Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo mô hình Camels Luận văn thạc sĩ


B GIÁO DCăVÀăÀOăTO
TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH


TRNH LÊ THANH THO


ÁNHăGIÁăHIU QU HOTăNG KINH DOANH CA
NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN NGOIăTHNGă
VIT NAM THEO MÔ HÌNH CAMELS
LUNăVNăTHCăSăKINHăT
Tp. H Chí Minh ậ Nm 2014
LIăCAMăOAN

u ca riêng tôi. Các s liu trong lun
c, do chính tác gi thu thp, phân tích và có ngun gc rõ ràng.

Tác gi lunăvnă


Trnh Lê Thanh Tho

MC LC
TRANG PH BÌA Trang
LIăCAMăOAN
MC LC
DANH MC CÁC T NG VIT TT
DANH MC CÁC BNG
DANH MC CÁC BIUă
LI M U
CHNGă1:CăS

ăLY

ăLUỂ

NăVÊ

ăHIU QU HOTăNG KINH DOANH
CAăNGỂNăHA

NGăTHNGăMI THEO MÔ HÌNH CAMELS 1
1.1. Hiu qu hotăđng kinh doanh ca NHTM 1
1.1.1. Khái nim hiu qu hong kinh doanh 1
1.1.2. Vai trò hiu qu hong kinh doanh 2
1.1.3. Các ch u qu hong kinh doanh ca NHTM 3
1.1.4. Các nhân t ng hiu qu hong kinh doanh ca NHTM 5
1.1.4.1. Nhân t khách quan 5
1.1.4.2. Nhân t ch quan 6
1.2. ánhăgiáăhiu qu hotăđng kinh doanh ca NHTM theo mô
hình CAMELS 7
1.2.1. Gii thiu mô hình CAMELS 7
1.2.2. a mô hình CAMELS 8
1.2.2.1. M an toàn vn - Capital Adequacy 8
1.2.2.2. Chng tài sn có  Asset Quality 9
1.2.2.3. c qun lý  Management Soundness 10
1.2.2.4. Li nhun- Earníng and Profitability 11
1.2.2.5. Tính thanh khon  Liquidity 12
1.2.2.6. Tính nhy cm vi ri ro th ng  Sensivity to market risk 12
1.3. Tng quan nghiên cu v hiu qu hotăđng kinh doanh ca
NHTM trên th gii 13
KT LU 17
CHNGă 2:ă ÁNHă GIÁă HIU QU HOTă NG KINH DOANH CA
NGỂNăHA

NGăTMCPăNGOA

IăTHNGăVIÊ

TăNAM THEO MÔ HÌNH
CAMELS 18
2.1. Hotăđng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Ngoiăthng
Vit Nam 18
2.1.1. 

t Nam 18
2.1.1.1.  18
2.1.1.2. Vietcombank 19
2.1.2. Tng quan v hong kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Ngoi
Vit Nam 21
2.1.2.1. Tình hình hong vn 21
2.1.2.2. ng s dng vn 25
2.1.2.3. Tình hình hong kinh doanh dch v 27
2.1.3. Thc trng hiu qu hong kinh doanh theo mô hình truyn thng 29
2.2. ánhăgiáăhotăđng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Ngoi
thngăVit Nam theo mô hình CAMELS 30
2.2.1. V m an toàn vn 30
2.2.2. V chng tài sn có 31
2.2.3. V c qun lý 32
2.2.4. V li nhun 36
2.2.5. V tính thanh khon 38
2.2.6. V m nhy cm vi ri ro th ng 40
2.3. ánhăgiáăhiu qu hotăđng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP
Ngoiăthng Vit Nam 41
2.3.1. Thành tu 41
2.3.2. Hn ch 44
2.3.3. Nguyên nhân 45
KT LU 48
CHNGă 3:ă GIIăPHÁPăNH M NÂNG CAO HIU QU HOTă NG
KINH DOANH CAăNGỂNăHA

NGăTMCPăNGOA

IăTHNGă
VIÊ

TăNAM 49
3.1. Mô

tăsô

ăgia

iăpha

pănhm nâng cao hiu qu hotăđng kinh doanh
ca ngân hàng TMCP Ngoi thngăVit Nam 49
3.1.1. 





 49
3.1.1.1. Chic phát trin kinh t xã hi Vit Nam n 2011-2020 49
3.1.1.2. Chic phát trin ca Vietcombank n 2011-2020 50
3.1.2. góp phn nâng cao hiu qu hot ng ca Vietcombank 51
3.1.2.1. Nhóm gii pháp v x lý và hn ch n xu 51
3.1.2.2. Gii nhun 54
3.1.2.3. Gii pháp kt hp chic khách hàng bán buôn và bán l 59
3.2. Mô

tăsô

ăkhuyê

nănghi

, đăxutăđiăviăcácăcpăhuăquan 60
3.2.1. 







