Tải bản đầy đủ

LỰA CHỌN, BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO BỐ TRÍ ĐÚNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGÀNH GIÁO DỤC

lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
1
Lời cảm ơn
Trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trung tâm Chính trị ứng Hoà
tỉnh Hà Tây, chúng Tôi những học viên của lớp Trung cấp lý luận Chính trị
tại chức giáo dục huyện ứng Hoà. Qua một quá trình học tập, dới sự hớng dẫn
, giảng dạy nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo Trờng Chính trị tỉnh Hà Tây,
chúng Tôi đã thu đợc những kiến thức về Chính trị cũng nh nghiệp vụ công
tác và những kinh nghiệm quý báu từ sự truyền đạt của các thầy giáo, cô giáo
và bạn bè cùng học.
Kết quả cuối cùng của tôi trong việc học tập, rèn luyện tại trờng là quá
trình thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp tại trờng THCS Thị Trấn Vân Đình
- Huyện ứng Hoà - Tỉnh Hà Tây.
Bản thân tôi vô cùng biết ơn các thầy giáo, cô giáo ở Trờng Chính trị
tỉnh Hà Tây, các đồng chí lãnh đạo Huyện Uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND
Huyện, Trung tâm chính trị ứng Hoà cùng các ban ngành đoàn thể trong
huyện đã tạo điều kiện cho tôi đợc tham gia lớp học và cung cấp cho tôi những
số liệu và kết quả hoạt động của địa phơng trong những năm vừa qua để giúp

tôi hoàn thành chuyên đề đợc phân công.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã nhiệt tình hớng dẫn
tôi thực hiện chuyên đề.
Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Thạc sỹ Đặng Đình
Vinh Giám đốc trờng chính trị tỉnh Hà Tây đã trực tiếp hớng dẫn tôi hoàn
thành chuyên đề này .
Do trình độ và khả năng còn hạn chế nên chuyên đề không tránh đợc sự
sai sót. Rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo trong tr-
ờng để chuyên đề của tôi thêm phong phú và đạt kết quả cao hơn trong thực
tiễn.
Xin chân thành cảm ơn!
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Mở đầu
1- Tính cấp thiết của đề tài :
Bất cứ một chế độ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đợc đều phải có
một đảng chính trị ra đời . Đó là một tổ chức những ngời u tú nhất, tiên tiến
nhất, có giác ngộ nhất, cùng chung mục đích , mục tiêu lý tởng đấu tranh
bảo vệ quyền lợi trớc hết là của giai cấp mình.
Trong lịch sử mọi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát triển đều phải
đợc xây dựng bởi những con ngời có lòng trung thành với chế độ, phải có
đạo đức , có trí tuệ và năng lực. Từ kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài ngời
và chính quá trình truyền bá lý luận khoa học vào phong trào công nhân ,
chủ nghĩa Mác đã khẳng định : Muốn thực hiện t tởng thì cần có con
ngời sử dụng thực tiễn là ngời kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác. Lê nin đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ những nhà cách
mạng chuyên nghiệp cho phong trào vô sản và khẳng định Trong lịch sử
cha hề có giai cấp nào giành đợc chính quyền thống trị nếu nó không
tạo đợc trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị ,những đại
biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào .
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nớc và giữ nớc của dân tộc Việt Nam ta ,
cha ông ta luôn coi trọng hiền tài là cốt tử , là rờng cột của quốc gia . Văn
bia khoa thi Nhâm Tuất niên hiệu Bảo Đại thứ III năm 1442 triều Lê Thánh
Tông có ghi : Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế
nớc mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nớc yếu rồi xuống thấp. Vì
vậy các đấng thánh đế , minh vơng chẳng ai không lấy việc bồi dỡng
nhân tài, kén chọn kẻ sỹ , thu đồng nguyên khí làm việc đầu tiên, kẻ sỹ
quan hệ với quốc gia trọng đại nh thế cho nên quý trọng kẻ sỹ không
biết thế nào là cùng .
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
2
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua hơn bảy thập kỷ lãnh đạo nhân dân
Việt Nam đấu tranh oanh liệt, giành thắng lợi vẻ vang, nhìn lại thời kỳ
qua , có thể thấy Đảng ta đã không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng
về chính trị, t tởng và tổ chức , trong đó chú trọng giáo dục đội ngũ cán bộ
Đảng viên nâng cao ý thức chính trị và tinh thần cách mạng của giai cấp
công nhân, khắc phục những nhợc điểm về t tởng và tác phong của số đông
cán bộ đảng viên vốn xuất thân từ giai cấp nông dân, tiểu t sản, nhất mạch
yêu cầu về công tác phát triển đảng viên Nhng phải tránh sa vào chủ
nghĩa thành phần một cách hẹp hòi đảm bảo cho Đảng : Luôn kiên định
lập trờng quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi
ích của giai cấp công nhân nhân dân lao động là lợi ích của dân tộc, nắm
vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và t tởng Hồ Chí Minh
vào hoàn cảnh cụ thể ở nớc ta, quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc tập
chung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết thống
nhất trong đảng , kết hợp chủ nghĩa yêu nớc chân chính với chủ nghĩa quốc
tế trong sáng của giai cấp công nhân. Thực tiễn đã chứng tỏ sức mạnh của
đảng là sức mạnh tổng hợp của đờng lối chính trị đúng đắn, nhận thức t t-
ởng của cán bộ đảng viên thống nhất, tổ chức đảng đợc xây dựng và củng
cố thật sự vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, hành động trong toàn
đảng là nhất quán và có hiệu quả.
Đối với công tác tổ chức cán bộ chẳng những xuất phát từ đờng lối,
quan điểm của đảng, mà còn phục vụ đăc lực cho việc thực hiện có hiệu
quả nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nớc trong thời kỳ mới. đờng nối
quan điển của đảng luôn có vai trò quyết định đối công tác tổ chức cán bộ,
mặt khác khi nói đến tổ chức của Đảng tức là nói đến đội ngũ cán bộ, đảng
viên từ Trung ơng đến cơ sở, việc hoạch định đờng nối và tổ chức thực hiện
đờng nối của đảng do đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò lòng cốt, lãnh
đạo nhân dân tham gia thực hiện. Vì vậy, đảng ta luôn xác định nguyên tắc
tập chung tổ chức cơ bản của một đảng Mác-Lênin chân chính mang bản
chất cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân, đảng cần thờng
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
3
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
xuyên nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên
về những căn cứ khoa học và thực tiễn của nguyên tắc tập trung dân chủ và
mối quan hệ thống nhất giữa tập trung và dân chủ. trong đó phá huy đúng
mức dân chủ là cơ sở dể đảm bảo sự lãnh đạo tập chung đúng đắn, đồng
thời phải có sự lãnh đạo tập trung đúng mức mới có thể đảm bảo cho quyền
dân chủ trong đảng đợc hiện có kết quả , nâng cao chất lợng công tác cán
bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ cho đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách
mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của từng
thời kỳ cách mạng , bảo đảm tính kế thừa và phát triển, công tác cán bộ nói
chung và công tác quy hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ nói riêng là khâu
then chốt trong công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở n-
ớc ta, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ là một công việc
rất phức tạp và đầy thiếu sót của sự nghiệp cách mạng đều có nguyên
nhân bắt nguồn từ chất lợng khó khăn , những thành tựu và thiếu sót của
sự nghiệp cách mạng đều có nguyên nhân bắt nguồn từ chất lợng đội ngũ
cán bộ và của công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.
