Tải bản đầy đủ

Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản- Cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn/năm


GVHD: TS NGUYỄN KÍNH


 !"# $%&%'($)"*+,-../0$1"230
+-42.0$5""6"78"9,9"*+4'0:.;"643
<
=>+-03
?
3
?
@80A
B

"3
C
"-
B
.,-..1
?
(

?
8DE
C
D
F

C
1D3
?
+53
C
"+@
C
 A
C
"103
C
+-
B
40$
B
%,;"
B

43
<
=G
?
""
?
"30+
?
..+83 3
C
+"1
B
"
?

B
8"3
B
%3
B
"+
<
8,
<
=
"H1"-
B
.53"G
?
(3
C
G
B
"+-
B
4)
B
%,.
?
8
?
.DA
C
A
<
4-
C
.=#+I
"6.DJ+EKLLM)1$0N.OP=IQK"+-64)%,"REKLLS)
1,T$8DUE.0: 3V=MWX")"#VYZ.(["+-.:1$0N.=
EKLLW)([""9+- 1$6$8\+"."]. ^)".0_`a
I=MVI"="H1D1
B
,
<
 A
C
.
B
+
F
.E."H1D
B
.53
<
41.SEb+),9 !.64
DUE.5"6^"=EKLLX),9 !.641$0N.D^XLI=QKM)"#QVY
41.A+,9 !.+-6.:".D#EKLLS)DUE. 3X4+)
"#MKY0$EKLXL,9 !.D^5"19.X=K4+=+8"30A
B
03
C
;"
B
43
<

"""1
B
.+
<

B
0+
?
..+83 3
C
++
F
.D1
?
"1
<
.
?
8
?
."3
?
+
B
"
?

B
8"3
B
%3
B

"+
<
8,
<
D3
<
@
C
(+
C
..+-
?
.+83 3
C
+
?
8="c@%c.+.dJ+46"R"4^.
4.66.+83 +.@8"+ e"1-.(@+-6=3^"D.1$6"f4&.
*E."g)hi)"j9).)/"'`4k."36"f4&.5"6=
.+2.+83 +5"6;"1.;"l0$D(^.)0^146,9;"mD^3+
"+m" !.D'D6;a."+J+71.&`."n."5"6(o($.=+8
"3)D ^ $0D*Dp4 $ $,1"'24]D!.+2.+83 +41."&
.($D'"#%#0$b+84R""#%# $,1"1;"N"!;q"[" $ r(1^,1
"l.J;"9\@8(s.6"$68"#%#"78,9=
"
?

B
8"3
B
%3
B
"+
<
8,
<
4DA
?
5"-."G
<
(
?
. 
C
A
<
03
C
@
C
(+
C
..+-
?
.+83
3
C
+
?
1
?
;"
<
D
B
;
B
.DA
C
"
F
.83+@
?
+@
B
;"3
B
"3
C
8=1
B
 
?
"s;"m5"-.
"]."tD'E$/;"9.1)D9%910D*("(u.)" !.0
?
0@
B
D3
?

1
?
03
C
,""
C
;"@
<
=T0"s;"mn.+83 +"78,9)+.;"11
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 1

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
.&43KLYZ.,T;41H"s;"m)Dp%`"*+"' 3VLY=v1
D1
B
"
C
4A
?
.3+"+
C

B
,
<
;"@
<

?
"+
<
8,
<
4@
B
 A
B

C
1D3
?
+53
C
"1.$""#%#
"78,9;"
B
43
<
=
+
?
.0A
B
,
C
;"
B
43
<
+
<
"
?

