Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
LI CM N!
Li u tiờn em xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo trong b mụn
Qun tr Kinh doanh ca trng i hc Dõn lp Hi Phũng, cựng ton b
ban lónh o v nhõn viờn trong khỏch sn ó to mi iu kin giỳp em
em cú c ti liu v nhng thụng tin cn thit phc v cho bi vit ny.
Em chõn thnh cm n cụ - Thc s Bựi th Thanh Nhn ó tn tỡnh giỳp
em trong sut quỏ trỡnh lm lun vn va qua.
Cui cựng em xin chõn thnh cm n nh trng ó to iu kin cho
nhng sinh viờn nh em cú iu kin v thi gian thc tp thc t vn
dng nhng kin thc ó hc ti nh trng vo thc t. Qua ú hc hi thờm
nhng kinh nghim mụi trng thc tp cho bn thõn.
Trong quỏ trỡnh lm khúa lun em khụng trỏnh khi nhng sai sút kớnh
mong cỏc thy cụ giỏo cựng cỏc bn tham gia gúp ý bi vit ca em c
hon chnh hn.
Em xin chõn thnh cm n !
Hi Phũng, ngy thỏng nm
Sinh viờn
Bựi Th Nhung
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng

1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
LI M U
Vit Nam, mc dự ngnh du lch ra i mun hn nhng ngnh kinh t xó
hi khỏc nhng ngay sau khi ra i ngnh du lch Vit Nam ó gt hỏi c nhiu
thnh cụng ỏng k. c bit l trong nhng nm gn õy du lch ó tr thnh
ngnh kinh t mi nhn vi tc tng trng vt bc. Cú c kt qu ú l do
nc ta cú ngun ti nguyờn du lch di do, phong phỳ a dng. C th ta thy
c s phỏt trin khụng ngng ca cỏc trung tõm du lch ti cỏc thnh ph ln
nh: H Ni, Thnh ph H Chớ Minh, Hi Phũng, Qung Ninh...Vi nhiu loi
hỡnh du lch nh thm quan, gii trớ, du lch vn hoỏ, du lch bin... c bit l s
xut hin ca cỏc khỏch sn nh hng ln t tiờu chun cht lng cú kh nng
ún khỏch trong nc v nc ngoi vi doanh thu cao ng thi ú l nhng c
hi qung bỏ cho ngnh du lch Vit Nam.
Nhng cựng vi s phỏt trin a dng ca cỏc loi hỡnh dch v c cung
cp l nhng nhu cu, ũi hi ngy cng cao ca khỏch du lch v cht lng ca
cỏc loi hỡnh dch v y. Chớnh cht lng l yu t hp dn khỏch v ng thi
cng l yu t quyt nh ti hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Bi vy bt
c mt doanh nghip kinh doanh dch v no cng cn quan tõm v luụn nõng cao
cht lng sn phm dch v. ú chớnh l mt nhim v quan trng khụng th
thiu i vi trong kinh doanh khỏch sn núi riờng v kinh doanh du lch núi
chung.
Chớnh vỡ nhng lý do trờn v qua thi gian thc tp ti Chi nhỏnh Cụng ty
TNHH mt thnh viờn Du lch Cụng on Vit Nam ti Hi Phũng,qua nghiờn cu
ỏnh giỏ hot ng kinh doanh lu trỳ ti khỏch sn em thy khỏch sn ó dựng
nhiu bin phỏp nhng hiu qu kinh doanh vn cha tho món. M em ó quyt
nh chn ti lun vn cho mỡnh l : "Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu
kinh doanh lu trỳ ti Chi nhỏnh Cụng ty TNHH Mt thnh viờn Du lch Cụng
on Vit Nam ti Hi Phũng" lm ti khoỏ lun tt nghip.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
2
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
* Mc ớch nghiờn cu ti :
Em chn ti ny vi mc ớch nghiờn cu phõn tớch ỏnh giỏ thc trng
kt qu kinh doanh lu trỳ ti khỏch sn. Rỳt ra nhng gỡ ó t c, nhng khú
khn vng mc trong vic nõng cao hiu qu kinh doanh lu trỳ ca khỏch sn.
T ú xut mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu kinh doanh lu trỳ ti
khỏch sn.


* i tng v phn vi nghiờn cu :
i tng nghiờn cu trong ti ca em l hiu qu kinh doanh lu trỳ ti
khỏch sn
Phm vi nghiờn cu trong ti ca em do hn ch v thi gian, ngun ti
liu tham kho v trong khuụn kh khoỏ lun tt nghip nờn ti ch tp trung
nghiờn cu v kinh doanh lu trỳ ti khỏch sn v xut mt s gii phỏp.
* Phng phỏp nghiờn cu ca ti l iu tra, thng kờ, tng hp, so sỏnh, phõn
tớch ỏnh giỏ dựng bng biu biu t.
Kt cu ca khoỏ lun gm 3 phn :
Chng 1: C s lý lun v hiu qu kinh doanh v kinh doanh lu trỳ ti
khỏch sn.
Chng 2: Thc trng kinh doanh ti khỏch sn
chng 3: Nhng gii phỏp nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ca chi
nhỏnh cụng ty TNHH - MTV Du lch Cụng on Vit Nam ti Hi Phũng.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
3
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
CHNG 1: C S Lí LUN V HIU QU KINH DOANH V
KINH DOANH LU TR TI KHCH SN
1.1 Khỏi nim v c im kinh doanh khỏch sn
1.1.1 Khỏi nim khỏch sn
- Trc õy khi ngnh kinh doanh du lch cha thc s phỏt trin thỡ khỏch
sn mi ch c hiu l nhng nh tr, nh ngh tm thi ch bao gm vic kinh
doanh cỏc phũng ngh ỏp ng nhu cu ngh qua ờm ca khỏch. Nhng khi i
sng ca cũn ngi c nõng cao nhu cu ca con ngi ngy cng phong phỳ thỡ
khỏch sn khụng ch l ni kinh doanh lu trỳ vi nhng tin nghi sang trng m
nú cũn ỏp cựng mt lỳc rt nhiu nhu cu ca khỏch nh: ngh ngi n ung, vui
chi, gii trớ, lm p ...vi rt nhiu cỏc dch v b xung.
- Theo ỏnh giỏ ca cỏc chuyờn gia thỡ kinh doanh khỏch sn chim mt t
trng ln trong tng th kinh doanh ton ngnh du lch. C th mi nm kinh
doanh khỏch sn ó úng gúp 70% tng doanh thu ca ngnh. Vúi xu th phỏt trin
ca nn kinh t hi nhp, khỏch du lch n Vit Nam ngy cng tng thỡ kinh
doanh khỏch sn ngy cng c m rng,vi quy mụ ln hn, mang tớnh cht
chuyờn mụn cao hn v nú s ngy cng gi v trớ quan trng trong h thng kinh
doanh du lch.
