Tải bản đầy đủ

Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước

Cộng hoà xã hội nchủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do - Hạnh phúc
Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nớc
Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trờng Đại học Luật Hà Nội.
Tên tôi là: Phạm Hoàng Giang.
Công tác tại: Bộ Nội vụ.
Tôi đợc công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số
4901/QĐ/BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 12/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
công nhận nghiên cứu sinh khoá 2003 của Trờng Đại học Luật Hà Nội, hình thức đào
tạo không tập trung, thời hạn từ năm 2003 đến năm 2006, văn bản gia hạn số
Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn
thành chơng trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh và hoàn thành luận án
tiến sĩ với đề tài: "Quyền tự do hợp đồng trong hoạt động thơng mại ở Việt Nam
Những vấn đề lý luận và thực tiễn" ;
Thuộc chuyên ngành: Luật Kinh tế;
Mã số chuyên ngành: 62 38 50 01.
Tôi đã hoàn thành chơng trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, đã
báo cáo luận án tại cơ sở đào tạo và đã đợc Hội đồng đánh giá luận án ở bộ môn
thông qua.
Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép tôi đợc bảo

vệ luận án trớc Hội đồng chấm luận án cấp nhà nớc.
Tôi xin trân trọng cám ơn.
Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2007
Ngời làm đơn
Phạm Hoàng Giang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×