B
8"3
B
%3
B
"+
<
8,
<
1
B
"3
<

C
103
C
 
?
"1"
?
.
.
?
 1D-
C
.
?
D1
B
.+
B
;@.1DA
?
,-
B
."@(@)"+
B
D@
<
8;"
B
43
<
3
?
5"3
B
D@
B

A
B
)@.1"@
B
 A
C
.,
<
;"@
<
D"
C
;"@
<
3
C
"@"@
C
;"
F
."
C
4A
?
.
A
B
"A=
.1$4)/"'j(w..+2;"#;"mn"$68"#%#"78,9D'
$.+83 +"16"$68,9\+"aE.,l)"aE"16"1p6"$
68%k6=
n"s#43)N.0,s".(m7"8.+8o[")"l.HDU
":D*$x
 !"### $y=v15".""s#/"*+"^"#(1DD*$$85"-.
46"5"z"].,,=v1D"l.H\9A0$D"j.;r7"J8-N.
6%^"1D*$$8=

%&!#'()*


THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 2

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
.$""78,9D. $k41."]..$"{":41.*5"#b+T
(@)41.D."*+-64|6%,D.;"64'^"=v1"+b+95"#1$,T
!..+2.+83 +64|6%,.$8$.E.5}1"H1"$. 1^"$68"78
,94D&DH ^"+b+95"#1"16t"O=+8"3{.Jb+8
"1^" ^6"$68{.".+2.+83 +"cDf"".;"64'%*0].
"1A. =v1D0":DfD'"85"+0s\@8(s."${.4b+4:.
9""`. D#,s;"64'7"$68,+$8{."6Dk.D#6"$68
jj=+D@8 $k,T8#+TJ"#D' $A,`"10":DfD'\@8(s.
"$68"78,9,+$8=
1. '+,-. 
Vị trí địa lý
"$";"TJ"A $D-"f4s"+k4+.A.)c`~.•70N."^
+,-.3-.) $4+.@5"#)0E")DJ+Tb+4:.0*.1"-.0j9
k0N.0$ 30jb+T#7D2.%c.,-.~+O1.{."79=€"[
•J"A.6;‚ƒ.);"[.6;j+ƒ.);"[@8.6;3ƒ.);"[
-..6;„"O1.0$2."6;=
J"A $k"$";"T c43%&;"9,-.j+)6" "$";"T2"[
"XIW50*;"[@8=v["k"$"VP5…="$";"TJ"A(
["X=PSW)VW5…0$(@,TX=XSM=LSW.&
Khí hậu
J"A5"["j+"D.N0KN4•4=Nn"6.VD#
"6.XX)N5"-n"6.XKD#"6.QE,+="Dk4+.%R"41.E $KM
Dk) !.4+.%R" $X=VLLdX=SLL†E)Z.,T.&•.41.E $
K=PLLdK=VLL.&)Dkm4+.%R"D^SPY=
Thủy văn
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 3

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
J"Ac`5"+0s%2w;"N,"*+E7,-.3-.)Df"R"
Dp4."1(^.Df"R"D2.%c.=AD@8""T.,-../)53"4^""c.
"f=41.D,-.j+ $1,-. "0Z."*+($"98b+"$";"T $IV
5),+D $,-.6‡KL5ˆ0$,-.J"A‡XI5ˆ="T.,-.0$53"4^"($8
Dp"1.:,+TKN•.)^1D*+5"1"$-. $"78 !0$9
^1D=
Tài nguyên thiên nhiên
$.+83DJ"A.+2$.+83DD$+u)" $5"+0s;"N
,.:D!%2D•;"&.\+83)"[""!;"1"6 l)@8"1$+)@8 A.
"s)^1D*+5D'J"A;"64'*-..";"H1".1$(=
$.+835"16.,97J"A5"-."*+)"78#+ $,}‡.^").ˆ),}
(‰1)"%N0$6,-.=
$.+83,"0j"9"s0j7J"Aj;4+.43D;"N,.:).2
6 1^z)41.91)4@%J+)(n)4+6)4+(* ~)6 1^%Š1)41.D+-
"2)%R"%6‹430N.D;"Š6 1$4$)"$ $)@8)D3D')
,H),l.‹*Dk.0j)43^.$) H H)4[").‰.+)4E)4•)4N‹
v6 1$6"6 )6Š)6 E.)6,p4c)
B
43)
B
%-
B
.)
B
 ")
B
%,)
B
"H
B
;)
B
D+-
B
.)
B
H
?
)
B
 E.)-
?
.\")H
B
;%
C
)H
B
;1
<
)H
B
;D@
B
)===
2. /01234- 
"$68"#%#64)6%,Œ HD!\@8(s.41.5"+-..";4$
)b+j•-)"$";"TJ"A=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 4

