt ra là ti sao ch có khong 32% DNVVN tip cnă đc vn vay ngân hàng
2

thng xuyên, khong 35% phn ánh khó tip cn, còn li 33% không th tip cn
đc vn ngân hàng. Thc t là các DNVVN rtăkhóă đ nhnă đc vn vay t các
ngân hàng bi ngân hàng rt dè chng trong vic thmăđnh h săcho vayăđi vi các
DNVVN. Có nhngăđiu trong hotăđng sn xut doanh nghipăchoălƠăbìnhăthng thì
ngân hàng liăcoiăđóălƠănguyăcăn xu và không chp nhnăchoăvay.ăTrongăkhiătngă
trng tín dngăhngăđnăcácăDNVVNăđangălƠăhngăđiăca các NHTM, Ngân hàng
TMCP Công ThngăVităNamăcngăđangăhngăđn khách hàng là các DNVVN khi
phát trin mô hình Ngân hàng bán l. VyălƠmăsaoăđ tngătrng tín dngăhngăđn
cácă DNVVNă đng thi gim thiu ri ro xyă ra;ă lƠmă cáchă nƠoă đ nhn bită đc
phngăánăvayăkh thi và ít ri ro trong khi thông tin ca các DNVVN luôn b hn ch
và kh nngătinăcy thpăđó chính là lý do la chnăđ tài “Gii pháp hn ch ri ro
tín dnỂ đi vi doanh nghip va và nh ti Ngân hàng ắMCP CônỂ ắểnỂ Vit
Nam”.
2. Mc tiêu nghiên cu:
Lunăvnănghiênăcu thc trng ri ro tín dngăđi vi DNVVN ti Ngân hàng
TMCPăCôngăThngăVit Nam, t đóăđánhăgiáăvƠăđ ra các gii pháp nhm hn ch ri
ro tín dngăđi vi DNVVN ti NgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam.
3. PểnỂ pểỡp nỂểiên Ếu
Phngăphápăđnh tính: thu thp s liu, tng hp, phân tích thng kê t các báo
cáo hotăđng kinh doanh ca các ngơnăhƠngăthngămi,ăcngănhăca Ngân
hƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam.
Phngă phápă đnhă lng: tip cn, x lý s liu thc t, ng dng mô hình
Logistic trong phân tích ri ro tín dng doanh nghip.
4. i ỏng và phm vi nghiên cu
3

ng nghiên cu: hn ch ri ro tín dngăđi vi DNVVN ti Ngân hàng
TMCPăCôngăThngăVit Nam
Phm vi nghiên cu:
- Phm vi thi gian: Các thông tin th cp nm trong khong thi gian t
nmă2008ăậ 2013.
- Phm vi không gian: Trong toàn h thng Ngơnă hƠngă TMCPă Côngă
thngăVităNam.
5. Ý nỂểa Ếa đ tài
Nêuăđc thc trng hotăđng hn ch RRTDăđi vi DNVVN ti Ngân hàng
TMCPăCôngăThngăVit Nam
Vicăxácăđnh các yu t nhăhngăđn ri ro tín dng ca các DNVVN s giúp
NgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam cóăđc cái nhìn tng quát v RRTD
đi vi DNVVN t đóăng dng các kt qu nghiên cuăđ tìm ra các gii pháp
hn ch ri ro tín dngă đi vi DNVVN ti NgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngă
Vit Nam.
6. Kt cu ca đ tài
Chngă1:ăTng quan v hn ch ri ro tín dngăđi vi doanh nghip va và nh ca
ngơnăhƠngăthngămi.
Chngă2:ăThc trng ri ro tín dngăđi vi doanh nghip va và nh ti Ngân hàng
TMCPăCôngăThngăVit Nam
Chngă3:ăng dng mô hình Logistic trong phân tích ri ro tín dngăđi vi doanh
nghip va và nh ti NgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam
Chngă4:ăGii pháp hn ch ri ro tín dngăđi vi doanh nghip va và nh ti Ngân
hƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam
4