60
3.2.2. 









 62
KT LU 64
KT LUN 65
TÀI LIU THAM KHO
PH LC

DANH MC CÁC T NG VIT TT

ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu
AGRIBANK: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam
BIDV: Ngân hàng TMCP n Vit Nam
BHTG: Bo him tin gi
CTG - Vietinbank: Ngân ht Nam
DNNN: Doanh nghic
EIB  Eximbank: Ngân hàng TMCP XNK Vit Nam
EPS  Earning Per Share: Thu nhp trên c phiu
HDV: Huy ng vn
Hot ng kinh doanh
MB: i
c
i
i c phn
NIM  Net Interest Margin: T l thu nhp lãi cn biên
ROA  Return on Equity: T l thu nhp trên vn ch s hu
ROE  Return on Asset: T l thu nhp trên tng tài sn
STB - Sacombank: Ngân h
TCKT: T chc kinh t
TECHCOMBANK: Ngân hàng TMCP K t Nam
TNHH: Trách nhim hu hn
USD - 
VCB  Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngot Nam
ng
XNK: Xut nhp khu


DANH MC CÁC BNG
Trang
Bng vn bình quân ca mt s NHTM 2011-2012 24
B và t l n xu ca Vietcombank 2008-2013 25
Bng 2.3: T l n xu, t l d phòng và t l n cn chú ý ca mt s NHTM
2011-2013 26
Bng 2.4: N nhóm 3,4,5 ca 2008-2013 26
Bng 2.5: Doanh s và t t ng kinh doanh ngoi t ca
-2013 28
Bng 2.6: CAR ca mt s NHTM Vi-2013 30
Bng 2.7: T l kh  H1 c-2013 31
Bng 2.8: T l cp tín dng và t l n xu ca Vietcombank  2008-2013 . 31
Bng 2.9: H s ri ro tín dng ca Vietcombank -2013 32
Bng 2.10: Mt s ch c qun lý ca
-2013 33
Bng 2.11: H s NIM, ROA, ROE c-2013 37
Bng 2.12: H s NIM, ROA, ROE ca mt s  37
Bng 2.13: T l li nhun t hong kinh doanh trên chi phí hong
c-2013 38
Bng 2.14: T l chng khoán chính ph trên tng tài sn
ca -2013 39

-2014 40

DANH MC CÁC BIUă
Trang
Bi 2.1: Tng tài sn và vn ch s hu ca Vietcombank 2008-2013 19
Bi 2.2: Tng tài sn ca mt s NHTM 2008-2012 20
Bi 2.3: Li nhuc thu ca Vietcombank  2008-2013 21
Bi 2.4: Tng vng ca mt s NHTM 2011-2013 22
Bi ng vn t t chc kinh t a Vietcombank
2008-2013 23
Bi 2.6: T trnng VND và USD ca Vietcombank 
2008-2012 24
Bi 2.7: Doanh thu hong thanh toán XNK ca Vietcombank và
c c 2008-2013 28
Bi 2.8: T ng tài s và li nhun caVietcombank
2008-2013 32

LI M U
1. LÝ DO CHNă TÀI
T sau cuc suy thoái kinh t toàn cu  2009, nn kinh t th gi
tt dc nghiêm trng. Nguyên nhân bt ngun t s phá v bong bong bng sn
Hoa K, dn suy thoái kinh t kéo theo hàng lot các h qu xoay quanh vic
tuyên b phá sn ca các tc. Cuc suy thoái lan rng sang nn
kinh t th gii và kéo dài Nn kinh t Vim
ngoài s ng t nn kinh t toàn cu. Khi các bong bong bng sn ca Vit
Nam b phá v, hàng lot các d án b u công ty tn, quy
mô quc gia phi tuyên b li nhun âm trong báo cáo hong cu
Trong bi c      t trong nhng ngành chu nh
ng nng n nht. V n xu là mt trong nhng mi
vi ngành ngân hàng hin nay. Nhiu cuc sáp nhp các ngân hàng c phn din ra
 u cnh tranh và hiu qu
hou này ng nhin v vic làm trong nn kinh t và
n lòng tin ci vi h thng tài chính quc gia.
i c phn Ngot Nam (Vietcombank) là mt
trong nhng ngân hàng lc. Vi b dày lch s hot
ng và nhng cng hin cho s phát trin ct
c, Vietcombank ngày càng gi v       
trong bi cnh kinh t suy thoái hin nay, cùng áp lc cnh tranh khi gia nhp vào
nn kinh t th gii ngành ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng
có nht vng vàng và hiu qu.
u công trình nghiên cc  hiu qu
hong ca NHTM, tiêu biA CAMELS analysis of the Indian banking
industry   a Mihir D. and Annyesha D., CAMEL(S) and banks
a Wirnkar A.D and Tanko
M., ng dng mô hìu qu hong
ca h thi Vit Nam (2012) ca Nguyn Th 

