Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái Trần Thị Mai - xã Tân Cương- thành phố Thái Nguyên - và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh.ĐạI HọC THáI NGUYÊN
TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM
Lê văn tài

tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại
tại trại lợn nái Trần thị mai- x3 tân cơng- tp thái
nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh


khóa luận tốt nghiệp đại học

Hệ đào tạo :
Chuyên ngành :
Khoa :
Khóa học :

Thái Nguyên - 2014ĐạI HọC THáI NGUYÊN
TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM
Lê văn tài


tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại
tại trại lợn nái Trần thị mai- x3 tân cơng- tp thái
nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh


khóa luận tốt nghiệp đại học
Hệ đào tạo :
Chuyên ngành :
Khoa :
Khóa học :
Giảng viên hớng dẫn :


!"#$%& '()*+ , /+

Thái Nguyên - 2014


Lời cảm ơn

t
tm t!c"#tpt$% t& &"'()&*+
,-'"!.'()&*
//%t0&"1'(2(/3!+4
0'()&*"&+// 5%
đ60&(!31#'!'74bg1
"b1kc8t)6
,c8t)9t"đnl!1tn$
& 3:';<+(%
đ=//>?/@#'!'74A
B3$At'%Cth3& +)&*(@"4:D
';<+(
!31#ttmE
,-'"!& 1&F,G1
&"(HI,1F%
,H)6.31"15
&+)'J,>G5';%

Thái nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2014
Sinh viên
Lê văn tàiLời nói đầu

đ6K15,-'"=/'L"#3
/1+15",@JFM@12'$33<
&(NF(@%cH+(;15
31(@&!I15,!<&;4"&
0"đnl!1tn$0$%đ!
@&612'$;,@J&
":OP,@J& (Q&6>
$1F,1@4"#$J,
,-14:O,@J& (Q'3.0
'(68"4%
đ"'(&RM/1"b1k
c8t)t"đnl!1tn$'()&*
+3$"4:D,-'"
m& @(&F: " tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở
đàn lợn nái ngoại trần thị mai- xã tân cơng- tp thái nguyên và thử
nghiệm một số phác đồ điều trị".
S(&"'("4:D+
E'()&*+,-'"'(2(/3!
G1& &",0%d0141<G4
$J,$8G1,,>"@
'0%kH1&"'()&*0MT/3//&6
,0G1&"#%

DANH MôC C¸C B¶NG
trang
UảV%VAWế<ảă%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VX

U3V%YAl?/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VZ

U3V%XAk@<3OO'3.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y[

U3Y%V%m5';$!/6$1N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZV

U3Y%YAs#&R/;HH1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZY

U3Y%XAt\$1NK&81Y[V]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZX

U3Y%]At\"&5Q1/$1NGJ&^%%%%%%%%%%%%%%%Z]

U3Y%ZA t\Q1/$1NG81Y[V]%%%%Z_

U3Y%_At\"&5Q1/$1NG: R%%%%%%Z`

U3Y%`A t\"&5Q1/$1NG;%%%%%%%%%%Za

U3Y%aAk@<3&F$1NG&R&F%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Zb

U3Y%bAk@<3&F/$1N,38''3
',,>/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%_[

U3Y%V[Am5';T$'M''3'&F%%%%%%%%%%%%%%%_V
Danh môc c¸c côm tõ, c¸c tõ viÕt t¾t

stt

Tõ, côm tõ viÕt t¾t

n
ghÜa cña tõ, côm tõ viÕt t¾t
1

Tp

A
t
;
2

ubnd

: ñ
/!:!
3

cp

A
c
c
4

vtm

A
v
1
5

lmlm

A
l
K1R11
6

stt

A
s
;J(
7

cs

A
c
5'(
8

ttnt

A
t
O!
9

d


A
§
ơị


Lời cảm ơn

t
tm t!c"#tpt$% t& &"'()&*+
,-'"!.'()&*
//%t0&"1'(2(/3!+4
0'()&*"&+// 5%
đ60&(!31#'!'74bg1
"b1kc8t)6
,c8t)9t"đnl!1tn$
& 3:';<+(%
đ=//>?/@#'!'74A
B3$At'%Cth3& +)&*(@"4:D
';<+(
!31#ttmE
,-'"!& 1&F,G1
&"(HI,1F%
,H)6.31"15
&+)'J,>G5';%