Hơn 70 năm qua ĐCSVN đợc Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện
và trởng thành, kể từ khi đảng ra đời đến nay đã chứng minh rằng khi có đ-
ờng lối đúng thì nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam
chính là đội ngũ cán bộ, Bác Hồ cũng từng nói: Cán bộ là cái gốc của
mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay
kém. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm đến
công tác cán bộ, thờng xuyên chú trọng đạo tạo, bồi dỡng đội ngũ cán bộ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho từng thời kỳ cách mạng, những thắng
lợi vĩ đại hơn 70 năm qua và nhất là thành tựu của những năm đổi mới
càng khẳng định sự trởng thành vững vàng của đội ngũ cán bộ của Đảng và
các tổ chức trong hệ thống chính trị, từ đó có thể khẳng định công tác cán
bộ của Đảng ta đã có vai trò to lớn.
Nghị quyết Hội nghị Trung ơng lần thứ 3 khoá Vlll của Đảng về chiến
lợc cán bộ của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
4
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
cũng khẳng định Vai trò cán bộ có tính chất đặc biệt quan trọng, cán
bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng một trong những nội
dung quan trọng nhất của chiến lợc cán bộ là phải tạo đợc nguồn cán bộ ,
xây dựng đợc quy hoạch và chăm lo đào tạo , bồi dỡng cán bộ và đặc biệt
chú trọng đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp , trớc hết là ở các cấp chiến lợc và
cơ sở , nhất là ngời chủ trì phải thực sự vững vàng , có bản lĩnh phẩm chất
và năng lực giải quyết các nhiệm vụ trong thời kì mới , kể cả khi gặp những
tình huống phức tạp.
Từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Đảng đã lãnh đạo cách mạng n-
ớc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng là nhân tố hàng đầu
quyết định sự thành công của cách mạng. Trong đó cán bộ là nhân tố quan
trọng, gắn với vận mệnh của Đảng, nhà nớc , của chế độ và của nhà nớc.
Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới , sự phát triển về kinh tế xã hội đang đặt ra
nhiều vấn đề cấp thiết. Một mặt ta huy động mọi tiềm năng của đất nớc,
tranh thủ sự giúp đỡ của nớc ngoài, đón đầu khoa học công nghệ để thức
hiện CNH, HĐH đất nớc nhằm phát triển kinh tế , nâng cao đời sống của
nhân dân. Mặt khác phải luôn tỉnh táo cảnh giác để hớng sự phát triển này
không chệch mục tiêu XHCN.
Bác Hồ từng nói : Muốn xây dựng CNXH trớc hết phải có con ngời
XHCN . Con ngời XHCN Bác nói đó trớc hết là những cán bộ của Đảng,
công chức , viên chức... của nhà nớc. Vì vậy Đảng và nhà nớc ta rất quan
tâm đến công tác cán bộ, nhằm lựa chọn bồi dỡng đào tạo nâng cao chất l-
ợng cán bộ.
Trong Nghị quyết lần thứ 3. BCH TW Đảng CSVN khoá VIII về chiến l-
ợc cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc đã khẳng định : Cán bộ
là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận
mệnh của Đảng, của đất nớc và chế độ, là khâu then chốt trong công tác
xây dựng Đảng.
Đến đại hội lần thứ IX Đảng ta đã chỉ rõ mục tiêu của công tác cán bộ là
: Xây dựng đội ngũ cán bộ, trớc hết là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
5
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
cấp , vững vàng về chính trị, gơng mẫu về đạo đức , trong sạch về lối
sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, sáng tạo gắn
bó với nhân dân...
... Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ . Đánh giá , bồi d-
ỡng lựa chọn, sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công
tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thớc đo chủ yếu.
Để đáp ứng với sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nớc đòi
hỏi ngành giáo dục - Đào tạo phải xây dựng đợc đội ngũ cán bộ ngang tầm
với chiến lợc phát triển.
Từ thực tiễn của ngành giáo dục trớc kia đội ngũ giáo viên THCS có
trình độ 7+2; 10+3 .. nay đã chuẩn hoá ở trình độ cao đẳng và đại học để
đáp ứng với việc đa khoa học công nghệ mới vào giảng dạy . Trong Nghị
quyết TW2 khoá 8 định hớng chiến lợc về phát triển giáo dục đào tạo là
khâu đột phá đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH đất nớc .
Công tác cán bộ ngành GD-ĐT nớc ta là thể hiện ngay trong chỉ thị
40 của Ban bí th TW Đảng : Phát triển GD-ĐT là quốc sách hàng đầu.
Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-
HĐH đất nớc, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời. Đây là trách
nhiệm của toàn Đảng , toàn dân trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục là lực lợng nòng cốt có vai trò quan trọng.
Nằm trong bối cảnh chung của đất nớc công tác quản lý của ngành giáo
dục tỉnh Hà Tây đợc thể hiện trong chỉ thị 70 CT/TU : Tăng cờng sự
lãnh đạo của đảng đối với việc xây dựng và nâng cao chất lợng đội ngũ
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục . Trớc tình hình đó công tác cán bộ
của ngành giáo dục huyện ứng Hoà cụ thể ở trờng THCS Thị Trấn Vân
Đình cũng nẩy sinh nhiều vấn đề mới đòi hỏi các cấp uỷ Đảng phải có
quan điểm và phơng pháp đánh giá đúng thực trạng, phân tích đúng nguyên
nhân, có biện pháp đào tạo bồi dỡng kịp thời, bố trí đúng ngời , đúng việc
nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ của ngành giáo dục, đáp ứng yêu
cầu phát triển của địa phơng trớc mắt cũng nh lâu dài.
