Tải bản đầy đủ

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ DETEC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phần I
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ DETEC
1.1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty
Tªn gäi cña doanh nghiÖp: C«ng ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển
thiết bị công nghệ DETEC
Tên giao dịch : detec development technology equipment and construction
investment joint stock company
Tên viết tắt : detec in., jsc
Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty Cæ phÇn.
Địa chỉ trụ sở : Số 173A Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây
Hồ, thành phố Hà Nội

Mã số thuế : 0101856742
Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Anh Tuấn
Ngành nghề kinh doanh : Thiết bị - Dụng cụ điện
* Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp:
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thiết bị công nghệ DETEC được thành
lập vào ngày 16/08/2002 theo Quyết định số 1890/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm
2002 của UBND Thành phố Hà Nội.Số ĐKKD : 0103010570 . Công ty được thành

lập trên cơ sở tự nguyện cùng góp vốn của các thành viên trong hội đồng quản trị
mà người đại diện là ông : Nguyễn Anh Tuấn.
* Lĩnh vực kinh doanh của công ty:
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất và kinh doanh diện
năng . Các họat động chủ yếu như :
- Đầu tư xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các công trình dân dụng, công nghiệp,
giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, các công trình điện cao-Sản xuất, gia
công các sản phẩm cơ khí, cấu kiện kim loại, tủ bảng điện cao, trung, hạ áp.
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
-Nghiờn cu thit k, ch to, lp t, ci tin, t chc sn xut th, hon
thin cỏc sn phm th nghim, hiu chnh mỏy múc, thit b, dõy chuyn thit b
cụng ngh nhit-in (khụng bao gm dch v thit k cỏc phng tin vn ti).
-T vn, ch to, trang b, lp t, sa cha, bo trỡ v khai thỏc s dng cỏc
trang thit b, mỏy múc trong cỏc dõy chuyn c, nhit, in, in lnh, in t, tin
hc, phn mm mỏy tớnh, h thng thit b ỏp lc, thit b nõng v thang mỏy, h
thng tn tr v cung cp nhiờn liu, du, khớ t, h thng cp thoỏt nc, phũng
chỏy cha chỏy, chiu sỏng v thụng giú (khụng bao gm dch v thit k cụng
trỡnh).
-T vn, thit k, sn xut, trang b, lp t, sa cha, thớ nghim hiu chnh,
bo trỡ cỏc thit b trong h thng o lng iu khin v t ng hoỏ, h thng
in (khụng bao gm dch v thit k cụng trỡnh).
-T vn lp bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng.
-T vn, o to, chuyn giao cụng ngh, bi dng, hun luyn v chuyờn
mụn v k thut an ton
-T chc, thc hin thớ nghim hiu chnh cỏc trang thit b, phng tin,
dng c in cao, trung v h ỏp
-Thi cụng, x lý chng thm, chng mi, chng st l, x lý nc cho cỏc
cụng trỡnh xõy dng dõn dng, cụng nghip, giao thụng, thu li, thu in
-Buụn bỏn mỏy múc, thit b, vt liu xõy dng, phng tin vn ti, dõy
chuyn, thit b cụng nghip, vt t khoa hc k thut, sn phm v ph tựng c
khớ, sn phm, linh kin, thit b in, in t, phn mm mỏy tớnh v thit b
phũng chỏy cha chỏy
- i lý mua, i lý bỏn, ký gi hng hoỏ
- Xut nhp khu cỏc mt hng Cụng ty kinh doanh
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Cú mt b mỏy qun lý tt s m bo cho Cụng ty giỏm sỏt cht ch
tỡnh hỡnh sn xut ca mỡnh, gim bt c chi phớ khụng cn thit. Nm bt
c tỡnh hỡnh ú Cụng ty ó t chc b mỏy qun lý ca mỡnh nh sau:
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
S C cu t chc b mỏy qun lý b mỏy ti Cụng ty
Ghi chú:
Quan h ch huy trc tip
Quan h phi hp
Quan h sn xut
Xut phỏt t c im l mt Cụng ty va v nh, hat ng kinh doanh ch
yu l cung cp v phỏt trin cỏc cụng c thit b v dng c in
Cụng ty cú mụ hỡnh t chc vi nhng nột chớnh sau:
Ban Giỏm c Cụng ty cú chc nng: Xỏc nh mc tiờu ca Cụng ty trong
tng thi k, cỏc phng hng, bin phỏp ln, to dng b mỏy qun lý ca Cụng
ty, phờ duyt c cu t chc, chng trỡnh hot ng v cỏc vn nhõn s nh
tuyn dng, la chn nhõn viờn cú trỡnh i hc, trỡnh chuyờn mụn cao, cỏc
k s cú kinh nghim lõu nm trong nghnh c khớ, in t , xõy dng...