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
"+-..";4$(["XIV"): ^^;"&.€"")
b+j•-)"$";"TJ"A) *5*04$)c6",@%84$
K5)6"9.J"AP5D!+.;DJ8D76(f"0w0*.@"$.)%+"["
0o"-.0$.+2"@ s(2($1n"$";"TJ"A;"w0w"1,9\+-.
.";===
 U6"$DJ+41.0$.1$"+3DD'\@8(s."$68=DU
"1"+3D!WLY(["D-..";=
3. /5., 
N..+83 +"["7"$68 8n"!;6\U+-64)6%,`
;"&."‚)Ž+j•-)"$";"TJ"A=
#8)>DU"+"lD!PL\U03)00TD*+ "AV)ItD2.)E."A
XX J,10"$" j;0$DU.JPLL=LLL
K
1D'+-64=9 !.64
"$.EDU0!b+XL=LLL)DH0*(1""+"AKLLtD2.=
€"D+D#EKLXL)>"78,9"‚,•+.;"1"f4&.
XK=LLL|XV=LLL64)D^(1""+5"19.KVLtD2.=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 5

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
.1$4/>+-42."78,9"TT‡b+j"TT)€J"Aˆ)
0(["+-5"19.PL"),9 !.5"19.V=LLL|M=LLL6.+83 +†E=
4. %6 789:2;<89 
J"AK"$68;,^"-.,+ML=LLL•†.$8)0$"$68
+.;,^"KLL=LLL•†.$8=
J\@8(s.""T.\~ r"97"$68)46"R"4^.\9"9
4,-.j+.@8-"o-4&.=
5. %6 7, 
J"A"$68"DJ"A-.,+KLL‘)DU"/0$1 
Db+T.=^)D.\@8(s."$68"D•--.,+.D1^
DJ+ $ILL‘),+D,•D!@.; 3X=KLL‘=vs6D&.T.(_5"[O-
‡.1$5"A%'@8ˆ|•-D5"[0$1+.;"14+.@D s•-‡Z.
-.,+(s5# 3D#KILL‘ˆD.D!Z.-.8vJ+5"[4'
5")(s5#"1$"$"EKLLW=#"&D'D)J"A,• $k41."].
4+.@E. !. 7=
6. => =
Đường bộ
"$";"TJ"A6D&. 3t"
• Ž+T kWXnJ"AD‚ƒ.
• Ž+T kSLnJ"AD3ƒ.
• Ž+T kX‚)nJ"AD6t"2.%c.,-.~+O1."4E.)^
O3+)$+
Đường thủy
J"Ac%3%&;"[,-.j+)k%k;"j7,-.3-."98b+
Ib+T.)Dp% $;"J4+.0$"^ +"98b+O$1)"6O0$;+"=6$+
4:.9 ‡43X=LLLˆ"'D60$D#J"A(o($.=.1$4)
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 6

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
+8#J"A|>$1|6 $J+Tb+4:..]€=2"[")t"j+
ƒ.0$$+=
J"AP%#9.
• 9.J"A v["IL=LLL…)"'#;"j$+%'XL=LLL=
• 9.4$ (["XI")9.P5"1"a 0(+. !.QL=LLL
="T !."$.""-.b+9."'D^D#KLL=LLL†E=
• 9.6+ "';"w0w"1$+nXL=LLL|KL=LLL)5"T !."$."
"-.b+9. $Q)K4+†E=
Đường hàng không
J"A@%8J"A),@%8 "5"+0sD2.%c.,-.~+O1.=
@%8"DU"1$"$"-.09^1)"[""aD0$1"1^Dk..$8
LP=LX=KLLW=D.\@8(s."$ƒ"$"5"6"0$41.0/.b+rQEKLXL)J
"A,•@%8D^"+mb+T#0"].D&.%841.5"+0s0$,•(J`
4k.46\"A=
7. %3 
"H15#b+9D*+4.$8X†Q†XWWW)t"J"AX=SXV=KMK.&=41.D,T
.&41.Dk+Z 1Dk. $X=QPV=WXS.&)"#MM)PMY(@,T=T.&5"9
E. 1Dk."#WW)KSYZ.,T 1Dk.41.Dk+Z=3^"DJ+8' s
!.5„,T.";.$""s;"m)5"#)A5"[‹^J"A0* $0^
"$68=#+5"-.D7"*+8'6 1Dk.^6Df;"A. @j=".+
3+8' 1Dk.^Df;"A.Dp"$68D'.9";"[0*"$`)P";"[,"
"1^nD $.9.6"$",9;"m=
8. / +?7 
"$68"#%#64)6%,Œ H4"*+;"#;"m,+b+64R""#%#=
v1D)"$68$85"9E."!;606"$685"6""$68"#%#
"aE.,l)"$68"#%#;"@%D'"'j(w.D!.+2;"# +$8=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 7