CH  NG QUAN V HN CH RI RO TÍN D I VI
DOANH NGHIP VA VÀ NH CI
1.1 Tng quan v DNVVN
1.1.1 Khái nim
Ti Vit Nam, khái nimăDNVVNăđcăđnhănghaăti Ngh đnhă56/2009/N-
CP ngày 30/06/2019,ătheoăđóăDNVVNălƠăcăs kinhădoanhăđưăđngăkỦăkinhădoanhătheoă
quyă đnh pháp lut,ă đc chia thành ba cp: siêu nh, nh, va theo quy mô tng
ngun vn (tng ngun vnătngăđngătng tài snăđcăxácăđnh trong bngăcơnăđi
k toán ca doanh nghip) hoc s laoăđngăbìnhăquơnănmă(tng ngun vn là tiêu chí
uătiên).ăC th:
Doanh nghip siêu nh là doanh nghip có s laoăđng t 10ăngi tr xung.
Doanh nghip nh là doanh nghip có tng ngun vnădi 20 t đng và s
laoăđng t trênă10ăđn 200ăđi vi các doanh nghip trong ngành nông-lâm- thy sn,
công nghip và xây dng; tng vnădi 10 t đngăvƠălaoăđng t trênă10ăđnă50ăđi
vi doanh nghipătrongăngƠnhăthngămi và dch v.
Doanh nghip va là doanh nghip có tng ngun vn t trên 20 t đn 100 t
và s laoăđng t trênă200ăđnă300ăngiăđi vi các doanh nghip trong ngành nông-
lâm- thy sn, công nghip và xây dng; tng ngun vnătrênă10ăđn 50 t đng và s
laoăđng t trênă50ăđnă100ăđi vi doanh nghipătrongăthngămi và dch v.
nhănghaăDNVVNăca quc t t́nhăđn s lngălaoăđng, quy mô tng ngun
vn ậ tng tài sn và quy mô tngădoanhăthuătrongăkhiăđnhănghaăDNVVNăca Vit
Nam ch t́nhăđn quy mô tng ngun vn- tng tài sn và s lngălaoăđng.
Vic phân loi DNVVNăcngănhătiêuăch́ăphơnăloi ph thucăvƠoăđiu kin kinh t,
xã hi ca tngănc trong tngăgiaiăđon phát trin c th, sao cho phù hp vi trình
đ phát trin,ăđiu kin và mcăđ́chăphơnăloi ca miănc.
5

Theo liên minh Châu Âu (EU): nhă nghaă DNVVN nhă sau: "DNVVN là
doanh nghip s dngắtăhnă250ălaoăđng vƠăcóădoanhăthuăhƠngănmăkhôngăvt quá
50 triu euro, và/hocăhƠngănmătng bngăcơnăđi không trên 43 triu euro."
Ti M, vicăxácăđnh DNVVN da vào ngành ngh mƠăcôngătyăđóăkinhădoanh,ă
doanhăthuăhƠngănmăvƠăs lngănhơnăviênă(thng là 500 laoăđng, mt s ngành có
th có tiăđaălƠă1.500ălaoăđng)
Ti Nht Bn: DNVVNăđc phân loi theo khu vc:
Khu vc sn xut: doanh nghipăcóădiă300ălaoăđng và vnăđuătălƠă1ătriu USD
Khu vcăthngămi và dch v: Doanh nghipăcóădiă100ălaoăđngă(đi vi doanh
nghipăbánăbuôn)ăhayă50ălaoăđngă(đi vi doanh nghip bán l và dch v), vnăđuătă
diă300.000ăUSDă(đi vi doanh nghipăbánăbuôn)ăhayă100.000ăUSDă(đi vi doanh
nghip bán l và dch v).
Ti Hàn Quc: Vic phân loiăDNVVNăđc thc hin theo hai nhóm ngành:
Ngành ch to, khai thác, xây dng: Doanh nghip có vnăđuătădi 600.000 USD và
s laoăđngăthng xuyên t 20 đnă300ăngi là doanh nghip va; doanh nghip có
diă20ălaoăđngăthng xuyên là doanh nghip nh.
NgƠnhăthngămi: DNVVN là doanh nghipăcóădoanhăthuădi 250.000 USD/nm.ă
Doanh nghipăcóădiă05ălaoăđngăthng xuyên là doanh nghip nh, doanh nghip
có t 6ăđnă20ălaoăđng là doanh nghip va.
1.1.2 m
căđim ca các DNVVN xut phát t quy mô ca doanh nghip.ăCngănhăcácă
DNVVN trên th gii, vi quy mô nh, DNVVN Vit Namăcngăcóănhngăđcăđim
tngăt nhăDNVVNăti các qucăgiaăkhác.ăNgoƠiăra,ădoăđcătrngăriêngăca nn kinh
6