thng thm ca các
công trình nghiên cu, tác gi  dng mô hình CAMELS làm mô hình nghiên
cu c tài. Bài nghiên cu nhm phân tích sâu vào 6 yu t ng
ca NHTMCP Ngoi pháp xoay quanh 6 yu t
c th theo mô hình này.
Là mt nhân viên ca Vietcombank, vi tâm huyt và lòng nhit tình gn bó
cùng t chc mình làm vic, cùng mong mun góp mt phn nh  a
mình vào s phát trin ngày càng vng mnh ca Vietcombank trong bi cnh hin
nay, tác gi  tài nghiên cÁNHăGIÁăHIU QU HOTăNG
KINH DOANH CAăNGỂNăHA

NGăTMCPăNGOA

IăTHNGăVIÊ

TăNAMă
THEOăMỌăHỊNHăCAMELSẰ.

2. MC TIÊU NGHIÊN CU
- H thng hóa các v n v NHTM, các nhân t n hiu qu
hong kinh doanh ca NHTMu qu hong kinh
doanh thông qua mô hình CAMELS.
- Nghiên cu tng quan v tình hình hong kinh doanh ca Vietcombank, t
 ánh giá hiu qu ho ng kinh doanh ca Vietcombank thông qua mô
n 2008-2013, nhn xét các thành tu, hn ch và
nguyên nhân.
-  xut mt s gii pháp xut phát t kt qu nghiên cc hin nhm
mnâng cao hiu qu hong kinh doanh ca Vietcombank trong thi
gian ti.

3. IăTNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU
- i tng nghiên cu: hiu qu hong kinh doanh ca Vietcombank theo
a mô hình CAMELS, c th v m an toàn vn, cht
ng tài sc qun lý, li nhun, tính thanh khon, tính nhy cm
vi ri ro th ng.

- Phm vi nghiên cu: hiu qu hong kinh doanh ca Vietcombank trong
n t 2008-2013.
4. PHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU
Lu d nghiên cu:
-  thng kê, bao gm thu thp, tng hp, so sánh s liu da trên các
ch s báo cáo ng niên ca Vietcombank theo các ch s ca mô hình
CAMELS.
- ng hp t các ch s c theo mô
hình CAMELS, t  hiu qu hong kinh
doanh cn t 2008-2013.

5. ụăNGHAăTHC TIN CAă TÀI
Thông qua các s liu thu thc và ng dng mô hình CAMELS trong
 tài s nghiên cm trong hong
ca Vietcombank, t  xut hp lý nhm nâng cao hiu qu hong
kinh doanh ca Vietcombank trong thi gian ti.

6. KT CUă TÀI
Kt c tài g
CHNGă1:ă 





 u qu hong kinh doanh ca NHTM
theo mô hình CAMELS
CHNGă2:ău qu hot ng kinh doanh ca ngân hàng TMCP
 theo mô hình CAMELS
CHNG 3:  nhm nâng cao hiu qu hot ng kinh doanh ca
ngân hàng 






1

CHNGă 1: CăS

ăLY

ăLUỂ

NăVÊ

ăHI U QU HOTă NG KINH
DOANH CAăNGỂNăHA

NGăTHNGăMI THEO MÔ HÌNH CAMELS
1.1. Hiu qu hotăđng kinh doanh ca NHTM
1.1.1. Khái nim hiu qu hong kinh doanh
Theo t edia, hiu qu nh
t cách tng quát, là vic s dng kt hp tt các yu t thi gian, công sc
và chi phí nhc mc nhim v  ra, c s dng vi
m hin vic n lc kt qu u ra c th vi chi phí, công sc
và s lãng phí không cn thit  mc thp nht. Nhìn chung, hiu qu là khái nim
ng theo t l gia u vào.
Theo t n Oxford, hiu qu (efficient)  là vic c kt
qu ti chi phí và công sc b ra ít nht.
Trong bài nghiên c    iques to
a nhà kinh t hu
qu hong là ving s chênh lch gia kt qu c thc t so vi
kt qu k vng. Vì vy, vic so sánh này luôn gn vi các tiêu chí c th, chng
hn tu ra, ti nhun hoc ti thiu hóa chi phí.
Tóm li, hiu qu hong kinh doanh ng là hiu s gia kt qu
c và chi phí b ra  c mc tiêu cui cùng là ti nhun.
 