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
6
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Trải qua thực tiễn cách mạng đội ngũ cán bộ của ta đã đợc rèn luyện thử
thách trong đấu tranh giải phóng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến , Công
cuộc đổi mới toàn diện đất nớc đặc biệt là vấn đề quy hoạch , đào tạo và sử
dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt . Đảng bộ Huyện ứng Hoà rất quan tâm tới
công tác này , nhất là một trong thời kỳ công nghiệp hoá , hiện đại hoá
hiện nay , công tác cán bộ đợc coi là một trong những nhiệm quan trọng
hàng đầu . Đó là yếu tố đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội của Huyện. Đảng bộ Huyện ứng Hoà đã thực sự đặt công
tác cán bộ và cán bộ chủ chốt thành nhiệm vụ then chốt,trong điều kiện
thực tế của địa phơng. Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ, địa phơng còn
nhiều bất cập,đội ngũ cán bộ chủ chốt có nơi, có lúc cha đáp ứng đợc yêu
cầu của cách mạng trong tình hình mới. Mục đích của đề tài là thông qua
việc nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lợng công tác quy hoạch,
đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành Giáo dục Huyện
ứng Hoà trong thời kỳ mới đặc biệt 3 năm gần đây.
Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nh vậy nên tôi chọn đề tài : Lựa
chọn, bồi dỡng , đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt
ngành giáo dục làm tiểu luận tốt nghiệp cuối khoá, tôi không có tham
vọng lớn mà chỉ đa ra vấn đề coi đây là một bớc tập sự về việc tổng kết
kinh nghiệm thực tiễn và một số giải pháp chủ yếu.
Với nhận thức về lý luận cũng nh kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế,
tôi mong nhận đợc sự giúp đỡ, quan tâm sâu sắc của thầy cô giáo, để tôi
hoàn thành tiểu luận này.
2 Tình hình nghiên cứu :
Đây không phải là tình hình mới , cha có đề tài nghiên cứu mà ngợc lại
đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu sâu, thậm chí đã đợc Đảng ta sơ, tổng
kết qua các kỳ đại hội dới nhiều góc độ khác nhau. Song nghiên cứu và viết
đề tài : Lựa chọn, bồi dỡng , đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán
bộ chủ chốt ngành giáo dục thì cha có . Mặt khác đề tài tuy không
mới nhng là vấn đề cực kỳ quan trọng và hết sức nhạy cảm vừa mang tính
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
7
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
cơ bản, vừa mang tính cấp bách nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay,
trong khi đó trình độ lý luận, năng lực thực tiễn của bản thân lại có hạn vì
vậy trong quá trình nghiên cứu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu
sót, hạn chế mong các thầy cô hết sức thông cảm.
3 - Đối t ợng và phạm vi nghiên cứu :
Đối tợng đề tài nghiên cứu là thực trạng giải pháp lựa chọn, bồi dỡng ,
đào tạo bố trí cán bộ của trờng THCS Thị trấn Vân Đình từ năm 2002 đến
nay.
4 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu :
Mục tiêu :
Qua nghiên cứu phải làm rõ đợc thực trạng của đội ngũ cán bộ và rút ra
đợc các bài học có tính thực tiễn góp phần làm sáng tỏ lý luận đồng thời đề
xuất đợc cách thức tiến trình đào tạo bồi dỡng bố trí cán bộ ở một trờng
học. Tìm ra những mặt mạnh, yếu, những nguyên nhân tồn tại và những bài
học kinh nghiệm. Từ đó đề ra phơng hớng mục tiêu và những phơng án để
thực hiện công tác cán bộ với quy hoạch và sử dụng cán bộ nhằm nâng cao
hiệu quả công tác trong thời kỳ đổi mới.
- Khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt nhà trờng trong 5 năm gần
đây.
-Nêu những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin ,t tởng Hồ
Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về cán bộ và công tác quy hoạch ,đào
tạo bồi dỡng đội ngũ cán bộ.
Nhiệm vụ : Để đạt đợc mục tiêu trên, đề tài có nhiệm vụ làm rõ đợc cơ
sở lý luận và thực tiễn của cán bộ và công tác cán bộ cơ sở nói chung và tr-
ờng THCS Thị Trấn nói riêng, từ đó đa một số giải pháp, đề xuất kiến nghị
chủ yếu góp phần nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ và hiệu quả đổi mới
công tác cán bộ trờng THCS Thị Trấn Vân Đình hiện nay và những năm
sắp tới.
5 Ph ơng pháp nghiên cứu :
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
8
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
-Trên cơ sở thế giới quan,phơng pháp luận của chủ nghĩa Mác Lê
nin, t tởng Hồ Chí Minh và Đảng ta. Ngoài phơng pháp thờng dùng nh;
Phân tích tổng hợp so sánh, logíc, lịch sử đặc biệt chú ý đến phơng pháp lý
luận gắn với thực tiễn nhằm vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của
cách mạng hiện nay.
Trong quá trình nghiên cứu , tôi sử dụng phơng pháp luận duy vật lịch
sử làm phơng pháp chung đồng thời dùng phơng pháp lịch sử kết hợp với
phơng pháp logic, phơng pháp phân tích so sánh và thống kê để đánh giá
thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp.
6 Nguồn tài liệu cơ bản :
Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài này, tôi đã su tầm và sử dụng một
số tài liệu sau :
Giáo trình : Xây dựng đảng chơng trình THCT do Học viện CTQG Hồ
Chí Minh xuất bản năm 1998
Các văn kiện Đại hội VI; VII; VIII; IX của Đảng, nghị quyết BCH TW
lần thứ 3 khoá III, nghị quyết đại hội IX của Đảng, nghị quyết của ngành
GD&ĐT ứng Hoà.
Các số liệu của Đảng uỷ, UBND và trờng THCS thị trấn Vân Đình .
7 Kết cấu của đề tài và những nội dung chính :
Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và danh mục tài liệu tham khảo,
mục lục tiểu luận gồm 2 nội dung chính ( 3 chơng ).
Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở trờng THCS Thị trấn
Vân Đình Hiện nay.
Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lợng hiệu quả đổi mới ở
công tác cán bộ ở trờng THCS hiện nay.
Về kết cấu tiểu luận gồm 3 phần :
Phần mở đầu :
Tính cấp thiết của đề tài.
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
9
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Tình hình nghiên cứu.
Đối tợng và phạm vi nghiên cứu.
Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
Phơng pháp nghiên cứu.
Nguồn tài liệu cơ bản, kết cấu đề tài.
Phần nội dung :
Chơng I :Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác lựa chọn bồi dỡng đào
tạo, bố trí cán bộ chủ chốt.
I Quan điểm chung về cán bộ và công tác cán bộ.
II Cơ sở thực tiễn.
Chơng II : Thực trạng về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở trờng
THCS Thị Trấn Vân Đình.
I Khái quát đặc điểm tình hình.
