Tải bản đầy đủ

Quản trị chuỗi cửa hàng kinh doanh thức uống dinh dưỡng.doc

Quaûn Trò Kinh Doanh Dòch Vuï Nhoùm 4
MỤC LỤC
Tổng quan vể Cửa hàng......................................................................................2
1. Mô tả Cửa hàng.......................................................................................2
2. Tiêu chí hoạt động...................................................................................2
3. Triển khai từ ý tưởng...............................................................................2
4. Kế hoạch tương lai...................................................................................2
Những yếu tố tác động đến ngành nghề kinh doanh.......................................3
5. Thị trường nước giải khát hiện nay..........................................................3
6. Đánh giá môi trường địa lý kinh tế...........................................................4
7. Đánh giá môi trường văn hóa xã hội........................................................4
8. Đánh giá môi trường luật pháp chính trị...................................................4
9. Xác định cơ hội kinh doanh.....................................................................5
Thị trường mục tiêu............................................................................................5
10.Định vị phân khúc thị trường...................................................................5
11.Khuynh hướng phát triển của phân khúc thị trường mục tiêu...................6
Sản phẩm và dịch vụ...........................................................................................5
12.Sản phẩm.................................................................................................6
13.Chế biến sản phẩm...................................................................................6
14.Dịch vụ....................................................................................................7
Cạnh tranh thị trường....................................................................................... 7

15.Đối thủ cạnh tranh................................................................................... 7
16.Chiến lược cạnh tranh............................................................................. 8
Kế hoạch tiếp thị và chiến lược kinh doanh.................................................... 8
17.Xây dựng chiến lược phân phối............................................................... 8
18.Xây dựng chiến lược xúc tiến.................................................................. 8
19.Lựa chọn chiến lược giá........................................................................ 10
Tổ chức hoạt động kinh doanh....................................................................... 11
20.Cơ cấu tổ chức cửa hàng....................................................................... 11
21.Thời gian làm việc................................................................................ 11
22.Xây dựng hệ thống quản lý thông tin..................................................... 11
23.Tài chính................................................................................................11
24.Xác định nguồn nhân lực.......................................................................13
25.Xác định kết quả tài chính......................................................................13
26.Đo lường sự thành công của họat động kinh doanh................................15
27.Các nhân tố rủi ro và cách thức hạn chế rủi ro........................................17
Phụ lục................................................................................................................18
1
Quaỷn Trũ Kinh Doanh Dũch Vuù Nhoựm 4
TNG QUAN V CA HNG
Mụ t Ca hng
Thc ung dinh dng l dũng sn phm thc ung nhanh v cht lng ti
nguyờn cht, ỏp ng ỳng nhu cu thng thc ngy cng cao v a dng
ca khỏch hng. Vi cụng thc pha ch khụng s dng hng ph liu, mựi
v t trỏi cõy ộp ti thun khit s em n cho khỏch hng cỏc loi thc
ung giu dinh dng, nhiu vitamin v khoỏng cht giỳp bi b cho ln da
v sc khe. Ngoi ra, mún n thờm l cỏc loi khoai c ch bin a dng:
chiờn, luc, hp, nng s giỳp cỏc khỏch hng sau nhiu gi lm vic cng
thng cú c nhng phỳt thng thc ba n nh y hng v dõn dó.
Vi quy mụ t chc nh gn, ca hng thc ung dinh dng ch yu phc
v cỏc i tng l nhõn viờn vn phũng cú thu nhp trung bỡnh khỏ. a
im t ca hng gn khu cụng nghip Tõn Bỡnh trờn ng Tõy Thnh,
qun Tõn Phỳ, TP. HCM.
Tiờu chớ hot ng
Ca hng c thnh lp vi mc tiờu ch yu l to ngun thu nhp cho
nhng ngi tham gia vn hnh hot ng ca ca hng (nhng ngi sỏng
lp v nhõn viờn) v gúp phn trong vic cung cp sn phm dch v nc
gii khỏt b - khe phc v cng ng. m bo cht lng cao, v sinh
tt, luụn mang n nhng hng v ti ngon v phc v nhanh l tiờu chớ
cho ca hng tn ti.
