Tải bản đầy đủ

Giáo án sinh học 8 bài 1 bài mở đầu

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
Page 1
GIÁO ÁN SINH HỌC 8
BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU
A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải:
 Kiến thức:
- Nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.
- Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.
- Nêu được các phương pháp học tập đặc thù của môn học.
 Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, nghiên cứu thông tin.
 Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập, lòng say mê nghiên cứu khoa học, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
B. Phương pháp:
- Nghiên cứu, tìm tòi.
- Hoạt động nhóm.
C. Chuẩn bị:
* GV:
- Bảng phụ.
- Tranh vẽ H.1-1, H.1-2, H.1-3.
* HS:

- Làm bài tập (T5)
D. Tiến trình lên lớp
I. Ổn định : Vắng (1')
II. Kiểm tra bài cũ: Không
III. Bài mới (38')
1. Đặt vấn đề: (1')
VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
Page 2
GV: Trong chương trình sinh học 7, các em đã được học các ngành động vật nào?
HS:
GV: Vậy lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất?
2.Triển khai bài (37')
a. Hoạt động 1.(17') Vị trí của con người trong tự nhiên:
GV: Yêu cầu học sinh nắm chắc thông tin
SGK và làm bài tập.
HS: thảo luận nhóm.
? Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới
đây chỉ có ở người không có ở ĐV.
GV: Gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm
khác nhận xét, bổ sung→ kết luận.
? Vị trí của con người trong tự nhiên, đặc
điểm cơ bản phân biệt giữa người và thú.
− Người là ĐV thuộc lớp thú, biết chế tạo và sử
dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất
định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết.
b. Hoạt động 2: (10')Nhiệm vụ của môn cơ thể ngưòi và vệ sinh:
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin.
HS: Làm việc độc lập.
? Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ
sinh.
? Quan sát h1.1;h1.3 Hãy cho biết về cơ thể
người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với
những ngành nghề nào trong xã hội.
GV: Gọi đại diện học sinh trình bày, học
sinh khác nhận xét, bổ sung.
-Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ
thể từ cấp độ tb → cq.
→ Hệ cơ quan→ cơ thể trong mối quan hệ với
môi trường và những cơ chế điều hoà các quá
trình sống →biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ


sức khoẻ, có ý thức bảo vệ môi trường.
VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
Page 3
GV: Đánh giá→hoàn thiện kiến thức. - Kiến thức cơ thể người có liên quan đến: Y học,
tâm lí học, giáo dục học,
c. Hoạt động 3(10') Phương pháp học tập môn học cơ thể người và vệ sinh.
GV: Yêu cầu học sinh nắm chắc thông tin.
HS: Làm việc độc lập.
? Nêu các phương pháp học tập môn học cơ
thể người.
GV: Gọi đại diện học sinh trình bày, học
sinh khác nhận xét, bổ sung.
Đánh giá→hoàn thiện kiến thức.
- Quan sát.
- Thí nghiệm.
- Vận dụng những hiểu biết KH gt các hiện tượng
thực tế→ có các biện pháp vệ sinh và rèn luyện
thân thể.
IV: Củng cố (3')
? Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp thú.
? Nêu nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh.
V: Dặn dò, ra bài tập về nhà: (3')
 Bài cũ: + Học bài cũ.
+ Trả lời câu hỏi 2, GV hướng dẫn.
 Bài mới: Tìm hiểu cấu tạo cơ thể người.
? Cơ thể người gồm mấy phần.
? Hãy kể tên các cơ quan trong từng hệ cơ quan.
? Hãy cho biết vai trò của hệ thần kinh và hệ nội tiết đối với các hệ cơ quan.
E: Bổ sung.
VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí.
Page 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×