- Khỏch sn l c s phc v lu trỳ ph bin nht i vi mi loi khỏch du
lch. õy l ni sn xut, bỏn v phc v khỏch du lch nhng sn phm dch v
nhm ỏp ng nhu cu n ngh vui chi gii trớ...phự hp vi mc ớch v ụng c
ca chuyn i ng thi thu c li nhun.
- Kinh doanh khỏch sn l mt b phn khụng th thiu trong ton b tin
trỡnh phỏt trin ngnh du lch. Nú gii quyt nhu cu n ngh ca khỏch trong ton
b hnh trỡnh ca chuyn i. Trong khi ú hai nhu cu trờn l nhng nhu cu thit
yu khụng th thiu trong quỏ trỡnh i du lch.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
4
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
1.1.2 c im kinh doanh khỏch sn
Kinh doanh khỏch sn l hot ng kinh doanh trờn c s cung cp cỏc dch
v lu trỳ, n ung v cỏc dch v b xung cho khỏch nhm ỏp ng nhu cu n
ngh v gii trớ ca h ti im du lch nhm mc ớch cú lói.
Cỏc c im ca kinh doanh khỏch sn bao gm :
* c im v sn phm dch v :
- Sn phm mang tớnh dch v do nú l s kt hp ca yu t vt cht v s
tham gia phc v ca nhõn viờn, khụng th mang sn phm dch v i ni khỏc m
khỏch hng phi trc tip n ni tiờu th.Nú mang tớnh cht vụ hỡnh tc l
khỏch hng khụng nhn c sn phm thc t kt qu kinh doanh dch v m kt
qu thc l s tri qua, thng thc v n tng v sn phm dch v sau khi ó
thng thc v tiờu dựng. Nú c khỏch hng ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan, tru
tng.
- Sn phm ca khỏch sn rt phong phỳ v a dng, cú dng vt cht v cú
loi phi vt cht, cú loi do khỏch sn to ra nh: lu trỳ n ung, git l... cng cú
loi do ngnh khỏc to ra nh : lu nim...
- Cú s tham gia ca khỏch hng vo quỏ trỡnh to ra sn phm. Chớnh khỏch
hng quyt nh vic to ra sn phm dch v. ú l nhng yờu cu ca khỏch
hng i vi nhõn viờn v mi loi hng hoỏ dch v no ú, t ú sn phm dch
v mi c sn xut ra.
- Sn phm dch v ca khỏch sn mang tớnh khụng ng nht. Ngha l
cựng mt sn phm dch v do khỏch sn to ra nhng i vi mi khỏch hng nú
s c ỏnh giỏ vi mt kt qu khỏc nhau, cú khỏch hng cho ú l tt, ngon,
hon ho nhng li cú khỏch hng li cm thy cha hi lũng v nú.
- Tớnh d h hng khụng th ct gi v rt khú kim tra trc khi cung cp
cho khỏch hng.
ú l sn phm mang tớnh rt c trng ca sn phm dch v ngnh kinh
doanh du lch núi chung v ngnh kinh doanh khỏch sn núi riờng.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
5
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
* c im t chc quỏ trỡnh kinh doanh khỏch sn
Khi kinh doanh khỏch sn bao gm nhiu b phn cú chc nng c lp
nhng li cú mi quan h mt thit ln nhau trong quỏ trỡnh liờn tc nhm tho
món nhu cu tng hp, trn vn ca khỏch du lch. T chc kinh doanh khỏch sn
phi m bo tớnh c lp v mi liờn h gia cỏc b phn.
* c im vic s dng cỏc yu t c bn trong kinh doanh khỏch sn:
- Vn u t xõy dng ban u rt ln, vn kinh doanh v bo dng sa
cha cho khỏch sn ln hn vn lu ng v thi gian thu hi vn rt lõu.
- V lao ng: ngnh thu hỳt lng lao ng ln cng mt phn vỡ nhiu
cụng vic khụng th c gii hoỏ, t ng hoỏ m phi s dng trc tip sc lao
ng ca con ngi. Yu t lao ng sng c s dng vi nhiu nột c trng.
- V ti nguyờn du lch l yu t c trng trong kinh doanh khỏch sn. Ti
nguyờn du lch to ra mụi trng kinh doanh v quyt nh n tớnh cht, th loi,
qui mụ, th trng khỏch thụng qua ú quyt nh n hiu qu kinh doanh ca
khỏch sn.
Vớ d : Khỏch sn nm ti khu I - phng Vn Sn - Sn - Hi Phũng rt tin
cho khỏch du lch cú th tm bin ng ngha vi vic khỏch sn s kinh doanh
loi hỡnh du lch bin( vo mựa hố), ngoi ra cũn cỏc dch v n ung v cỏc dch
v khỏc.
- Vt t hng hoỏ c s dng phong phỳ a dng, cht lng cao, k thut
s dng v bo qun phc tp ũi hi cụng tỏc cung ng v la chn vt t phi
m bo c yờu cu kinh t ln k thut.
- V trớ xõy dng khỏch sn phi m bo thun tin cho khỏch du lch cng
nh hot ng kinh doanh
- i tng khỏch cn phc v trong ngnh khỏch sn rt a dng v phc
tp ph thuc vo nhiu yu t khỏc nhau.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
6
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
1.2. Chc nng, vai trũ ca kinh doanh khỏch sn
1.2.1 Chc nng :
- Chc nng sn xut. Ngay trong khỏi nim khỏch sn ó nờu rừ khỏch sn
l ni sn xut cỏc dch v ỏp ng nhu cu ca khỏch. Vic m bo sn xut
c nhiu sn phm hng hoa dch v vi hỡnh thc p, cht lng dch v cao,
hon ho ó to lờn thnh cụng ln gúp phn tng hiu qu kinh doanh ca khỏch
sn. Bờn cnh quỏ trỡnh sn xut khỏch sn phi luụn tỡm cỏch i mi cú th
to ra nhng sn phm mi l mang nột c ỏo ngy cng thu hỳt khỏch du
lch.
- Chc nng lu thụng: iu ny c th hin ú l cỏc doanh nghip
khỏch sn phi t t chc quỏ trỡnh lu thụng cỏc sn phm ca mỡnh. ú l quỏ
trỡnh thay i giỏ tr hng hoỏ sang tin v li nhun ca doanh nghip.
- Chc nng tiờu dựng : Do c im tiờu dựng sn phm du lch l tiờu dựng
ti ch, thi gian tiờu dựng ngn tit kim thi gian tiờu dựng cỏc sn phm n
ung v cỏc dch v khỏc thỡ vic phc v tiờu dựng cỏc hng hoỏ dch v trong
khỏch sn phi do chớnh khỏch sn ú m nhim.