Trin khai t ý tng


Xut phỏt t vic nhn thc c nhu cu gi gỡn sc khe ca cng ng
núi chung v sc p ca ph n núi riờng ngy cng cao bờn cnh nhp
sng v lm vic bn rn ca thi i cụng nghip húa, ý tng mang li
dch v cung cp nc gii khỏt ti mỏt phc v nhõn viờn vn phũng mi
lỳc, tn ni l tin khai sinh ra ca hng thc ung dinh dng. Ca hng
c thnh lp vi s gúp vn ca nhúm sinh viờn mi ra trng, va i
lm, va cú cụng vic kinh doanh riờng phỏt trin s tin tit kim mt
cỏch hiu qu. Ca hng c t gn cng khu cụng nghip Tõn Bỡnh, ni
tp trung nhiu cụng ty vi ụng o nhõn viờn vn phũng v cụng nhõn.
K hoch tng lai
Nu cụng vic kinh doanh tin trin thun li, sau 1 nm, ca hng thc ung
dinh dng d nh s m thờm cỏc chi nhỏnh ti cu vt Quang Trung v
2
Quaỷn Trũ Kinh Doanh Dũch Vuù Nhoựm 4
mt vi im khỏc qun 1, qun 3, qun 10, nhõn rng thnh chui ca
hng. Trong 3 nm ti, ca hng thc ung dinh dng s m rng th phn
ra Nng v H Ni.
NHNG YU T TC NG N NGNH NGH KINH
DOANH
Th trng nc gii khỏt Vit Nam
Vi dõn s khong 80 triu ngi v tc phỏt trin hng nm khỏ cao (tc
tng trng GDP trung bỡnh trờn 7% trong nhng nm qua) v mc thu
nhp bỡnh quõn u ngi liờn tc c ci thin, bờn cnh quỏ trỡnh cụng
nghip húa - hin i húa mnh m, Vit Nam ó tr thnh mt th trng
tiờu th y tim nng i vi cỏc sn phm tiờu dựng, trong ú cú nc gii
khỏt. Vit Nam hin nay vn l mt nc ang phỏt trin, vỡ vy cỏc nhu cu
tiờu dựng thit yu cho cuc sng (nh n ung, trang phc...) vn cũn chim
t l rt cao trong c cu tiờu dựng - khong 50% v s cũn chim t trng
cao trong nhiu nm na khi i sng ngi dõn c ci thin. Theo mt s
ỏnh giỏ ca cỏc nh u t trong ngnh nc gii khỏt, hin nay Vit Nam
tiờu th mt khi lng ln sn phm ung, chng khong 4,2 t lớt/nm
v ang l th trng phỏt trin rt mnh.
Trong vũng 1 nm tr li õy, th trng nc gii khỏt khụng gas nh sõm
bớ ao, nc ộp trỏi cõy, tr chanh, ... tng cao, chim khong 56% th phn
so vi nc gii khỏt cú gas. Kho sỏt trong khuụn kh cuc iu tra th
trng TNS, ng lc ngi tiờu dựng chn 1 loi thc ung l thớch
(20,7%), mỏt (19,7%), sc khe, sng khoỏi v thờm nng lng (59,6%).
Theo ý kin ngi tiờu dựng, nhiu loi nc trỏi cõy ang bỏn trờn th
trng s dng hng liu húa cht, khụng phi hng trỏi cõy t nhiờn, nờn
an ton cho sc khe khụng cao. Do ú, nhng nm gn õy, th phn
nc gii khỏt t thiờn nhiờn nh trỏi cõy, nc mỏt tht s tng cao. Mc dự
nhiu nh sn xut nc gii khỏt ó cú nhiu c gng, liờn tip a nhng
sn phm nc ộp trỏi cõy úng hp ra th trng, nhng ch mi ỏp ng
c 18% nhu cu. Th trng nc gii khỏt khụng gas (gm c nc úng
hp v ch bin ti) cũn b ng n 65%.