3
Phó Giám đốc
SX
Phòng
Tổ
chức
hành
chính
Phó Giám đốc
KT

Giám đốc
Phòng
Kinh
doanh
Phòng
Kế
hoạch
Phòng
Kế
toán
Phòng
Kỹ
thuật
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Giao trách nhiệm uû quyền, thăng cấp… phối hợp hoạt động với các phòng
chức năng, xác định nguồn lực và đầu tư chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty, chịu trách nhiệm hoàn toàn về mỗi quyết định ảnh hưởng tới
Công ty.
Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc:
- Giám đốc: Là thủ trưởng cao nhất có toàn quyền quyết định mọi hoạt động
sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý và điều
hành sản xuất kinh doanh.
- Phó Giám đốc: Là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc và phải chịu
trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt do mình phụ trách, trong đó:
+ Phó Giám đốc kỹ thuật: Có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo các công trình,
các dự toán, quyết toán, tổ chức và chỉ huy hoạt động sản xuất hàng ngày, chịu
trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công trình.
+ Phó Giám đốc sản xuất: Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ cơ
sở vật chất, trách nhiệm về an toàn trong lao động thi công, trong phòng chống
cháy nổ, trong an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
Phân công lao động hợp lý, đưa ra những sáng kiến và giải pháp nhằm
không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Giám sát hoạt động kỹ thuật của Công ty từ đó đưa ra những kỹ thuật cũng
như khen thưởng hợp lý cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Công ty gồm 5 phòng chức năng được sắp xếp như sau:
* Phòng Kinh doanh:
Phân tích họat động sản xuất kinh doanh trước, trong và sau khi sản xuất,
xuất nhập hàng. Thiết lập mối quan hệ với các cấp, lập toàn bộ hồ sơ dự toán công
trình, định giá và lập phiếu thanh toán, làm tham mưu bảo đảm tính pháp lý của
mọi hoạt động kinh tế.
* Phòng Tổ chức hành chính: Là phòng giúp cho Giám đốc Công ty trong
công tác xây dựng và thực hiện các phương án sắp xếp, cải tiến tổ chức sản xuất
quản lý đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và điều phối sử dụng quản lý công nhân
viên. Thực hiện chính sách đối với cán bộ công nhân viên, thực hiện công tác văn
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
thư lưu trữ, làm các thủ tục giấy tờ, đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Công
ty.
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
* Phòng Kế toán:
Có chức năng chính là tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác kế
toán, tài chính của Công ty, nhằm sử dụng vốn đúng mục đích, đúng chế độ chính
sách, hợp lý và phục vụ cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhiệm vụ chủ yếu là
quản lý, theo dõi, phản ánh số liệu và tình hình luân chuyển vốn, thường xuyên
kiểm tra và báo cáo cho Giám đốc về tình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh,
giải quyết các thủ tục hành chính, quan hệ với các cơ quan ngân hàng, tài chính,
thanh toán công nợ cho khách hàng, quản lý giá thành các loại vật tư, tổ chức thực
hiện công tác kiểm tra tài chính định kỳ và kiểm kê tài sản theo định kỳ.