t đangătrongăgiaiăđon chuynăđi sang nn kinh t th trngăđnhăhng xã hi ch
nghaănênăcácăDNVVNăVităNamăcóăđcătrngăriêng
DNVVN d dàng khi s do vn nh, s lngălaoăđng ít, b máy t chc gn
nh,ănngăđng và d thayăđi phù hp vi th trng. SnăsƠngăđuătăvƠoălnhăvc
mi hocălnhăvc có mcăđ riăroăcaoăhn,ătrongătrng hp tht bi thì không b
thit hi nng n nhăcácădoanhănghip ln và d dàng làm li t đu.
Nngălc qun lý gp nhiu hn ch. Các ch doanh nghip phn ln đuătrng
thƠnhăvƠăđiălênăt thc tin, h thngăđiăt kinh nghim hotăđng kinh doanh ca
mình,ăchaăđcă đƠoătoă quaătrng lp, nên không nm btă đc nguyên lý hot
đng ca ngành ngh kinh t đc thù mà doanh nghipăđangăhotăđng. Các ch doanh
nghip vaălƠăngiăđóngăvƠiătròăvaălƠăngi qun lý, va tham gia trc tip vào quá
trình sn xut nên kh nngăqun lý không cao, phn ln h khôngăđcăquaăđƠoăto
v kh nngăqun lý.
Trìnhă đ tay ngh caă ngiă laoă đng thp. Các ch doanh nghipă thng
khôngăđ chiăph́ăđ cnh tranh vi các doanh nghip ln trong vicăthuêălaoăđng có
tay ngh,ătrìnhăđ chuyênămônăcao.ăNgiălaoăđngăcngắtăđcăđƠoăto và cp nht
kin thc chuyên môn do kinh phí hn hp. Ngoài ra, công vic không năđnh,ăcăhi
phát trin ngh nghip không cao khin nhngălaoăđng có chuyên môn cao không
mun gn bó vi doanh nghip
Kh nngăv công ngh thp do khôngăđ tài chính cho nghiên cu trin khai.
Tuy nhiên, các DNVVN rt linh hot trong vic thay đi công ngh sn xut do giá tr
ca dây chuyn công ngh thng thp và h thng có nhng sáng kină đi mi
công ngh phù hp vi quy mô ca mình t nhng công ngh căvƠălc hu.ăiu này
th hin tính linh hotătrongăđi mi công ngh và to nên s khác bit v sn phm
đ các DNVVN có th tn ti trên th trng.
7

Các DNVVN VităNamăthng thuê mt bng vi din tích hn ch và cách xa
trung tâm hoc s dng nhng dinăt́chăđt riêng ca mình làm mt bng SXKD. Do
đó,ăcácădoanhănghip s gp nhiuăkhóăkhnăkhiăm rng SXKD.
Kh nngă tip cn th trngă kém,ă đc bit là th trngănc ngoài, do các
DNVVNăthng hotăđng trong phm vi đaăphng,ăngoƠiăraădoăthiu kinh phí, các
hotăđng marketing caăDNVVNăcngăgp nhiuăkhóăkhn.
CácăDNVVNăthng gpăkhóăkhnăkhiătip cn ngun vn ngân hàng,ăthng
s dng ngun vn vay t bnăbè,ăngi thân. Nguyên nhân là do các DNVVN thiu
tài snăđm bo, s liu s sách k toán không rõ ràng, minh bch,ăchaăcóăuyăt́nătrênă
th trng.
Các DNVVN ti Vit Nam gp rt nhiu gpăkhóăkhnăc t bên trongă(nhănngălc
qun lý kém, công ngh lc hu,ăđc bit là vn ítầ) và t môiătrng kinh doanh bên
ngoƠiă(nhăs cnh tranh ngày càng gay gt t các công tyănc ngoài do các hàng rào
thu quan, phi thu quanăđangădnăđc d b;ăầ).ă có th tn ti, phát trin và tin
hành hotăđng kinh doanh hiu qu, các doanh nghip này rt cn s quan tâm, h tr
ca Chính ph.
1.1.3 Vai trò ca DNVVN i vi nn kinh t:
Loi hình DNVVN ti VităNamăđangăcóănhngăbc tin khá vng trong nn kinh
t. Tuy còn nhiu hn ch, song vai trò caăDNVVNăđi vi nn kinh t đangăđi mi
ca Vit Nam là vô cùng to ln.
Các DNVVN cung cp mtălng sn phm hàng hóa dch v đángăk cho nn
kinh t, các DNVVN hotăđng trong tt c cácălnhăvc, ngành ngh khác nhau trong
nn kinh t, cung cp nhiu chng loiăcngănhăs lng hàng hoá, sn phmăđángăk
cho th trngătrongănc và tin ra th trngăncăngoƠi;ăđng thi là v tinh cung
cp hàng hóa đn tay ngi tiêu dùng cho nhng doanh nghip ln.
8

