Tải bản đầy đủ

Vận dụng một nội dung triết học nào đó để nghiên cứu một hiện tượng kinh tế - xã hội (hiện tượng lạm phát). Từ đó rút ra ý nghĩa và liên hệ bản thân.

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

Đề bài :
Vận dụng một nội dung triết học nào đó để nghiên cứu một hiện
tượng kinh tế - xã hội (hiện tượng lạm phát). Từ đó rút ra ý nghĩa và liên
hệ bản thân.
Dàn ý
Phần A/ Lời mở đầu
Phần B/ Phân tích
I.Định nghĩa
1.Phạm trù
2.Nguyên nhân
3.Kết quả
II.Tính chất
1.Tính khách quan
2.Tính phổ biến
3.Tính tất yếu
III.Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
1.Nguyên nhân sinh ra kết quả
2.Kết quả có tác động trở lại tới nguyên nhân
3.Nguyên nhân kết quả có thể thay đổi vị trí cho nhau

IV.Y nghĩa phương pháp luận
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Phần C/ Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân-kết quả để nghiên cứu
hiện tượng lạm phát ở Việt Nam
I.Lạm phát là gì?
II.Nguyên nhân của việc lạm phát
1.Do phương pháp tính
2.Do điều tiết vĩ mô kém
3.Do cung ứng tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
4.Do cầu kéo
5.Do chi phí đẩy
6.Do tâm lý dân chúng
III.Hậu quả của việc lạm phát
IV.Tính chất của lạm phát
1.Tính khách quan
2.Tính phổ biến
3.Tính tất yếu
V.Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả của hiện
tượng lạm phát
Phần D/ Kết luận

2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
A/Lời mở đầu
Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, phép
biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ biến nhất, bao quát các lĩnh
vực tự nhiên, xã hội, và tư duy vào các cặp phạm trù cơ bản. Đó là các cặp
phạm trù : cái chung và cái riêng, nguyên nhân và kết quả, tất nhiên và
ngẫu nhiên, nội dung và hình thức, bản chất và hiện tượng, khả năng và
hiện thực.Trong đó, mối quan hệ nguyên nhân kết quả là mối quan hệ cơ
bản của triết học và liên quan tới mọi mặt trong đời sống xã hội. Chính vì
vậy, mối quan hệ này đã được nhận thức từ sớm và đưa vào nhiều học
thuyết của thời cổ đại. Nhiều trường phái triết học ấn Độ lấy luật nhân quả
để xây dựng lý thuyết của mình. Các nhà triết học Hy Lạp như Lơsip và
Đêmôcrit khẳng định : ‘‘ Không có sự vật nào xuất hiện nếu thiếu nguyên
nhân, mọi sự vật đều xuất hiện trên cơ sở nào đó do tính tất yếu ’’. Sở dĩ
cặp phạm trù nguyên nhân kết quả được các thời đại quan tâm như vậy vì
bất cư biến cố nào cũng có nguyên nhân của nó. Muốn nhận thức được sự
vật hay cải tạo nó ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ khi nào tìm đúng
nguyên nhân thì ta mới có thể định ra những phương pháp xử lí có hiệu
quả.
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
B.Phân tích
I/ Định nghĩa
1. Phạm trù
Tùy theo mức độ bao quát khác nhau của khái niệm mà chúng
ta có các khái niệm rộng hay hẹp khác nhau. Khái niệm rộng nhất được gọi
là phạm trù. Vậy, phạm trù là những khái niệm phản ánh các mặt, những
thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện
tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.
2. Nguyên nhân
Theo mácxit, nguyên nhân là sự tác động qua lại giữa các sự
vật hay giữa các nhân tố tạo thành sự vật tạo ra một sự biến đổi nào đó mà
như Ph.Ăngghen đã viết trong tác phẩm Biện chứng tự nhiên:
Sự tác động lẫn nhau là nguyên nhân chính cuối cùng của sự vật. Tóm
lại, phạm trù nguyên nhân dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt
trong một sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau từ
đó tạo ra sự biến đổi nhất định. Nguyên nhân có thể phân thành nhiều loại :
nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu và
nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan,

