Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Bến Tre năm học 2015 - 2016(có đáp án)


C1:a)
49 25 7 5 2   

b)
A 5 8 50 2 18 9 2    

c)
2x 3y 13 x 2

3x y 3 y 3
  



  


C2:a)Với m=1 pt trở thành:x
2
-5=0

x5

b)
 
2
2
' m 2m 1 2m 7 m 2 4 0 m          
nên pt (1) luôn có 2 nghiệm pb .
c)
 
2
2
22
5 19 19
A S P 4 m 1 2m 7 4m 10m 11 2m
2 4 4

             



minA=19/4 khi m=5/4
C3:a) Vẽ (P): dễ vẽ
b)Pt hoành độ giao điểm (P) và (d):-x
2
-2x+3=0x=1hay x=-3
Với x=1 thì y=-1;x=-3 thì y =-9 nên tọa độ 2 giao điểm là (1;-1) và (-3;-9)
c) (d1)//(d) nên có pt: y=2x+m;(m#-3)
Điểm chung với (P) của (d1) có hoành độ là –1 nên tung độ của nó là -1
Suy ra:-1=-2+mm=1 (nhận) Vậy (d1):y=2x+1
C4:
a)góc A=góc M=90 độ nên tổng bằng
180 độ nên ACMO nt.
b)CO và DO là 2 phân giác trong và ngoài
của hai góc kề bù nên góc COD bằng 90 độ.
c)AC.BD=CM.DM=OM
2
=R
2
.


d)S
vp
=S
q
-S
BOM
=
2
R
.R 3
R
2
32D
C
M
y
x
B
O
A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×