Tải bản đầy đủ

BIỆN PHÁP VÀ QUY TRÌNH GIẢNG DẠY PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN LỚP 2



 !"#$%%&'()**
+,-.$/-$/0123456(
7826
9:;8
<=23456(
>#?%@AB'-#C%#-DE%FAGH%GI!#J-4B-#H!K%LMNO(P
 !"
#$%&'&()"*+,-./
0123,456789
:;/0123,*+7;<&%"6
=>
3901$?>?@2(A$76
BC?3$@"2DE&1F3G
D<6#H
3901)?>%8?@2(&676"
I;J%K7)K.6BLM"JN"
$"H
39012>2%OI.@%?MP
QRL

>AK%O#$OGI!#J--#D!QHP
S+J%K6?B+T9H. "*U*+?C?@

+J%K@V.PM%P"*U*+?C?"?
$@
W+J%K@V.I I.M.PRL"F0<6*+
&-&M@"*U*+GD<6#
X*U*+@&6"%8?@2#A)?"=7
?$>
3Y,*+%8?@2&6I;+T9
32%O*+%8?@"?()&I6)
,P
3*U*+,P7&6%Z
39.P<6*+&(RL!QT[
Q
>;H!"RS%#AT%GI!U-$-#/I"@F%GI!#J-V
*> 96\
(> U?
(>*T
(>(*I%]
T[*U*+8C&-B$?H2+T9
*+GD<6F@2&RLD<6?
T[*U*+%8?@2)@&6"M,7?"
RLF0"B2;+T9H
(>W*?$)>
BYIP*+&-$%"P06@"&-7";
8 H

Theo chương trình Tiểu học mới
( TL Bồi dưỡng Giáo viên)


 !*)"#$%(%&'()**
+,-%#.$/-$/
0123X0YZ956(
78
>2[-"A\HP
+6R48&^!$"*+E>
3_&-?$<656&$&567`a
)&b$)`(&1)`aZ
3_&-4&<67&6#"ID&$
)-R!$`(& "ID`(6
 " ID&ID
3_@)&7&,)I. '>?"%I
I"4`,PAF&4ID)<6@)&7
&
3_567;D6"6`,I.&-#
%?&M<6cMD"cM1&7&#6
>#]/%O#$OGI!^#J-'_%`%#A\%a Yb#FAMNO(
d7eeU*48&^!$>I7#"
I7567"I7F"I7a"
I78"I7%?3&f-7
eeU*"I7567I.I7MI<6$
4
>$-#cH!%#de#AMfOeQ#/I-#. A#J-"#g/#]N%O#$"#H!"C-#
-`--DEhP
1. Xác định mục tiêu của bài học:
^f7C)g*+'I.(A"01"7
$;6h"&K"T[FJ%K7$C
6,I.7"6"77I.(A*+
I.
UI@$)$C,6F&7?K>
3[-A>"4F""M"R7i"N6
3[-01>567""7")"@"'R"
@?"77
3[-7$>,PA"87"gj"F&
2. Chuẩn bị ĐDDH:
3k?.K<6"T[;0R2FJ%K
(=%l&(I"%KK4

3T[;R2?(%6K&-i&kUU*<6ID
BMF@!mI.CIHR7i(kUU*;
!,n6F8"MF%D6&
gT[;R7iO)(kUU*,"*+EF
oi#"T[EFoi#?&
oig
3. Xác định 1 số PPDH:
3T[;6Q70I@#F%?I
70*+F#I.Ap
3^f7CI7<6aI7%?<6;
4. Thiết kế các hoạt động dạy học>
3T[67?$<d7?$I.'
R2A8&4.
3[h?$"T[;%8D6"R7iK&7
?8K&7?.K!-
6?$,
 (Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên )


 !W"#$%**%&'()**
+,-I%#.$/-$/0123=
i

i

7j
k
j
i

i
j
l
;
l

j
m
j
i
23=
i

i
57
k
(>
,>#]n%O#E
k
OGE
i
!o
i
O@/
i
-P
3T[
q

r
@s4
r
6
q
@
t
R6
q
"%s6
t
"
q
I
q
%@s
r
&6
u
I
t
%
r
6
q

r
6
q
"v
u
I
q
4
t
I
q
%6
r

r
1
u
6
q
v
q
v
q
I
r


t
6*+6
r
4
r
2
u

r
v
s
1
r
B
r
6
u

q
"
r
@
u
H"

r
6
q
@"
r
4
u
6B2
q
"6
u
"4
t
"
q
H
r
2&6"
r

@
t
"
r
@
u

t
v
u
4
r
%6
u
"666
q

u

r

r

3I
r

r
5v
u
6
t
%6
r
4
r
6
q
6
r
1
u
6
r
I
r

r
v
q
"
@
u
6
u
%6
r
"*U*+v
u

t
v
s
6
t
6I
u
I
s
6
u
&6
u
4
r
%6
u


r
2I
q
4
r
@
u

t
6
q
B%I
r
62
r
4
q
@
t
"6
u
@
r

+T9H6
t
I
s
4
r
%@
u

q

q
6
q
%
r
I
r
56%6
r


r

q
v
u
6
t
%6
r
@
r
%
r
6
r
6+T9&6
u
I
t
%
r
4
u
%
u
%6
r

r
4
r
6
q

q
I
r
6
q
&
u
v
u
I
q

,>;H!"Rp
l
%#AE
m
%GE
i
!'_%o
i
O@/
i
-P
+;H!"Rp
l
%#*>Da
̣
y ho
̣
c ba
́
m sa
́
t cấu tru
́
c cu
̉
a SGK bao gồm ca
́
c bươ
́
c:
*>3
m
%@A
i
%#>
(>E
i
!.E
l
A'n
k
A>
3Y
u
&6
u
6
u

3_6
u

r

q/E
i
"@_
i
%*PY
r

r

3w2T[
r
@s6
u
6
u

3Y
r

r

q

r
6
t
v
s
6I
u

6"k
r
I
u
@4
q

q
"
q

q
6
q
I
u
%s6
q
@6
"k
r
I
u
6
r
I
q

q
>
3*+
r
4
q

q
I
u
6
r
I
q

q
"
q

q
*U
r
6
q
@%6
u

3*+
r
6
q
I
u

q
6
t
4
q
6
u

r

"k
r
I
u
6
r

q

 %"
r
I
s
66
q

q
B6
q
@"4
u
6"I
u
6
r
"6
t
6
u
H

q
6
t
x
u
I
r

q/E
i
"@_
i
%(>v
u

t
6
u
B6
t

u
@
t
"v
u

t
4
r
%%I
r
6&6
u

@
t
+T9H
q
6
t
SyWzSyX
u
I
r

q/E
i
"@_
i
%W>Y
r

r
6
r


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×