II - Thực trạng về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.
III Những kinh nghiệm.
Chơng III : Mục tiêu của công tác lựa chọn, bồi dỡng đào tạo bố trí
đúng đội ngũ cán bộ.
Phần kết luận
I Kết luận
II Kiến nghị chung.
Chơng I
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
10
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác lựa chọn
bồi dỡng đào tạo, bố trí cán bộ chủ chốt
I Quan điểm chung về cán bộ và công tác cán bộ.
1 Cán bộ :
Tên gọi Cán bộ xuất hiện trong đời sống xã hội nớc ta vài chục năm
gần đây, dùng để chỉ một lớp ngời là những chiến sỹ cách mạng, lớp ngời
mới sẵn sàng chịu đựng gian khổ hy sinh, gắn bó với nhân dân, phục vụ
cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tên gọi đó đã từng để lại dấu ấn tốt
đẹp, đầy niềm vinh dự tự hào trong nhân dân ta đối với đội ngũ cán bộ của
Đảng của Bác Hồ.
Theo từ điển Tiếng Việt từ Cán bộ đợc định nghĩa là:
Cán bộ là ngời làm công tác nghiệp vụ chuyên môn trong cơ quan nhà
nớc, Đảng và đoàn thể. (Cán bộ nhà nớc , cán bộ khoa học, cán bộ chính
trị, cán bộ quân sự ).
Cán bộ là những ngời có trình độ từ Cao đẳng, đại học trờ lên làm trong
cơ quan nhà nớc.
Theo quan điểm Hồ Chí Minh trong tác phẩm sửa đổi nề lối làm việc
ngời đã chỉ ra : Cán bộ là ngời đem chính sáchcủa Đảng, của chính phủ
giải thích cho dân hiểu rõ và thi hành, đồng thời đem tình hình của dân
chúng báo cáo lại cho Đảng, nhà nớc biết để Đảng đặt chính sách cho
đúng.
Phân biệt khái niệm cán bộ , cán bộ chủ chốt , cán bộ lãnh đạo, cán bộ
lãnh đạo chủ chốt.
Tựu chung lại ta có thể quan niệm một cách chung nhất về cán bộ nh
sau :
Cán bộ là khái niệm chỉ những ngời có chức vụ, vai trò và cơng vị
nòng cốt trong một tổ chức , có tác dụng ảnh hởng đến hoạt động của tổ
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
11
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
chức và các quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý điều hành, góp
phần định hớng cho sự phát triển của tổ chức.
Hiện nay trong thời kỳ đổi mới của đat nớc , khi nói về cán bộ thờng
phân ra những loại hình nh sau : ( 5 loại hình cán bộ )
Cán bộ đoàn thể.
Cán bộ nhà nớc (cán bộ lập pháp, hành pháp, t pháp).
Cán bộ kinh tế và quản lý kinh tế.
Cán bộ khoa học, kỹ thuật, văn hoá , giáo dục, y tế, TDTT, cán bộ
quản lý thuộc các ngành.
Cán bộ trong các ngành vũ trang.
Dù cách gọi có khác nhau, song khái quát lại khi nói đến từ Cán bộ
là bao hàm ý nghĩa chủ yếu nhất , chính yếu nhất , thể hiện ở chỗ cán bộ
nh một khung nòng cốt , ngời chỉ huy , ngời quản lý trong một bộ phận,
một tổ chức , một cơ quan. Vai trò nòng cốt của ngời cán bộ đợc thể hiện ở
năng lực duy trì tập hợp lực lợng đảm bảo cho sự phát triển của tổ chức.
Vai trò chỉ huy của ngời cán bộ đợc thể hiện ở năng lực điều hành, quản lý
ở các cấp cơ sở cho đến tầm quốc gia.
Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng khoá VIII cũng đã khẳng
định rằng cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng , gắn
liền với vận mệnh của Đảng, của đất nớc và của chế độ Là cái gốc của
mọi công việc cho nên yếu tố quyết định đó là vấn đề nâng cao chất lợng
cán bộ và đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ
CNH-HĐH đát nớc. Muốn vậy cần phải xây dựng tiêu chuẩn, quy chế hoạt
động cho cán bộ cơ sở, đổi mới quan điểm đánh giá lựa chọn đề bạt, bố trí
cán bộ và đổi mới công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ thực
hiện đào tạo và bổ nhiệm lại cán bộ.
2 Công tác cán bộ.
Công tác cán bộ có vị trí rất quan trọng, trong bất kỳ xã hội có giai cấp
nào thi giai cấp nắm quyền thống trị bao giờ cũng chú trọng xây dựng đội
ngũ cán bộ của mình nhằm bảo vệ chế độ của chính giai cấp cầm quyền.
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
12
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Để có cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhất thiết phải coi trọng công tác cán bộ.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi có Đảng,
Đảng ta luôn xác định bồi dỡng đào tạo để xây dựng một đội ngũ cán bộ ,
công chức thực sự là công bộc của dân, chịu sự giám sát của dân.
Quan điểm đờng lối đó đã đợc thể hiện trong các văn kiện nghị quyết
của Đảng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ phải dựa trên đờng lối giai cấp công nhân của
Đảng , phát huy đợc truyền thống yêu nớc của dân.
Công tác cán bộ là một nội dung trọng yếu có ý nghĩa quan trọng, then
chốt của công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây đảng
nói riêng trong thời kỳ đổi mới, công tác cán bộ cũng có nhiều vấn đề đổi
mới nhằm đáp ứng với sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc.
Vậy trong công tác cán bộ gồm những vấn đề gì ?
Công tác cán bộ gồm những khâu cơ bản là : Quy hoạch đào tạo, đánh
giá , sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm nội dung công tác cán bộ bao gồm nhiều
khâu trong đó khâu quan trọng nhất là việc đề bạt bổ nhiệm cán bộ Đảng
phải quán triệt hệ thống quan điểm , chú trọng chính sách cán bộ trên cơ sở
đó định ra nội dung , kế hoạch cụ thể về công tác cán bộ của từng ngành ,
từng cấp một cách chính xác, khoa học đánh giá đúng cán bộ , là khâu mở
đầu, quyết định để bố trí sử dụng đúng cán bộ , bố trí sử dụng đúng cán bộ
thì phát huy tốt năng lực , sở trờng của từng cán bộ ngợc lại, bố trí sử dụng
không đúng dẫn đến hỏng việc, hỏng ngời.
Ngày nay thông thờng qua hoạt động thực tiễn thông qua phong trào
cách mạng đề lựa chọn bồi dỡng đào tạo đội ngũ cán bộ , trong ngành giáo
dục thờng thi tuyển, thi giáo viên giỏi để đề bạt cân nhắc cán bộ .
