Tải bản đầy đủ

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

S Gi¸o dôc 
Trêng trung häc 




d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp


 
Giáo viên: Lê Thao
Tổ: Toán
Trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Từ Liêm-Hà Nội
Điện thoại: 0984811881
Email: lethaomk1981@gmail.com

S Gi¸o dôc 
Trêng trung häc 

d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp
Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho

!"#$#%&'#('
)'*+,-+.#/,01.#2,3
456,-3+7#
• !"#$!!"%&#'()&(*+,'-.,#-/0
•12,3!#'()&(*+,'-.,#-/,4#$!!"%&0
•-/5#678!"%&9!)&#'(:
85693:3/
•;-<,,3!#'()&(-(*+#=!"->!,'-.,#-/,4#$!!"%&0
• !"2-<,?6=!",@9!,-<?,5A<!)&#B,$(*+,'-.,#-/
,@6C,5.#B,$DEF*+"E,@6C:
;5+<='%
•G-!',H*2!",':
•;-<,I5AJ',(!I54!:
>5+?,@
•1K!,L!H3!M2:
•3NMOAPN!"Q(-5
!'A3BC
45'A3BC#*RST!"TP'A0?-<5,L?02A-,3!:
85'A3BC#*DRST!"T,L?0Q(-U:
!E<F3/1?1R1)A<5J("7-VW!#2?:X&!M4!',#.!"!E::
!Y!#$!JC?HZ-/,@&*%*+
4.G3C3+H#7#: Ki/m tra s% s+ .
2. I,JK+L*BM,#N: LBng(2',#.!":
Đặt vấn đề vào bài mới:X'(J(.,Z2-!-FI5&!,@!")&->-,3H!EJ(.,
[!"T*Q\!#/!"-]!^52,3!W,)&(*+("-_?(!,-F!-F`#B,$(*+:
a9,<*-!b!! !"#$!!"%&(8!"%&)&#'(H!C2[!",^H2I5A,
,3!#'((*cPT!",(!,'_!":
;5M,KO, 

Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho
PQ
4IR
ST+@3/4$="KU('
ST+@3/#*.#2,3 ST+@3/#*/,?SV,&3
d@>Je-O5f-(M2#$!
,Q
g
 
 
f(t ) f(t )
t t


dL!M\,L!,+,^,e-
 
 

 
t t
f(t ) f(t )
v(t ) lim
t t


=


d"4H-/5("-!L!Z-<!,^:
da`9!(!]5Q(-,2!V#b5
d]5b5h,3!L!,+,@5!"Q9!)&-]!Q-
,@!"Z>!",e-"-&!,i,

#<!,

:

dL!M\,Z-,

Pb!#<!,

,9
,Q
(!"Pb!#<!L!
,+,^,e-)&-]!Q-,'-,e-#-/,

:
d-C-,-F5j!E!-k5Q(-,2!,N,<Pl!#<!
"-C-'!P'!"x x
f(x) f(x )
lim
x x:
di#E#6&@&Z2-!-F#'()&(*+,'-
.,#-/:
ST+@3/8TSMK#*MK2W+T,K@+,JK
ST+@3/#*.#2,3 ST+@3/#*/,?SV,&3
mHĐTP 1:
nh"-!L!Z-<!,^:
nL!M\,

x
y
f '(x ) lim
x
∆ →

=

:
n-!L!_8:
mHĐTP 2R
nh"->-3PT
X2?2!R
y

g
x

o
x

dp:
mHĐTP 3R
nB&-Q6CR
;6C:3!
=∆
y
qoM

n
px

dqoM

p0
;6C:9"-C-'!
x
y
lim
x
∆ →


:
nG(3PT,42Q6C!]5,@]!:
X2?*+Rqropg:
mHĐTP 4R
n-!L!Z-<!,^:
mHĐTP 1RKhái niệm đạo hàm của hàm số tại một
điểm.
n]5#$!!"%&#'(0

x x
f(x) f(x )
f '(x ) lim
x x


=

n1_8R
XD,
=∆x
MdM

R*+"-&)&Q-<!*+,'-M

:

=∆
y
qoM

n
px

dqoM

pR*+"-&)&&s*+
^!"C-*+"-&)&
x

,'-M

:
n-#E,&E#-k5"9t
n*-!_8
x

(
y

J(! !"Z3-F5H
Z[!"!]!!bJl!@u!"
x

J(,3)&

C-MH
y

J(,3)&

C-A:
mHĐTP 2RVí dụ củng cốR
X3!*+"-&)&(*+

y x
=
^!"C-*+"-&
x

)&Q-<!*+,'-#-/M

gd:
mHĐTP 3RQuy tắc tính đạo hàm theo định nghĩa:
n]5b5*-!@_,@&I5A,:
na3PT:3!#'()&(*+ 
v
y x
=
 ,'-
#-/M

g:
mHĐTP 4RNhận xét:
v
Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho
n1^!"-!!L!M\,:
nN3PT?>!^!":
n(*+E#'(,'-.,#-/,9!E*`J-]!
,T,'-#-/#E:
n]5b5h^!"-!!L!M\,,@]!:
nXD,O5f--k5!"67J'-E#_!"Z[!"t1
3PTt

ST+@3/;3/9*Y3.##*TSMK5
wxXyz{a|Gw
ST+@3/RJ(,3!"-F#/!L!,WA#678!"%&L,J8)&#'(
,@!"2Q(-,2!5A/!#.!"
ST+@3/#*VVM2 @,='3/#FBZ3
ST+@3/  RG(,3!"-F#L!,+,^
,e-)&-]!Q-,@!"5A/!#.!"P=-,NP:
'A3BCR
d 2A,3!"-F@=-,NP
d .,-]!Q-(5
d 2A  I5&A  o  E  ^  !!"  I5&A
Lp
,-3M3R
d *-!,>-]!Q$@=-,NP(
"-J'-2+,e-"-&!Z--]!
Q-'2+HH

d -<!(!McJ8*+J-F5H,3!L!
,+,^,e-,'-2,e-#-/#}
#$!:
d h  *2!  *N  ]!  JF  "- &  J8
,5A<,(,N,<
d {_,@&!L!M\,(+-J-]!F,@N
,-<?)&#'((8!"%&L,J8
)&  #'  (  ,@!"  2  Q(-  ,2!
5A/!#.!"

Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho
ST+@3/>Củng cố kiến thức + bài tập về nhà.
* Củng cố kiến thức:
nX$!!"%&#'()&(*+,'-.,#-/0I5A,,3!#'(,4#$!!"%&:
n6=!",@9!,-<?,5A<!)&(*+,'-.,#-/,5.#B,$(*+:
na?2,2?-<5,L?H,Y-&,(!Q+!!EH~-!EJ(.,:
E,-'.#+[14 E,-'.#+[18 E,-'.#+[1; E,-'.#+[1>
1(*+
xxy v

+=
&p9•X:
Qp3!*+"-&)&(
*+^!"C-*+"-&
x

)&
Q-<!*+,'-M

g:
p3!
po€f
Qu!"
#$!!"%&:
1(*+


y
x
=


&p9•X
Qp3!*+"-&)&(*+
^!"C-*+"-&
x

)&
Q-<!*+,'-M

gd
p3!
f '( )−
Qu!"#$!
!"%&:
1(*+
y x
= −
&p9•X
Qp3!*+"-&)&(
*+^!"C-*+"-&
x

)&
Q-<!*+,'-M

g
p3!
f '( )
Qu!"#$!
!"%&:
1(*+
 y x
= +
&p9•X
Qp3!*+"-&)&
(*+^!"C-*+"-&
x

)&Q-<!*+,'-M

g
p3!
f '( )
Qu!"
#$!!"%&:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×