Tải bản đầy đủ

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sử trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh

TRƯNG THPT NGUYN VĂN TRI
T: S – ĐA - GDCD
Đ THI TH LẦN 1, KỲ THI THPT QUỐC GIA
NĂM H&C 2014 - 2015


(Không kể thời gian giao đề)
I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC TH SINH (14 i m)Ầ Ấ Ả Í để
Câu 1 (4,0 i m)để
T n m 1930 n n m 1945, qua các th i kì l ch s , ng ta ã gi i quy t hai ừ ă đế ă ờ ị ử Đả đ ả ế
nhi m v dân t c v dân ch nh th n o?ệ ụ ộ à ủ ư ế à
Phân tích s sáng t o c a ng trong vi c gi i quy t hai nhi m v ó?ự ạ ủ Đả ệ ả ế ệ ụđ
Câu 2 (4,0 i m)để
Nêu ch tr ng i u ch nh chi n l c cách m ng th gi i c ra t i i ủ ươ đề ỉ ế ượ ạ ế ớ đượ đề ạ Đạ
h i l n th VII c a qu c t C ng S n (07 – 1935). Nh ng ch tr ng ó ã tác ngộ ầ ứ ủ ố ế ộ ả ữ ủ ươ đ đ độ
n tình hình Vi t Nam trong nh ng n m 1936 – 1939 nh th n o?đế ệ ữ ă ư ế à
Câu 3 (4,0 i m)để
Trình b y nh ng nét chính v ho t ng c u n c c a Nguy n Ái Qu c trong à ữ ề ạ độ ứ ướ ủ ễ ố
nh ng n m 1921 – 1927. Ý ngh a c a các ho t ng ó i v i cách m ng Vi t ữ ă ĩ ủ ạ độ đ đố ớ ạ ệ
Nam?
Câu 4 (2,0 i m)để

Vì sao các phong tr o yêu n c theo khuynh h ng dân ch t s n trong à ướ ướ ủ ư ả
nh ng n m 1919 – 1930 l i b th t b i nhanh chóng?ữ ă ạ ị ấ ạ
II. PH N RIÊNG (Thí sinh ch c l m m t trong hai câu: Ầ ỉ đượ à ộ 5a ho c ặ 5b)
Câu 5a.(6,0 i m)để
Hãy trình b y s hình th nh hai h th ng xã h i i l p châu Âu sau chi n à ự à ệ ố ộ đố ậ ở ế
tranh th gi i th hai?ế ớ ứ
Câu 5b.(6,0 i m)để
Trình b y vai trò qu c t c a Liên Xô t n m 1945 n 1991?à ố ế ủ ừ ă đế
H+t
Th sinh không được sử dụng tài liệu. Cn bộ coi thi không giải thch g thêm.
 !"#$

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×