Thái nguyên, ngày 17 tháng 11 năm 2014
Sinh viên
Lê văn tài


1.2.2. >;/;* 9

1.3. Kt qu t c trong công tác phc v sn xut 10

8 /* 10

1.3.2. Công tác chăm sóc nuôi dỡng 10

88c /* 13

8< /**/!$? 15

8c /*0/* 18

1.4. Kt lun, tn ti v ngh 20

1.4.1. "@ 20

1.4.2. tA( 20

<8 21

Phần ii: Chuyên đề nghiên cứu khoa học 22

2.1. đặt vấn đề 22

mB***C# 23

2.2. Tổng quan tài liệu 23

D9E0#)* 23

2.2.1.1. Cu to, chức năng c quan sinh dc của lợn cái 23

2.2.1.2. Đặc điểm sinh sản ở lợn nái 26

2.2.1.3. c im sinh lý, sinh dc ca ln nái 30

2.2.1.4. nguyên nhân dẫn đến lợn nái bị viêm tử cung 33

2.2.1.5. các thể viêm tử cung 41

2.2.1.6. biện pháp phòng và điều trị viêm tử cung 44

t33 *F$ ! %G* 46

2.2.2.1. tình hình nghiên cứu trong nớc 46

2.2.2.1. tình hình nghiên cứu trên thế giới 48

2.3. đối tợng, nội dung và phơng pháp nghiên cứu 49

8đH%I *F!;(.! *F 49


8đ#=J.!& #4 49

2.3.3 nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi 50

2.3.3.1. nội dung ngiên cứu 50

2.3.3.2. các chỉ tiêu theo dõi 50

2.3.3.3. vật liệu nghiên cứu 50
8<p%D ;/; *F%Z[
2.3.4.1. xác định một số chỉ tiêu lâm sàng của lợn nái khỏe và lợn nái bị viêm
tử cung. 50

2.3.4.2. phơng pháp theo dõi thu thập thông tin 51

2.3.4.3. phơng pháp điều trị 52

2.3.4.4. phơng pháp xử lý số liệu 53

2.4. kết quả nghiên cứu và thảo luận 53

<tK@1L.?1!.M* *C#@I/.< 53

<tK@1!*%& 7L.?1!.M* N@F#O 53

<8tK@1L.?1!.M* N*/*/ $ .< 55

<<tK@1!*%& 7L.?1!.M* N=6*A 56

< tK@1!*%& 7L.?1!.M* N H @I 58

<Pk4$!.M* N;/*A$ 60

<Qk4$?1!.M* !0 99*C#@I/
9#00R?1 60

<Sm79H*T9@U99*C#@I/9#$ 60

2.5. kết luận,tồn tại và đề nghị 61

k4@V 61

tA( 62

8đ 62

Tài liệu tham khảo 64
1
Phần i:
Công tác phục vụ sản xuất
1.1. điều tra cơ bản
đ012
1.1.1.1. vị trí địa lý
ttm15P
8cp%te1$&/01sv t!c"#
tp t n$ e1 ubnd t! c"# ,3 X,1 H t!
n1 ; &" H t! c"#
,3VZ,1&!15H,158+
,:!",&"H%nH
1'(6J8$O'3f1,%
1.1.1.2. điều kiện địa hình, đất đai
tt me1 , (1F)
Hb7%t$015@e1$15:H,/e
gF&"4%t0c:HZ[%[[[1
Y

&0:H&.!:(R&FZ%YY`1
Y
&.
R!8<3YZ%[[[1
Y
&.!!KX%[[[1
Y
?
b%Y[[1
Y
:HRJ"4%đ.&K.
1 1* &! &F , &6 6 " ! 8 <3 4
F!,";R 3
1.1.1.3. thời tiết,khí hậu
G!E!1,H"8;+
ttmKt! c"#e1,(0,H
&=",(:1F)Hb70f11"F
&5&ch3"K01Eđb7%
9mEhAn0f11"FijZ&@V[k
2
ln&5/+AY`

c
l®5f1/+AaYm
ltc"1"AV`Y`11
`0.&5/+YaZ

c.
9mE®Ak1"HijV[81"4&@X81'k
ln&5/+AVb


l®5f1/+Aa[`m
lTc"1"AYYbX11
n"1"!/;,&F"1"jZ&@V[&
ab_m"1"381"1"/+81&Vb[[Z11%m"
4"j`&@ai`"1"XbYY11k%tVY
V81'0"1"..T?YY9YXZ11%
o4&F,"+63F
RD8%t$I0P&&F,,H
&c.""IO1Eh0&5$.
iXa9Xb