Trong công tác cán bộ , Đảng ta đã thống nhất lãnh đạo quản lý thực
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với các ngành giáo dục nhiều năm
gần đây khi đề bạt , bổ nhiệm cán bộ ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức,
chuyên môn thì còn chú ý đến sự tín nhiệm của nhân dân.
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
13
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở : Cất nhắc cán bộ , phải vì công
tác, tài năng vì cổ động cho đồng chí khác thêm hằng hái, nh thế công
việc nhất định chạy. Nếu vì lòng yêu gét vì thân thích , vì nể nang, nhất
định không ai phục và gây nên mối lôi thôi trong Đảng nh thế là có tội
với Đảng, có tội với đồng bào.
( trích trong tuyển tập HCM toàn tập, tập 5 trang 281, NXB chính trị quốc
gia năm 1995)
II Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác lê
nin , t t ởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về cán bộ và công
tác cán bộ .
1 Từ khi có Đảng cộng sản cách mạng , đội tiền phong của giai cấp công
nhân thế giới , lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động đạt đ ợc
những thành tựu to lớn đ a cách mạng thế giới ngày càng phát triển .
Trong quá trình đó , đội ngũ cán bộ của Đảng có vị trí vô cùng quan
trọng .
Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lê Nin luôn khẳng định phải khi
đã có chủ trơng đúng đắn thì cán bộ có vai trò quyết định đến thành bại của
cách mạng . Lê Nin là ngời kế tục , phát triển xuất sắc những t tởng của
Mác và Ăng Gen . Về công tác cán bộ Lê Nin đã khẳng định : Khi có
chính quyền, Đảng trăm công nghìn việc mà việc nào cũng quan trọng
cả. Cái tài của ngời lãnh đạo là biết chọn những mắt xích quan trọng và
gỡ những mắt xích ấy là công tác cán bộ trong tác phẩm Những
nhiệm vụ bức thiết của phong trào chúng ta viết vào đầu tháng 11
năm 1900 Lê nin đã viết : Trong lịch sử cha hề có một giai cấp nào
giành đợc quyền thống trị, nếu nó không tạo ra đợc trong hàng ngũ của
mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả
năng tổ chức và lãnh đạo phong trào . Ngời còn khẳng định : Nghiên
cứu con ngời, tìm những cán bộ có bản lĩnh hiện nay đó là then chốt.
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
14
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Nếu không thế thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy
lộn .
Thực tiễn cách mạng nớc ta cho thấy, trong bất kỳ một giai đoạn cách
mạng nào cán bộ và công tác cán bộ cũng đều giữ vị chí đặc biệt quan
trọng. Cán bộ luôn luôn là một trong những nhân tố cơ bản quyết định sự
thành bại của cách mạng. Trong tất cả các đại hội của đảng ta đều luôn
nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác
cán bộ .
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngời sáng lập và rèn luyện Đảng ta chỉ rõ :
Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém . Vì vậy,
trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Ngời luôn coi trọng công tác đào
tạo, huấn luyện cán bộ, đòi hỏi phải công phu tỷ mỷ, giống nh công việc
của ngời làm vờn vun trồng những cây quý hiếm.
Những quan điểm cách mạng và khoa học của Ngời về cán bộ và công
tác cán bộ là những vấn đề có tính lý luận và thực hiện sâu sắc cho cả hiện
tại và tơng lai. Trong di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn quân,
toàn dân ta vấn đề đợc ngời quan tâm chú ý là công tác đào tạo cán bộ. Ng-
ời căn dặn : Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất
quan trọng và cần thiết . Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng
cho họ, đào tạo thành những ngời kế thừa xây dựng xã hội vừa hồng
vừa chuyên.
Trong quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác
cán bộ là một trong những nhân tố có tính quyết định đối với toàn bộ sự
nghiệp. Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH TW khoá VII khẳng định rằng
trong công cuộc đổi mới đát nớc : Cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng
hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình đổi mới . Trong xây dựng đảng,
cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là
khâu then chốt .
Ngoài những yếu tố khách quan , một hệ thống chính trị muốn hình
thành , tồn tại và phát triển đều phải có lực lợngtruyền tải lý luận, đờng lối
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
15
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
vào thực tiễn; đồng thời từ thực tiễn kiểm chứng tác động trở lại làm phong
phú thêm cơ sở lý luận. Lực lợng đó chính là hệ thống cán bộ, những ngời
đóng vai trò quan trọng nhất.
Cách mạng là sự nghiệp quần chúng, nhng cách mạng muốn đi đến
thành công nhất thiết phải có lãnh đạo, chỉ huy nếu không sẽ rơi vào tình
trạng hỗn loạn Trống đánh xuôi kèn thổi ngợc .
Thực tiễn sinh động cho thấy : Nơi nào cán bộ có phẩm chất đạo đức ,
có năng lực, giữ đợc vai trò lãnh đạo thì nơi đó có phong trào cách mạng
sôi nổi, nhiệm vụ chính trị đợc hoàn thành, đợc quần chúng nhân dân tín
nhiệm. Ngợc lại nơi nào cán bộ yếu kém thì nơi đó không có phong trào
,nhiệm vụ chính trị không hoàn thành, nội bộ mất đoàn kết , quần chúng
nhân dân mất lòng tin.
Một trong những thành công trong công tác cán bộ của Đảng ta trong
nhiều thời kỳ cách mạng là hình thành đợc đờng lối , quan điểm công tác
cán bộ nhất quán, tạo sự đan xen kế thừa giữa các thế hệ cán bộ.
Các mác và ăng ghen là những ngời đặt nền móng về lý luận cho vấn
đề cán bộ của giai cấp vô sản đã khẳng định: Giai cấp vô sản và chính đảng
của mình muốn giành đợc quyền lãnh đạo và giữ đợc chính quyền thì phải
xây dựng đợc môt đội ngũ cán bộ trung thành , tài năng đáp ứng yêu cầu
từng giai đoạn cách mạng .
v.i.lê nin ngời kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác đã đặc
biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ những nhà cách mạng chuyên nghiệp
cho phong trào vô sản . ngời đã khẳng định giai cấp vô sản muốn thắng đợc
giai cấp t sản phải lấy những nhà chính trị thực sự của mình , nhng nhà
chính trị vô sản không thua kém những nhà chính chị vô sản không thua
kém những nhà chính trị của giai cấp t sản . Khi có chính quyền , Đảng
chăm công nghìn việc mà việc nào cũng quan trọng cả , cái tài của ngời
lãnh đạo là biết chọn những mắc xích quan trọng và gỡ những mắt xích ấy
là công tác cán bộ .