CácăDNVVNăđóngăvaiătròăquanătrngătrongă luăthôngăvƠăcungăcp hàng hóa,
dch v, b sung cho các doanh nghip ln. DNVVN là nhng v tinh, nhng xí nghip
gia công cho nhng doanh nghip lnăvƠăcngăch́nhălƠămng li tiêu th hàng hóa
cho các doanh nghip ln. Hotăđng caă cácăDNVVNă thngă hngă vƠoălnhă vc
phc v trc tipăđi sng, nhng sn phm có scămuaăcao,ăđápăng nhu cu cn thit
caădơnăc.
Các DNVVN trong nn kinh t góp phn to vic làm và thu nhpăchoăngi lao
đng quaăđóăgópăphnăxoáăđóiăgim nghèo, thc hin công bng xã hi.
DNVVN toăđiu kin duy trì t do cnh tranh, vi s lngăđôngăđo,ăthng
khôngăcóăđc quyn và vì mc tiêu li nhun các doanh nghip sn sàng khai thác các
căhi phát trin và không ngi ri ro.
Hotăđng ca các DNVVN góp phn làm cho nn kinh t nngăđng,ăđt hiu
qu kinh t cao. Vi b máy qun lý nh, gn DNVVN s d dàng kinh doanh, xâm
nhp vào hu ht các ngõ ngách ca th trng mà doanh nghip ln không th làm
đc.
Các DNVVN đápăng tích cc, kp thi nhu cu tiêu dùng ngày càng phong phú
vƠăđaădng mà các doanh nghip ln không th lƠmăđc; góp phn toămôiătrng
kinh doanh, t do cnh tranh và gimăđc quyn,ăđy nhanh tin trình hi nhp quc t;
phát huyăđc tim lcătrongăncătrongăđiu kin nn kinh t có xutăphátăđim vi
ngun vn thp,ătrìnhăđ khoa hc k thut lc hu,ătrìnhăđ k nngălaoăđng còn yu,
góp phn to lp s phát trin cân bng gia các vùng, min trong mt quc gia; to
đc mi liên kt cht ch vi các tngăcôngătyănhƠănc, các tpăđoƠnăxuyênăquc
giaầ
Các DNVVN có vai trò tích ccăđi vi s phát trin kinh t đaăphng,ăkhaiă
thác timănngăth mnh ca tng vùng. Phát trin các DNVVN s giúpăcácăđaăphngă
khai thác th mnh v đtăđai,ătƠiănguyên,ălaoăđng trong miălnhăvc phc v phát
trin kinh t đaăphng.ăă
9