Hiu qu hong = Kt qu u ra  Các yu t u vào
u t  ng bao gm: ng, máy móc, thit b
khoa hc công ngh và vn.
Hiu qu hong kinh doanh ca NHTM,  khái nim hiu qu hot
ng kinh doanh, là khái nim ph s dng các ngun l t
c kt qu cao nht vi chi phí thp nht ca NHTM. Theo bài nghiên cu
003) ca
nhà kinh t h cp yu t u vào ca các NHTM bao gm
s ng, vn ngân hàng, chi phí ho ng bao g   i lao
2

ng, máy móc, thit bu t u ra bao gm các khon li nhun t tín dng
doanh nghip, cho vay th chp bng sn, li nhun t tin gi
Theo nhà kinh t hc Mariana Tomova vi bài nghiên c  
Europe Banking   cho rng hiu qu hot
ng kinh doanh cng bi chênh lu vào (bao gm
tng tài sn c nh, tng tin gi, các ngun vu ra hay tng thu nhp t
ho ng kinh doanh ngân hàng (bao gm li nhun t lãi và t các ngun thu
nhp khác).
y, hiu qu hong kinh doanh cng mt cách
tng quát thông qua t l li nhui vi tng tài sn và vn
ch s hu. Li nhun phn ánh kh i cc quynh bi
mc lãi tc t các khoi ngun thu t hong dch
v và các thành phn ca tài sn có.
1.1.2. Vai trò hiu qu hong kinh doanh
Hiu qu hong kinh doanh là công c giúp nhà qun tr thc hin nhim
v kinh doanh. Vic s dng có hiu qu các ngun lc nhc kt qu vi
chi phí, công sc và s lãng phí không cn thit  mc thp nht là v t ra
u ca nhà qun tr. Nghiên cu hiu qu hong kinh doanh qua các giai
n giúp nhà qun tr có nh c k hom
c k ho ra theo tn c th. Mc tiêu cui cùng bao trùm
toàn b quá trình hong kinh doanh là ti nhu s dng
tn lc thc hin mc tiêu ti nhuc
tiêu khác, các nhà qun tr phi s dng nhiu công c khác
nhau, da trên vic phân tích nghiên cu này.
Hiu qu ho ng kinh doanh là công c giúp nhà      iá
chính xác nhm. Vic phân tích hiu
qu hong kinh doanh cho thc tình trng s dng vn hiu qu  mc cao
thp và dn quynh tip theo c

3

1.1.3. Các ch u qu hong kinh doanh ca NHTM
 T l thu nhp trên vn ch s hu (ROE- Return on equity)
ROE = Li nhun ròng/ Vn ch s hu
c tính bng cách ly lãi ròng sau thu chia tng giá tr vn ch s hu
da vào bi k toán và bng báo cáo tài chính cui k 
6 tháng cu s quan trng 


  tham
ngân hàng 
có .
 T l thu nhp trên tng tài sn (ROA ậ Return on Asset)
ROA = Li nhun ròng / Tng tài sn (Tài sn có bình quân)
ng kh i trên mng tài sn ca công ty. ROA cung
c các khoc to ra t ng v
ng tài sn). Khi s d so sánh ging
so sánh ROA ca ma các ngân hàng ng
nhau trên th ng. ROA th hin vic chuyn vi nhun. ROA
càng cao chng t ngân hàng kic nhiu ti.
 T l thu nhp lãi cn biên (NIM- Net Interest Margin)
NIM = (Thu nhp lãi  Chi phí lãi) / Tài sn có sinh lãi
H s này cho bic s ng chênh lch lãi sut gia hot
ng vn và hot trong
nhng h s quan tri li nhun cho c
các ch ngân hàng quan tâm, nhm kim soát cht ch tài sn sinh li và tìm kim
nhng ngun vn có chi phí thp nht.
           
  

4


Thu nhp trên c phiu (EPS ậ Earning Per Share)
ng thu nhp ca các c i c phi.
EPS = Thu nhp sau thu / Tng s c phiu ng phát hành
n li nhun ngân hàng phân b cho mi c ph
 c s dt ch s th hin kh 
kim li nhun ca ngân hàng ch s 
u tn vào ngân hàng.

