Tải bản đầy đủ

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Trường THPT Phan Đăng Lưu
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP 2012
ĐỀ 1
Câu 1: Metyl Propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo :
A. HCOOC
3
H
7
. B. C
2
H
5
COOCH
3
C. C
3
H
7
COOH D. C
2
H

5
COOH
Câu 2: Phản ứng tương tác của axit cacboxilic với rượu tạo thành este được gọi là:
A. phản ứng trung hòa B. phản ứng ngưng tụ
C. phản ứng este hóa D. phản ứng kết hợp
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,00 gam chất hữu cơ đơn chức X thu được 4,48 lít khí CO
2
(đktc)
và 3,60 gam nước. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với
natri. Công thức cấu tạo của X là
A. CH
3
COOH. B. CH
3
COOCH
3
. C. HCOOCH
3
. D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 4: . Glucozơ tác dụng được với tất cả chất trong nhóm chất nào sau đây?
A. H
2
/Ni , nhiệt độ; Cu(OH)
2
; [Ag(NH
3
)
2
]OH; H
2
O/H
+
, nhiệt độ.
B. [Ag(NH
3
)
2
]OH; Cu(OH)
2
; H
2
/Ni, đun nóng; CH
3
COOH/H
2
SO
4
đặc, đun nóng.
C. H
2
/Ni , nhiệt độ; [Ag(NH
3
)
2
]OH; NaOH; Cu(OH)
2
.
D. H
2
/Ni , nhiệt độ; [Ag(NH
3
)
2
]OH; Na
2
CO
3
; Cu(OH)
2
.
Câu 5: . Cho xenlulozơ, toluen, phenol, glixerol tác dụng với HNO
3
/H
2
SO
4
đặc. Phát biểu nào sau
đây sai về các phản ứng này?
A. Sản phẩm của các phản ứng đều chứa nitơ
B. Sản phẩm của các phản ứng đều có nước tạo thành
C. Sản phẩm của các phản ứng đều thuộc loại hợp chất nitro, dễ cháy, nổ
D. Các phản ứng đều thuộc cùng một loại phản ứng
Câu 6: Công thức nào dưới đây là công thức cho dãy đồng đẳng amin thơm (chứa một vòng
benzen), đơn chức, bậc nhất?
A. C
n
H
2n-7
NH
2
B. C
n
H
2n+1
NH
2
C. C
6
H
5
NHC
n
H
2n+1
D. C
n
H
2n-3
NHC
n
H
2n-4
Câu 7: Có 3 chất hữu cơ gồm NH
2
CH
2
COOH, CH
3
CH
2
COOH và CH
3
[CH
2
]
3
NH
2
. Để nhận ra dung
dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?
A. NaOH. B. HCl. C. CH
3
OH/HCl. D. quỳ tím.
Câu 8: Hợp chất nào duới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?
A. Axit
ϖ
-amino enantoic B. Capro lactam
C. Metyl metacrilat D. Buta-1,3-dien
Câu 9: Khi đun nóng, các phân tử α-Alanin (Axit α -aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo
sản phẩm nào sau đây:

A.
-HN-CH
2
-CO-
n

C.
-HN-CH-CO-
n
CH
3

-CH
2
-CH-CO-
B.
n
NH
2

D.
-HN-CH-CH
2
-
n
COOH
Câu 10: Một phương pháp hoá học làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn Zn, Sn, Pb là ngâm hỗn hợp
trong dung dịch X dư. X có thể là
A. Zn(NO
3
)
2
. B. Sn(NO
3
)
2
.


C. Pb(NO
3
)
2
. D. Hg(NO
3
)
2
.
Trang 1
Đề thi thử TNPT 2012
Câu 11: Có 2 ống nghiệm đựng dung dịch CuSO
4
. Cho vào ống nghiệm (1) một miếng nhỏ Na, ống
nghiệm (2) một đinh Fe đã làm sạch. Ion Cu
2+
bị khử thành Cu trong thí nghiệm
A. (1). B. (2). C. (1) và (2). D. không bị khử.
Câu 12: Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO
3
)
3
và AgNO
3
thu được chất rắn X
và dung dịch Y. X, Y lần lượt là
A. X ( Ag, Cu); Y ( Cu
2+
, Fe
2+
). B. X ( Ag); Y ( Cu
2+
, Fe
2+
).
C. X ( Ag); Y (Cu
2+
). D. X (Fe); Y (Cu
2+
).
Câu 13: Tính chất không phải của kim loại kiềm là
A. Có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong tất cả kim loại.
B. Có số oxi hóa +1 trong các hợp chất.
C. Có số oxi hóa +1 trong các hợp chất.
D. Độ cứng cao.
Câu 14: Trong một bình nước có chứa 0,01 mol Na
+
; 0,02 mol Ca
2+
; 0,01 mol Mg
2+
; 0,05 mol
HCO
3