ỏnh giỏ mụi trng a lý kinh t
V trớ t ca hng: Trờn ng Tõy Thnh, dc theo Khu cụng nghip Tõn
Bỡnh. Vỡ ng Tõy Thnh l ng 2 chiu gn i l Trng Chinh ln
nờn vic t ca hng ti õy va thun tin cho nhõn viờn giao hng tn ni
qua Khu Cụng nghip, va cú tỏc dng thu hỳt s chỳ ý ca khỏch vóng lai.
3
Quaỷn Trũ Kinh Doanh Dũch Vuù Nhoựm 4
Chi phớ thuờ mn mt bng khu vc ny cng khỏ kinh t so vi ti cỏc
qun trung tõm, giỳp d ỏn rỳt ngn thi gian thu hi vn.
Ngun cung ng nguyờn liu: V trớ ca hng khỏ gn ch u mi Vừ Thnh
Trang (ch B Quo) l mt li th, giỳp vn chuyn trỏi cõy nhanh, hn ch
ng xa, ging, trỏnh h gip. Ngoi ra, cú th mua ngay khi khỏch t
hng gp vi s lng ln vt d tr ti ca hng.
C s h tng khỏ thun li vỡ ngun in ti khu vc qun Tõn Phỳ c
bo m liờn tc 24/24. Ngun nc c Cụng ty cp nc Tõn Hũa cung
cp cú cht lng khỏ tt.
ỏnh giỏ mụi trng vn húa xó hi
Vit Nam cú tc tng trng cao nờn cuc sng ti cỏc thnh ph ln rt
tt bt vi cng lm vic ngy cng cao trong mi ngnh ngh. Dn dn,
ngi dõn thnh ph mt dn c hi chm súc n sut n hng ngy ca bn
thõn. Nhng vic cung cp y nng lng v khoỏng cht cho c th l
rt cn thit trong vic tỏi to sc lao ng v cng l nhu cu thng xuyờn
ca mi nhõn viờn vn phũng.
Nhp sng hi h ca thi i cụng nghip húa lm nhõn viờn vn phũng d
b ri vo tỡnh trng cng thng, mt mi, cn cú nng lng bự p. Mc dự
thu nhp ngy cng cao v rt quan tõm n sc khe nhng h li ớt cú c
hi i n cỏc ca hiu n ung vo ban ngy.
ỏnh giỏ mụi trng lut phỏp chớnh tr
Lnh vc nc gii khỏt rt d ng ký kinh doanh. Vic ng ký ti C quan
qun lý kinh doanh Qun Tõn Phỳ s khụng gp tr ngi v cú kt qu trong
10 ngy lm vic. Vỡ kinh doanh vi quy mụ tng i nh, nờn th tc khai
bỏo thu ch cn tin hnh ti cp phng. Ngoi ra, lut phỏp Vit Nam
cng bo v quyn li thng hiu cho ngi kinh doanh sau khi tin hnh
ng ký thng hiu ti Cc Qun lý S hu Trớ tu.
Xỏc nh c hi kinh doanh
Khu Cụng nghip Tõn Bỡnh nm trờn ng Trng Chinh tp trung cỏc
cụng ty nc ngoi vi khong trờn 10.000 nhõn viờn. KCN nm cỏch xa
trung tõm thnh ph nờn vic tip cn vi cỏc khu n ung, nh hng tin
nghi mt khỏ nhiu thi gian v khụng thun tin cho cỏc nhõn viờn vn
phũng cú qu thi gian ngh ngi quỏ hn hp: ch 1 1.5 ting mi ngy.
Xung quanh KCN, ch cú th tỡm thy vi tim c phờ, tr Trõn Chõu phc v
ti ch, a s l cỏc quỏn cm tra vn phũng hoc quỏn n bỡnh dõn cho nhu
cu n ung ti thiu vo cỏc ba tra ca nhõn viờn KCN. Trong KCN cng
4
Quaỷn Trũ Kinh Doanh Dũch Vuù Nhoựm 4
cú canteen, nhng cỏc thc ung cng ch n thun l gii khỏt v khụng
u t nhiu cho cỏc nhu cu cao hn ca nhúm khỏch hng tim nng.