Chênh lch lãi sut bình quân
Chênh lch lãi sut bình quân= (Thu t lãi/ Tng tài sn sinh li) - (Tng chi
phí lãi/ Tng ngun vn phi tr lãi)
Là ch tiêu truyn thp cng hiu qu
hong trung gian cng vng
th cnh tranh trong th ng ngân hàng.
u kin các nhân t  i, chênh lch bình quân lãi sut
ngân hàng s gi cn, buc ngân hàng phi tìm cách
p mc chênh lch lãi sut b m các dch v mi).

T l tài sn sinh li
T l tài sn sinh li = Tng tài sn sinh li/ Tng tài sn
 l th hin tài sn sinh li chim bao nhiêu phtrong tng tài
sn ca ngân hàng. Khi t l này gii vic gim thu nhp hin ti
ca ngân hàng.

Mcătngăgiáăc phiu ca ngân hàng trên th trng
Li nhun ngân hàng là mt trong nhng mc tiêu hong kinh doanh luôn
c các nhà quM phiu ca ngân hàng
là tín hiu th hin hiu qu hong cc xã hi tha nhn.
ng, giá tr c phiu c
 C tc k vng ca ngân hàng d kin c 
có hiu qu, ví d: mua li ngân hàng, mua li doanh nghi
5

 m vu li nhun ròng, gim thiu ri ro
trong kinh doanh
  báo tt v hong sp ti ca ngân hàng.

ChăsăvăAnătoƠnăvnăcpă1ăậ Tier 1 Capital Ratio


               o (Risk-
p   

ngân hàng.
Vinh v nhng công c c tính vào vn cp 1 tùy
thunh ca tng quc gia.  Vit Nam, theo  s 13/2010/TT-
NHNN do Thc NHNN ban hành       
 v



1.1.4. Các nhân t ng hiu qu hong kinh doanh ca NHTM
1.1.4.1. Nhân t khách quan
Th nh  ng c   c   n hiu qu hot
ng kinh doanh ca NHTM. NHTM ch có th nâng cao hiu qu kinh doanh bng
cách nâng cao chng, gim giá thành sn phm, dch v  y mnh t
tiêu tha vn. Bên c phi u
li b máy hong phù hp tu qu  to cho bn thân NHTM
có kh nh tranh v giá c, chng, loi hình sn phm, mu mã,
vi th cnh tranh có nh ng rt ln vic nâng cao hiu qu kinh doanh
ca các NHTM, ng thi to ra s tin b trong kinh doanh, tng lc phát
trin ca NHTM. Vic xut hin nhii th cnh tranh thì vic nâng cao hiu qu
kinh doanh ca NHTM càng gp nhiu khó .
6

Th hai, tlà 
 . Các NHTM 
 dùng,

 quá trình marketing kinh
NHTM.
mNHTM 
NHTM. NHTM có 
 luôn có  

1.1.4.2. Nhân t ch quan
Th nht, n hiu qu hot ng kinh doanh ca NHTM là tim
lc tài chính ca bt ngân hàng mnh v vn t có s phát
trin mnh m các dch v ng vn, cho vay, tài tr
t hiu qu ho        ng theo mô hình truyn
thng. Do hin nay, th ng tài chính chu nhiu s ng ca bên ngoài, cn
có s thích nghi nhanh chóng nhc nhu cm bo
dch v c cung ng tt và kp thi mt tim lc kinh t thc
s vng mnh t phía các NHTM. Do vc xem là yu t quan trng góp
phn n hiu qu hong kinh doanh ca NHTM hin nay.
Th   c qun tr ca các c  o ngân hàng và ch ng
ngun nhân lc là yu t quan trng n hiu qu hong ca ngân
hàngc bit, trong th m hin nay, tình hình kinh t tài chính th gii và
c có nhiu bii  các nhà qun tr tm nhìn xa và r có
th c hong ca ngân hànng tích cc, phù hp vi
ng và hoàn cnh. Bên c ngun nhân lc ngân hàng, kh
m bt v, x lý v, nm bt rõ các nghip v t yu t khá
quan trng to nên li nhun ca ngân hàng và là mt trong nhng yu t cnh
tranh gia các ngân hàng, góp phy nhanh hiu qu hong ca ngân hàng.
7

