Tải bản đầy đủ

Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội



TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
o0o
LÊ THỊ THÖY ANHRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


Hà Nội - 2015


TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
o0oLÊ THỊ THÖY ANH


RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01


LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Thƣ
Chủ tịch hội đồng


Cán bộ hƣớng dẫn
Hà Nội - 2015

LỜI CAM ĐOAN







Tác giảLê Thị Thúy Anh

1 LỜI CẢM ƠN


Th
      
- - 
               


 

chi 

3 5
Tác Giả1 TÓM TẮT

2012 - 2014






              

 



 
 




Na
Mục Lục

 i
 ii
 iii
 1
: 

 5
1.1. 
 5
1.2. C

   . 18
 18

 21
 38
 45
:  



 49
2.1.  












 49
2.1.1. 










 49
2.1.2. 









 50
2.1.3  51
2.2 





 

 56

 56
 57
 :          
 
 66
3.1. 
 66

 66

 68
3.1.3   
 69
3.2.  2014 

 70

 70

 73


 76
3.3. 
 79
3.4.  
 85

3.5. 
 90
3.5.1. 







 
 . 90
3.5.2. 










 91
 :          

 97
4.1. 
  97

  97

 98

 99
4.2.1 

















 , 


 100
 100
 101
 103
4.2.5  104
 105
 106
4.3 cn
 106

 106
4. 107

 107
 110
 111

i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT
KÍ HIỆU
NGUYÊN VĂN
1
BIDV


2
CIC
information
center)
3
NHNN
N
4
NHTM

5
NH TMCP

6
RRTD

7


8
TCTD

9
VCSH

10
SXKD


ii

DANH SÁCH CÁC BẢNG

STT
TÊN BẢNG
TRANG
1

Standard & Poor
43
2

t
62
3

63
4
2011
-2014
71
5
2012 - 2014
73
6


77
7

78
8
2012 - 2014
80
9

82
10
2012-
2014
84
11


86
12

89


iii


DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ

STT
TÊN HÌNH
TRANG
1

58
2


69
3
3.2
81

 
83

1

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
              






 


              


Do  










2



         

“Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư
và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội” 
.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
 Mục đích nghiên cứu đề tài
n  

              

 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
- Ngh
-              
  .
-  
- 

 

3. Câu ho
̉
i nghiên cƣ
́
u
C  : 

,






 









.
- 



 















?
3

- 

- 

-  







  






?
- 


?
- 




















?
-  a 





 





?
-  














  ?
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài
- 


- 

2012  2014.
5. Kết cấu đề tài

1:  C
 
 
4

H





5

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN CỦA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng của ngân hàng
thƣơng mại
 

 


              
   

 

 








- 

.
52011). 

6

  
 
 
  


 m.
6. () 
 









 2013.






  



, t

. quy
 












 ,  (RMS),














.
7.  , Qup
ng - .
 
, n
 t,  
  



 
 p.
8. -  (2014), k

, h.








 














 :       ,
7

k, k
  . 



.
9.  
              - 
13/2014 Tr. 2-6.




. 
 


    







10. Tr

 - - Tr. 11-13.

- 
               
8


  

     

n





11.             

Nam - - Tr. 26-31.
            





N
12 . 
 - - Tr. 34-37.




9





 
13.      
 - - Tr.
21-24.
S






 


14.              
 - - Tr. 24-26.



     


t
10



15.  
, - - Tr. 27-28.
      






16.            

- - Tr. 33-36
           








 

11

17.  
 Nam 
- - Tr. 37-40



 quan


     
 


 

18.  
 - 
20/2014 Tr. 24-28

         
 

ch


12

19.  
-  
- - Tr. 36-39
 


 
 

  
Basel III.
20.  
  , “





 



 ”. Tạp trí
công nghê
̣
ngân hàng sô
́
105 (tháng 12/2014)





 
MF



 



13

21.     
 -
2015. - - Tr. 49  63






22.  ( 2014 ),  - 
 , 
Khoa - - 2014. - - Tr. 39  57.
- 


23.   
 . -
2011. - - Tr. 25  31



24.  (2011)
, - 2011. - - Tr. 27  31




25. 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×