; 0,02 mol Cl

. Nước trong bình có
A. Tính cứng tạm thời. B. Tính cứng vĩnh cửu.
C. Tính cứng toàn phần. D. Tính mềm.
Câu 15: Cation M
3+
có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s
2
2p
6
. Vị trí M trong bảng tuần hoàn

A. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA. B. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIB.
C. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IA. D. ô 13, chu kỳ 3, nhóm IB.
Câu 16: Cho sơ đồ :
Al
+ X
→
Al
2
(SO
4
)
3
+ Y
→
Al(OH)
3
+ Z
→
[ ]
4
2
Ba Al(OH)
Al(OH)
3
Al
2
O
3
Al.
X, Y, Z, E (dung dịch) và (1), (2) lần lượt là
A. H
2
SO
4
đặc nguội, NaOH, Ba(OH)
2
, HCl, t
0
, đpnc.
B. H
2
SO
4
loãng, NaOH đủ, Ba(OH)
2
, HCl, t
0
, đpnc.
C. H
2
SO
4
loãng, NaOH dư, Ba(OH)
2
, HCl, t
0
, đpnc.
D. H
2
SO
4
đặc nóng, NaOH dư, Ba(OH)
2
, HCl, t
0
, đpnc.
Câu 17: Hòa tan hết cùng một Fe trong dung dịch H
2
SO
4
loãng (1) và H
2
SO
4
đặc nóng (2) thì thể
tích khí sinh ra trong cùng điều kiện là:
A. (1) bằng (2) B. (1) gấp đôi (2) C. (2) gẩp rưỡi (1) D. (2) gấp ba (1)
Câu 18: Giải thích ứng dụng của crom nào dưới đây không hợp lí?
A. Crom là kim loại rất cứng nhất có thể dùng để cắt thủy tinh.
B. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt.
C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không.
D. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên crom được dùng để mạ
bảo vệ thép.
Câu 19: Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng?
A. Thêm dư NaOH vào dung dịch K
2
Cr
2
O
7
thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
B. Thêm dư NaOH và Cl
2
vào dung dịch CrCl
2
thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu
vàng.
C. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl
3
thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại
trong NaOH dư.
D. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaCrO
2
thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan
lại.
Câu 20: Chỉ dùng duy nhất một dung dịch nào sau đây để tách lấy riêng Al ra khỏi hỗn hợp Al,
MgO, CuO, Fe
3
O
4
và FeO mà khối lượng Al không thay đổi?
A. H
2
SO
4
đặc nóng B. H
2
SO
4
loãng. C. H
2
SO
4
đặc nguội. D. NaOH.
Trang 2
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Câu 21: Đốt cháy Fe trong clo dư thu được chất X; nung sắt với lưu huỳnh thu được chất Y. Để xác
định thành phần cấu tạo và hóa trị các nguyên tố trong X, Y có thể dùng hóa chất nào sau đây?
A. dd H
2
SO
4
và dd AgNO
3.
B. dd HCl, NaOH và O
2
.
C. dd HNO
3
và dd Ba(OH)
2.
D. dd H
2
SO
4
và dd BaCl
2.

Câu 22: Đun một lượng dư axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H
2
SO
4
đặc làm xúc tác).
Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 75,0% B. 62,5% C. 60,0% D. 41,67%
Câu 23: . Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO
2
tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi
trong dư, thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng ancol thu được là:
A. 23,0g. B. 18,4g. C. 27,6g. D. 28,0g.
Câu 24: . Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO
2
tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi
trong dư, thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng ancol thu được là:
A. 23,0g. B. 18,4g. C. 27,6g. D. 28,0g.
Câu 25: P.V.C được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:
CH
4