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
16
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Lịch sử đã chứng minh rằng , giai cấp nào muốn chở thành giai cấp
thống trị xã hội cũng phải đào tạo ra những lãnh tụ đủ sức mạnh lãnh đạo
phong trào quần chúng theo ý chí của giai cấp mình . giai cấp vô sản có sứ
mệnh lịch sử thế giới là cải tạo xã hội cũ , xây dựng xã hội mới , xây dựng
cộng sản văn minh . đây là cuộc cách mạng , khó khăn , phức tạp , lâu dài
và sâu sắc trong lịch sử xã hội loài ngời .
Để thực hiện mục tiêu lí tởng ấy , đòi hỏi giai cấp vô sản phải thông
qua chính đảng của mình , đào tạo ra những lãnh tụ tài giỏi , những cán bộ
chung thành với lí tởng cách mạng cao cả của đảng , khi mục đích cao cả
của giai cấp vô sản đã đợc xác định thì vấn đề cán bộ phải đợc đặt ra và
giải quyết việc thực hiện mục tiêu đã định
Nhận thức sâu sắc t tởng quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin chủ
tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đờng cú nớc cho dân tộc Việt Nam, cả
cuộc đời ngời phấn đấu không mệt mỏi cho dân tộc ngời đã tham gia lãnh
đạo mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vĩ đại
đó ,ngay từ khi chuẩn bị thành lập đảng .ngời đặc biệt chú ý coi trọng công
tác cán bộ , đã tập hợp yêu nuớc trong nớc và hải ngoại, mở các lớp huấn
luyện trực tiếp soạn thảo văn bản ,tài liệu giảng dạy cho các lớp cán bộ
đầu tiên .Từ ngày có đảng đến nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã
dày công đạo tạo ,huấn luyện , xây dựng đợc các thế hệ cán bộ tận tuỵ,
kiên cờng, kế tiếp nhau hoàn thành xuất sắc nhiện vụ sự nghiệp cách mạng
qua các thời kì , Đảng ta và các cơ quan tổ chức các cấp đã rút ra đợc nhiều
bài học kinh nghiện quí báu trong công tác cán bộ.nổi bật là công tác cán
bộ của đảng phải dựa trên cơ sở quán triệt lập trờng giai cấp công nhân,
nắm vững qua điểm nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và t tởng
Hồ Chí Minh , phát huy truyền thống yêu nớc và đoàn kết dân tộc , đảng
phải thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lí cán bộ , bám sát nhu
cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kì để có phơng hớng ,chủ trơng ,
chuẩn bị cán bộ cho nhiệm vụ lâu dài đề phòng nguy cơ sai lầm về công
tác cán bộ , xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh , đồng thời ở các cấp các
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
17
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
nghành chú trọng xây dựng những cán bộ chủ chốt vững vàng ,mẫu mực .
Tiến hành đổi mới ,trẻ hoá đội ngũ cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn và có sự
chuẩn bị chu đáo , kết hợp các độ tuổi , đảm bảo tinh liên tục , kế thừa và
phát triển giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định về chính chị , có quan
điểm và phơng pháp cán bộ khách quan ,khoa học và công tâm , đánh giá
đúng mức tài của cán bộ để sử dụng cho phù hợp xử lí đúng các mối quan
hệ giữa đức và tài ,phải lấy đức làm gốc ,tài là quan trọng lấy thớc đo chủ
yếu là hiệu quả công tác thực tế và tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán
bộ ;giữa tiêu chuẩn và cơ cấu thì tiêu chuẩn là yếu tồ hàng đầu trên cơ sơ
tiêu chuẩn để xây dựng cơ cấu một cách hợp lí ;giữ kiến thức và năng lực
thực là tế chủ yếu cán bộ đợc đào tạo cơ bản . Có bằng cấp là quan trọng và
cần thiết ,nhng không sa vào t tởng bằng cấp , học vị một cách đơn thuần,
hình thức. Coi trọng việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, giáo
dục lý tởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng rèn luyện, thử thách,
tuyển lựa cán bộ từ trong hoạt động thực tiễn và chuyển cán bộ để đào tạo,
rèn luyện cán bộ đào tạo một cách toàn diện. Cụ thể hóa, thể chế hóa
nguyên tắc tập chung dân chủ trong công tác cán bộ, giữ vững chế độ tập
thể lãnh đạo của cơ quan lãnh đạo trong việc xem xét, quyết định về cán
bộ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân các cán bộ lãnh
đạo, quản lý trong việc giáo dục, bồi dỡng, sử dụng và đề xuất ý kiến đề
bạt cán bộ. Coi trọng việc phát huy dân chủ, tránh dân chủ hình thức, xây
dựng các cơ quan tham mu vững mạnh để giúp cấp ủy làm lòng cốt công
tác cán bộ, xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ một cách
nhất quán, công bằng, có lý, có tình, khuyến khích phát huy những ngời có
đức, có tài, trân trọng những cán bộ có công, phù hợp với điều kiện cụ thể
của đất nớc, xử lý nghiêm minh và kịp thời những cán bộ sai phạm. Những
cán bộ có tinh thần trách và làm việc có hiệu quả phải đợc khen thởng, đề
bạt kịp thời, có sai trái phải đấu tranh, giúp cán bộ sửa chữa quyết điểm
tiến lên. Thờng xuyên quan tâm làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Củng
cố mối quan mật thiết giữa đảng và nhân dân, bồi dỡng phát huy tinh thần
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
18
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
yêu nớc và truyền thống cách mạng, quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của
ngời, dựa vào dân để xây dựng đảng và làm tốt công tác cán bộ.
Là ngời sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ
cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bị
đều do cán bộ tốt hay kém. Bác khẳng định rõ:
Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phải có con ngời xã hội
chủ nghĩa . theo t tởng đó, trong quá trình đấu tranh cách mạng đảng ta
luôn coi trọng công tác cán bộ là một trong những nhân tố quyết định
đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Đảng ta đã không ngừng từng bớc
xây dựng đôi ngũ cán bộ có đủ khả năng thực hiện những nhiệm vụ cơ
bản của từng giai đoạn cách mạng.
Qua hai cuộc kháng chiến, đội ngũ cán bộ của Đảng ta đợc thử thách,
tôi luyện không ngừng lớn mạnh, trởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đặt ra. từ sau đại hội vi, đảng ta đã tiến
hành đổi mới công tác cán bộ, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới đất nớc, coi
đó là mắt xích quan trọng nhất mà đảng ta phải nắm chắc để thúc đẩy
những cuộc cải cánh có ý nghĩa quan trọng.