1.2.2. Vai trũ ca kinh doanh khỏch sn
* Vai trũ kinh t:
- Kinh doanh khỏch sn cú chc nng sn xut vỡ th nú úng gúp vo thu
nhp quc dõn c bit l thu nhp ngoi t.
- Ngnh kinh doanh khỏch sn s dng mt khi lng vt t hng hoỏ ln
trong nc sn xut kinh doanh. Do vy nh hng tớch cc n s phỏt trin
cỏc ngnh cú liờn quan nh : nụng nghip, cụng nghip, giao thụng ... Bờn cnh ú
khi khỏch i n a phng ngh ngi s tiờu dựng mt khon tin nht nh ti
õy iu ú cng thỳc y tiờu dựng v sn xut ca a phng phỏt trin.
- Kinh doanh khỏch sn l mt c s kinh doanh hot ng theo nguyờn tc
kinh t nú ó gúp phn tng thu nhp quc dõn.
- Kinh doanh khỏch sn to iu kin xut khu hng hoỏ ti ch, cú li hn
nhiu so vi ngoi thng vỡ ch yu l giỏ bỏn l, tn ớt chi phớ vn chuyn, úng
gúi v cỏc khon thu.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
7
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
- Ngoi ra, kinh doanh khỏch sn gúp phn huy ng tin nhn ri trong dõn
vi vũng vn quay nhanh v hiu qu.
* Vai trũ xó hi:
- Phỏt trin kinh doanh khỏch sn to cụng n vic lm cho ngi dõn a
phng thu hỳt lao ng, gúp phn gii quyt nn tht nghip cho xó hi, to iu
kin nõng cao cht lng cuc sng cho ngi dõn a phng.
- Kinh doanh khỏch sn l mt loi hỡnh kinh doanh du lch, l phng tin
qung cỏo min phớ cho t nc du lch ch nh. Vỡ th õy l mt c hi tt
qung bỏ v t nc, con ngi v tim nng phỏt trin kinh t t nc thụng
qua nhng v khỏch du lch ny.
- Sau mi chuyn i du lch s dng cỏc dch v lu trỳ n ung v cỏc dch
v khỏc sc kho con ngi c cng c, tinh thn thoi mỏi. Nh vy kinh
doanh khỏch sn ó gúp phn tỏi to sc lao ng (c v th cht ln tinh thn) cho
cỏ nhõn v xó hi, to iu kin nõng cao nng sut lao ng xó hi.
- Kinh doanh du lch gúp phn tng cng tinh thn on kt dõn tc, mi
quan h hu ngh gia cỏc quc gia dõn tc trong cng ng quc t, xoỏ i nhng
mc cm bt ng v kinh t chớnh tr vn hoỏ vn cú ca dõn tc.
- Trong thi gian ngh ngi ti khỏch sn khỏch thng c s dng cỏc
hng hoỏ dch v ti khỏch sn v c tip xỳc vi ngi dõn a phng. Thụng
qua cuc giao tip ú vn hoỏ ca ngi dõn bn s v khỏch du lch c trau ri
v nõng cao. Nh vy kinh doanh khỏch sn ó giỳp tng cng s hiu bit ln
nhau, nõng cao kin thc v vn hoỏ, lch s, truyn thng v nhng phong tc tp
quỏn ca cỏc dõn tc trờn th gii.
1.3. Kinh doanh lu trỳ trong khỏch sn
1.3.1. Khỏi nim kinh doanh lu trỳ
Trong khỏch sn cú rt nhiu loi hỡnh dch v c cung ng, hay núi cỏch
khỏc cỏc hng hoỏ dch v trong khỏch sn l rt phong phỳ a dng. Trong ú
kinh doanh lu trỳ c coi l mt trong nhng c trng ca kinh doanh khỏch
sn v l mt phn khụng th thiu trong bt k mt n v kinh doanh no.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
8
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
S d ta cú th khng nh nh vy l vỡ ng v ngh ngi l mt nhu cu
khụng th thiu, mt nhu cu thit yu ca mi con ngi. Vỡ th khi khỏch i du
lch thỡ nhu cu ny cng phi ỏp ng mt cỏch y v cú tớnh ngh thut.
Nhng hn th na khỏch du lch khi h tham gia vo cỏc chuyn du lch h khụng
ngng mong mun c ỏp ng cỏc nhu cu mt cỏch n thun m h cũn k
vng c ỏp ng nhu cu ú theo mt s mi l, c bit khỏc hn vi s kin
nh. Vỡ th kinh doanh lu trỳ khụng ch l mt nhim v thit yu trong tng th
hot ng kinh doanh ca khỏch sn nú cũn ũi hi mt s tỡm tũi, ci thin, i
mi khõu lu trỳ tr lờn mi hn v hp dn hn.
T vai trũ trờn m kinh doanh lu trỳ c hiu nh sau :
Kinh doanh lu trỳ l mt hot ng kinh doanh ngoi lnh vc sn xut vt cht,
cung cp cỏc dch v cho thuờ bung ng v cỏc dch v b xung khỏc cho khỏch
trong thi gian lu li tm thi ti a im du lch nhm mc ớch cú lói.
1.3.2 Vai trũ, c im ca b phn kinh doanh lu trỳ
1.3.2.1. c im ca b phn kinh doanh lu trỳ:
- B phn kinh doanh lu trỳ c c trng bi s lng phũng, th hng
phũng v cỏc c s vt cht k thut trong phũng. i vi bt k mt khỏch sn
no s lng phũng nhiu, qui mụ ln v trang thit b hin i luụn l n tng
ban u thu hỳt s quan tõm v n tng ca khỏch t ú dn n s la chn cui
cựng ca khỏch.
- Cu li gia khỏch hng v khỏch sn dn n vic s dng phũng ca
khỏch luụn c thụng qua quỏ trỡnh trao i, giao tip gia khỏch v b phn l
tõn ca khỏch sn. V õy luụn l khõu u tiờn khi khỏch t chõn ti khỏch sn.
Ni dung ca cuc trao i ú thng l nhng thụng tin v: loi phũng, giỏ
phũng, trang thit b trong phũng... Vỡ th m b phn l tõn thng c coi l
cỏnh tay c lc cho lónh o khỏch sn.
- Chớnh b phn lu trỳ quyt nh n tt c cỏc loi hỡnh v quy mụ ca
cỏc dch v b sung trong khỏch sn. Bi s lng phũng nhiu thỡ s lng khỏch
ln. T ú mi tin hng xõy dng cỏc nh hng vi quy mụ phự hp vi s lng
khỏch ú, thit k thc n cho phự hp vi tng loi khỏch. Cng chớnh chng
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
9
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
loi phũng phong phỳ cho phộp ta xõy dng danh mc cỏc sn phm b sung sao
cho ỏp ng nhu cu ca tt c cỏc loi khỏch t khỏch VIP cho ti khỏch bỡnh
thng, t khỏch n khỏch u.