C hi kinh doanh: Vic m ra mt ca hng trờn con ng nm dc theo
KCN, chuyờn phc v tn ni cỏc lai thc ung dinh dng t trỏi cõy ti
nguyờn cht s l mt c hi kinh doanh tt. Hỡnh thc kinh doanh ra i
trong hon cnh cha cú i th cnh tranh ln trong khu vc.
TH TRNG MC TIấU
nh v phõn khỳc th trng mc tiờu
KCN Tõn Bỡnh trờn ng Trng Chinh l khu vc m d ỏn nhm n cho
th nghim ban u ca mỡnh. Ti õy, a s tp trung cỏc cụng ty nc
ngoi vi khong trờn 10.000 nhõn viờn.
Khỏch hng mc tiờu: l nhng nhõn viờn vn phũng cú thu nhp khỏ cao,
quan tõm n sc khe nhng li ớt cú thi gian i n cỏc ca hiu n ung
vo ban ngy. Nhng khỏch hng ny ũi hi rt kht khe v mt cht lng
v dch v nhng cng sn lũng tr cho bt k sn phm no em li tin
dng cao. a phn trong s ny l cỏc ph n ang tui 25 45, cú nhu
cu cao trong vic gi gỡn sc p cng nh sc khe nhm phc v cho
cuc sng v gia ỡnh. Hn na, theo thúi quen v tớnh cht cụng vic, h
thng dựng bui n nh v th gión ti bn lm vic vo bui x chiu,
nhng a phn li khụng cú c hi ra ngoi thng xuyờn trong gi lm vic.
Vic t hng qua internet s giỳp thu hỳt s chỳ ý v nhiu thin cm hn
ca cỏc khỏch hng ny.
Vic la chn i tng khỏch hng mc tiờu vi phõn khỳc th trng tuy
tng i hp nh trờn giỳp loi bt i th cnh tranh trong ngnh.
Khuynh hng phỏt trin ca phõn khỳc th trng mc tiờu
Vit Nam cú tc tng trng kinh t hng nm khỏ cao, trong ú TPHCM
úng vai trũ l trung tõm kinh t thng mi quan trng nờn nhiu khu cao c
vn phũng ang dn mc lờn, s tp trung s lng ln khỏch hng tim
nng. Ngoi ra, ti H Ni v Nng, l cỏc thnh ph ln, tỡnh hỡnh phỏt
trin cao c cng tng t nh ti TPHCM.
Khỏch hng mc tiờu: H khụng nhng cú gu thng thc tng i cu k
m ngy cng ũi hi rt cao v cht lng. Cựng vi vic hi nhp kinh t,
h ngy cng cú iu kin tip xỳc vi vn húa cỏc nc phỏt trin d dng
hn nờn ũi hi khụng nhng v cht lng m cũn dch v nng ng, hin
i, thng xuyờn i mi v cp nht theo s phỏt trin ca thi i.
5
Quaỷn Trũ Kinh Doanh Dũch Vuù Nhoựm 4
SN PHM V DCH V
Sn phm
Thc n sn phm (ớnh kốm)
Cỏc loi sinh t, sinh t hn hp c ch bin t loi trỏi cõy bn mựa
ti Vit Nam vi hng v thm ngon, cú cụng dng gii khỏt hu hiu v
em li ln da ti sỏng tr trung.
Nc ộp trỏi cõy c cht lc hon ton t cỏc loi trỏi cõy t nhiờn, giỳp
b sung nng lng, cung cp y Vitamin C v khoỏng cht cn thit cho
c th.
Cỏc loi khoai c ch bin a dng: chiờn, luc, hp, nng thm ngon,
b dng, em li cho khỏch hng nhng bui n nh n s m hn
quờ.
Sn phm tin li cho ngi s dng, nht l cỏc nhõn viờn vn phũng bn
rn ớt cú iu kin ra ngoi,ch cn gi in thoi hoc t hng qua internet,
h s cú ngay ly nc trỏi cõy tuyt ho hay nhng ming khoai hp dn,
giỳp th gión ụi chỳt sau nhng gi lm vic cng thng.
