Tải bản đầy đủ

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Luận văn ThS. Kinh tế
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
o0o
NGUYỄN XUÂN THẮNG
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNHLUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ




Hà Nội – 2015ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
o0oNGUYỄN XUÂN THẮNG
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Chuyên ngành Kinh tế chính trị
Mã số: 60 31 01 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ


NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP



Hà Nội – 2015LỜI CAM ĐOAN


 

LỜI CẢM ƠN

              


- 
 



 

n 
ng
n.
             


 n !TÓM TẮT LUẬN VĂN

Tên luận văn: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng
Bình
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS, TS Phạm Thị Hồng Điệp

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu



Nhiệm vụ nghiên cứu
 



- 
        

- 
doa
Những đóng góp mới của luận văn:





MỤC LỤC

D i
 1

  5
 5
 9
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 9
1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế -
xã hội 15
1.3. Pn doanh nghip nh a 20
1.3.1. Khái niệm, nội dung phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 20
1.3.2. Các điều kiện phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 35
1.4. Kinh nghi  n doanh nghip nh  a ca mt s a
nh Qung B 39
1.4.1. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số địa
phương 39
1.4.2. Bài học rút ra cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng
Bình 41
 43
2.1. C n 43
2.1.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng 43
2.1.2. Quan điểm hệ thống cấu trúc trong nghiên cứu 44
2.1.3. Quan điểm lịch sử lôgíc 44
2.1.4. Quan điểm thực tiễn 45
 462.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu và tài liệu 46
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 46
2.2.3. Phương pháp phân tích và tổng hợp 48
2.2.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 49
2.2.5. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 49
C         
 51
3.1. Nhm t  i tnh  51
3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 51
3.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 53
3.2. Thc tr  n doanh nghip nh      
 n 2006 - 2014 57
3.2.1. Thực trạng gia tăng về số lượng, loại hình và quy mô của Doanh
nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Bình 57
3.2.2. Thực trạng nâng cao trình độ công nghệ và chất lượng nguồn nhân
lực của Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Bình 71
3.2.3. Thực trạng phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường của doanh
nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Bình 75
3.2.4. Thực trạng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Quảng Bình 78
3.2.5. Thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 80
3.3. c trn doanh nghip nh 
tnh  n 2006 - 2014 82
3.3.1. Những kết quả đạt được trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 -2014 và nguyên nhân 823.3.2. Những hạn chế trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh
Quảng Bình trong giai đoạn 2006 -2014 86
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 89
C 4:        
 
 94
4.1. Png n doanh nghip nh a tnh 
trong thi gian  94
4.1.1. Phương hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 94
4.1.2. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 95
4.1.3. Nhiệm vụ chủ yếu 96
tnh
  98
4.2.1. Nhóm giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa từ bên ngoài 98
4.2.2. Nhóm giải pháp đối với bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa 106
 110
 112i


DANH MỤC CÁC BẢNG

STT
Bảng
Nội dung
Trang
1


-CP
11
2




59
3



60
4




62
5



65
6




66
7

/




















68
8






74
9

1 


1 2006 
2013 











78


1


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
 , 
, 97% 
. 










       


               




 






 
 -            

- 


2






              







            








 








3





     







Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Quảng Bình
Câu hỏi nghiên cứu của đề tài là: Tình hình phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2006 - 2014
nhƣ thế nào? Có thể làm gì để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và
vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới?
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài




 


- 





4


- 
        

- 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

nh

- 
-  2014.
4. Những đóng góp của đề tài






5. Kết cấu của luận văn




 






5


Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ
VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài



- Những nghiên cứu về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt
Nam nói chung:
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Kinh nghiệm nước
ngoài và phát tiển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam



Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam: Thực
trạng và giải pháp- 



Vai trò Nhà nước đối với phát triển
doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam




  Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt
Nam trong quá trình hội nhập quốc tế


6




 


Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
khu vực ngoài quốc doanh ở Việt Nam từ 1986 đến 2000, thực trạng và giải
pháp
  
0, t
 .
Tăng
cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
    



 Nga (2011), Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp- 

    



- Những nghiên cứu về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các
địa phƣơng cụ thể:
Giải pháp hổ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa        


7


- 



 Giải pháp hổ trợ của Nhà nước nhằm phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
,  - 
 
 -
       

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng,  - 


  Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay,
H- 

 - 


 Giang (2010), Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện
Đô Lương, tỉnh Nghệ An




8


    Biện pháp phát triển các DNNVV trong ngành
nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng tháp


- 


 

Hoàn thiện những chính sách chủ yếu để phát
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội
- 



    Phát triển DNNVV của tỉnh Nghệ An đến năm
2020
NNVV
- 



          
 

              
          



9




-  
 

1.2. Những vấn đề chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1.1. Khái niệm và tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa


       
 

 
 V

               

.


   . 

 1998,  








 

 


 







     
 Doanh nghiệp nhỏ và
vừa ở Việt Nam là các chủ thể sản xuất kinh doanh được thành lập theo các
quy định của pháp luật có quy mô về vốn hoặc số lao động phù hợp với quy
định của Chính phủ.


10


Theo kh

- 

- 

- 

- 
-
    
   . Do
  -
các
doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 5 tỷ đồng và số lao động trung bình hàng
năm dưới 200 người là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
c
, 
.
Ti , n         
-
 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa là
các cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật
hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình
hàng năm không quá 300 người.

 


11






               

 
V th          
-CP -

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo
quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô
tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định
trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân
năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).
Bảng 1.1. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số
56/2009/NĐ-CP
Quy mô


Khu vực
Doanh nghiệp
siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp vừa
Số lao động
Tổng
nguồn vốn
Số
lao động
Tổng
nguồn vốn
Số
lao động


  

   

  
 

   
  

  
 

   

  

   

t  
 

   
  

  
 

   

  

   

  


   


  
 
100 ng
Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình.


12








 ,    theo 
  -CP          
 - 






 ,  
 







-CP.
1.2.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

 
 :
Một là,   v 
;  
  

ng


  

h doanh.
Hai là,         

, 



13


 
             



Ba là, 
 y 
 
n, 
 , n 
tham gia  

 
. 
Bốn là, 
, h
              
,
 
                



 

              
inh doanh 


14


Năm là,             







ng.
Sáu là, 
ng; 

Ng

l

.
Bảy là,  , 

  



 
 , 
.


15


1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế - xã hội
 
  - 
 

1.2.2.1. Vai trò về mặt kinh tế
Thứ nhất, d           
      , 
           40% cho  
   (GDP)           
           cun   
, 
 , 


   
 
  
Thứ hai, d            
 




  


,
h, 
 
. 




16



.
Thứ ba, d 
 
 
 
  , 







Thứ tư, d 
 
  

 

  

 , 

. 
 
 .
Thứ năm, d
  

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×