1.3.2.2. Vai trũ ca b phn kinh doanh lu trỳ
- Vai trũ kinh t: theo nghiờn cu ca cỏc chuyờn gia trong tng doanh thu
ca kinh doanh khỏch sn thỡ doanh thu cu b phn lu trỳ chim mt t trng
tng i ln. Nu l nhng khỏch sn ln thỡ doanh thu lu trỳ chim khong
70% tng doanh thu ton khỏch sn, cũn li l doanh thu ca b phn kinh doanh
nh hng v cỏc dch v b xung khỏc. Nhng nu l cỏc khỏch sn cú qui mụ nh
hn hot ng kinh doanh ch yu l lu trỳ v dch v b sung cũn ớt thỡ t trng
trờn cũn tng nờn v chim khong 97% tng doanh thu ton khỏch sn.
- Kinh doanh lu trỳ l b phn cú vai trũ ln trong vic phc v trc tip
khỏch hng. õy l b phn cú giao tip trc tip nhiu vi khỏch bao gm cỏc b
phn l tõn, khuõn vỏc hnh lý...V sú lao ng trc tip trong b ny chim ti
50% tng s lao ụng trong khỏch sn.
- B phn lu trỳ cũn cú vai trũ rt ln trong vic cung cp d bỏo kinh
doanh cho khỏch sn. Thụng qua danh sỏch t phũng t b phn l tõn cho phộp
khỏch sn d bỏo c mc kinh doanh ca khỏch sn trong mt thi gian nht
nh cú th l : mt tun, mt thỏng ...
1.3.3 Yờu cu ca b phn kinh doanh lu trỳ :
- B phn kinh doanh lu trỳ l b phn chim nhiu vn u t xõy dng
c bn, vn c nh. Nờn nú cng phi thu hi vn trong thi gian di.
- Thi gian khỏch khỏch sn s quyt nh n vic khỏch tiờu dựng cỏc
loi dch v b xung trong khỏch sn. Nu khỏch ngh thi gian cng lõu thỡ s tiờu
dựng nhiu sn phm dch v trong khỏch sn.
- S hp dn ca cỏc c s lu trỳ l s tng ho ca rt nhiu cỏc yu t
bao gm : kin trỳc phũng c, mc tin nghi v tớnh ngh thut trong by trớ cỏc
trnag thit b trong phũng, s khộo lộo vn minh trong giao tip ca cỏc nhõn viờn
phc v khỏch. Vỡ th t c hiu qu trong kinh doanh lu trỳ phi cú mt
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
10
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
k hot tng th hi ho ca tt c cỏc yu t trong quỏ trỡnh phc v khỏch lu trỳ
ti khỏch sn.
- Tuy lu trỳ cú mt vai trũ khỏ quan trong trong kinh doanh khỏch sn
nhng quỏ trỡnh kinh doanh khỏch sn l mt quỏ trỡnh kinh doanh tng hp logic
gia cỏc nghip v nờn kt qu kinh doanh ca b phn lu trỳ cng ph thuc rt
ln vo cht lng phc v ca cỏc b phn khỏc v nú cng khú tỏch ri v ỏnh
giỏ riờng khi khỏch khỏch sn. Vỡ th phỏt trin b phn lu trỳ phi tớnh n s
phỏt trin hi ho ca cỏc b phn khỏc trong khỏch sn.
1.3.4. í ngha ca b phn kinh doanh lu trỳ
Cú mt nguyờn lý chung ca cỏc nh kinh doanh khỏch sn: thnh cụng ú
l khi lng khỏch hng c quay li, khỏch hng cng nhiu thỡ doanh nghip cng
m bo c doanh thu v ngc li.
T ú cỏc nh qun lý ó rỳt ra chit lý kinh doanh: " gi c khỏch quen
l gim c by ln cỏc chi phớ dnh cho qung cỏo v thụng tin ". thu hỳt
khỏch lõu di thỡ nõng cao cht lng kinh doanh lu trỳ l vic lm cn thit v
nhiu ý ngha.
Nõng cao cht lng kinh doanh lu trỳ s to cho khỏch sn mt danh
ting, uy tớn v sc cnh tranh trờn th trng. Nõng cao cht lng lu trỳ ngha l
nõng cao cht lng c s vt cht, hin i hoỏ trang thit b, a dng hoỏ cỏc loi
hỡnh dch v v hp lý hoỏ cú cu t chc lao ng... Tt c u lm tng hiu qu
kinh doanh.
Nõng cao cht lng kinh doanh lu trỳ cú ý ngha ỏp ng kp thi nhu cu
a dng ca khỏch giỳp cho hot ng kinh doanh khỏch sn ca nc ta ho nhp
vi h thng kinh doanh khỏch sn th gii.
1.4. H thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh khỏch sn
1.4.1. Khỏi nim hiu qu kinh doanh
Trong bt k giai on phỏt trin no ca nn kinh t thỡ hiu qu kinh
doanh luụn l yu t c nh qun lý kinh t quan tõm hng u. Cú rt nhiu cỏc
mc tiờu c t ra trong mt quỏ trỡnh kinh doanh nhng mc tiờu li nhun v
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
11
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
ti a hoỏ li nhun luụn l mc tiờu then cht v bao chựm nht ca mi doanh
nghip.
Trong lch s phỏt trin kinh t ó cú rt nhiu cỏc khỏi nim khỏc nhau v
hiu qu kinh doanh. Nú th hin c mc tiờu v quan im ca mi cỏ nhõn cỏc
nh kinh t. Nhng im chung u th hin quan im, con ng t c
mc tiờu li nhun. Vỡ th ta cú th hiu hiu qu kinh doanh theo ngha sau:
Hiu qu kinh doanh l mt phm trự kinh t, phn ỏnh trỡnh li dng
ngun lc sn cú ca doanh nghip nh: lao ng, mỏy múc, thit b, vn v cỏc
yu t khỏc nhm t c hiu qu kinh doanh cao nht vi chi phớ b ra ớt nht
1.4.2 H thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh ca khỏch sn
Ch tiờu ỏnh giỏ cú ch tiờu tng hp v cú ch tiờu b phn. Bờn cnh ú
hot ng kinh doanh khỏch sn l rt a dng tng hp nờn ỏnh giỏ c hiu
qu kinh doanh ta phi s dng kt hp nhiu ch tiờu v cỏc ch tiờu phi mang
tớnh c trng ca ngnh.
1.4.2.1. Ch tiờu tng hp
* Ch tiờu li nhun:
II=TR - Mv - F - Tb
Trong ú :
II : Tng li nhun
TR: Tng doanh thu t c trong k
F: Chi phớ trong quỏ trỡnh kinh doanh khỏch sn.
Mv : Tr giỏ vn nguyờn liu, vt liu.
Tb: Thu phi np khõu bỏn.
õy l ch tiờu kinh doanh rt quan trng m doanh nghip no cng c
gng t c. Li nhun cng cao thỡ doanh nghip lm n cng hiu qu v
ngc li.