Để tiếp tục đợc công cuộc đổi mới có những bớc phát triển mới ,Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng xác định; Cán bộ và công tác
cán bộ thực sự là yêu cầu vừa cơ bản vừa bức xúc đòi hỏi phải đợc đổi
mới từ quan điểm,phơng pháp, chính sách, tổ chức, chẳng những để đáp
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nớc hiện nay còn phải chuẩn bị
những thế hệ cách mạng kế tục sự nghiệp của đảng ta và dân tộc ta
trong tơng lai.
Với quan điểm đúng đắn ấy Đảng ta xây dựng đợc đội ngũ cán bộ có
đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Thành công của những năm đổi mới đã chứng tỏ điều đó.
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
19
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
2 những quan điểm cơ bản của đảng ta về cán bộ và công tác
cán bộ trong thời kỳ mới ( thể hiện trong nghị quyết hội nghị lần 3
ban chấp hành TW khoá VIII ).
Trong điều kiện đổi mới hiện nay, Đảng ta đã khẳng định cần phải quán
triệt 5 quan điểm sau đây:
+ Trớc hết phải xuất phát từ yêu cầu , nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh
CNH-HĐH để xây dựng đội ngũ cán bộ .
Thực tiễn cho thấy, mỗi khi cách mạng chuyển giai đoạn, đờng lối chính
trị thay đổi thì đội ngũ cán bộ cũng cần đợc đổi mới.
Muốn thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc với mục tiêudân
giàu nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vững bớc đi lên chủ
nghĩa xã hội, trớc hết yếu tố có vai trò quyết định là đội ngũ cán bộ có
phẩm chất năng lực và trí tuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thời
kỳ đổi mới.
+ Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy truyền
thống yêu nớc và đoàn kết dân tộc.
Đây là vấn đề có tính nguyên tắc đã đợc tổng kết từ hoạt động thực tiễn,
là vấn đề cơ bản xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng cũng nh xây
dựng đội ngũ cán bộ . Quan điểm giai cấp công nhân trong công tác cán bộ
thể hiện ở tất cả các khâu từ tuyển chọn, đào tạo đến đánh giá , bố trí sử
dụng cán bộ đến chính sách cán bộ .
+ Gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ với việc xây dựng tổ chức và
đổi mới cơ chế, chính sách.
Hai vấn đề có quan hệ biện chứng và tác động qua lại lẫn nhau. Trên cơ
sở yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, cán bộ là ngời tham ra , lập ra tổ chức ,
lãnh đạo đề ra nhiệm vụ , chức năng của tổ chức , điều hành bộ máy của tổ
chức. Ngợc lại, cán bộ chịu sự chi phối, ràng buộc của tổ chức trên cơ sở
nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tổ chức mạnh làm cho từng ngời mạnh, từng ngời mạnh làm cho tổ
chức mạnh.
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
20
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Do đó , xây dựng tổ chức phải gắn với việc xây dựng từng ngời, ngợc lại
xây dựng từng ngời phải gắn với xây dựng tổ chức.
Vì vậy, khi quy hoạch đào tạo bố trí , sử dụng cán bộ phải gắn với yêu
cầu và nội dung xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng bộ máy nhà nớc , kiện
toàn hệ thống chính trị , đổi mới cơ chế, chính sách.
+ Thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân
dân để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện và bồi dỡng đội ngũ cán bộ .
Phong trào cách mạng quần chúng là Vờn ơm , là nơi sinh sản ra
cán bộ tốt , là trờng học của cán bộ . vì vậy phải thông qua thực tiễn và
phong trào cách mạng của quần chúng để giáo dục, rèn luyện , đào tạo ,
đánh giá , sàng lọc tuyển chọn cán bộ .
+ Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo
nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ
chức thành viên trong hệ thống chính trị.
Điều 4 hiến pháp nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
quy định : Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt Nam là lực lợng lãnh đạo nhà nớc và xã hội . Những biện
pháp quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực thông qua
đội ngũ cán bộ , Đảng viên do Đảng rèn luyện, nghị quyết Hội nghị BCH
TW lần thứ 3 khoá VIII của Đảng đã khẳng định : Đảng phải trực tiếp
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị, trên mọi
lĩnh vực. Đảng thực hiện đờng lối chính sách thông qua tổ chức Đảng
và đảng viên trong các cơ quan nhà nớc , các đoàn thể , thực hiên đúng
quy trình ,thủ tục pháp lệnh của Nhà nớc và điều lệ của các đoàn thể và
tổ chức xã hội.
Gần đây, Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đánh giá :
Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những u điểm , đang nổi
lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác
giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ , đảng viên, cha ngăn chặn và đẩy lùi
đợc sự suy thoái về t tởng chính trị và đạo đức, lối sống . Một số tổ chức
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
21
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
Đảng ở các cấp cha đợc chỉnh đốn , dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cơng
bị lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết, chất lợng sinh hoạt Đảng bị giảm
sút. Công tác t tởng, công tác lý luận còn yếu kém , bất cập, công tác tổ
chức , cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ .
Do đánh giá tầm quan trọng của công tác cán bộ , một trong bốn vấn đề
tập trung trong nhiệm kỳ đại hội IX về xây dựng đảng là tiếp tục đổi mới
công tác cán bộ : Xây dựng đội ngũ cán bộ , trớc hết là cán bộ lãnh
đạo và quản lý ở các cấp , vững vàng về chính trị, gơng mẫu về đạo đức ,
trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực
tiễn , gắn bó mật thiết với nhân dân .
3- Sự nghiệp đổi mới đặt ra những yêu cầu mới đổi với công
tác quy hoạch ,đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt.
Đất nớc bớc vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa,
nhiệm vụ chính trị mới hết sức nặng nề, bối trong và ngoài nớc có những
thay đổi phức tạp khó lờng. Tình hình mới đòi phải có đội ngũ cán bộ
ngang tầm. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng
xác định : Toàn Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chú
trọng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.
Sớm xây dựng cho đợc chiến lợc cán bộ của thời kỳ mới. Là Đảng cầm
quyền phải chăm lo đào tạo bố trí cán bộ cho cả hệ thống chính trị. Phải
quan tâm đào tạo,bồi dỡng cán bộ lãnh đạo cán bộ quản lý, các nhà
doanh nghiệp, các chuyên gia, trớc hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ
chốt trong hệ thống chính trị, coi trong cả đức và tài, đức là gốc, việc
học tập của cán bộ phải đợc thực hiện nghiêm ngặt.