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH

 !"
#$%&'&
()*+%,-.
‚1$
/0-*1-&2
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 8

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
ƒ
‡regnumˆ
‚ 
.$" "14(
O; ‚1;H48.
k  +4Œ14H,
: €.,(H
" Pangasius
O1$ )@>>
#$%&'&)/3.: $$+$-)$'$%3+) $ 1^6(4A4f5"#1)D!
+-j;4+.^"*+43"#.=
4/0-*
"H1""T.;"@ 1^8,1’1%H4,)6%,"+k":Pangasiidae).T.Pangasius)
1$P. bocourti=4D@86,D!Df"(" $Pangasius pangasius‡ 1ˆ
‡R"3H =)XWWK“4A."7"1)4J"f"+A.)XWWPˆ)Pangasius
nasutus‡ H5H4ˆ‡”11H =)XWMKˆ=
4567'2
*.1^"R")6%,4(o;"@%DT06 1$5"641.":64="@
.•"R""1)"A(•;%3) &4/)%w.1[" {8"*+u)"*+($3+"+m
%c.K)V J"*+1"@=J+6%,.•"A4/)(•;Da.=."•;)"*+4k.
7.["AXLY"*+($"+m).c"A "(•=v94E."$43
14k.0$"'"R"8D!5".5"}; ^)KD-4@+)4@+"$4H%c.–
"*+($DJ+“4@+"$(%c.X†P"*+($DJ+=’E.43\A.5"m+6 $kD6
0# •,@+`.]0$"D64E.43\A. 6[c"%3=QL|QI !.
43+.."a")0@8"j+-PX|PI0@8=’E.0/.0(94E.43
\A.5"m+6`.]0$4E.43\A. 6[`K%3="*+17+T.D+-"A
MY"*+($"+m=p .$+@+)p%w.$+4•.=
84/%9
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 9

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
6%,;"@%T4k.`8)—0)"6O);+")=6,T.
"78#+`"].,-.4k."98^"‡R"30$0)XWWKˆ=@8 $DT
!.+-.:,9 !.\+5"m+ ""8=."*+-6%,41.
%Š4;"64'43"#.(-"R"+-.["-..";0jDk1)
E.,+4+.%R"XPL|XVL5.†•†E=85"19.Q=LLL%Š+-),9\+43
QL=LLL†E=6,T.D68E^;"30*Dk.0j=t O†O‡"*+($4+k†"*+($
1$"@ˆ"z"8DZ"H1 1^"aEnX)MS41.s"3D#K)PI5"+-%Š=
6.T."9+-41.%Š`SL|XVL.†1)D!+-05"m+;"J"1 1$E
^;‡VLY6)PLY4+)KLY60$%k6ˆ,+XL|XX"6.D^4:. !.SLL|XVLL
.†1=6E.4`.""41.s"3)kE+ZL)M5.)"E+ZX)K5.)5["
uTD5"19..JX)4:. !.XV|XS5.=
:4#$%&'&;&
˜"":"["41.%k64AD!."3a+ $":€.,(H0$
 4(H=
:€.,(HKX 1$"+kK.T..T.€.,+,XW 1$0$.T.
H 1;".+,K 1$=k 1$,T.41. !)K 1$,T.`%'=["E7
6 1$41.":€.,(H"8DZN8"H1.D1^;"64'76"'=
41.":€.,(HK 1$6%,0$64 $6+-5"#7D2.%c.,-.
~+O1.)Dp%41."R""a+-E.,9=c.E."*+-6%Š+.;
"$..$6%,"1"f4&.41.)"30$1D $"$..$.+83
+"1"aE.,l=#+41.EXWWP,9 !.+-%Š`*
 !.0$15"19.XMQLL"J+"# $n6%Š+-,-.3-.)"R"t43.6
%,DU"#™,9 !.$8‡XPQLLˆ=41.EXWWI,9 !. 1$6$8
5"19.XVLLL‡€" ;1ˆ=
<4=>?@@AB+C&$)&=$D&'&
D,+E7A448B:
=>? #$)& #$D&'&
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 10