1.4.2.2. Ch tiờu b phn
* Ch tiờu hiu qu s dng lao ng
Lao ng l yu t u vo c bn ca doanh nghip, nú gúp phn nõng cao
hiu qu kinh doanh chung ca doanh nghờp. Bờn cnh ú lao ng trong cỏc
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
12
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
doanh nghiờp khỏch sn li cú ý ngha c bit hn khi nú trc tip tham gia vo
quỏ trỡnh sn xut v phc v khỏch hng. Vỡ th ỏnh giỏ tỡm hiu hiu qu s
dng lao ng l mt vic lm cn thit i vi cỏc doanh nghip núi chung v
doanh nghip khỏch sn núi riờng.
+ Ch tiờu nng xut lao ng : phn ỏnh mc doanh thu bỡnh quõn t c ca
mt lao ng
W = TR / L
Trong ú :
W : L nng sut lao ng bỡnh quõn
TR : l tng doanh thu trong k.
L : l tng s lao ng bỡnh quõn.
+ Ch tiờu sc sinh li bỡnh quõn ca lao ng
(II) = II / L
Trong ú :
(II) : Li nhun bỡnh quõn trong k ca mt lao ng
II : Li nhun trong k
L : Tng s lao ng
T cụng thc trờn ta thy (II) cng ln cng tt.
+ Ch tiờu hiu sut s dng tin lng
H
tl
=II / TL
Trong ú :
H : Hiu sut s dng tin lng
II : Li nhun trong k
TL : Tng s tin lng trong k
Ch tiờu ny phn ỏnh n v b ra mt ng tin lng thỡ thu c bao
nhiờu ng li nhun v H
tl
cng ln thỡ hiu qu s dng tin lng cng cao
* Ch tiờu s dng chi phớ
Ch tiờu trong cỏc doanh nghip khỏch sn l ton b hao phớ lao ng xó
hi cn thit phc v cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh. c biu hin di hỡnh
thỏi tin t.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
13
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
+ Ch tiờu hiu sut s dng chi phớ
H = TR / TC
Trong ú :
TR : l Doanh thu
TC : l chi phớ
Ch tiờu ny phn ỏnh trong mt thi k nht nh doanh nghip b ra mt
ng tin chi phớ thỡ thu c bao nhiờu ng tin doanh thu v li nhun.
Ch tiờu ny cn nõng cao trong quỏ trỡnh kinh doanh ca doanh nghip, trờn
c s m rng qui mụ kinh doanh, tng doanh thu, tng thu nhp, tng li nhun,
phi m bo tc tng ca kt phi tng nhanh hn tc tng ca chi phớ.
* Ch tiờu hiu qu s dng vn
Trong kinh doanh khỏch sn yu t úng vai trũ ht sc quan trng, c bit
l vn c nh. Vỡ vy nõng cao hiu qu s dng vn cú ý ngha ln i vi mi
doanh nghip. S dng vn trong cỏc doanh nghip khỏch sn c xỏc nh bng
cỏc ch tiờu phn ỏnh mi quan h thng s gia kt qu kinh doanh vi s vn s
dng trong k
H = TR / V
Trong ú :
TR : Doanh thu
V : Tng s vn trong k
Ch tiờu ny cho bit mt ng vn b ra trong k thỡ thu c bao nhiờu
ng doanh thu v li nhun, H cng ln cng tt.
+ Hiu qu s dng vn c nh
H
vcd
= TR / V
cd
Trong ú :
TR : Doanh thu
V
cd
: Vn c nh
T cụng thc trờn ta thy hiu sut s dng vn c nh cng ln thỡ cng tt
v H
vcd
phn ỏnh mt ng vn c nh s cú bao nhiờu ng tin oanh thu v li
nhun. Vic nghiờn cu hiu qu s dng vn c nh trong nhng doanh nghip
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
14
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
khỏch sn cú ý ngha c bit quan trng bi trong kinh doanh khỏch sn s lng
vn c nh chim mt lng tng i ln trong c cu vn. V cng nh hiu
qu s dng vn c nh ny cho bit kh nng khai thỏc v s dng cỏc loi ti
sn trong doanh nghip.
+ Ch tiờu hiu qu s dng vn lu ng
Tuy trong cỏc doanh nghip khỏch sn vn lu ng ch chim mt t trng tng
i nh trong tng s vn kinh doanh ca doanh nghip nhng trong cụng thc
II=TR- TC thỡ vic tit kim c phn chi phớ no l mt vic rt cn thit vỡ vy
ta phi nghiờn cu ch tiờu hiu qu s dng vn lu ng cú th gim mc
chi phớ ti mc chi phớ ti mc thp nht cú th
H
vld
= TR / V
ld
Trong ú :
TR : doanh thu
V
ld
: Vn lu ng
+ S vũng quay ca ton b vn kinh doanh ( n ) : n cng cao thỡ hiu qu s dng
lao ng cng cao.
Trong ú :
TR : doanh thu
V
kd
: Vn kinh doanh
n : S vũng quay ca ton b vn kinh doanh.
+ S ngy ca mt vũng quay (S) : ch tiờu ny cho ta bit s ngy cng cn thit
doanh nghip cú th thu hi ton b vn kinh doanh, S cng nh cng cú li cho
doanh nghip.
Trong ú :
S : s ngy ca mt vũng quay
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
15
TR
n =
V
Kd
365
S =
n
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
1.4.3. Mt s ch tiờu hiu qu kinh doanh c trng trong doanh nghip kinh
doanh khỏch sn v kinh doanh lu trỳ.
1.4.3.1. Ch tiờu cụng sut s dng bung
- õy l ch tiờu c trng ca hiu qu kinh doanh khỏch sn. Nú phn ỏnh trong
mt thi gian nht nh s bung c s dng chim bao nhiờu phn trm trong
tng s bung m khỏch n khỏch sn.
Db
Cs = x 100%
B(360-Nbt)*Gb
Trong ú
CS : Cụng sut s dng bung phũng
Db : Doanh thu bung ó bỏn
B :Tng s bung
Gb : Giỏ bung bỡnh quõn
Nbt : s ngy bo trỡ
Cụng sut s dng bung cao hay thp cho thy s phỏt trin ca khỏch sn,
hiu qu kinh doanh v ỏnh giỏ trỡnh qun lý ca cp iu hnh khỏch sn, núi
cỏch khỏc cụng sut s dng bung phũng l thc o cho s thnh cụng hay tht
bi v kinh doanh trong khỏch sn núi chung v kh nng qun lý ca cỏc cp lónh
o núi riờng. Vỡ doanh thu bung luụn l b phn c bn trong tng doanh thu
ton khỏch sn thụng thng cụng suõt bung trung bỡnh hng nm ca khỏch sn
thụng thng hng nm ca khỏch sn phi t ti thiu t 55% - 60%.
