Tải bản đầy đủ

đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT
Câu1. S ng phân ancol, mch h tác dng vi Cu(OH)
2
 iu kin thng to dung dch xanh lam
ng
vi công
thc phân t


A.6 B.2 C.4 D.
3


Câu 2. t cháy hn hng k tic 17,92 lít khí CO
2

2
O.
Thành phn phng ca hidrocacbon có nguyên t khi nh  :
A. 25,42%. B. 33,33%. C. 74,58%. D. 66,67%.
Câu 3. Phn  :
A 



  

 





 .
B. 

   



 

  .
C. 

   

  

 

   

  
D. 

  

 

    

.
Câu 4. Cho các phát biu sau:
1. Ancol pentan-3-c  170 to ra mt anken duy nht.
2. Xiclopentan không b oxi hóa bi thuc tím  nhi i có phn 
u metylic  nhi t 140 n 170, xúc tác 



c ch c mt sn phm h
duy nht.
4. Phenol phn ng vi brom  nhi ng to ra kt ta màu vàng nht.
5. Phn ng gia etilenglicol và 




/NaOH gi là phn ng màu biurê (to phc cht màu xanh lam).
6. T CO, bng ít nht hai phn ng có th u ch axit axetic.
S phát biu  là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 5.Cht hng thi thu kin:
- Tác dng vi 



to khí không màu.
- Có phn 
- Có s nguyên t oxi là nh nht.
S nguyên t oxi ca X là:
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 6. Du chuc tng hp t ancol isoamylic (3-metylbutan-1-ol) và axit axetic. Gi s hiu
sut ca phn ng tng hp là 40%, khng ancol c c 26 gam du chui là:
A. 44 gam. B. 17,6 gam. C. 7,04 gam. D. 30 gam.
Câu 7.Phát bi sai:
A. Andehit acrylic có kh n ng tráng bc.
B. Andehit acrylic phn ng vi 

theo t l 1:2.
C. T andehit acylic có th u ch axit acrylic bng mt phn ng.
D. Thy tinh hi là poli(metylacrylat).
Câu 8. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin bng NaOH, tng khng các sn phm ho ra là 303 gam.
Giá tr ca m là:
A. 276. B. 267. C. 286. D. 268.
Câu 9. Nhnh nào v amin là :
A. Các amin là thành phn to nên thng cn thii v sng.
B. Amin là sn phc khi thay th mt hay nhiu nguyên t H trong phân t 

bng mt hay nhiu
gc hidrocacbon.
C. Etylamin là cht khí  u ki chu.
GSTT GROUP

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014
Môn: HÓA HỌC; khối A,B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


: 478
D. S nguyên t H ca amin không th là s l.
Câu 10.Chia m gam glyxin thành 2 phn th nht gp 4 ln phn th 2. Phn th nht cho tác dng vi
9,53 gam NaOH, cô cc m1 gam cht rn. Phn th hai cho tác dng vi 200ml dung dch HCl 0,1M, cô cn
c m2 gam cht rn. Bit rng 

 

. Giá tr ca m là:
A. 15. B. 16,875. C. 18,75. D. 19,5.
Câu 11. Cho các phát biu sau:
1. Liên kt -CO-NH- gi c gi là liên kt peptit.
2. Mì chính (bt ngt) là mu
3. Dung dc làm qu tím hóa xanh.
4. Mu có phn ng màu biure.
5. Mu có phn ng màu biure.
u b thng kim.
S phát biu  là:
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 12. Cho 120,6 gam hn hng mantozo và glucozo phn ng vi 

/

c 86,4 gam kt
tn hp trên, thng axit, ri cho sn phm to thành phn
ng vi dung dch 

ng 

b mt màu trong phn ng trên là:
A. 2 mol. B. 1,4 mol. C. 0,8 mol. D. 0,4 mol.
Câu 13. Polime thuc loi polieste là:
A B C Dm.
Câu 14. u kin thích hn hp X (gi s phn ng ch
to thành vinylaxetilen). Cho hn hp X phn ng vi 

/

o thành 95,7 gam kt ta. Giá tr ca V là :
A. 11,2. B. 10,08. C. 8,96. D. 13,44.
Câu 15. Thc hin phn ng giu kin thích hp (gi s phn
ng xc hn hp X. Cho X phn ng vi NaOH v, cô cn dung dc m gam
mui. Giá tr ca m là:
A. 116. B. 198. C. 157. D. 176.
Câu 16. Phát bi
A. T etilen có th u ch trc tip andehit axetic.
B. T ancol etylic có th u ch trc tip butadien.
C. T butan có th u ch trc tip axit axetic.
D. T metanal có th u ch trc tip metan.
Câu 17.Chng phân hình hc:
A. But-1-en. B. Axit linoleic
C. Axit acrylic. D. Glixerol.
Câu 18. c mch h phn ng va ht vi 30ml dung dch ROH 20%(có khng
riêng 1,2g/ml, R là kim loi kim). Sau phn ng cô cn dung dc cht rc
9,54 gam 



và hn hp gm 

, 

. Kim lou có cu to là:
A. K và 

. B. Li và 

.
C. Na và 

. D. Na và .
Câu 19. t cháy hoàn toàn m gam hn hp X gng k tip, cho sn phm cháy qua bình cha
dung dch 




y kht ta. Nu oxi hóa ht m gam X bng CuO
y sn phc cho tác dng vi dung dch 

/

c x gam Ag. Giá tr ca x là (bit
hiu sut các phn ng là 100%):
A. 64,8 gam. B. 86,4 gam. C. 75,6 gam. D. 43,2 gam.
Câu 20. Cho m gam mt axit hc X tác dng v vi 100 gam dung dch cha hn hp 