Th ba, chic kinh doanh c ng quan
trng. Trong mi thi k, chic kinh doanh ca ngân hàng có th 
c nhu cu ca th ng thm bc s tuân th nh
cc. Ví d, n gn duy
trì chiy mnh phc v các khách hàng doanh nghip. Tuy nhiên, trong
n cnh tranh n nay, bên cnh áp lc cnh tranh ca các NHTMCP
thì trng tâm này dn chuyn sang vic phc v c khách hàng doanh nghip và cá
nhân nhc nhu cu và li nhun ho ra.
Th  th h tng, công ngh thông tin, s thun tin trong vic
giao dch và an toàn bo m ng yu t quy nh mà các
NHTM n ci thi c cy mnh hiu qu hot
ng kinh doanh ca bn thân ngân hàng .
Th , giá c dch v, chng dch v là nhng yu t ch quan nh
  c cnh tranh ca bn thân NHTM. Hin nay, th ng ngân
 cnh tranh gay gt gia các NHTM v yu t ng dch v, cht
ng và giá c s dng dch v. Vii giá c và chng dch v xét trên
mt bng chung là yu t cc xem xét khi cung cp dch v i vi khách
hàng, nhm bng khách hàng nh, s hài lòng ca khách hàng
v chng và chi phí b ra  mc hp lý nht.
1.2. ánh giá hiu qu hotă đng kinh doanh ca NHTM theo mô hình
CAMELS
1.2.1. Gii thiu mô hình CAMELS
i t nh M, do Cc qun lý các t
chc tín dng Hoa K NCUA (National Credit Union Administration) xây dng,
vi mtoàn din hong ca ngân hàng và các t chc tín dng
thông qua các yu t  an toàn, kh i và tính thanh kho
c xem là mt trong nhi toàn din v hong
ca các ngân hàng và các t chc tín dc áp dng trong
viu qu hong, ri ro ca các ngân hàng và t chc tín dng trên
8

th gii, da trên vic tính toán trên các s liu  t 1-
giúp các nhà qun lý có cái nhìn bao quát nht v tình hình hong kinh doanh
chung ca ngân hàng. Không nhng dành cho các nhà qun tr ngân hàng, vic phân
 hiu qu m
hi và thc các r
Da theo nghiên cu ca tác gi Wirnkar A.D và Tanko M. trong bài nghiên
c(),
vic s dng mô hình CAMEL thn:
m an toàn vn (Capital Adequacy), chng tài sn có (Asset Quality)
lc qun lý (Management Soundness), li nhun (Earning and Profitability), tính
thanh khon (Liquidity). Bên ca hai nhà nghiên cu
Mihir Dash và Annyesha Das v        
 sung thêm yu t m nhy cm vi ri ro th ng
(Sensitivity to market risk) trong vic nghiên cu hiu qu hong kinh doanh
ca các NHTM.
 Vit Nam, mô hình CAMELS c áp dng hiu qu
hong ca NHTM t khi thành lp Quy ch xp loi các T chc tín dng Vit
 c bit, sau khi NHNN thông qua quy nh s 06/2008/QD-
c chính thc áp dng nhm xp loi hiu qu hong kinh
doanh ca các NHTM t ngày 12/03/2008.
1.2.2. a mô hình CAMELS
1.2.2.1. M an toàn vn - Capital Adequacy
Theo mô hình nghiên cu ca Mihir Dash và Annyesha Das, các ch 
giá m an toàn vn ca NHTM, bao gm: vn cp 1, vn cp 2 và t l an toàn
vn (CAR).
Vn là yu t quan trng trong hong ca bt k t chc tín dng nào nói
chung, và ngân hàng nói riêng. T chc có ngun vn nh, mnh s có nhi
hi thành công trong hong ca mình. u t c hiu
qu hong mà các cp qun tr 
9

Vn cc chia thành 3 loi:
- Vn cp 1: là vn sn có chc chn và các khon d c công b
gm: vn ch s hn (vu l hoc vn c phn ph thông), vn d
tr  (li nhun không chia), li ích thiu s (Minorrity interest) ti các
công ty con có hp nht báo cáo tài chính, li th kinh doanh (Goodwill).
- Vn cp 2: là ngun vn b  tin cy th
i tài sn, các khon d phòng tn tht chung, vn b sung t các công c
n hn hp (trái phiu chuyn i, c phit s công c n th cp),
 chc tài chính khác.
- Vn cp 3: là các khon vay ngn hn.
Kh  ng trong vic s dng các ngun v ng phó vi
ri ro gim dn t vn cn vn c tin cy ca vn cp 3 vi
vic ng phó ri ro là thp nht. Chính vì vt ra tiêu chunh:
Vn cpă1ă≥ăăVn cp 2 + Vn cp 3
Vì vn cp 3 là v tin cy thp nhnh t l an toàn vn
ng ch n vn cp 1 và vn cp 2.
T l an toàn vn CAR = (Vn cp 1 + Vn cp 2)/ (Tng tài sn Có ri ro)
*100%
H s này giúp c kh a ngân hàng thanh toán các khon
n có thi hi mt vi các loi ri ro khác i ro tín dng, ri ro vn
hành. Vì vy, các nhà qunh rõ và giám
sát các ngân hàng phi duy trì mt t l an toàn vn ti thiu. Theo chun mc Basel
II, các h thng ngân hàng trên th gii áp dng tiêu chun ph bin là 8%.  Vit
 s 13/2010/TT-NHNN ban hành ngày 20/5/2010, t l c
nh là 9% v     c tip cn Basel II. Vic
nâng cao t l an toàn vn là vic làm cn thit giúp các NHTM có th thoát khi
các cú sng kinh doanh gp bing.
1.2.2.2. Chng tài sn có  Asset Quality
10