1.4.3.2. Ch tiờu cht lng phc v
õy l ch tiờu c trng ca ngnh dch v núi chung v ca cỏc doanh
nghip kinh doanh khỏch sn núi riờng. Nú l mc tho món ca khỏch hng i
vi cỏc sn phm dch v ca khỏch sn. S tho món y l mt trng thỏi tõm lý
c sinh ra t bờn trong con ngi ta mong gia s so sỏnh v cỏi m ngi ta
nhn c vi cỏi m ngi ta mong i trc khi tiờu dựng dch v.
Theo quy lut tõm lý ca s tho món Domal M. DaDoff ta cú cụng thc :
Cht lng = S = P - E
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
16
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
Trong ú :
S :(Satisfaction) l s tho món ca khỏch hng sau khi ó s dng sn phm
dch v
P (Perception ) L s cm nhn ca khỏch hng v sn phm dch v sau khi
ó s dng sn phm dch v.
E : (Expertation ) L s mong i ca khỏch hng trc khi tiờu dựng sn
phm
S tho món ca khỏch hng b nh hng bi s so sỏnh gia mong ch v
mc m khỏch nhn c
+ Nu P>E : Tc l s cm nhn ca khỏch v sn phm dch v ln hn s
mong i do ú cht lng dch v c ỏnh giỏ l tt vỡ khỏch sn ó em n
cho khỏch mt dch v hon ho hn c s mong i. õy tht s l mt thnh
cụng ln ca doanh nghip.
+ Nu P = E tc l khỏch sn ó ỏp ng c s mong ch ca khỏch v
cm thy tho món, dch v c ỏnh giỏ mc trung bỡnh. Nh võy khỏch
khụng cú bt k mt ý kin khen chờ no i vi dch v ca khỏch sn.
+ Nu P < E tc l s cm nhn ca khỏch thp hn s mong ch, khỏch s
cm nhy tht vng v sn phm dch v v ngay lp tc l sn phm dch v s b
ỏnh giỏ l kộm v nh vy l c hi ln sau khỏch quay li rt thp.
Dnh c s tho món, hi lũng ca khỏch hng i vi sn phm dch v
ca mỡnh chớnh l khỏch sn dnh c mt li th hot ng kinh doanh cú
hiu qu. Vn õy l lm sao cho S (S tho món) cng cao cng tt. Mun
nh vy thỡ cỏc nh qun lý phi tỡm mi cỏch nõng cao P v lm cho P>E.
1.4.4. Cỏc nhõn t nh hng n hot ng kinh doanh ca khỏch sn v
kinh doanh lu trỳ
1.4.4.1.Nhõn t ch quan
* C s vt cht k thut
- Mt nhõn t ln trong vic to ra v thc hin sn phm du lch ú l h
thng c s vt cht k thut. Do s phỏt trin khụng ngng ca khoa hc cụng
ngh nờn con ngi ngy cng ũi hi cao hn v c s vt cht. Hn th na
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
17
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
khỏch sn c coi l ngnh kinh doanh cỏc dch v cao cp ũi hi mc tin
nghi hin i v trang thit b, dựng phc v cho hot ng ca khỏch mt
mc rt cao.
- õy l nhõn t quyt nh n phng thc kinh doanh, khỏch hng mc
tiờu v cht lng phc v trong kinh doanh khỏch sn. Trong khỏch sn cht
lng phc v do yu t ny mang li d nhn thy hn bi vỡ nú tn ti di dng
hu hỡnh nh: phũng lu trỳ, cỏc trang thit b trong phũng, h thng cỏc c s
dch v b xung. Vỡ th khỏch cú th nhỡn thy c, s dng v cú th ỏnh giỏ
ngay c cht lng ca chỳng to c n tng ngay t ln u tiờn khỏch ti
khỏch sn.
- C s vt cht k thut bao gm :
+ C s vt cht k thut khỏch sn : gm cỏc dóy nh, phũng ngh, trang
thit b trong khỏch sn. Nú l yu t to s khỏc bit gia cỏc th hng khỏch sn
khỏc. ng thi nú thng cú giỏ tr ln hn, m bo tớnh tin nghi, sang trng
lch s. Vỡ vy cỏc trang thit b phi c thit k v xõy dng mang tớnh hin i
v hp thm m ca tng giai on phỏt trin xó hi. ng thi nú phi c b
xung sa cha v i mi thng xuyờn.
+ Mc an ton ca c s vt cht k thut : trong thang bc nhu cu ca
Maslow thỡ nhu cu an ton c xp trờn nhu cu sinh lý. iu ny cng ỳng vi
khỏch du lch vỡ h i du lch khụng phi ch cú nhu cu n ung cao cp m cũn
cú nhu cu vui chi gii trớ, thu gión ... Vỡ vy m bo an ton cho khỏch l iu
quan trng.
Vớ d : h thng in trong phũng phi c an ton tuyt i, h thng
phũng chỏy cha chỏy phi luụn luụn hot ng tt. Bi vy khỏch sn thng chi
tiờu nhiu cho vic lp t h thng bỏo ng... nhm m bo an ton tớnh mng
cho khỏch trong thi gian lu trỳ ti khỏch sn.
+ Hin nay khi i sng con ngi ngy cng c nõng cao, yờu cu cuc
sng cng ngy cng thay i ngi ta cũn a ra yờu cu v sinh i vi trang
thit b trong khỏch sn. Mụi trng trng khỏch sn l mụi trng vn minh, lch
s, p v cnh quan vỡ vy cỏc c s vt cht õy cng phi sch s
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
18
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
* i ng lao ng trong khỏch sn
- i ng lao ng trong khỏch sn c hỡnh thnh theo mt yờu cu tt
yu khỏch quan, nú tham gia vo mi hot ng, mi giai on, mi quy trỡnh kinh
doanh ca doanh nghip. Trỡnh , nng lc v tinh thn trỏch nhim ca ngi lao
ng tỏc ng trc tip ti tc tiờu th sn phm do ú nú nh hng trc tip
ti kt qu kinh doanh ca doanh nghip. Ngoi ra cụng tỏc t chc, phõn cụng,
hp tỏc lao ng hp lý gia cỏc b phn sn xut, gia cỏc cỏ nhõn trong doanh
nghip l mt vờc lm cn thit ũi hi ngi qun lý phi cú ngh thut. Cng
trong cụng tỏc b trớ t chc ngun nhõn lc ngi cỏn b phi bit b trớ sp xp
sao cho phỏt huy c s trng v nng lc ca mi ngi nng sut lao ng
ngy cng cao.
- Cụng tỏc t chc b trớ ngun nhõn lc ph thuc vo nhim v sn xut
kinh doanh ca tng b phn ca doanh nghip, chin lc kinh doanh ó ra.