Các DNVVN góp phnăthúcăđy chuyn dchăcăcu kinh t,ăcăcuălaoăđng và
phơnăcôngălaoăđng giaăcácăvùng,ăđaăphng.ăS phát trin ca DNVVN có th góp
phnăđy mnh chuyn dchăcăcu kinh t vƠăcăcuălaoăđng trong mtănc, thu hút
đc ngày càng nhiuălaoăđng  nông thôn, ch yu tp trung vào các ngành phi nông
nghip, công nghipăvƠăđưăgiúpăphn chuynăđiăcăcu kinh t đaă phng,ăcăcu
ngành, góp phn chuyn dchăcăcu kinh t chung ca quc gia.
1.2 Tín di vi DNVVN
1.2.1 Khái nim tín dng ngân hàng
Tín dng ngân hàng là mi quan h vayămn gia ngân hàng vi tt c các cá
nhân, t chc và các doanh nghip khác trong xã hi. Nó không phi là quan h dch
chuyn vn trc tip t niătm thi thaăsangăniătm thi thiu mà là quan h dch
chuyn vn gián tip thông qua mt t chcătrungăgian,ăđóălƠăngơnăhƠng.ă
1.2.2 m tín di vi DNVVN
Xut phát t đcăđim chung ca các DNVVN là vn t có thp, tình hình tài
chính thng thiu minh bch, thiu tài sn th chp, th trng còn hn ch, kh nngă
chngăđ ri ro còn thpănênăcácăngơnăhƠngăthng có tâm lý thn trng khi cho vay
cácăDNVVNăvìăRRTDăđi viăcácăDNVVNăcaoăhnănhiu so vi các doanh nghip
ln.
CácăDNVVNăthng có nhu cu vnăvayăngơnăhƠngăđ b sung vnăluăđng,
đuătăvƠoăcác d án có quy mô nh do tim lcătƠiăch́nhăcngănhăkh nngăqun lý
chaăđ mnhăđ phát trin các d án có quy mô ln.
1.2.3 Phân loi tín di vi DNVVN
Cnăc vào thi hn cho vay:
Tín dng ngn hn: là loi tín dng có thi hn tiăđaădi mtănm,ălưiăsut thp, tính
thanh khonăcao,ădùngăđ b sung cho nhu cu vnăluăđng ca doanh nghip và các
10

nhu cu chi tiêu ngn hn khác. Tín dng ngn hn chim t trng cao nht trong tín
dng caăngơnăhƠngăđi vi DNVVN.
Tín dng trung hn: là loi tín dng có thi hn t 1ăđnă5ănm.ăT́nădng trung hn có
lãi sutăcaoăhnăt́nădng ngn hnănhngăt́nhăthanhăkhon li thpăhnăvƠăthng dùng
đ mua sm tài sn c đnh, ci tin hocăđi mi thit b công ngh, m rng sn xut
kinhădoanhầăcóăthi hn thu hi vn nhanh.
Tín dng dài hn: là loi tín dng có thi hn trên 5 nm,ăcóălưiăsut cao, tính thanh
khon thp, ch yuădùngăđ xây dng các công trình, hoc mua sm các dây chuyn
sn xut, thit b phngătin vn ti quy mô ln.
Cnăc vào hình thc boăđm:
Tín dng có tài sn boăđm: là loi tín dng mà khon vay ca doanh nghip đc bo
đm bng tài sn cm c, th chp, tài sn hình thành t vn vay ca doanh nghip
hoc bo lãnh bng tài sn ca bên th ba. CácăDNVVNăthngă đc cp tín dng
di hình thc này.
Tín dng không có tài sn: là loi tín dng không có tài sn th chp, cm c hoc bo
lưnh.ăNgơnăhƠngăcnăc vào uy tín ca khách hàng, uy tín ca bên bo lãnh hoc do s
ch đnh ca Chính ph đ cp tín dng cho khách hàng
1.2.4 Vai trò ca tín di vi DNVVN
Tín dngăngơnăhƠngălƠăđònăby kinh t h tr s raăđi và phát trin ca các
DNVVN, góp phnăhìnhăthƠnhăcăcu vn tiăuăchoăcácăDNVVN.ă
Ngân hàng là trung gian tài chính góp phnăđaăvn tm thi nhàn riăhuyăđng trong
dơnăcătiăcácăđiătng có nhu cu vay vn.ăi vi các DNVVN vicăhuyăđng vn
t th trng tài chính là rtăkhóăkhnăchoănênăngun vn vay ngân hàng là s la chn
tt nhtăđi vi các DNVVN. S dng ngun vn này các doanh nghip va tit kim
11

