Tải bản đầy đủ

tình huống đấu thầu xây lắp của dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường PTTH nội trú của huyện C


Lời cảm ơn !
Sau thời gian 3 tháng học tập, nghiên cứu tại Lớp bồi dưỡng về quản lý
Nhà nước chương trình chuyên viên chính Khoá II Tại Hà Nội; được sự tạo điều
kiện của Lãnh đạo Học viện hành chính, sự giảng dạy tận tình của các GS, TS và
các giảng viên của Học viện đã trang bị, bổ sung cho Tôi những kiến thức cơ
bản về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính để phục vụ tốt hơn nữa
cho công tác chuyên môn và trong cuộc sống; từ đáy lòng mình, Tôi vô cùng
biết ơn sâu sắc. Tôi xin gửi đến Lãnh đạo Học viện hành chính, các GS, PGS,
TS và các giảng viên của Học viện lời cảm ơn trân thành và sâu sắc nhất.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 6 năm 2009
Học viên
Tình huống quản lý nhà nước- chương trình chuyên viên chính khoá II
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội theo nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Để đạt được
những thành tựu về phát triển bền vững kinh tế xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình
công nghiệp hóa hiện điện hóa nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc cần có sự đóng góp rất quan trọng của các ngành kinh tế chủ lực, các thành

phần kinh tế trong cả nước; trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, cùng
với sự phát triển của của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế Quốc tế; việc
xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu, cụm công
nghiệp..... đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo cơ sở cho sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về quản lý kinh tế nói chung và
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) nói riêng luôn được Nhà nước quan
tâm bằng cách ban hành, chỉnh sửa các văn bản qui phạm pháp luật để phù hợp
với tình hình thực tế của từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng ( XDCB ), Quốc hội, Chính phủ và
các Bộ, Ngành đã ban hành nhiều văn bản qui phạm pháp luật về quản lý đầu tư
và xây dựng phù hợp với từng thời kỳ như :
- Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
- Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số: 52/1999/NĐ - CP, ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính
phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số:
12/2000/NĐ - CP; Nghị định số: 07/2003/NĐ - CP về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định
số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về của Chính phủ;
2
Tình huống quản lý nhà nước- chương trình chuyên viên chính khoá II
- Nghị định số: 88/1999/NĐ - CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ về việc
ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số: 14/2000/NĐ - CP ngày 05/5/2000 của
Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy chế đấu thầu; Nghị định
số: 66/2003/NĐ - CP, ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của quy chế đấu thầu;
- Nghị định số: 16/2005/NĐ - CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 112/2006/NĐ - CP ngày
29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 16/2005/NĐ -
CP;
- Nghị định số: 111/2006/ NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về việc
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
- Thông tư số: 04/2000/ TT- BKH, ngày 26/5/2000 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu; Thông tư số: 01/2004/TT-
BKH, ngày 02/02/2004 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị
định số: 66/2003/NĐ - CP, ngày 12/6/2003 của Chính phủ.
Qua quá trình quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình việc
thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành là điều rất
quan trọng và cần thiết; trong qui trình quản lý đầu tư, công tác quản lý và tổ
chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm, tài chính và
nhân lực đáp ứng tốt các yêu cầu của gói thầu là khâu quan trọng, quyết định


hiệu quả và sự thành công của dự án; quản lý và làm tốt công tác đấu thầu sẽ
lựa chọn được nhà thầu xứng đáng nhất có đủ năng lực để thi công hoàn thành
công trình với giá cả phù hợp, vừa đảm bảo công trình hoàn thành có chất lượng
tốt vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư của Nhà nước.
Trong những năm qua về công tác quản lý đấu thầu ở địa phương cơ bản là
làm tốt. Tuy nhiên qua quá trình quản lý thực hiện lựa chọn các nhà thầu thông
qua đấu thầu có nhiều tình huống phức tạp xảy ra đòi hỏi cấp có thẩm quyền,
chủ đầu tư phải xử lý nhiều tình huống nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các
quy định của pháp luật; thực tế cho thấy khi xử lý tình huống mỗi người có
hướng giải quyết riêng của mình, do năng lực, kinh nghiệm thực tế về quản ký
3
Tình huống quản lý nhà nước- chương trình chuyên viên chính khoá II
nhà nước của mỗi người còn hạn chế nên phương án giải quyết vấn đề cũng
khác nhau, mặc dù các văn bản qui phạm pháp luật cho quản lý và tổ chức đấu
thầu về cơ bản là tương đối đầy đủ, chặt chẽ và đúng thực chất, khắc phục được
những tồn tại hiện nay trong công tác đấu thầu, tăng cường tính cạnh tranh, công
khai và minh bạch, phù hợp với Luật và thông lệ Quốc tế về đấu thầu; việc ban
hành các văn bản Luật đôi khi chưa đồng bộ, sửa đổi bổ sung chưa kịp thời, các
văn bản khi ban hành chưa lường hết được những vấn đề nảy sinh khi thực hiện,
nên đôi khi còn gây lúng túng không chỉ cho các nhà thầu, các chủ đầu tư mà
thậm chí đối với các cán bộ – công chức quản lý nhà nước về công tác đấu thầu.