          Tài   
có khô


T
 nhu
  
ngân hàng,   

 
Mô hình CAMELS theo nghiên cu ca Mihir Dash và Annyesha Das 


T l n quá hn = N quá hn/ Tngădăn
Ch tiêu này th hin t l n xu trong t ngân hàng cho vay. Theo
nh hin ti, ch t quá 3%. Ch tiêu này càng ln th
hin chng tín dng kém, cho thy vic qun tr tài sn có ca ngân hàng không
m bo chng.
1.2.2.3. lc qun lý  Management Soundness
c ca nhà qun tr là yu t quan tri vi s thành công ca bt
k hong kinh doanh nào. o qun lý cn có nhng phm
chc nhnh, có kh ng nhm honh cho
ng thng nht, không ch c kt qu mà c hiu
qu tt, nhn th ng cn nay.
 c qung thông qua các tiêu chí:
- Các chic ngn hn, dài h ra, bao gm các chic kinh doanh
(phát trin, ci tin sn phm), chic cnh tranh vi th (ví d: chính
c bic v
11

qung bá hình nh, marketing (bao gu ngân hàng, chính sách t
thi
- Chng c ra và m tuân th chính sách ca nhân
viên và gia các phòng ban.
- T l ng v li nhun qua thi gian và các ng phó ca nhà qun tr
khi có các bing trên th c bing ca cuc khng hong
kinh t, kic các tiêu chí hong và ri ro trong gii hn cho phép.
- Li nhun bình quân mi nhân viên to ra và t l 
Mô hình CAMELS theo nghiên cu ca Mihir Dash và Annyesha Das 
giá yu t c qun lý da trên các yu t: t l tng tài sn, t
l lãi trên tng vng, thu nhp t hong kinh doanh và li nhun bình
quân ca mi nhân viên mang li.
1.2.2.4. Li nhun- Earning and Profitability
Li nhun là mt trong nh    u qu hot
ng kinh doanh ca ngân hàng. Quan sát yu t li nhun có th c
hiu qu t các chính sách hong và vic thi nhun có
th s dng tái phân phi d tr các quu l, hình thành thêm các tài
sn, bao gm các tài sn c nh nhm m rng quy mô honh
tranh và qung bá hình nh. Bên cs dng li nhun có th ci thin máy
móc, quy trình hch toán nghip v, chun hóa các thao tác nh  i càng
nhiu tic cnh tranh vi th cùng ngành.
Mô hình CAMELS theo nghiên cu ca Mihir Dash và Annyesha Das 
ng yu t này da vào các ch tiêu: ROA, ROE, NIM và t l li nhun t hot
ng kinh doanh trên tng chi phí hong.
ROA: th hin kh i trên mng tài sn ca ngân hàng. T 
có th vic vic s dng vn là có hiu qu hay kém hiu qu
ROE: th hin mc li nhun trên mng vn ca c 
cho thc vic s dng mng vn ca c u qu  nào.
12