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
F)7>G F)>>G
E. !. XKQ=VK XML
E. !.n"%}1 PL=SQ IL
Z. !."%}1 P=QK. M.
"%}1%U1"/ X=IQ. K.
"1 H,H41 KV=K. KK.
4 ML=I. ML=I.
€41H KP=QK. KS.
Z. !.%1"84 L. L.
"\A L. L.
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 11
CÂN
TA
́
I ĐÔNG
BAO GO
́
I
BA
̉
O QUA
̉
N
CÂN 1

́
P ĐÔNG

̉
A 4
CHƠ
̀
ĐÔNG
MA
̣
BĂNG

̉
A 3
QUAY THUÔ
́
C
PHÂN CƠ
̃
, LOA
̣
I

̉
A 2
LA
̣
NG DA
CHI
̉
NH HI
̀
NH
SOI KI SINH TRU
̀
NG
TNNL

́
T TIÊ
́
T – RƯ
̉
A 1
FILLET

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
8
#HI!J!KL#M
N4#HJKLOPQR
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 12

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
D4PS#J!KL
4T>U+VWX0VE
wD["6D!#;"j;"9.8\6"j
 |"-.,~(w.5"6.,"=
|..,~(w."+T5"6.,"45""+"1^"["Q+J=
|9%91 -.+83 +D!+-41.0N.5',16D^83+J+0*( !.
"+T4n,@+0$5 1^p.=
vw.w"N."aDs.)0! )\H"`"+83(w.=
"16"s"vN.0! 06.+83 +n."H"+83(w."10$1"N.
"a)"+8' 3\H"+83(w."`0*"$68"#%#=
3+J+"16"""•)46"6 35"zpb+6 @+.@8"#45""#
%#=
(CD@DE7F.,
4#YTZ+/E
wD["O$"16"#D'(o($."16-.D1^,+=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 13

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
vw.wv1•#)%2.@6=
"16"s" 6,+5"@D!DZ 3p%$."3.).&-."@8
"+jJ(1D@0$1.6,+DDm86\+T.%2.@"&..@5"z.XV
;"l=
3+J+65"-./,T.)"16"""•)a.@QLL|VLL5.6"8X
J=

(CD@*EG3
84[00\Z+/E
wD["
|O1^%z"].;"J5}.64f"A.;"m"DJ+)\A.)‹"t 8K#.
"f6=
|.@"J,65"+m0$m86+`(0$41."f6=
ƒ2".D1^
| ƒD1^X $\‰D-"@6) 1^%z\A.,T.) 8Œ H=
| ƒD1^K $ 1^%z\A.(E41.Œ H6=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 14

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
41.,+T6%14+k0$ 8Œ H).&"1(/.%'D! $
^""98b+0$5}1"H1"].;"J5"6""f‡"\A.)0@8)(ˆD#686"
"cE.1"+b+9"+"2;41H=
|#.Œ H,•D!"10$1"+,^";"" 14H2.DkVL;;)
"&..@5"19.P;"l)/;"# +D!.^0$1"N."a("@.&-.
"@=
3+J+
|š HD9%915"-.%f46""f)5"-.46"4+kj=
|*p#.Œ H;"9D•;)%c.;"›.
:4#/6]^Z)_&E
wD["
|@"c%#Df"a7Œ H0$E.,+ $07-."@=
|O$,^"6+)")^;")0,"0j/, ^43#.Œ H=
vw.w@)%24~)4Z=
"16"s"
|6,+5"Œ H0$.@D!@Df"a0$.&"T.53,•." ^E.,+
$07-."@0$1,Z.""};=
|+DDZ0$14Z0$"14Z%6"$";"m0$1%2,^"4~41.D*+5
"984$)(N.85"+8D91D*+=
3+J+
|@"["\6aPL;"l"+"t"X J=
|+,+"+"2`-.D1^Œ H43VLY=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 15