đc chi phí, không nhăhngăđn quyn s hu ca doanh nghip vƠăcóăđc khon
tit kim t thu; toăđònăby cho quá trình hotăđng sn xut kinh doanh hiu qu
hn.
Tín dng ngân hàng góp phn nâng cao hiu qu s dng vn ca các DNVVN.
Khi s dng vn vay ngân hàng, các doanh nghip phi tuân th hpăđng tín dng,
đm bo hoàn tr gc, lưiăđúngăhn.  vayăđc vn ca ngân hàng, các doanh nghip
phiăcóăphngăánăkinhădoanh kh thi. Ngoài ra, trong quá trình cho vay, ngân hàng
thc hin kimăsoátătrc, trong và sau khi gii ngân, do vy các doanh nghip phi s
dng vnăvayăđúngămcăđ́ch.
Tín dng ngân hàng giúp nâng cao kh nngăcnh tranh ca các DNVVN trong
nn kinh t th trng.
Nn kinh t th trngăđòiăhi các doanh nghip luôn phi ci tin k thut,ăthayăđi
mu mã mtăhƠng,ăđi mi công ngh máy móc thit b hinăđiăđ có th đng vng
và phát trin. Tuy nhiên, các DNVVN không th đm boăđ vn cho nhu cu sn xut
kinh doanh. Vn vay t ngân hàng s toăđiu kin cho các doanh nghip kp thiăđu
tăxơyădngăcăbn, mua sm máy móc thit b, ci tinăphngăthc kinh doanh.
Tín dng ngân hàng giúp các DNVVN tip cn vi ngun hàng hóa t nc ngoài,
máy móc thit b hinăđi trên th gii. Thông qua tài tr thngămi ca ngân hàng
nhăbo lãnh cho các doanh nghip mua thit b, thanh toán LC tr chm, nh thuầă
quan h quc t ca các doanh nghipăđc m rng,ăđc bit toăđiu kin thun li
cho các doanh nghipătrongălnhăvc xut nhp khu.
1.3 Ri ro tín di vi DNVVN
12

1.3.1 Khái nim ri ro tín dng
RRTD là tn tht có kh nngăxy ra do không thu hi hoc thu hiăkhôngăđyăđ
đc s vn ngân hàng và các t chc tín dng đưăcp thông qua hotăđng tín dng.
TheoăWorldbank,ăRRTDălƠănguyăcămƠăngiăđiăvayăkhôngăth chi tr tin lãi,
hoc hoàn tr vn gc so vi thi hnăđưănăđnh trong hpăđng tín dng.
RRTDăđcăNgơnăhƠngănhƠăncăquyăđnhăthôngăquaăđnhănghaăv RRTD ti
Thôngătă02/2013/TT- NHNN ngày 21/01/2013:ăắRRTD trong hotăđng ngân hàng là
tn tht có kh nngăxyăraăđi vi n ca t chc tín dng,ăchiănhánhăngơnăhƠngănc
ngoài do khách hàng không thc hin hoc không có kh nngă thc hin mt phn
hoc toàn b nghaăv ca mình cam kt”.
Theoăđnhănghaăca Vietinbank,ăRRTDăđcăxácăđnh là ri ro mt vn, lãi hoc
các thu nhp liên quan khác phát sinh t vic khách hàng hocăđi tác không thc hin
hoc thc hinăkhôngăđyăđ nghaăv phát sinh t hpăđngăđưăḱăvi ngân hàng. V
căbn, RRTD ch yu phát sinh t các giao dch ni và ngoi bng bao gm hotăđng
cp tín dngănhngăchoăvay,ăbo lãnh, chit khu, thu chi, bao thanh toán và mt s
hotăđngăđuătăvƠăhotăđng kinh doanh có phát sinh RRTD.
n ch
 đoălng mcăđ ri ro tín dng có th s dng kt hp các ch tiêu sau:
*T l n quá hn:
   á  
  á 
    
 
*T l dăn quá hn:
    á  
   ó  á 
    
 
13

*T trng n xu/Tngădăn cho vay
Trong khi ch tiêu trên ch xétăđn nhóm n quá hn thì ch tiêu này liăxétăđn
chính xác mm mng ca ri ro tín dng chính là n xu: n xu là nhng khon n
quá hn t 91 ngày tr lênămƠăkhôngăđòiăđcăvƠăkhôngăđcătáiăcăcu.
 Vit Nam, n xu bao gm nhng khon n quá hn có hoc không th thu
hi,ăliênăquanăđn các v án ch x lý và nhng khon n quá hnăkhôngăđc Chính
ph x lý ri ro.
*H s ri ro tín dng:

    í  
    
 à  ó
 

H s này cho thy t trng ca khon mc tín dng trong tài sn Có, khon
mc tín dng trong tng tài sn càng ln thì li nhun s lnănhngăđng thi ri ro tín
dngăcngăs cao.
*T l xóa n:

  ó  
á  ó  ò
    

*T l kh nngăbùăđp ri ro:
   ă ù đ   
 ò    đ í 
 á  ó đò
 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×