ck1E®0&5..:"4V[

c3"K.&@
'3.%
1.1.1.4. nguån n−íc
pR"48&".j@,&31/3"4
'&'!"4:E31E
/J%nR"4R&".j:O(
$%
1.1.2. t3304567
1.1.2.1. t×nh h×nh d©n c− xung quanh tr¹i
ttme1$&/ t!c"#
15 tp tn$%h@!:!<
:!';&&"/eF
3
?115';F//>015';&+!
$J';G,q%
p+:!"<0+&5 :!H ,+
+(,c&j&0&F,6%
1.1.2.2. cơ cấu tổ chức trại,cơ sở vật chất kĩ thuật
rcơ cấu tổ chức của trại
@0/ &0&5I,->,1(
+8&54%đ=/0&5I!
$F& 0F,1F%tR1X["&"#
."'A
s3MAV"%
WL'"8AY"
tOOAV"
<LAV"
k-A]"
b3AV"
c!AVb"&00V_"1X"1&$1
rcơ sở vật chất kĩ thuật
9h;RA
W'3.&"&=$F&.:Q"4&"
/4,H5&+%cR&"!:(G"4
đn19t!b7&31/31F1Eh.1F1Eđ%
x<,'3.0://c$%
WR80c:HXYXX1
Y

uR&"!1ZRR1AYRb]R
đ^VR%
]Rđ^&"@,@;12R&"1Y: %
4
uRbVR;0jV
&@Zc%
uRbYR&^
uRbVY&"@,@a: 
uRc/4R,
@,@R&F;&"@,@"'A
®R0;11;R07<0;
G7,H&1F1Eh.1F1E®%c;12
R&F0;!"43%h;"4'&"&"
FjR&6&31/3."4;(&5
12 & R &"  / V 1 /#1 "4 71    "4 N
R%b$RbV0!:(?1
4&&"AkH6,@&R1v;
/3<3R.,v/…
®"&4R0/":&"!a[1/F
&"&  VZ 1%n+ , ( R !:(, M
81'0&&c4R%
p,'3.0!:(V?'E V ,
;V?,-V5">1#5/5
!$%cc/307;'E
1Gh,0""#G&F'E,-&F?
:/!@&@,J1,&6&R:E:OO@
&@/@Y: K12: 0_?!K%
®6OO'3.?!:(15@,]/6J"4
Y1/#1"4&31/3."4''3.'%
rC¸c c«ng tr×nh phô kh¸c
5
!:(;NM"43/e/'X[[1
X
!:(
,J;?15';1H&6"P'38
/3%®R&!I?(/5,-%
1.1.2.3. t×nh h×nh ph¸t triÓn y tÕ gi¸o dôc
oF@At!c"#0151:!@&6OO! 
4X/5!$&0015/'-,$11"K]'-Z@
_5$:!';0&&@/@,1
P /  " :!% t1 0 : H Y%YYX 1
Y
   1 0 b
?J/!%
m1oF:OAx t!c"#0;"4V"
V"6Y&/5$61"K4&5I
0+&58(;#'K.&",$;0'
0F;@&"&3H<F"$<
:O:&0:K&!!1&@'(6;%
8. t3395:  1;:
n&"#0H&M&+I",H0F&=
")$ t!c"#0F'3.
&:4&&!R%x t!c"#& T&1K
51+0,@e1<3
'N:O&.K&"#&f1"#+6&c#.
!RG1+$&)%
V%V%X%V%t×nh h×nh s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i
®"#8F')1&='3%n"
@D8!/?%
s&F.Kt! c"#618G
1 +      0 15    ,3 V%Y[[  
VZ8jV[[&@Z[[wJ%h+J8
6
>^&+&x,6+,0
 =/::/1584<1
X%[[[wJ%n!/?&"835"0
<14E48')1151I,t!
c"#Rt s3i)k%n8'.jZZ9 _V.
ww81yj`[9aV&Rww81y.YZ9X'
4 . )% nF 5 & " ; 4    $ 4 a[9V[[ 
&Rww81%
z$ttmKt! c"#@
&(;e11O&H8$1&6
&G1FF,@411;8\OO
.,f%
p-('3.H8?'N:O:
HR8:O.3j8:O
&.&6081!%
m2O&a[9VV[&RwO%
1.1.3.2. t×nh h×nh s¶n xuÊt ngµnh trång trät
pR&"64F!R")
'7 ,01 ! 8 <3 0   3 ;% n+  '3 .
ttm!01
"#(@%
p1OH8$P81j<
6RT15-(O%tc:H
ZOO8@%t6,R!8<3"
;/"K '7>… ne1!:(151+'3
.,v,H!/8'%
7
<®/ /* 
1.1.4.1. thuËn lîi
®F,($I" 5
!c"#0n61&=/0/51&3
H<F&6&5;0F@&,@;.
%n!:!E,0'/@@@/5,
'3.+&5:!H, E5,@;
mL&"#0F;1%
oFttm&"'(<!1&F
, 0 H'2 &)&7 . 0$<
"AsKn p 6T tn$  !1
k@cO) T tn$c8cp
vn1ubnd $&F,6%
U &08(+8&50&5I/5
,-  > &5 I  !  + 0 ,1 ! 81 
F/5/5!$1560MJ1
0?$F%
&"<!1&".,H&6!:(/5
;R6/5'/eRRE
G"48&F,1K5<1
'3.P814%
C;&"6J8
.%
W@&"#@ 1//
0"&';:!H0+&5%
1.1.4.2. khã kh¨n
C;"4&,v1; .$1% vF\ 5
D?15/5!:!+&5?.%
8
e1  & / & :!  @ :Q /@ J$,!
? j / = F ,0 ,8% dQ /Q : /   @ 81
Y[V]J1H?/P8$3"K&@
%
{&=&61'3.808
0$0+'3.:;&5<?;
1$!R;%|=,&6&"15,+'3.&?>15
";"&;4,&0H&"'3.?x
@/)?@"&R/5%
1.2.Néi dung, ph−¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ phôc vô s¶n xuÊt
+7= 
d6;& 8J
,@<3&F#/3$#'K!HP,0,8
:OP,@J& "(@'3.,@
4>,1P/5&"4& &F15';5
:O6"'A
1.2.1.1. C«ng t¸c chăn nu«i
+16F<+8AG1x
&(
p71P&=&61;0K%
1'81'0:"*&%
1&*&^77&1c)1
%
1&5:OO);;
&5:O%
1'c'G:hj6vT$'M
''3@v&;E%
@&F$J$&%
1.2.1.2. c«ng t¸c thó y
$1?G&G<+$1?%