- Đảm bảo việc quản lý thu chi tiền mặt, theo dõi chấm công, mức định
khoản từ đó tính tiền lương cho cán bộ công nhân viên chính xác kịp thời.
- Phối hợp, cung cấp số liệu cho các phòng khác để cùng thực hiện mục tiêu
của Công ty.
* Phòng Kế hoạch:
- Đảm bảo đúng tiến độ và thời gian của mọi công việc kinh doanh
- Lập kế hoạch về mức độ tiêu thụ nguyên vật liệu, vật tư công trình và các
mảng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hợp tác chặt chẽ với phòng thị trường và các phòng khác để thực hiện tốt
công việc được giao.
* Phòng Kỹ thuật:
- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình của Công ty.
- Nghiên cứu, tìm tòi cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động cũng
như chất lượng của sản phẩm làm ra.
1.3. Quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ s¶n phÈm chñ yÕu
Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty là một quy trình phức
tạp kiểu chế biến song song. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bao gồm
những giai đoạn chế biến khác nhau, giữa các giai đoạn có thể gián đoạn về mặt kỹ
thuật, nhiều bộ phận có quy trình công nghệ riêng được chế tạo đồng thời và lắp ráp
hoàn chỉnh.
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm núi chung l ging nhau nhng do
tớnh cht c im ca sn phm khỏc nhau nờn cu trỳc khỏc nhau.
S Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm ca Cụng ty
1.4. Các nguồn lực của Công ty
Tổng diện tích mặt bằng: 265m
2
. Trong đó:
- Diện tích nhà văn phòng làm việc: 145m
2
.
- Diện tích khu vực để xe: 50m
2
.
- Diện tích sân trớc Công ty và khuôn viên: 70m
2
.
Công ty thi công các công trình xây dựng nên mặt bằng sản xuất không cố
định nh các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tại chỗ.
Tổng vốn chủ sở hữu: 10.000.000.000 đồng.
Số lao động trong danh sách: 35 ngời. Trong đó:
- Trình độ Đại học: 30 ngời.
- Trình độ Cao đẳng: 3 ngời.
- Trình độ Trung cấp: 2 ngời.
Ngoài ra, Công ty còn có trên 40 lao động hợp đồng, đợc Công ty đào tạo
lành nghề và luôn đảm bảo ngày công, đạt năng suất, chất lợng góp phần thực hiện
đúng tiến độ các công trình.
1.5. Nguồn cung ứng vật t và thị trờng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu
của Công ty
Nguồn cung ứng vật t: Bên ngoài (mua từ các Công ty , nhà máy sản xuất
thit b in, nhp khu t nc ngoi).
Thị trờng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu:
7
NVL ban
đầu
Xây dựng
theo kế
hoạch
Hoàn
thiện công
trình thì
nghiệm
thu
(1) (2)
Bàn giao
công trình
cho khách
hàng
(3)
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
-Thủ đô Hà Nội
- Ngoài ra, Công ty còn thi công xây dựng rất nhiều công trình ở các tỉnh,
thành phố khác nh: Bắc Ninh, Lng Sn...
1.6. Một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty c phn u t xõy dng v phỏt
trin thit b cụng ngh DETEC trong năm 2006 và 2007 nh sau:
Ch tiờu 2006 2007
Doanh thu thun (t ng) 10,25 15,78
Li nhun (triu ng) 452,1 476,3
Tng s CBCNV (ngi) 65 71
Thu nhp/ngi/thỏng (ng) 2.000.000 2.400.000
8
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Phn II
C IM T CHC CễNG TC K TON TI CễNG TY C PHN
U T XY DNG V PHT TRIN THIT B CễNG NGH DETEC
2.1. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
- Niờn k toỏn ỏp dng ti Cụng ty: bt u t ngy 01/01 n ngy 31/12
, k k toỏn thc hin l hng thỏng.