Tuy nhiờn cụng tỏc t chc lao ng ca bt k doanh nghip no cng cn tuõn
th theo nguyờn tc chung : s dng ỳng ngi ỳng vic, phõn cụng quyn li
trỏch nhim rừ rng sao cho cú th hon thnh tt nht, nhanh nht nhim v c
giao. ng thi phỏt huy c tớnh sỏng to, c lp ca mi ngi lao ng cú
nh vy mi gúp phn vo vờc nõng cao c hiu qu kinh doanh ca doanh
nghip.
- Ngy nay tuy khoa hc v cụng ngh ó tr thnh mt lc lng lao ng
trc tip, ỏp dng k thut tiờn tin l iu kin quan trng nõng cao nng sut
lao ng. Nhng i vi ngnh dch v thỡ mỏy múc k thut ch cú mt vai trũ h
tr ch cha th thay th c hon ton lao ng ca con ngi. Tng t nh
vy i vi nhng ngi lm vic trong khỏch sn ũi hi mt yờu cu tng i
cao v mang tớnh khỏc bit. Nhõn viờn khụng nhng phi cú chuyờn mụn nghip
v m cũn phi cú ngh thut trong giao tip vi khỏch. Chớnh yu t lao ng y
l nhõn t quyt nh n lng khỏc mi n khỏch sn v lng khỏc c quay li
khỏch sn. iu ny mt ln na khng nh vai trũ quan trng ca yu t lao ng
trong kinh doanh khỏch sn núi riờng v kinh doanh du lch núi chung.
* Yu t v vn
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
19
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
- Vn l mt yu t khụng th thiu khi lp thnh mt doanh nghip, khụng
cú vn chỳng ta khụng th tin hnh sn xut kinh doanh c. Vn tn ti di
hai dng vn c nh v vn lu ng. Vn c nh thng nm trong xõy dng c
bn, c s h tng ca khỏch sn v vn lu ng l vn dựng cho vic kinh
doanh hng ngy, hng thỏng, hng quý ca khỏch sn.
- Trong khỏch sn cú yờu cu tng i ln v vn u t xõy dng c bn.
Bờn cnh ú nú cng yờu cu mt lng vn khụng nh cho vic tu b sa cha
nhng c s ny. Chớnh vỡ vy tin lc manh v vn l mt trong nhng li th rt
ln ca doanh nghip. V ngc li vn ớt thỡ s rt khú doanh nghip cú th m
rng quy mụ v to ra s hp dn cho khỏch sn ca mỡnh.
- Cú rt nhiu cỏch huy ng ngun vn : cú th vay vn ngõn hng, vay
cỏc t chc kinh t xó hi, li nhun gi li, hoc nhn gúp vn liờn doanh hay vn
c phn t vic phỏt hnh thờm c phiu ... Cú nhiu gii phỏp trong huy ng vn
cng l nhng gii phỏp tt nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip.
* Trỡnh t chc qun lý .
- Trỡnh qun lý l cõu tr li cho viờc doanh nghip cú th lm vờc v
hot ng tt c hay khụng. Mt doanh nghip ó hi t cỏc yu t nh :
vn, c s vt cht k thut, lao ng cú v s lng v cht lng nhng li
thiu mt i ng qun lý cú kinh nghim chuyờn mụn v khoa hc thỡ doanh
nghip ú cng khú cú th lm n cú hiu qu. Nguyờn nhõn l do i ng lónh
o, qun lý l nhng ngi dn ng ch li v giỏm sỏt hot ng kinh doanh
mt cỏch ỳng hng v i n kt qu kinh doanh cui cựng. Vỡ th yờu cu t
ra i vi i ng cỏn b trong cỏc doanh nghip khỏch sn l phi cú trỡnh hc
vn cao, tho chuyờn mụn nghip v v phi cú kinh nghim qun lý va tinh gim
gn nh nhng li va khoa hc ỏp ng ti a yờu cu sn xut kinh doanh ca
doanh nghip.
* Cht lng dch v v s a dng trong sn phm, hng hoỏ v dch v
- Cht lng dch v v s c ỏo, a dng trong sn phm l c tớnh riờng
cú ca ngnh du lch dch v núi chung v ngnh kinh doanh khỏch sn núi riờng.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
20
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
Chớnh vỡ th m cht lng phc v v dch v ca khỏch sn cú vai trũ quyt nh
ti vic quay tr li ca lng khỏch c. Vỡ th nghiờn cu cht lng phc v,
ỏnh giỏ thng xuyờn cht lng phc v ca i ng lao ng l vic lm
thng xuyờn v cn thit ca khỏch sn.
1.4.4.2. Nhõn t ch quan
* nh hng ca yu t mụi trng xó hi
- õy l nhõn t nh hng ti bt c hot ng kinh doanh ca doanh
nghip no. Doanh nghip phi tuõn th hon ton theo cỏc qui nh, chớnh sỏch
ca ng v ca Nh nc nh : Chớnh sỏch thu, chớnh sỏch v c phộp hay
khụng c phộp kinh doanh cỏc loi hng hoỏ dch v...
- Yu t xó hi nh : phong tc tp quỏn, th hiu ca khỏch du lch núi riờng
v dõn c núi chung l nhõn t nh hng cho vic sn xut v phc v cỏc loi
hng hoỏ dch v cho khỏch. Tt c ũi hi mt s phự hp khỏch cú th thng
thc cỏc sn phm mt cỏch tho món cao nht. Vớ d : khỏch Nht Bn luụn thớch
nhng khỏch sn cao sao cú trang thit b hin i v khi trong khỏch sn thỡ
h li thớch tng cao nht, nhng ngc li khỏch c thỡ li thớch nhng
khỏch sn hai, ba sao nhng thỏi phc v phi nim n v c bit l an ninh
phi tuyt i an ton.
* nh hng ca mụi trng kinh t
- Yu t kinh t luụn nh hng to ln ti cỏc hot ng kinh doanh ca
doanh nghip. Nú bao gm : lói sut, tin t, t gớa hi oỏi... Mun m bo v
tc tng trng, mun khỏc phc khú khn trong thi k suy thoỏi thỡ doanh
nghip phi ch ng trong vic tỡm ngun vn, tỡm cỏch quay vũng vn, o to
i ng nhõn viờn cỏc cp, c bit phi trỏnh tỡnh trng b lm dng vn. Cựng
vi s n nh v chớnh tr t nc, thỏi v chớnh sỏch tho ỏng ca nh nc
i vi cỏc doanh nghip, cỏc doanh nghip khỏch sn ó tỡm c s ng h ca
i tỏc v bn hng
* Tỡnh hỡnh cnh tranh
- Cnh tranh l qui lut vn cú ca nn kinh t th trng, bt c mt doanh
nghip no khi ra nhp th trng u phi chu sc ộp t cỏc i th cnh tranh.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
21
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
Chớnh cnh tranh ó lm phỏ sn cỏc doanh nghip khụng cú kinh nghim kinh
doanh, khụng cú tim lc v vn v kinh nghim qun lý nhng cng chớnh nh
cnh tranh ó lm cỏc doanh nghip mnh lờn lm bt c khoa hc cụng ngh v
tớờn ti nn kinh t th trng. Vỡ th cnh tranh va l nguy c va l ng lc
phỏt trin ca cỏc doanh nghip.