Lời nói đầu

đ6K15,-'"=/'L"#3
/1+15",@JFM@12'$33<
&(NF(@%cH+(;15
31(@&!I15,!<&;4"&
0"đnl!1tn$0$%đ!
@&612'$;,@J&
":OP,@J& (Q&6>
$1F,1@4"#$J,
,-14:O,@J& (Q'3.0
'(68"4%
đ"'(&RM/1"b1k
c8t)t"đnl!1tn$'()&*
+3$"4:D,-'"
m& @(&F: " tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở
đàn lợn nái ngoại trần thị mai- xã tân cơng- tp thái nguyên và thử
nghiệm một số phác đồ điều trị".
S(&"'("4:D+
E'()&*+,-'"'(2(/3!
G1& &",0%d0141<G4
$J,$8G1,,>"@
'0%kH1&"'()&*0MT/3//&6
,0G1&"#%
10
9ườ $ ,ả à ệ à ổợ ,ế <ả để àà ố
$đề$ứ,ọ%
1.3. Kết quả đạt được trong c«ng t¸c phục vụ sản xuất
8 /* ố 
pàăđượư1ộữà,ế1ũ
ọủ'ảấệđ0ăợà1ụ$H%{
đ0 1ố đạ đượă ấ  ấ ượ ị ố + ế ố ố ả
đượ < !1 ướ $% ừ ậ đị đ0 ạ ấ  ọ à ự ệ
$1ặểọàă1'0ố%
ạợấốợn:G~,'Gà1đàạ!
+ứốốđượựủếàố!ạ%Sử:ụ
đựH+đểệđộ:ụ%tốđượựệà,ảa
9bờ'àốặạàV`ờềEà%S,ốợ
đượă1'0ốà,ể1G:h
1.3.2. C«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d−ìng
ăàếốố+<ảMàă1'0
:ưỡàếố<ếđịđếăấấượàà'ả
ẩ1ũượậđạểụể%nợ''ảđượă1
'0ư'A
* Đối với n¸i chửa
uă1'0 ử0 ầ1 <ọ ấớ)  /à 
ểố!,ốượ'ơ'à'ứđề,ợ%uă1'0
1đượàđạA
pử,ỳ•iừV9a]àkA
Đ!àđạứđượụà1ổởử/à
ểậ1$ầ::ưỡ/ààư%{
:ưỡ  : + ầ đả1 /ả V]m G ă ượ  đổ à YaXX
W% nợ đượ ố $ ừ  ồ  đả1 /ả  %
ườ$,ể1đểệ'ớ1:ấệ/ệđườ':ụ
11
à0/ệđềị,ịờ,ể1ếđộăàượứăđể0'ự
đềỉợM%
pử,ỳ••iừaZàđế,đẻkA
Đ!àđạ/àể1ạ1ẽ,ốượ'ơ'ủ
ợđượ<ếđịđạà%{đ0ầ::ưỡ
ợ1ẹà/àầđượấươđố%pầtGàV_m
ăượđổàXXa]W%đạàợ1ẹầđượă1
'):ưỡđệ$1?ợàế'ứầế%uồ
đượệ''ạ'ẽ,%