NIM: th hic kh  hong chính ca ngân hàng là
ng vn và cho vay.
T l li nhun t hotăđng kinh doanh trên tng chi phí hot đng: th
hing chi phí b ra nhm m c bao nhiêu
li nhun t hong này.
1.2.2.5. Tính thanh khon  Liquidity
Kh n là mt trong nhng tiêu chí quan trng khi xem xét hiu
qu hong ca ngân hàng, m bc kh  cho
khách hàng khi có nhu cu rút vn ra khm bc
tính thanh khon tt có th  yêu cu ca khách hàng, tránh tính tình
trng thiu ht, dn mt nim tin ca khách hàng, rút tin hàng lot, làm nh
n hong kinh doanh ca ngân hàng, hong hp xu nht có
th dn phá sn.
c bit, i vi hong chính ca ngân hàng ng vng ngn
h ng dài hn, vim bo tính thanh khon là yu t rt cn
thi   n duy trì mt t l tài sn có nh nh có tính thanh
khon mt, tin gi  NHNN, các t chc khác, hoc công c d tr
thanh khon khác.
Mô hình CAMELS theo nghiên cu ca Mihir 
giá kh n da trên t l chng khoán Chính ph trên t
chng khoán Chính ph trên tng tài sng chng khoán Chính ph,
theo báo cáo tài chính hp nht, bao gm: trái phiu Chính ph sn sàng bán, trái
phiu Kho bc, NHNN và trái phiu Chính ph gi n.
1.2.2.6. Tính nhy cm vi ri ro th ng - Sensitivity to market risk
Beta hay còn gi là h s beta, là h s ng m bing, ri ro h
thng ca mt chng khoán hay mt danh mi toàn b
th ng. H s beta là mt tham s quan trnh giá tài sn vn
c tính toán da trên phân tích hi quy, th hin ng và
m phn ng ca chi vi s bing ca th ng.
13


a t sut sinh li chng khoán i và t
sut sinh li ca th ng.
: sai ca t sut sinh li th ng
: Khuynh ng và m bing ca chi vi s bin
ng ca th ng.
Chng khoán có beta bng 1 m theo giá
th ng. Chng khoán có beta nh ng khoán có m
mi ca th c li, beta lcho bit giá chng khoán
i nhing ca th ng. Nhiu c phiu thuc các ngành
cung cp dch v công ích có beta nh c li, hu ht các c phiu da
trên k thut công ngh cao có beta l hin kh c t sut
sinh li cao ng thi tim n r
1.3. Tng quan nghiên cu v hiu qu hotăđng kinh doanh ca NHTM
trên th gii
 thc hin lu  tài nghiên cu ca
các tác gi :
- Mihir D. and Annyesha D., eds., 2010. A CAMELS analysis of the Indian
banking industry, World Journal of Social Sciences, India.
Bài nghiên c 
giá hiu qu hong ca 58 ngân hàng  , trong gân hàng quc
doanh,     c ngoài. Nghiên c     m
m hiu qu hong ca tt c c kho sát thông qua vic thu
thp và x lý thng kê s liu b-iên
cu thành công nhm có nhng ci thin cho ngành ngân hàng  . Tuy
nhiên, vic nghiên cu ch dng li  u qu hong kinh doanh ca
các ngân hàng thông qua các s li ci thin hiu
qu hong ca các ngân hàng  .
14

- Wirnkar A.D and Tanko M., eds., 2008. CAMEL(S) and banks performance
evaluation: The way forward, World Journal of Social Sciences, Nigeria.
Bài nghiên c dng mô hình CAMELS  tình hình
hong ca h thng ngân hàng Nigeria nói chung, da trên các ch s thu thp t
11 ngân hàng  trong khong th-c x lý b
pháp t-test. Bài nghiên c ng ca tng yu t trong mô
i vi hiu qu hong kinh doanh ca ngân hàng  Nigeria theo th t
quan trng t n 5ng thi, trong 5 ch tiêu ca mô hình CAMEL, bài nghiên
cc yu t quan trng nh tng ch : yu
t quan trng nht khi nghiên cu v ch tiêu m  an toàn vn (Capital
Adequacy) là t l gia tài sn ca các c ng tài su chnh r
Bên cu, da trên mô hình nghiên cu,
tác gi  ra ng nghiên cu mi v u qu hong ca
ngân hàng CLEAM, vi các ch tiêu: h s m an toàn vn (Capital Adequacy
Ratio), h s thanh khon (Liquidity Ratio), h s kh   i (Earning
Ability Ratio), h s chng tài sn có (Asset Quality Ratio) và h s chng
quu hành (Management Quality Ratio). Tuy nhiên, vic nghiên c
ch dng li  u qu ho n
 ci thin hiu qu hoi vi h thng ngân hàng  Nigeria.
- Nguyn Th Ngân (2012), ng d      
   u qu ho ng ca h th    i Vit
, lut nghip xut sc ging sinh viên nghiên cu khoa hc
- i hc kinh t - Lui hc quc gia TP.HCM.
Bài nghiên c d liu (DEA) và
mô hình CAMEL nhu qu hong và các yu t n
hiu qu hong ca 34 NHTM Vin 2009-2011. Kt qu
nghiên cu cho thy hiu qu hong ca các NHTM Vi  ng
ging thi, kt qu mô hình cho thy các NHTM Vit Nam trung
bình mi s d to mt sn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×