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
|+5"4~#.6;"9,^"6+)")^;")0,"0j%643#.Œ H)
5"19.VL|ML5.6"8X J=
(CD@"E30HI;!
<4*+@&E
wD["O1^%z(45"z#.Œ H=
vw.w68 ^.()5}Ds.;"# +)4ZDs.%6"$";"m=
"16"s"#.Œ H,+5"4~D 368 ^.()Dp#.Œ H,1"1
;"J(#;\l0p%$78 ^.().&-."@Dp;"JD+-0$14
(N.8Dm8"•#.Œ HDb+ u(1);"J"fc43p%$%35768
^.();"J(4A\+T.;"[("a.5}"s=
3+J+#.Œ H;"9,^"()5"-.;"^0$1;"J"f=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 16

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
(CD@JEK4
`4](E
wD["O1^%zu);"JA"fDz)D2."&"t",~#.Œ HD•;^10‰9
b+"1,9;"m0$5}1($"&.%91b+9=
vw.wv1Df""R")4ZDs.%6"$";"m)"=
"16"s"
|#.Œ HD!Dpl;43");"JA"fDz#;\l0(.~ 343)
.&-."@8"+jJ(1.3.X.PL
1
 ^.;"JA"fDz43%*p
#.Œ H)(N..(1^1,^"D&."fDz"^8(:"H1\A.,T.=
|"l.#.Œ H0$1"+"aD6D'u43#.Œ HD.a. ^)
#;"H1(N.(1 ^.%z"].;"Ju$8)41. lDf""R".@641.D6
;"" 14HKL;;)
1
œXV
1
46",sA"T76=6"$";"mD!"+8'
D#%$5'D'5'4 ^u)\A.)(/, ^=
3+J+
|*p#.Œ H;"9;"›.)0#•,•})#.Œ H5"-.D!"7.46"=
|"-.;"^;"J"f)5"-./u0$A"fDz=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 17

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH

(CD@LE'0C
L@#/6]^Z)_&E
wD["
|f"a,9;"m0$E.,+ $07-."@=
|O$,^"6+)")^;")0,"0j/, ^43#.6=
v+.w@)K%24~)4Z=
"16"s"6"$";"mD!@D'Df"a,9;"m),+D.&-.
"@"l.4Z%6"$";"m0$1K%2(N.85"+8D91D*+)D9%91
1
41.%2
œ
XL
1
%c.D60m8=
|2X,^";"" 14H2.DkXL;;=
|2K,^"=
3+J+
|@Dk"["\61)aPL;"l"+"t"X J=
|+,+7-.D1^Df""R" $43MVY=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 18

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
|+5"4~#.6;"9,^"")6+)^;")0,"0j/, ^=
|’~5"19.VL|ML5."8X J=

(CD@ME30HIN;D
a4/0-*E
wD["O1^%z#.65"-.D^)5"-..+830•);"@ :#.6 "z=
vw.w%$;"@ 1^)4Z=
"16"s"^D@8-."@;"@ 1^#.6D•;D^83+J+,•D!"+8'
b+-.D1^4~)"].#.6/Dz)(j;65"-.D^D!"10$14Z"l0$49
0*-.D1^Df""R"D'"t",~ ^=
3+J+"16"""•)"["\6D',9;"mD^" !.=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 19

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
(CD@OE)3>
b4K_&8E
wD["O1^%z0,"0j)^;"/, ^43#.6=
vw.wP%24~)4Z=
"16"s"’Z"a%6"$";"mD!"l."R41.4~(N.8
5"+8D91D*+)D9%91
1
41.%2
œXL
1
%c.D60m8)4~ J !b+P%2=
|2X,^";"" 14H2.DkXLL;;=
|2K,^";"" 14H2.DkVL;;=
|2P,^"=
3+J+^"^;")0,"0j=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 20

