Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán quảng ninh năm 2015 - 2016(có đáp án)


Th
ầy: Lê Ngọc, ĐT: 0979.667.286, mail: Ngocclinker@gmail.com
Tổ 2 - Khu 7 - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PHỔ THÔNG NĂM 2015


TỈNH QUẢNG NINH Môn thi: TOÁN (Dành cho mọi thi sinh)Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi này có 01 trang)Câu 1. (2,0 điểm)
1. Tìm x biết:

a) x – 2015 = 0; b) x
2

- 5x + 6 = 0
c) với x ≥ 0
2. Cho x > 0; x ≠ 3, hãy rút gọn biểu thức:

Câu 2. (2,0 điểm)
Cho phương trình chứa tham số m:
x
2
- 2(m + 1)x + 2m + 1 = 0
Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x
1
, x
2
và hai nghiệm đó thỏa mãn điều kiện:

Câu 3. (2,0 điểm)
Hằng ngày, Nam đạp xe đi học với vận tốc không đổi trên quãng đường dài 10km. Nam tính toán
và thấy rằng nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học sẽ rút ngắn 10 phút so với đạp xe với vận
tốc hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế sáng nay lại khác dự kiến! Nam chỉ đạp xe với vận tốc lớn nhất trên nửa
đầu quãng đường (dài 5km), nửa quãng đường còn lại đường phố đông đúc nên Nam đã đạp xe với vận tốc
hằng ngày. Vì vậy, thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút.
Hãy tính vận tốc đạp xe hằng ngày và vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam (lấy đơn vị vận tốc là km/h).
Câu 4. (3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O bán kín OA. Điểm C thuộc đoạn thẳng AO (C khác A và O). Đường thẳng
vuông góc với AO tại C cắt đường tròn (O) tại hai điểm D và K. tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt
đường thẳng AO tại E. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng DE tại F. Goi H là giao điểm
của hai đường thẳng FO và DK.
1. Chứng minh các tứ giác AFDO và AHOK là tứ giác nội tiếp
2. Chứng minh đường thẳng AH song song với đường thẳng ED
3. Chứng minh đẳng thức DH
2
= EF. CH
Câu 5. ( 0,5 điểm)
Cho các số thực dương a và b thỏa mãn 2a + b ≥ 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


………………………Hết………………………


Họ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:………………
Chứ kí của giám thị 1: Chứ kí của giám thị 2:
ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
PHỔ THÔNG NĂM 2015 MÔN TOÁN TỈNH QUẢNG NINH
Câu 1. (2,0 điểm)
1. Tìm x.
a) x – 2015 = 0
x = 2015
b) x
2

-5x + 6 = 0
∆ = (-5)
2
- 4.1.6 = 1
=
+
=
2
15
1
x
3,
2
2
15
2
=

=x

c) 

 với x ≥ 0




(tm)
2. Cho x > 0; x ≠ 3, hãy rút gọn biểu thức:




































Câu 2. (2,0 điểm)
Cho phương trình chứa tham số m:
x
2
- 2(m + 1)x + 2m + 1 = 0
Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x
1
, x
2
và hai nghiệm đó thỏa mãn điều kiện:





(1)

Để phương trình có nghiệm: ∆’ = (- m - 1)
2
– (2m+1) = m
2
≥ 0 tm với mọi m € R
Theo Vi–et ta có:
x
1
+ x
2
= 2(m+1) (2)
x
1
.x
2
= 2m+1 (3)
Thay (2), (3) vào (1) ta có:

















 


!

Câu 3. (2,0 điểm)
Gọi: vận tốc đạp xe hàng ngày của Nam là x (km/h, x > 0)
vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam là y (km/h, y > x)
Thời gian đi hàng ngày của Nam từ nhà đến trường là
"

(h)
Thời gian đi của Nam từ nhà đến trường với vận tốc lớn nhất là
"
#
(h)
Theo bài ra Nam tính toán và thấy rằng nếu đạp xe với vận tốc lớn nhất thì thời gian đi học
sẽ rút ngắn 10 phút (

$
h) nên ta có PT:




%
Thời gian đi thực tế của Nam trong 5km đầu là
&
#
(h)
Thời gian đi thực tế của Nam trong 5km cuối là
&

(h)
Theo bài ra vì thời gian đạp xe đi học sáng nay của Nam là 35 phút (
'

h) nên ta có PT:
(


(
%

)


Giải hệ PT:
*
+
,





%
(


(
%

)

-
.
*
+
,

%




%

)

