Tải bản đầy đủ

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Họ và tên HS : ……………………………………………
Lớp : ………………………………………
Trường : ……………………………………………………
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
nhất.
1. 76% của 2 giờ là :
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A,B,C đều sai
2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km.
Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu,vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là
12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường ấy.
A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 18 km/h.Lúc quay về,
vì ngược gió nên người đó chỉ đi được ( từ tỉnh B về tỉnh A ) với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc
trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h
5. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, sau đó đi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Thời
gian đi nhiều hơn thời gian về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài :

A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy bé 29 m và một nửa diện tích là 497,25
A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính giá trị biểu thức sau : 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
a. 45,89 ha = … dag 98,621 tấn = … dag 21,09 hm = … dam …. m
b. 36,897 m = m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…
3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút : y = 5/7 giờ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều
dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả
lời đúng nhất.
A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của
trường đó là bao nhiêu ?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị
chia của phép chia đó là :
a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy
số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu ?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng
bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng :
a. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.
a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đoi chữ số hàng trăm, tổng của
ba chữ số ấy bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.
Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8 .
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 2 giờ , ngược dòng từ bến B về bến A hết 5
giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A đến bến B hết bao lâu ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Có 4 chai nước A,B,C và D. Lượng nước trong cả ba chai A,B,C là 0,95 lít. Lượng nước
trong cả ba chai B,C,D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A,B,D là 0,875 lít. Tính lượng
nước trong mỗi chai.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính
diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam
giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời
đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy
số bị chia là:
a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau
7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc ấy ?
a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút
C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi mua thêm 230 quả.
Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người ấy mang ra chợ bao
nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của
chúng là 115.Tìm số thứ nhất.
a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
BÀI 4 : Trong một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 20,08; hiệu lớn hơn số trừ
1,34. Tìm mỗi số đó.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BÀI 5 : Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3
quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển
vở.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BÀI 6 : Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì
sẽ có một em không có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5
BÀI 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả
lời đúng nhất.
A. Hiệu của hai số là 1,4. Nếu gấp 5 lần số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 154,4.
Vậy số bị trừ là :
a. 36,85 b. 38,25 c. 153 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai đội công nhân có tất cả 120 công nhân. Nếu chuyển 18 công nhân của đội thứ nhất sang
đội thứ hai thì số công nhân của đội thứ hai bằng 5/7 số công nhân của đội thứ nhất. Số công
nhân của đội thứ hai là :
a. 88 người b. 32 người c. 57 người d. 73 người
C. Tích của hai số là 5037. Nếu giảm một trong hai số ấy đi 7 đơn vị thì tích sẽ giảm đi 483.
Vậy số lớn trong hai số ấy là :
a. 69 b. 73 c. 60 d. Cả A,B,C đều sai.
D. Cho phân số a/b có b – a = 21. Phân số a/b sau khi rút gọn được phân số 16/23. Vậy phân số
a/b là :
a. 40/69 b. 35/78 c. 8/9 d. Cả A,B,C đều sai.
E. Cho N = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ……………… x 48 x 49 x 50 x 51
Hỏi N có tận cùng bao nhiêu chữ số 0 ?
a. 10 b. 11 c. 12 d. 13
BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức sau : 5,432 x 5,39 – 4,63 : 2,25 + 11,6
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
BÀI 3 : Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a. 0,25 + 3 x 0,25 b. 2,34 x 0,5 x 20
c. 1,25 x 0,25 x 4 x 8
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BÀI 4 : Cuối năm 2005 thư viện Trường Việt Dân có 20000 quyển sách. Mỗi năm thư viện tăng
thêm 15% số sách của năm trước. Hỏi năm 2007 thư viện đó có bao nhiêu quyển sách ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BÀI 5 : Trước đây 4 năm, tuổi của ba gấp 6 lần tuổi của con. Sau 4 năm nữa, tuổi con sẽ bằng
3/8 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
BÀI 6 : Viết phân số 7/12 thành tổng của hai phân số đều có tử số là 1.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5
Bài 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câu
trả lời đúng nhất.
A. Cho một số có hai chữ số. Tổng của hai chữ số ấy bằng 6. Nếu đảo vị trí của hai chữ số trong
số đó thì được số mới bằng 7/4 số ban đầu. Vậy số ban đầu là :
a. 24 b. 66 c. 50 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Một số tự nhiên có hai chữ số, số đó chia hết cho 9, chia 5 dư 3.