- Nm bt c quy lut ny cỏc doanh nghip khỏch sn phi bit tỡm ra s
khỏc bit trong cỏc sn phm ca mỡnh lm v khớ sc bộn trờn th trng cnh
tranh t ú khng nh thng hiu ca mỡnh mt cỏch riờng bit.
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
22
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
CHNG 2:
THC TRNG KINH DOANH LU TR TI KHCH SN CễNG ON
SN
2.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v lnh vc hot ng ca khỏch sn
Cụng ty TNHH - MTV Du lch Cụng on Vit Nam c thnh lp vo
nm 1989 (Cụng ty thuc Tng liờn on lao ng Vit Nam) l doanh nghip
hng u trong lnh vc l hnh v khỏch sn ca T chc Cụng on Vit Nam.
Cụng ty gm nhiu tr s trong ú cú tr s :
- Khỏch sn Cụng on tai Sn - Hi Phũng hay cũn gi l "Chi nhỏnh
Cụng ty TNHH - MTV Du lch Cụng on Vit Nam ti Hi Phũng"
a ch : Trung tõm khu I - phng Vn Sn - Sn - Hi Phũng
Tel : (0313).864688 / 861300 / 861803
Fax: (0313).861804
Thỏng 5 nm 2007 Khỏch sn Cụng on Sn chớnh thc l Chi nhỏnh
ca Cụng ty TNHH - MTV Du lch Cụng on Vit Nam v c Tng Cụng ty
thuờ vi nhim k 20 nm.
V trớ ca khỏch sn nm ti khu I Sn l mt a im lý tng ca
Khỏch du lch thun tin cho vic i li tm bin, thm quan gii trớ. Vi h thng
100 phũng ngh sang trng t tiờu chun 3 sao hng ra bin, khụng gian thoỏng
mỏt vi qun th vn xanh bic. Khỏch du lch cú th ngm nhỡn cnh bin
Sn th mng ngay ti phũng ng ca mỡnh. Ngoi ra, khỏch sn cú tim snh p
rng rói thoỏng mỏt gn bói bin, khuụn viờn yờn tnh, sch s l ni n ngh lý
tng cho khỏch du lch trong nc v nc ngoi.
* Ngnh ngh kinh doanh ca khỏch sn :
- Kinh doanh du lch v dch v lu trỳ vi nhiu chc nng:
+ Kinh doanh khỏch sn, lu trỳ
+ Kinh doanh nh hng, n ung
+ Kinh doanh du lch trong nc v quc t
+ Kinh doanh dch v Hi ngh hi tho, tic ci, sinh nht
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
23
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
+ Kinh doanh cỏc dch v khỏc nh : massage, dch v vui chi gii trớ, tm
bin, bỏn lu nim, karaoke, Internet, vn chuyn, t vộ mỏy bay, lm visa h
chiu...
2.2 C cu t chc v ngun nhõn lc trong khỏch sn
2.2.1 C cu t chc :
B mỏy qun lý ca khỏch sn c th hin qua s sau
Hỡnh 1: C cu t chc khỏch sn Cụng on - Sn

( Ngun : phũng Hnh chớnh - Th trng ca Khỏch sn Cụng on Sn)
S c cu t chc ca khỏch sn ỏp dng theo mụ hỡnh :
"TRC TUYN - CHC NNG"
* Ghi chú:
Quan hệ liên quan
Quan hệ trên dới
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
24
Ban giám đốc
Bộ kế
toán
P.Phụ
vụ
khách
nghỉ
Bộ
phận
lễ tân
Trung
tân lữ
hành
Phòng
dịch
vụ ăn
uống
P.HC -
Thị tr-
ờng
P
Hành
chính
P thị
trờng
Tổ
bàn
Tổ
bếp
Tổ
buồng
Tổ kỹ
thuật
Tổ làm
sạch
Tổ giặt

Đội bảo vệ công ty
trung thành
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lu trú tại Chi nhánh Công ty TNHH
- MTV du lịch Công Đoàn Việt Nam tại Hải Phòng
2.2.2.Nhim v chung ca khỏch sn
- T chc thc hiờn nhim v kinh doanh : cho thuờ phũng ngh, phc v n
ung, bỏn hng lu nim, vui chi gii trớ...
- Dch v vn chuyn khỏch hng bng : ụtụ, xe mỏy ...
- Dch v l hnh trong nc v quc t, phiờn dch cho khỏch du lch
- Qun lý khai thỏc c s vt cht k thut, trang thit b, ti sn, tin vn
mt cỏch hiu qu.
- Qun lý i ng lao ng theo ỳng ngnh ngh kinh doanh phự hp vi
trỡnh tay ngh ca ngi lao ng.
2.2.3.Chc nng nhim v ca tng b phn
2.2.3.1 Ban giỏm c :
Ban giỏm c l lónh o trc tip iu hnh cụng ty, iu hnh mi hot
ng sn xut kinh doanh ca cụng ty, l ngi tuyn dng, sa thi hay nõng lng
cho nhõn viờn di quyn theo s phõn phi ca Tng cụng ty v phự hp vi lut
lao ng. Ký cỏc bỏo cỏo, vn bn hp ng v cỏc chng t ca cụng ty. Ban
giỏm c bao gm :
* Giỏm c:
Giỏm c l ngi trc tip ch o, qun lý ton b hot ng kinh doanh
ca khỏch sn, thay mt khỏch sn tin hnh giao dch, gii quyt cỏc cụng vic vi
cỏc c quan nh: UBND thnh ph, s ti chớnh ... Bờn cnh ú Giỏm c cũn trc
tip lónh o phũng k toỏn, b phn kinh doanh v cung ng vt t, phũng Hnh
chớnh - Th trng ...
* Phú giỏm c :
Phú giỏm c l ngi trc tip ch o, qun lý cỏc b phn nh t bung,
t lm sch, phũng Hnh chớnh - Th trng, t bp, t l tõn, t k thut ... giỳp
giỏm c gim bt khi lng cụng vic hng ngy theo ỳng trỏch nhim, thm
quyn ca mỡnh.
2.2.3.2. Phũng k toỏn :
T chc ch o hnh toỏn ti tng t, hch toỏn tng hp ton khỏch sn,
cú k hoch ng viờn mi ngun vn m bo cho mi hot ng sn xut
Sinh viên: Bùi thị Nhung - Lớp QT 901P - Ngành Quản trị Du lịch Văn phòng
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x