Tải bản đầy đủ

Toán (Lớp 5): Ôn tập về chu vi, diện tích một số hìnhPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN UYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN TÂN UYÊN
Giáo viên: Trần Thị Bích Hiền


KiÓm Tra Bµi
KiÓm Tra Bµi
Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010
To¸n


1.¤n t p, ậ
cñng c ố
ki n th cế ứ


2. LuyÖn tËp
2
3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×