Hỏi có bao nhiêu đáp án phù hợp với đề toán trên ?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
C. Tổng của các số có hai chữ số giống nhau là:
a. 945 b. 505 c. 459 d. 495
D. Cuối năm 2005 số dân của huyện Đan Phương là 62500 người. Mức tăng dân số hàng năm là
1,2%. Hỏi cuối năm 2007 số dân của huyện Đan Phương là bao nhiêu người ?
a. 64000 người b. 63250 người c. 64090 người d. 64009 người
E. Biết 87,5% thể tích bể hình hộp chữ nhật là 1050 lít, diện tích đáy bể là 1,5 mét vuông. Chiều
cao của bể là:
a. 0,7 m b. 0,8 m c. 1,2 m d. 1,5 m
G. Có bốn xe cùng một lúc khởi hành từ A đến B, xe đến B đầu tiên có vận tốc là :
a. 11,75 m/giây b. 0,725 km/phút c. 720 m/phút d. 42,5 km/giờ
Bài 2 : Tính A.
A = 45,98 : 0,01 x 4,2 – 6,27 : 0,5 + 3,9
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Bài 3 : Lúc 8 giờ 15 phút bác Xuân đi xe đạp từ A đến B. Lúc 8 giờ 45 phút bác Thu đi xe đạp từ
A đến B. Biết quãng đường bác Xuân đi trong 35 phút bằng quãng đường bác Thu đi trong 30
phút. Hỏi bác Thu đuổi kịp bác Xuân lúc mấy giờ ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Sau khi đi được một nửa quãng đường AB, một ô tô đã tăng vận tốc thêm 0,25 vận tốc cũ
nên đã đến B sớm hơn 18 phút. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ, biết ô tô xuất phát từ A lúc 14 giờ 4
phút.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : Một hình lập phương có cạnh 8 cm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hình
lập phương đó, chiều dài 16 cm và chiều rộng 8 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn
phần của hình hộp chữ nhật.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5
Bài 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoanh tròn vào câu trả lời
đúng nhất.
A. Một ô tô đi từ A lúc 11 giờ kém 15 phút và đến B lúc 1 giờ kém 25 phút buổi chiều cùng ngày.
Thời gian ô tô chạy từ A đến B là :
a. 2 giờ 40 phút b. 1 giờ 10 phút c. 1 giờ 40 phút d. 2 giờ 10 phút
B. 235 m/giây = ………… km/giờ
a. 14,1 b. 846 c. 141 d. 84,6
C. Trong các vận tốc sau đây, vận tốc lớn nhất là :
a. 1350 m/phút b. 75 m/giây c. 7,5 km/phút d. 0,085 km/giây
D. Trong các số : 2,246 ; 2,264 ; 2,164 ; 2,346 ; 2,634 ; 2,278 ; 2,39 ; 2,499. Số lớn nhất là :
a. 2,634 b. 2,346 c. 2,246 d. Cả A,B,C đều sai
E. Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian ngắn nhất là :
a. 75 phút b. 1 giờ rưỡi c. 1,2 giờ d. 1 giờ 18 phút
G. Từ 5 giờ 20 phút đến 12 giờ 5 phút, kim phút đi qua số 6 mấy lần :
a. 5 lần b. 6 lần c. 7 lần d. 8 lần
Bài 2 : Tìm y , biết :
a. y : 0,35 + 1,65 = 9,45 b. 3,75 x y : 2,4 = 4,5
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Bài 3 : Quãng đường AB dài 35,4 km. Lúc 7 giờ 50 phút Nam đi xe đạp thồ từ A đến B với vận
tốc 12 km/h. Lúc 8 giờ 20 phút Sơn đi xe đạp từ B về A với vận tốc 12,5 km/h. Hỏi:
a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?
b. Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/h và một ô tơ đi với vận tốc 28 km/h cùng khởi
hành lúc 6 giờ tại A để đến B. Sau nửa giờ một xe máy đi với vận tốc 24 km/h cũng xuất phát ở
A để đi B. Hỏi trên đường AB vào lúc mấy giờ xe máy ở đúng điểm chính giữa khoảng cách của
xe đạp và ô tô ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : Một người bán cam được lãi 35% theo giá vốn. Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần
trăm theo giá bán ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5
Bài 1 : Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoanh tròn vào câu
trả lời đúng nhất.