3. Kết quả
Phạm trù kết quả dùng để chỉ những biến đổi xuất hiện do sự
tác động giữa các mặt, các yếu tố trong một sự vật, hiện tượng, hoặc giữa
các sự vật hiện tượng.Có nhiều loại kết quả như : kết quả chính và phụ, cơ
bản và không cơ bản, trực tiếp và gián tiếp,…
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
II/ Tính chất
1.Tính khách quan
Tính khách quan được thể hiện ở chỗ mối liên hệ nhân quả là cái vốn
có ở bản chất sự vật, không phụ thuộc vào ý thức con người. Dù con người
có biết hay không biết thì các sự vật vẫn tác động lẫn nhau vá sự tác động
đó tất yếu gây nên biến đổi nhất định. Con người chỉ phản ánh vào đầu óc
mình những tác động và những biến đổi, tức là mối liên hệ nhân quả của
hiện thực chứ không sáng tạo ra mối liên hệ nhân quả của hiện thực trong
đầu mình.
2.Tính phổ biến
Tính phổ biến thể hiện ở chỗ mọi sự vật, hiện tượng trong tự
nhiên xã hội đều do một nguyên nhân nhất định gây ra. Không có hiện
tượng nào không có nguyên nhân, chỉ có điều là nguyên nhân đó đã được
nhận thức hay chưa mà thôi. Không nên đồng nhất vấn đề nhận thức của
con người về mối liên hệ nhân quả với vấn đề tồn tại của mối liên hệ đó
trong hiện thực.
3.Tính tất yếu
Tính tất yếu thể hiện ở chỗ cùng một nguyên nhân nhất định trong
những điều kiện giống nhau sẽ gây ra kết quả giống nhau.Tuy nhiên trong
thực tế không thể có sự vật nào tồn tại trong những điều kiện, hoàn cảnh
hoàn toàn giống nhau. Do vậy, trong thực tế ta phải hiểu là nguyên nhân tác
động trong những điều kiện và hoàn cảnh càng ít khác nhau bao nhiêu thì
kết quả do chúng gây ra càng giống nhau bấy nhiêu.
III/Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả là mối quan hệ khách quan,
bao hàm tính tất yếu : không có nguyên nhân nào không dẫn tới kết quả
nhất định và ngược lại không có kết quả nào không có nguyên nhân.
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
1. Nguyên nhân sinh ra kết quả
Một trong những mối quan hệ cơ bản nhất của nguyên nhân và kết quả
là nguyên nhân sinh ra kết quả, do vây, nguyên nhân bao giờ cũng có trước
kết quả, còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau nguyên nhân. Nhưng xét
thuần túy về mặt thời gian thì không đủ để kết luận nhân tố nào đó là
nguyên nhân (VD: ngày, đêm, sấm, chớp,…) Những yếu tố xuất hiện trước
kết quả không phải bao giờ cũng là nguyên nhân của kết quả đó, song đã là
nguyên nhân thì dứt khoát phải có trước kết quả đó. Nói nguyên nhân sinh
ra kết quả nhưng không phải cứ một nguyên nhân cho ta một kết quả. Có
những nguyên nhân sinh ra nhiều kết quả và cũng có một kết quả do nhiều
nguyên nhân tạo ra.
2. Kết quả có tác động trở lại tới nguyên nhân
Kết quả được sinh ra có tác động trở lại tới nguyên nhân, có thể tác
động theo hai hướng: thúc đẩy sự hoạt động của nguyên nhân (tích cực)
hoặc cản trở sự hoạt động của nguyên nhân (tiêu cực)
3. Nguyên nhân kết quả có thể thay đổi vị trí cho nhau
Trong sự vận động của thế giới vật chất, không có nguyên nhân đầu
tiên và kết quả cuối cùng. Điều này có nghĩa là một sự vật, hiện tượng nào
đó trong mối quan hệ này là nguyên nhân nhưng trong mối quan hệ khác lại
là kết quả và ngược lại. Mối quan hệ nhân quả là mối quan hệ tiếp nối,
quan hệ dây chuyền và khi xác định một mối quan hệ nhân quả nào đó thực
tế chỉ nghiên cứu một mắt xích trong chuỗi vô tận của quan hệ nhân quả.
Ph.Ăngghen viết : ‘‘ Chúng ta cũng thấy rằng nguyên nhân và kết quả là
những khái niệm chỉ có ý nghĩa là nguyên nhân và kết quả khi được áp
dụng vào một trường hợp riêng biệt nhất định; nhưng một khi chúng ta
nghiên cứu trường hợp riêng biệt ấy trong mối liên hệ chung của nó với
toàn bộ thế giới thì những khái niệm ấy lại vẫn gắn với nhau và xoắn xuýt
với nhau trong một khái niệm về sự tác động qua lại lẫn nhau một cách phổ
biến, trong đó nguyên nhân và kết quả luôn luôn thay đổi vị trí cho nhau;
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×