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
(CD@!#EN;*
!#@JV&WV9E
wD["
|ƒl;6%.!^1.64f9b+ $E..64f5"#"1,9;"m=
|E.4:.6 35"19.XLY=
vw.w"N.b+8E.4:.=
"16"s"
|6"$";"m"10$1"N.b+8E.4:.0• "+T6="&.b+8
"+T5"19.XV;"l)D9%91
1
"+Tb+8
œXL
1
=
|"+TE.4:.,~(w..2’MW€)’SL€) =
3+J+
|Ž+86Dl."&.=
|#.Œ H;"9*)%.D•;= |6,+5"b+8;"9E.4:.D+!XLY=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 21

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
(CD@!!EPQ
4/=VZ>/BE
wD["€"@#.6"$"n.u)$+43.%=
vw.w$)4Z)"‰u=
"16"s"
|€"@u!;"@"$"6u,+XKL|XML)XML|KPL)KPL|PLL)PLL|+;=€"@u
"78#+(s0$15"." @+E)6,+5"E.4:.DZ 3%$;"@u).&
-."@b+,6%c.•"&.D';"@"$"Qu43)#+#.Œ H$1."
.&5"-.Dl.u"RDp 3%$@D'"~)#.6N.u"10$14Z"‰u=
|€"@$+6"-."&.;"@"$"6$+,+4•.)"2.)0$.=€"@$+
T#;;"@u).&-."@(N.•b+,60$(N.8%•96#.6
N.$+"10$14Z)D'0%•$+DA.9,1,6"n.#.60"+)6
#.6$+.T."+"10$14Z"‰."$+A.a.=
3+J+€"9;"@Dl.$+)Dl.u)"16"""•=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 22

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH

(CD@!DE)3B73
4#/E
wD[";"@,9;"m"$"n.;"J)^1D*+5"+j !"1-.D:,+).l;
(o($."A41.03+"w,9;"m=
vw.w@)4Z)"‰u=
"16"s"
|p4Z 3%$@)4n%R5"T !.,+"16D!@"H1Dl.5"T !.b+
Df"=
|"-."&.@"H165"T !.P5.)Q=V5.=
|@\1.Dp"‰u0$1."4•,žH)5"T !.@).$8,9\+=
3+J+@Dl.5"T !.b+Df")aPL;"l"+"t"@X J=
84K_&<E
wD["O1^%z0,"0j)^;"=
vw.wP%24~)4Z=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 23

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
"16"s"’Z%6"$";"m J !D!"l."R0$1K%2(N.8
5"+8D91D*+)D9%91
1
41.%2
œXL
1
%c.D60m8=
|2X,^";"" 14H2.DkXLL;;=
|2K,^";"" 14H2.DkVL;;=
|2P,^"=
3+J+^"^;")0,"0j=
(CD@!*EN;"
:4QT>1VcE
wD[">#;,9;"m"$"a.%6")^1"+j !"1-.D:;D-.=
v+.w"+-D!4~,^"%c." 14H2.DkVL;;)l€h=
"16"s"O€h (D685"+-)\#;l;n.#.60$1,1"1
"l.4&"+)DJ+".4.1$)\#;\1.X ;"R(N.€h"z49 30$\#;
;"aK)a""#"1D#5""#4Z6=
3+J+
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 24

GVHD: TS NGUYỄN KÍNH
|€"9,#;"#4Z)6#.64&"+=
|*p5"+-6,+5"\#;;9";"›.)5"-. 2 •=
|6DpDl.83+J+);"9"‰u=
(CD@!RES7
<4#d6c+E
wD["7X‰D0$1;D-.=
vw.w7"&D-.)\HDm8=
"16"s"65"+-DU\#;"10$17"&D-.D7X‰"+8'0$1;D-.)

1
;"/."&D-.
Ÿ|X Q
1
)5"-.b+6Q"=
3+J+"&.)
1
D^83+J+=
`4#e>6c+E
wD["a"#"1^Dk.70,"0j)5}1($"&.%91b+9=
vw.w7;D-.)\HDm8=
THỰC HIỆN: NHÓM 10 ĐHTP3 Page 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×