Sau đây là một tình huống đấu thầu xây lắp của dự án đầu tư xây dựng công
trình: Trường PTTH nội trú của huyện C.
I . NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
1.1. Hoàn cảnh ra đời của tình huống:
DO việc ban hành các văn bản qui phạm pháp luật đôi khi chưa đồng bộ,
sửa đổi bổ sung chưa kịp thời, đặc biệt là thời điểm áp dụng, nên gây lúng túng
không chỉ cho các nhà thầu, các chủ đầu tư mà thậm chí đối với các cán bộ –
công chức quản lý nhà nước về công tác đấu thầu.
1.2. Mô tả tình huống:
Trong năm 2005 huyện C có kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Trường PTTH
nội trú huyện; sau khi thực hiện qui trình đầu tư xây dựng công trình, có quyết
định phê duyệt dự án công trình, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cũng đã được
phê duyệt; căn cứ chỉ tiêu vốn được giao trong năm, chủ đầu tư (Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng) công trình, thấy đủ điều kiện để tiến hành đấu thầu và lựa
chọn nhà thầu xây lắp công trình nên lập kế hoạch đấu thầu trình ủy ban nhân
dân huyện thẩm định phê duyệt ( theo quy định hiện hành các dự án có tổng mức
đầu tư dưới 3 tỷ đồng do cấp huyện làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND huyện được
quyền phê duyệt dự án và phê duyệt kế hoạch đấu thầu cũng như phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà thầu), tham mưu cho chủ tịch UBND huyện là Phòng kế hoạch
tài chính huyện, thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt. Thẩm định kế
hoạch đấu thầu của dự án này là Ông Nguyễn Văn A, cán bộ Phòng Tài chính kế
4
Tình huống quản lý nhà nước- chương trình chuyên viên chính khoá II
hoạch(người được giao nhiệm vụ thụ lý, thẩm định dự án trên), trực tiếp thẩm
định, tham mưu cho Trưởng phòng ra văn bản báo cáo kết quả thẩm định trình
ủy ban nhân dân huyện C phê duyệt; trong đó văn bản có ghi điều khoản hợp
đồng ký kết sau khi trúng thầu của nhà thầu với chủ đầu tư là: Hợp đồng theo
đơn giá.
Do thời điểm đó Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, đã
có hiệu lực thi hành thay thế tất cả các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn
công tác đấu thầu trước đây; vì luật mới có hiệu lực thi hành, chưa có nghị định
hướng dẫn.
Ủy ban nhân dân huyện C, Sau khi nhận được Báo cáo kết quả thẩm định
của Phòng kế hoạch tài chính và căn cứ kế hoạch đấu thầu chủ đầu tư
trình( trong hồ sơ kế hoạch đấu thầu có ghi hợp đồng ký kết sau khi trúng thầu
của nhà thầu với Chủ đầu tư là: hợp đồng có điều chỉnh giá, theo Nghị định cũ)
Do sơ xuất ông Trần Văn B – Chuyên viên theo dõi XDCB thuộc Văn phòng
HĐND và UBND huyện đã tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C ra
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hình thức áp dụng đấu thầu rộng rãi,
rong đó có ghi hợp đồng ký kết của nhà thầu trúng thầu với chủ đầu tư là: hợp
đồng có điều chỉnh giá theo Nghị định số 88/1999/NĐ - CP, ngày 01 tháng 9
năm 1999 của Chính phủ, không áp dụng Luật Đấu thầu mới.
Khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình, chủ đầu tư
(Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện) đã tiến hành lập hồ sơ mời thầu
trình thẩm định và trình chủ tịch Ủy ban nhân huyện phê duyệt, tiến hành thẩm
định trình phê duyệt hồ sơ mời thầu vẫn do ông Nguyễn Văn A và ông Trần Văn
B xem xét nhưng vẫn không phát hiện ra điều khoản hợp đồng ký kết sau khi
nhà thầu trúng thầu với Chủ đầu tư là sai, không theo Luật Đấu thầu năm 2005
mới có hiệu lực thi hành. Sau khi đăng thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời
thầu có 6 nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơdự đấu thầu, buổi mở
thầu đã tiến hành thành công theo đúng quy định của pháp luật; kết quả chấm
thầu nhà thầu trúng thầu là: Công ty TNHH Thương mại Hà Nam. Tuy nhiên rắc
rối xảy ra khi hai nhà thầu tham dự đấu thầu: Công ty xây dựng Bằng Giang,
5
Tình huống quản lý nhà nước- chương trình chuyên viên chính khoá II
Công ty cổ phần xây dựng Thành Đạt ( không trúng thầu) lại gửi đơn kiến nghị
lên Ủy ban nhân dân huyện C, đòi hủy bỏ kết quả chấm thầu và tiến hành đấu
thầu lại với lý do: Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt không đúng theo qui định
của Luật Đấu thầu năm 2005.
Sau khi nhận được đơn kiến nghị của hai nhà thầu trên, Ủy ban nhân dân
huyện C đã có văn bản yêu cầu Phòng kế hoạch tài chính tiến hành kiểm tra xác
minh lại và đề xuất hướng giải quyết; kết quả xác minh của Phòng kế hoạch Tài
chính như sau:
Theo Nghị định số: 88/1999/NĐ - CP, ngày 01 tháng 9 năm 1999 của
Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu thì hình thức thực hiện hợp đồng
ký kết giữa Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu đối với gói thầu công trình
Trường PTTH nội trú huyện là: Hợp đồng có điều chỉnh giá.
Cả hai ông A và B, do Luật Đấu thầu đã có hiệu lực thi hành mà chưa
nghiên cứu kỹ, chủ quan. nên tham mưu sai, không thống nhất văn bản áp dụng,
dẫn đến có đơn kiến nghị của các nhà thầu khi cuộc đấu thầu kết thúc.
II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
2.1. Mục tiêu phân tích tình huống:
- Nhằm giải quyết kiến nghị của hai nhà thầu liên quan về việc phê duyệt
kế hoạch đấu thầu trong đó có điều khoản không thực hiện đúng theo Luật Đấu
thầu hiện hành.
- Tìm nguyên nhân dẫn đến việc thạm mưu sai của cán bộ, công chức trực
tiếp thụ lý hồ sơ công trình và có những biện pháp cảnh báo, kỷ luật hoặc truy tố
nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Xem xét, kiểm tra tính chặt chẽ của các văn bản pháp luật về công tác
đấu thầu liên quan đến tình huống.
- Đưa ra được phương pháp, cách thức giải quyết hợp lý để tiếp tục tiến
hành các thủ tục còn lại để công trình được tiến hành thi công theo đúng kế
hoạch.
2.2.Cơ sở lý luận, pháp :
6
Tình huống quản lý nhà nước- chương trình chuyên viên chính khoá II
- Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị định số: 52/1999/NĐ - CP, ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính
phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số:
12/2000/NĐ - CP; Nghị định số: 07/2003/NĐ - CP về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định
số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về của Chính phủ;
- Nghị định số: 88/1999/NĐ - CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ về việc
ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số: 14/2000/NĐ - CP ngày 05/5/2000 của
Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy chế đấu thầu; Nghị định
số: 66/2003/NĐ - CP, ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của quy chế đấu thầu;
- Nghị định số: 111/2006/ NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về việc
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
2.3. Phân tích diễn biến tình huống:
- Theo Nghị định số 88/1999/NĐ - CP, ngày 01 tháng 9 năm 1999 của
Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu tại Điều 6, khoản 2 quy định về
hợp đồng đối với gói thầu xây lắp công trình có hai loại hợp đồng ký kết giữa
Chủ đầu tư và nhà thầu khi trúng thầu là:
+ Hợp đồng trọn gói: Là hợp đồng theo giá khoán gọi, được áp dụng cho
những gói thầu được xác định rõ về số lượng, yêu cầu về chất lượng và thời
gian, trường hợp phát sinh ngoài gói thầu nhưng không do nhà thầu gây ra thì sẽ
được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
+ Hợp đồng có điều chỉnh giá: Là hợp đồng áp dụng cho những gói thầu
mà tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số
lượng và khối lượng hoặc có biến động lớn về giá cả do chính sách của Nhà
nước thay đổi và hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng.
- Theo Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 20/11/2005 quy đinh về
hợp đồng đối với gói thầu xây lắp công trình có hai loại hợp đồng ký kết giữa
chủ đầu tư và nhà thầu khi trúng thầu là:
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×