Ch bin sn phm
Trỏi cõy ti c bo qun k trong t lnh. Khoai c kim tra k trc
khi ch bin, m bo khụng b sng hoc sựng.
Sn phm c ch bin ti ca hng ngay sau khi nhn c yờu cu ca
khỏch hng. Ca hng trng phi thng xuyờn kim tra cỏc tiờu chun v
dinh dng, liu lng sa ng v trỏi cõy, m bo sn phm luụn ti
ngon v b dng.
Sn phm c ng trong cỏc ly v bao giy xinh xn, hp v sinh (ch s
dng mt ln).
Khụng hng liu, ộp ti nguyờn cht, b dng v tinh khit. ú chớnh l
s la chn ca cuc sng hin i v cng l tiờu chớ ca ca hng: Sc
khe ca bn l s thnh cụng ca chỳng tụi.
Dch v
Khỏch hng cú th va thng thc nhng bn nhc tr trung vui ti, xem
phim hot hỡnh min phớ, va nhm nhỏp ly nc trỏi cõy ti mỏt v nhng
ming khoai thm ngon ngay ti ca hng. Nhõn viờn ca hng luụn vui v
v nhit tỡnh phc v.
6
Quaỷn Trũ Kinh Doanh Dũch Vuù Nhoựm 4
Vic t hng qua internet v in thoi s c ỏp ng trong thi gian sm
nht. Nhõn viờn s giao hng tn ni min phớ.
CNH TRANH TH TRNG
i th cnh tranh
Hin nay trờn th trng cú rt nhiu ca hng kinh doanh nc gii khỏt vi
hỡnh thc cao cp hn cỏc quỏn nc va hố, nhm n khỏch hng cú thu
nhp t trung bỡnh tr lờn nh: nc mớa siờu sch, Pota-bata, tr sa Trõn
Chõu, Cam i, Alo Tr, c phờ kem,... i tng khỏch hng ca cỏc quỏn
ny rt phong phỳ, cú th l sinh viờn hc sinh, nhõn viờn, khỏch vóng lai,
cỏc bn tr thuc th h 8X, 9X, ... Cỏc quỏn ny a phn phc v khỏch ti
ch.
i th trong ngnh: Vietfruit l i th ln cú hỡnh thc kinh doanh tng
t: giao hng tn ni cỏc loi nc ộp trỏi cõy c ch bin xoay quanh loi
trỏi cõy chớnh l cam. i th ó trin khai hỡnh thc kinh doanh thnh chui
ca hng t ti 4 qun trung tõm: qun 1, qun 10, qun Bỡnh Thnh v Phỳ
Nhun.
i th ti khu vc: tr sa Trõn Chõu, ca hng bỏn khoai PotaBata v cỏc
quỏn c phờ.
i tng tiờu dựng chớnh ca PotaBata a s l hc sinh, sinh viờn thuc th
h 9X;
i tng tiờu dựng chớnh ca cỏc quỏn c phờ l nhng ngi nhn ri,
cú thi gian th gión ti quỏn, nhu cu thc ung khụng a dng.
Tr sa Trõn Chõu l i th cnh tranh chớnh:
im mnh: Phc v tn ni, nhõn viờn tr trung, nhit tỡnh.
im yu: thc ung khụng a dng, ch tp trung vo mt lai duy
nht l tr sa nờn khỏch hng khụng cú nhiu chn la. Ngoi ra, tr
sa khụng phi l thc ung t nhiờn, cú cha nhiu hng liu v
ph gia nhõn to, d gõy cm giỏc ngỏn nu phi dựng hng ngy.
Chin lc cnh tranh
Tn dng th mnh v khc phc nhng im yu m i th gp phi s
mang n c hi kinh doanh tt. Xỏc nh phõn khỳc th trng chớnh l cỏc
nhõn viờn cụng ty ti KCN Tõn Bỡnh v a dng húa cỏc loi thc ung s
giỳp gim bt ỏp lc cnh tranh cho d ỏn trong vic tỡm kim khỏch hng.
K HOCH TIP TH V CHIN LC KINH DOANH
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×