- n v tin t s dng: l VN.
- Phng phỏp hch toỏn hng tn kho: Phng phỏp kờ khai thờng xuyờn.
- Phng phỏp hch toỏn giỏ vn thc t ca nguyờn vt liu xut kho:
Phng phỏp nhp trc xut trc.
- Phng phỏp tớnh thu GTGT: Phng phỏp khu tr thu.
- Phng phỏp tớnh khu hao TSC: Phng phỏp ng thng c ỏp
dng theo quyt nh Q 206/2003/Q-BTC ca B Ti chớnh.
- Hỡnh thc sổ k toỏn ỏp dng tại đơn vị: là hỡnh thc Nht ký chung.
- H thng bỏo cỏo c t chc theo mu ca Nh nc bao gm:
+ Bng cõn i k toỏn - Mẫu số B01 - DN
+ Bỏo cỏo kt qu kinh doanh - Mẫu số B02 - DN
+ Cỏc bỏo cỏo khỏc theo yờu cu qun tr.
- Cỏc cn c phỏp lý: l cỏc vn bn quyt nh ca B Ti chớnh ban hnh.
* c im phn mm k toỏn Fast Accounting ỏp dng ti Cụng ty:
Xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t ca Cụng ty t chc k toỏn theo mụ hỡnh tp
trung, khi lng cụng vic nhiu, trỡnh ca cỏc nhõn viờn tng i ng u
nờn Cụng ty ỏp dng k toỏn trờn mỏy nhm gim bt khi lng cụng vic k
toỏn. Cựng vi cỏc n v thnh viờn khỏc trong Cụng ty c phn xõy dng v phỏt
trin thit b cụng ngh DETEC , Cụng ty c trang b y h thng mỏy tớnh
v ci t phn mm k toỏn Fast Accounting.
Trong quỏ trỡnh s dng, phn mm k toỏn Fast Accounting ó phỏt huy
c tỏc dng rừ rt th hin qua mt s tớnh nng u vit sau:
9
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Chương trình có thể cung cấp cho bạn các loại báo biểu phù hợp với mô
hình quản lý của Công ty ngay cả khi Công ty áp dụng hình thức kế toán nào: Nhật
Ký Chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ,… Sau khi nhập chứng từ chương
trình sẽ tự đưa số liệu vào các mẫu hoá biểu liên quan. Dưới đây là màn hình đầu
tiên để ta có thể xem các loại sổ sách của các hình thức kế toán.
- Cho phép ghi một Nợ - một Có, nhiều Nợ - nhiều Có. Do vậy, ta không
phải chia một chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nhiều
tài khoản ra nhiều lÇn nhập, cũng như việc lưu trữ chứng từ thống nhất với sổ kế
toán.
- Chương trình luôn kiểm tra số liệu tài khoản khi nhập chứng từ, nếu số liệu
không có trong hệ thống tài khoản đang áp dụng thì chương trình sẽ thông báo cho
người sử dụng biết và không cho nhập.
- Chương trình chạy trong môi trường Windows NT/XP vì vậy đã tận dụng
được những tính năng ưu việt nhất về giao diện thao tác in ấn, các báo cáo trong
chương trình đề có thể tự động đưa sang chương trình xử lý văn bản Excel, thuận
tiện cho người sử dụng.
10
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Đối với phần kế toán Nguyên vật liệu, Chương trình cho phép người sử
dụng mã hoá hệ thống tài khoản phân loại vật tư, hàng hoá từ Menu hệ thống phân
loại vật tư, hàng hoá thành các cấp sẽ được khai báo trong danh mục vật tư, hàng
hoá và được thể hiện dưới dạng cây. Mỗi biểu tượng của chương trình là một cửa
sổ trong đó cho phép chúng ta khai báo hoặc nhập dữ liệu vào chương trình.
11

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×