15%
→
C
2
H
2

95%
→
CH
2
= CHCl
90%
→
PVC
Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra một tấn P.V.C là bao nhiêu ?(khí thiên nhiên
chứa 95% metan về thể tích)
A.1414 m
3
B. 5883,242 m
3
C.2915 m
3
D. 6154,144 m
3
Câu 26: Cho 19,2g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO
3
, sau đó thêm 500ml dung dịch HCl 2M. Thể
tích khí NO (đkc) thu được là
A. 2,24 lit. B. 3,36 lit. C. 4,48 lit. D. 6,72 lit.
Câu 27: Hoà tan 1,44g một kim loại hoá trị II trong 150ml dung dịch H
2
SO
4
0,5M. Muốn trung hoà
axit dư trong dung dịch thu được phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là
A. Mg. B. Ba. C. Ca. D. Be.
Câu 28: Hoà tan hết 3,5g hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al và Fe bằng dung dịch HCl, thu được 3,136
lít khí (đktc) và m (g) muối clorua. m nhận giá trị bằng
A. 13,44g. B.15,2g. C. 9,6g. D. 12,34g.
Câu 29: . Khối lượng Al
2
O
3
và khối lượng cacbon bị tiêu hao cần để sản xuất được 0,54 tấn Al bằng
phương pháp điện phân nóng chảy Al
2
O
3
với anot bằng cacbon (coi như hiệu suất điện phân bằng
100%, và khí thoát ra ở anot chỉ là CO
2
) có giá trị lần lượt bằng
A.102kg, 180kg B. 102kg; 18kg
C.1020kg; 180kg D. 10200kg ;1800kg
Câu 30: . Cho 2,22g hỗn hợp kim loại gồm K, Na và Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH =
13. Cô cạn dung dịch X được m (g) chất rắn. m có giá trị là
A. 4,02g. B. 3,45g. C. 3,07g. D. 3,05g.
Câu 31: . Cho 197g BaCO
3
tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO
2
sục vào dung dịch
chứa 84g KOH. Khối lượng muối thu được là
A.119g. B. 50g. C.69g. D. 11,9g.
Câu 32: Nung 100g hỗn hợp gồm Na
2
CO
3
và NaHCO
3
cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không
đổi được 69g chất rắn. Thành phần % theo khối lượng của Na
2
CO
3
và NaHCO
3
lần lượt là
A. 84% ; 16%. B. 16% ; 84%. C. 32% ; 68%. D.68% ; 32%.
Câu 33: . Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl
2
, rồi để trong không khí đến
phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:
A. 0,86 gam B. 1,03 gam C. 1,72 gam D. 2,06 gam
Câu 34: Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí
(đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hoà tan hết bằng dung dịch HCl dư
Trang 3
Đề thi thử TNPT 2012
(không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim

A. 13,66%Al; 82,29% Fe và 4,05% Cr B. 4,05% Al; 83,66%Fe và 12,29% Cr
C. 4,05% Al; 82,29% Fe và 13,66% Cr D. 4,05% Al; 13,66% Fe và 82,29% Cr
Câu 35: Hỗn hợp Fe và Fe
2
O
3
chia đôi, cho một luồng khí CO đi qua phần thứ nhất nung nóng thì
khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam. Ngâm phần thứ hai trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48
lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là
A. 48,83% Fe và 51,17% Fe
2
O
3
. C. 41,17% Fe và 58,83% Fe
2
O
3
.
B. 41,83% Fe và 58,17% Fe
2
O
3
. D. 48,17% Fe và 51,83% Fe
2
O
3
.
Câu 36: Thổi khí CO dư qua 1,6 gam Fe
2
O
3
nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng
Fe thu được.
A. 0,56 gam B. 1,12 gam C. 4,80 gam D. 11,2 gam
Câu 37: Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO
3
loãng thu được V lít (đktc) khi NO
duy nhất. V bằng:
A. 0,224 lít B. 0,336 lít C. 0,448 lít D. 2,240 lít
Câu 38: Nhận xét nào dưới đây là không đúng cho phản ứng oxi hóa hết 0,1 mol FeSO
4
bằng
KMnO
4
trong H
2
SO
4
:
A. Dung dịch trước phản ứng có màu tím hồng. B. Dung dịch sau phản ứng có màu vàng.
C. Lượng KMnO
4
cần dùng là 0,02 mol D. Lượng H
2
SO
4
cần dùng là 0,18 mol
Câu 39: Thành phần nào dưới đây là không cần thiết trong quá trình sản xuất gang?
A. Quặng sắt (chứa 30-95% oxit sắt, không chứa hoặc chứa rất ít S, P).
B. Than cốc (không có trong tự nhiên, phải điều chế từ than mỡ).
C. Chất chảy (CaCO
3
, dùng để tạo xỉ silicat).
D. Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu.
Câu 40: Để nhận biết trong thành phần của khí nitơ có lẫn tạp chất hiđroclorua, ta có thể dẫn khí
qua: (1) dd bạc nitrat; (2) dd NaOH; (3) nước cất có vài giọt quì tím; (4) nước vôi trong. Phương
pháp đúng là
A. chỉ (1). B. (1); (2); (3); (4). C. (1); (3). D. (1), (2), (3).
HẾT
Trang 4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×