-
.
*
+
,

(


%



-
.
/
(!
%!
-

Vậy: vận tốc đạp xe hằng ngày của Nam là 15 (km/h)
vận tốc đạp xe lớn nhất của Nam là 20 (km/h)Câu 4. (3,5 điểm)


1. Chứng minh các tứ giác AFDO và AHOK là tứ giác nội tiếp
a, Chứng minh các tứ giác AFDO nội tiếp:
Theo gt → DE và AF là hai tiếp OD

DE, OA

AF (1)
0 123
4
 13
4
5
"

Xét tứ giác ODFA có 123
4
 13
4

"

mà 123
4
và 13
4
là hai góc đối nhau
⇒ tứ giác AFDO nội tiếp (đpcm).
b, Chứng minh các tứ giác AHOK là tứ giác nội tiếp:
Theo tc 2 tiếp tuyến cắt nhau ta có: FD = FA
mà: OD = OA = R
⇒ OF là đường trung trực của AD (định lý đảo đường trung trực)
⇒ OF

DA ⇒ OM là đường cao (M = OF ∩ DA)
Xét

ODA có DC và OM là hai đường cao ⇒ H là trực tâm
⇒ AH

OD hay AL

OD ( tc ba đường cao trong tam giác) (2)
Xét tứ giác OLHC có 167
4
187
4
5
"
5
"

"

Mà 618
9
 678
4
167
4
187
4

"

⇒ 618
9
 678
4

"
(3)

678
4
 87
4

"
(hai góc kề bù) (4)
F
O
D
H
L
C
M
E
A
K
Mr Ngoc: 0979.667.286
Bai Chay, Ha Long, QN
ngocclinker@gmail.com
Nên (3), (4) ⇒
618
9

87
4
hay
618
9

7:
4
(5)
Mặt khác xét

DOK có OD = OK = R nên

DOK cân tại O
Lại có OA

DK (gt), hay OC

DK (C € OA)
⇒ CO đồng thời là đường cao đồng thời là phân giác

cân DOK.
⇒618
9
:18
4
hay 618
9
:1
4
(6)
Từ (5), (6) ⇒7:
4
:1
4

Do đó điểm H, O liên tiếp nhau cùng nhìn AK một góc không đổi
⇒ tứ giác AHOK là tứ giác nội tiếp (đpcm)
2. Chứng minh đường thẳng AH song song với đường thẳng ED
OD

DE (theo (1))
OD

AL (theo (2))
⇒ AL // DE hay AH // DE (H € AL) (từ vuông góc đến song song) (đpcm).
3. Chứng minh đẳng thức DH
2
= EF. CH

Theo cmt ta có OF là trung trực của DA
mà H € OF nên ⇒ DH = AH (Định lý trung trực) (7)
DC

OA, FA

OE ⇒ DC // FA
Mà AH // ED (cm ý 1)
⇒ Tứ giác DFAH là hình bình hành ⇒ DH = AF (tc hình bình hành) (8)

Xét

CHA và

AFE có:
78
4
3;
4
5
"

Lại có 87
4
;3
4
( 2 góc đồng vị do AH//DE cmt)


CHA <

AFE (gg)
⇒
=>
?@

?>
A@
⇒73;387 ⇒ kết hợp (7), (8) ⇒ 27

;387 (đpcm).
Câu 5. ( 0,5 điểm)
Cho các số thực dương a và b thỏa mãn 2a + b ≥ 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
BC

CD

E


F
5
Xét
BC

CD

E


F
5
S =
C
C5


C


D

C

D


E


F

S =
CCD

GC

E
HD

F

Trong đó:

C


≥ 0, dấu “ = “ xảy ra khi a = 3.
(

4a + 2b) ≥ 14 do 2a + b ≥ 7 (gt) dấu “ = “ xả
y ra khi a = 3, b = 1.
GC

E
H
≥
I
C

E
JôKL . 
G
C
5
C
H

≥ dấu “ = “ xảy ra khi
C

E

.
a= 3 
D

F

M
I
D

D
JôKL .
D

F

M dấu “ = “ xảy ra khi
D

F
.
D
Do đó S
M.NM

dấu “ = “ xảy ra khi a = 3, b = 1
Vậy: MinS = 22 khi a = 3, b = 1.
Đáp án thầy nêu sơ lược cánh giải
Các em phải trình bày chi tiết mới được điểm tối đa.
Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: Thầy Ngọc: 0979667286.
ĐC: Bãi Cháy – Hạ Long, mail: ngocclinker@gmail.com.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×