Tải bản đầy đủ

Phân tích và đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cao su Quảng Trị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ
********
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Kim Oanh
Lớp : QTDN – K50
Giáo viên hướng dẫn : ThS. Lê Thị Phương Hiệp
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CAO SU QUẢNG TRỊ
NỘI DUNG ĐỒ ÁN
1
Chương I: Cơ sở
lý luận về phân
tích tình hình tài
chính doanh
nghiệp
2
Chương II: Phân
tích tình hình tài
chính của Công ty

Cao su Quảng Trị
3
Chương III:Đề
xuất các biện
pháp cải thiện
tình hình tài
chính tại Công ty
Cao su Quảng Trị
Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình
tài chính doanh nghiệp
I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của phân tích tài chính Doanh nghiệp
I.3. Nguồn tài liệu và phương pháp phân tích
I.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
5. Phân tích các tỉ suất sinh lợi của doanh nghiệp
4. Phân tích các chỉ số về khả năng hoạt động
3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
2. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn
1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
1. Nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
2. Phương pháp phân tích
I.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
Giới thiệu khái quát về Công ty Cao su
Quảng Trị
Giới thiệu chung
- Tên công ty: Công ty Cao su Quảng Trị
- Thành lập: Ngày 17/11/1984.
- Trụ sở chính: Số 264 Hùng Vương, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
- Sản phẩm chính: Trồng, khai thác và chế biến mủ cao su...
Một số chỉ tiêu hiện tại của công ty
ĐVT: Nghìn đồng
Chỉ tiêu
31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Chênh lệch
2009-2007 2009-2008
+/- % +/- %
Tổng nguồn vốn 291.609.529 314.533.318 329.411.377 37.801.848 12,96 14.878.059 4,73
Doanh thu thuần 261.948.489 312.454.442 243.126.904 -18.821585 -7,19 -69.327.538 -22,19
Lợi nhuận sau thuế 61.467.545 65.996.799 46.272.734 -15.194.811 -24,72 -19.724.065 -29,89
Số lao động (người) 1476 1532 1502 26 1,76 -30 -1,96
Phân tích mối quan hệ cân đối tài sản và nguồn vốn


Phân tích khả năng thanh toán
Phân tích tình hình công nợ
Phân tích khả năng hoạt động
Phân tích khả năng sinh lợi
Chương II: Phân tích tình hình tài chính Công
ty Cao su Quảng Trị
Nội dung phân tích tình hình tài chính của Công ty:
Thứ nhất:
Thứ hai:
Thứ ba:
Thứ tư:
Thứ năm:
Chương II: Phân tích tình hình tài chính Công
ty Cao su Quảng Trị
Cơ cấu tài chính
Đồ thị cơ cấu tài sản
Chương II: Phân tích tình hình tài chính Công
ty Cao su Quảng Trị
Cơ cấu tài chính
Đồ thị Cơ cấu nguồn vốn
Chương II: Phân tích tình hình tài chính Công
ty Cao su Quảng Trị
MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

TS NH: 53,43%
TS DH: 46,57%
Nợ DH: 0,08%
& VCSH: 52,13%
TS NH: 46,41%
TS DH:53,59%
Nợ NH: 30,97%
Nợ DH: 0,15%
& VCSH: 68,88%
Nợ NH: 47,79%
TS NH: 24,99%
TS DH: 75,01 %
Nợ NH: 15,99%
Nợ DH: 1,11%
& VCSH: 82,91%
31/12/2007 31/12/ 2008 31/12/2009

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x