A. Tỉ số của A và B là ¾ . Nếu A giảm 2 lần và B gấp 2 lần thì được hai số mới có tỉ số là :
a. ¾ b. 3/6 c. 3/8 d. 3/16
B. Số dư của phép chia 350 : 1200 là :
a. 200 b. 20 c. 2 d. 0,2
C. Một vòi nước trong 2 giờ 45 phút chảy được 3 mét khối nước vào bể. Thời gian để vòi nước
chảy được 500 lít vào bể là :
a. 27 phút 5 giây b. 0,45 giờ c. 27 phút 30 giây d. 0,35 giờ
D. Có 9 người làm được 54 sản phẩm trong 5 giờ. Với mức làm như nhau thì 18 người làm được
27 sản phẩm trong :
a. 1 giờ 25 phút b. 5 giờ c. 1 giờ 45 phút d. 1 giờ 15 phút
E. 2,05 giờ = ……… . phút
Ta thực hiện bài trên như thế nào ?
a. 2,05 giờ x 60 b. 60 phút x 2,05 c. 2,05 giờ : 60 d. Cả A,B,C đều sai.
G. Giá trị của biểu thức : 3,5m – 2,3dm – 0,7 dm = ?
a. 0,5m b. 0,5dm c. 1,9m d. 3,2m
Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a) 1,24 : 0,5 + 3,76 x 2 b) 5,28 : 0,25 + 4,72 x 4
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………
Bài 3 : Lúc 5 giờ 30 phút một ca nô khởi hành từ A. Đến B ca nô nghỉ 2 giờ 15 phút rồi trở về A
lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày. Hỏi từ A đến B dài bao nhiêu km, biết vận tốc của ca nô là 24,3
km/h và vận tốc dòng nước là 2,7 km/h. (biết dòng nước xuôi dòng từ A đến B )
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Nếu mua 2 bút xanh và 3 bút đỏ thì hết 6900 đồng. Nếu mua 3 bút xanh và 2 bút đỏ thì
hết 6600 đồng. Tính giá tiền bút mỗi loại.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : Lúc 12 giờ trưa kim giờ và kim phút gặp nhau. Hỏi sau bao nhiêu lâu nữa thì hai kim ấy
lại gặp nhau một lần nữa ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 6 : Từ lúc em nhìn thấy tia chớp đến khi em nghe thấy tiếng sấm là 5 giây. Biết khoảng cách
của chỗ em và chỗ sét đánh là 1700m, tính vận tốc truyền âm thanh trong không khí với đơn vị
m/phút ; km/phút.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5
Bài 1 : Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoanh tròn vào câu
trả lời đúng nhất.
A. Trong một nửa ngày kim phút quay được số vòng là :
a. 4 vòng b. 6 vòng c. 12 vòng d. 24 vòng
B. Hình tron tâm I có bán kính bằng ½ bán kính hình tròn tâm O. Tỉ số phần trăm chỉ diện tích
hình tròn tâm I và hình tròn tâm O là :
O I
a. 50 % b. 25 % c. 30 % d. 60 %
C. Có hai can dầu. Sau khi đổ 7,5 lít dầu từ can I sang can II thì lượng dầu ở hai can bằng nhau.
Hỏi lúc đầu can I nhiều hơn can II mấy lít dầu ?
a. 7,5 lít b. 15 lít c. 10 lít d. Cả A,B,C đều sai
D. Cho hình thoi ABCD và hình thoi MNPQ, trong đó MP = ½ AC và QN = 1/3 DB. Tỉ số diện
tích hình thoi ABCD và hình thoi MNPQ là :
a. 2 b. 4 c. 6 d. 8
E. Diện tích một hình tròn sẽ gấp lên mấy lần nếu bán kính tăng gấp rưỡi ?
a. Gấp rưỡi b. Gấp 3 lần c. Gấp 6 lần d. Gấp 2,25 lần
Bài 2: Tính :
a. 3 phút 15 giây x 4 – 2 phút 15 giâyb. (1giờ 45 phút + 2 giờ 15 phút ) : 3
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Bài 3 : Hai chiếc xe đạp chạy đua trên một đường vòng: vận tốc xe I là 250 m/phút, xe II là
300m/phút. Hai xe cùng khởi hành một lúc từ một vạch. Biết đường vòng dài 1,1 km. Hỏi trong
bao lâu thì họ chạy ngang nhau :
a. Nếu họ đi ngược chiều ?
b. Nếu họ đi cùng chiều ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một đoàn xe lửa dài 150m, chui qua một cái đường hầm dài 1450m với vận tốc 24 km/h.
Khi đầu tàu bắt đầu chui vào hầm thì khi đó là 7 giờ 20 phút. Hỏi khi toa cuối cùng rời khỏi
đường hầm thì khi đó là mấy giờ ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một cửa hàng quần áo nhân ngày 1 tháng 6 đã hạ giá 10% cho quần áo trẻ em. Tuy vậy,
cửa hàng vẫn còn lãi 8% cho mặt hàng này. Hỏi nếu ngày thường thì cửa hàng lãi bao nhiêu phần
trăm so với giá vốn ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×