Một trong nhữnh thành công trong công tác cán bộ Đảng ta ở mỗi
thời kỳ cách mạng là hình thành đợc đờng lối, quan điểm, công tác cán bộ
nhất quán tạo sự đan xen kế thừa giữa các thế hệ cán bộ, thế hệ trớc truyền
đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau, thế hệ sau với kiến thức văn hoá, khoa học
kỹ thuật lý luận bổ xung cho kinh nghiệm của thế hệ trớc, cứ nh thế thế hệ
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
22
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
này dần chuyển giao kinh nghiệm cho thế hệ trớc và thế hệ mình cho thế hệ
sau
Trớc bối cảnh quốc tế và trong nớc có những thuận lợi và khó khăn
nh : nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của đảng đã xác định ,
để xây dựng chiến lợc cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại
hoá đất nớc , tại nghị quyết hội nghị Trung ơng 3 (khoá 8) đảng ta đã
khẳng định cần phải quán triệt 5 quan điểm cơ bản sau đây :
- Xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải trên cơ sơ quán triêt
quan điêm giai cấp công nhân của đảng , đồng thời phát huy truyền
thống
yêu nớc , đoàn kết dân tộc .
- Xây dựng đội ngũ cán bộ phải ngắn với , đổi mới cơ chế chính sách,
phơng thức và lề lối làm việc có quan hệ chặt chẽ , tác động lẫn nhau .
có nhiệm vụ chính trị mới lập tổ chức , có tổ chức mới bố trí cán bộ ,
không vì cán bộ mà lập ra tổ chức . Mỗi cán bộ trong tổ chức phải có
chức năng , nhiệm vụ quyền hạn , trách nhiệm rõ ràng .
- Phải thông qua thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân ,
nâng cao trình độ dân trí để tuyển lựa giáo dục , rèn luyện bồi dỡng cán
bộ
- Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán
bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ , đồng thời phát huy trách nhiệm
của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị .
- Thờng xuyên kểm tra thc hiện công tác cán bộ của nghành , các
cấp . Mọi vấn đề của công tác cán bộ phải do tập thể có thẩm quyền
quyết định theo đa số .
Những biện pháp quan trọng đối với sự lãnh đạo của đảng trên mọi
lĩnh vực thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên do đảng rèn luyện.nghị
quyết hội nghị ban chấp hành trung ơng lần thứ 3 khoá viii của Đảng đã
khẳng định : Đảng phải trực tiếp chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cho
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
23
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực. đảng thực hiện đờng lối chính
sách cán bộ thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà
nớc ,các đoàn thể,thực hiện đúng qui trình thủ tục pháp lệng của nhà n-
ớc, điều lệ của các đoàn thể và các tổ chức xã hội, đảng phân công
,phân cấp quản lý cán bộ cho các cấp uỷ và các tổ chức đảng .trong đó
đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, đảm bảo nguyên
tắc tập thể , dân chủ đi đôi với trách nhiệm cá nhân trong công tác cán
bộ , đồng thời đảng thờng xuyên kiểm tra công tác cán bộ của các cấp
,các ngành coi đây là nội dung lãnh đạo quan trọng nhất .
Những thành tựu của cách mạng ,của công cuộc đổi mới đất nớc
trong đó công tác xây dựng đảng cũng nh những yếu kém , sai lầm trong
quá trình tổ chức thực hiện điều gắn liền với phẩm chất và năng lực của đội
ngũ cán bộ và công tác cán bộ. tại đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, đảng
ta đánh giá: Trong công tác xây dựng đảng, bên cạnh những yêu điểm
còn nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về
công tác giáo dục , rèn luyện đội ngũ cán bộ , đảng viên , cha ngăn chặn
đẩy lùi đơc sự suy thoát về t tởng chính trị, đạo đức , lối sống. Một số tổ
chức đảng cha đợc chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỉ luật lỏng lẻo, nội
bộ không đoàn kết, chất lợng sinh hoạt giảm sút. Công tác tởng, công
tác kỉ luật còn yếu kém, bất cập công tác tổ chức, công tác cán bộ còn
một số biểu hiện trì trệ
Đánh giá về tầm quan trọng của công tác cán bộ, đảng ta xác định
trong những năm tới một trong 4 vấn đề cần tập trung trong nhiệm kì đại
hội IX là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ ,trớc hết là cán bộ lãnh đạo quản
lí ở các cấp vững vàng về chính trị , gơng mẫu về đạo đức , trong sạch về
lối sống, có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn , gắn bó với
nhân dân , có cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dỡng
cán bộ, trọng dụng những ngời có đức, có tài. sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nớc nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
tổ quốc với mục tiêu dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng dân
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
24
lựa chọn bồi dỡng đào tạo, bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành
giáo dục
chủ và văn minh chỉ có thể giành đợc thắng lợi nếu chúng ta xây dựng
đợc một đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài, đáp ứng đợc yêu cầu nhiệm vụ chí
trị của thời kỳ mới. đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của đảng ta
nhằm xây dựng đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới.
Từ nhận thức về quan điểm của đảng những năm qua, chi bộ trờng
THCS Thị Trấn Vân Đình đã thực sự coi trọng công tác cán bộ, thông qua
những nội dung, việc làm cụ thể, đội ngũ cán bộ nhà trờng trởng thành
nhanh chóng, những kết quả mà nhà trờng đã đạt đợc về giáo dục cho thấy
đội ngũ cán bộ chủ chốt nhà trờng đã từng bớc đợc nâng cao về năng lực
lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ giáo dục của địa phơng.
Qua rèn luyện thử thách đa số cán bộ chủ chốt của nhà trờng đã nêu
cao đợc bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức của ngời đảng viên cộng sản ,
khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục của địa
phơng . Tuy vậy đội ngũ cán bộ ở cơ quan còn bộc lộc những yếu kém ,
nh một số thiếu gơng mẫu, còn thiếu những cán bộ có năng lực và phẩm
chất đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới .Mặt khác một số cán bộ chủ chốt
cha đợc đào tạo cơ bản về quản lý giáo dục nên đã ảnh hởng không nhỏ
đến công tác quản lý ở nhà trờng.
III Công tác cán bộ với ngành giáo dục hiện nay
Cơ sở thực tiễn :
1 - Đội ngũ cán bộ có bớc trởng thành vợt bậc bởi vì : Trớc đây giáo
viên đợc đào tạo tiẻu học : Lớp 4+6 tháng ; hết lớp 7 không qua s phạm
giáo viên đào tạo cấp 2 : 7+1 ; 7+3 ; 10+3 chất lợng dạy học cha cao.
Đến nay đội ngũ giáo viên trong toàn quốc nói chung , trong huyện ứng
Hoà nói riêng đã đạt trình độ chuẩn hoá, vợt chuẩn.
Hiện nay ứng Hoà giáo viên THCS đạt chuẩn : 98% ; Trong đó trên
chuẩn : 23%
Ngời thực hiện :Nguyễn thế dân trờng thcs thị trấn vân đình ứng hoà -
hà tây
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×