* Đối với n¸i nu«i con
ờđể1à<ếđị'ảượ 'ữàấ ượ'ữấ
ợ%o+ậầđả1/ảấđầđủảề,ốượứă
àấượ::ưỡầếợ1ẹ%
lạđ0'ử:ụ1utZ_`:àợăượ
đổốểi,w,kAXV[[kw,%
luiốđkAY[[1w,%
uếđộăđẻAừY9X,ừàểđếướđẻY,
ừXàướđẻđếàđẻV,&;4&^&$@
G128V,&@&^J__,+:j%Wẩầ
ợG1ẹAu1ZZ[:ượăà[Y,wừ`à
'đẻđế,'ữ%
uồđượệ''ạ'ẽ0'!ơàổ)1
ợ%Wờếạợđượđưàổ)1à'ưởấ1/ằ
/0ồạ%nợàếđộăG<+?đượ/ổ'
$1đườg'Gàấđệảvtm c%Wỹ'ưạườ$G
:h'ứ,ẻủđàợ%
* Chăm sóc lợn con theo mẹ
12
|ụđHủă1')ợG1ẹà:ụ/ệ
,ọ,ỹậđể!ọượợ'ữ',
'ữ ợ ' ưở à  ể  ạ ơ'ở  ệ ọ ố à
!ăấă%
nợ',':'ựđổ1ườ$:ễịđộ
ủđề,ệạả+ậầạ1ọđề,ệậợợH
'G''àả1ỷệợế'ơ'%uồđượữấ1
,'ạ'ẽ0đồạ'ưởấ1,ờếạ%p',
'ợđượắắđà/ấ1'ốđểệG:h%uợ
ậă'ớ1à'ữởYVàổđể,HHơ<$
ểàệ)ợăốăưởàả1ỷệ1?ủ
!,ốượợ'ữă'ốứđẻủợ1ẹ%
+16F<+8AG1x
&(%
p71P&=&61;K%
1'81'0:"*&%
1&*&^77&1c)1
%
1&5&(O);;
&5&(%
1'c'G:hj6vT$'M
''3@v&;E%
Đà ợ  ủ ạ ủ ế à ố n:G  ~,'G ă1
Y[V]0VY]]%Sốượệđ6đứầụụ'ả
ấủạàạ,ựớốợạầ%
uỉ$,ếđạđượA
lSốứđẻw€V`9YVứwă1%
lSốwứ€V[9V]wứ%
13
nợ''ữđượ/ịườđứầố
ủạăợịà1ộ'ốđượọọữạđể!
ốàị%
uăợđựốđể,ụụ 'ảấ ủ
%pàấđ+ăợ''ả,%
Wế<ảăđượểệở/ảV%V%
Bảng 1.1: Kết quả chăn nu«i
STT

Loại gia sóc
Năm
2014

V
nợậ/ị
VVZ
Y
nợử
aYZ
X nợ YaY
]
nợđựố
YY
] ổđà VY]]
88c /*
*C«ng t¸c phßng bệnh
oớươ!1•p?/ệơữ/ệ‚ệ' à
$1??/ệ')à/ệHựà/ắ/ộằ1
ă ặ 1ầ1 /ệ!1 ậ à ơ ể ậ đồ ờ ) ơể
độậạ1ễ:ịàủđộốđỡạủ!!
/ệả1ểđế1ứấấữệạề,ế%
ờựậạạợđ E/ộ,ỹậ
ủạựệ$1? ậắ/ộ<ồ
à$đườđạ%ựệ$độ,ửEG<+
ủạố,ửEđượ'ử:ụàAƒ|o,Sn„GYZ[S%
'Eố'Eđị,ỳđể$:ệ1ầ1/ệở/$à
!1ậà,ă%tố'EG$ở')à
ứăă1ỗ,Gàạ%

DANH MôC C¸C B¶NG
trang
UảV%VAWế<ảă%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VX

U3V%YAl?/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VZ

U3V%XAk@<3OO'3.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y[

U3Y%V%m5';$!/6$1N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZV

U3Y%YAs#&R/;HH1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZY

U3Y%XAt\$1NK&81Y[V]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZX

U3Y%]At\"&5Q1/$1NGJ&^%%%%%%%%%%%%%%%Z]

U3Y%ZA t\Q1/$1NG81Y[V]%%%%Z_

U3Y%_At\"&5Q1/$1NG: R%%%%%%Z`

U3Y%`A t\"&5Q1/$1NG;%%%%%%%%%%Za

U3Y%aAk@<3&F$1NG&R&F%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Zb

U3Y%bAk@<3&F/$1N,38''3
',,>/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%_[

U3Y%V[Am5';T$'M''3'&F%%%%%%%%%%%%%%%_V15
B¶ng 1.2: lÞch phßng bÖnh cña tr¹i lîn
Lo¹i lîn

Thêi gian
Phßng
bÖnh
V¾c xin-
thuèc
®
−êng
®−a thuèc

LiÒul−îng

(ml/con)
n

Y9X
c
@'7

{G
9
fG
$1 Y
$3

p
9
a1
†; Y
X
9
_

c
u2E

p
9

Zm
†; Y
V_9Va

d
3
c
G'

$1 Y
n
/
;
"4,
;]
c
d3 cG'

$1/7

Y
"4,
;]
c
lmlm A„
$1/7

Y
n&(
;
®
,‡V
81Y
d3 cG'

$1/7

Y
®
,‡V
81Y
lmlm A„
$1/7

Y
8< /**ẩđ/!àđề$ị?ệ
®ểả1ể ữ ổ ấ::ị/ệ ! à ệ?
/ệHự+ệẩđ/ệ,ịờàH'ẽ)đư
ữ/ệđềịEợđạệ<ảả1ờđềị
ả1$ốHố%o+ậđểẩđH/ệởợà
:ấệđể+/đầưAñũ'ố,v1ăặ/ỏă1ệ1ỏ
ả1ạ+ầ:(àữ,ệ1ủ/ộ,ỹậ
/'ỹ)  0ềà,ệ1$1%uườ ợ ợ
16
ếấH,ểđị/ằ:ấệ/$à)đ 1ổ
,1à<'/ệH/$ơể%
oớữ,ếứđ đượ/ịởàườEớ'ự)đỡ
ệ+ủ /ộ ,ỹậ ạ ạă % đ 1 ẩ
đàđềị1ộ'ố/ệườặ$đàợàđượữ,ế
<ảư'A
9Cộứ$ảởợ
lp$!A{,ẩƒ%S1GầEườự
ở đườ $  !  :  đổ ứ ă độ ộ ứ ă ,v1 ấ
ượ1ườ'ốđổ%%%
lệứAUđầợả1/)Hậđộ1ệ1ỏEe1
$ả1ăhệỉả! 01àắà!'ẫ1/ụ
ơướ%Sđ0!ể1àà01E,ắ1!:H/ế<
ậ1àđE$1+4%s'ềồấ!
!0/ọ,H1ặ0ạổổà'ữưđượ$
ế%pữ/ị/ệừX9]à0/ểệ:,E?ọđ'$
ẹđứ,ữ%nợ1ấướ$ầế'%
+ ĐềịA
pV[[AV1wV[,ểọ
ˆ1AV1wV[,ểọ
ˆ9cAY1wV[,6
Đề ị $ ụ Y9X à ,ế ợ /ổ ' $1 vtm ade, &
3vtm cộàứă%
®ềịV[[,ỏbYỷệđềị,ỏđạbYm%
9 Uệ$1,ớ
lp$!AUệ:,ẩSG'!$1,ớấ
Hà1 Hởợ$1ọứổ%ườ,ợ,ẻ,ẩ
ư)ởạˆ1:ủợ,ờếđổệđộạà1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×