5,3%
và NaOH 0,8%. Sau phn c dung dch ch cha mt mui Y n 7,9%. Giá tr ca m là:
A. 5,3. B. 5,52. C. 7,20. D. 2,76.
Câu 21: X, Y là 2 nguyên t kim loi thuc cùng mt nhóm A trong bng tun hoàn. Bit Z
X
< Z
Y
và Z
X
+ Z
Y
= 32. Kt lun
i vi X, Y ?
A. Tính kim loi ca X > Y. Bu có 2 electron lp ngoài cùng.
C. ng ion hóa I
1
ca X < Y. D. Bán kính nguyên t ca X > Y.
Câu 22: Cho R là mt nguyên t mà các nguyên t có phân lp ngoài cùng là np
2n+1
 th t ca lp. Có
các nhnh sau v R:
1. Tng s hn cu R là 18
2. S e lp ngoài cùng trong nguyên t R là 7
3. Công thc oxit cao nht to ra t R là R
2
O
7

4. NaR tác dng vi dd AgNO
3
to kt ta.
S nh
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 23: Cho phn ng sau: Cr
2
S
3
+ Mn(NO
3
)
2
+ K
2
CO
3

2
CrO
4
+ K
2
SO
4
+ K
2
MnO
4
+ NO + CO
2

Sau khi cân bc trên, tng h s nguyên ti gin ca các cht phn ng là
A. 116. B. 36. C. 106. D. 16.
Câu 24: Cho 11,5 gam hn hp gm Al, Cu và Mg có s mol bng nhau tác dng v vi dd cha a mol HNO
3
thu
c dd X và 2,688 n hp gm 3 khí N
2
, N
2
O, NO
2
 mol N
2
bng s mol N
2

c cc 55,9 gam mui khan. Giá tr ca a là:
A. 0,468 B. 0,880 C. 0,648 D. 0,905
Câu 25. Tin hành các thí nghim sau:
(a) Cho dung dch Ba(OH)
2
vào dung dch NaHCO
3
.
(b) Cho dung dch Al
2
(SO
4
)
3
tch NaAlO
2
(hoc dung dch Na[Al(OH)
4
].
(c) Sc khí CH
3
NH
2
tch FeCl
3
.
(d) Sc khí propilen vào dung dch KMnO
4
.
(e) Sc khí CO
2
vào dung dch Na
2
SiO
3
.
(g) Sc khí H
2
S vào dung dch SO
2
.
(h) Sc khí NH
3
tch AgNO
3
.

Sau khi các phn ng kt thúc, có bao nhiêu thí nghic kt ta?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 26: Nung nóng hn hp gm 0,5 mol N
2
và 1,5 mol H
2
trong bình kín (xúc tác) r t
o
C thì thy áp sut là
p
1

2
SO
4
c vào bình (nhi là t
o
C) thì áp sut là p
2
(p
1
=1,75p
2
). Hiu sut tng hp
NH
3
là:
A. 40% B. 60% C. 50% D. 70%.
Câu 27: Có 5 mu kim loi: Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nu ch dùng dung dch H
2
SO
4
loãng có th nhn bic nhng kim
loi nào?
A. Ba và Ag B. C 5 kim loi C. Ba, Ag và Al D. Ba, Ag, Fe
Câu 28: X là dung dch cha a mol Na
2
CO
3
, Y là dung dch cha b mol H
2
SO
4
. Khi cho t t X vào Y hoc lu
c th u kin). Ma a và b là
A. 2a<b B. a>2b C. a<b D. 2a>b
Câu 29: Hn hp X gm Al, Fe
2
O
3
có khng 21,67 gam. Tin hành phn ng nhit nhôm hn hu
kin không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hn hp cht rn sau phn ng bng dung dc 2,016
lít H
2
t rn không tan. Hiu sut ca phn ng nhit nhôm là:
A. 80%. B. 75%. C. 60%. D. 71,43%.
Câu 30: Quá trình sn xut amoniac trong công nghip da trên phn ng thun nghch sau:
N
2
(k) + 3H
2

3
-92 kJ
Khi phn t ti trng thái cân bng, nhng chuyn dch theo chiu
thun to ra nhiu amoniac:
. (3) Thêm cht xúc tác. (5) Ly NH
3
ra khi h
t. (4) Gim nhi.
A. (2), (3), (4), (5). B. (1), (2), (3), (5). C. (2), (4), (5). D. (2), (3), (5).
Câu 31: Dãy gm các kim lou tác dng vc  nhi ng tng kim là:
A. Li, K, Ca. B. Zn, Na, Ba. C. Fe, K, Ba. D. Be, Na, Ca.
Câu 32: Hai cng dd HCl  trng thái cân bng. Cho 5 gam CaCO
3
vào cc A và 4,784
gam M
2
CO
3
(M là kim loi kim) vào cc B. Sau khi2 mu li v trí cân bnh kim
loi M.
A. Kali B. Cexi C. Liti D. Natri
Câu 33: Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn có s mol bng nhau: Na
2
O và Al
2
O
3
; Cu và FeCl
3
; BaCl
2

CuSO
4
; Ba và NaHCO
3
. S hn hp có th  to ra dung dch là:
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2
Câu 34:Sc 4,48 lít khí CO
2

(ktc) vào 2 lítdungdch hn hp Ba(OH)
2

2x mol/lvà NaOH x mol/l. Sau khi các phn
ng xy ra hoàn toàn thu c 19,7 gam kt ta. Giá tr ca x là:
A.0,025 hoc 0,03. B. 0,03. C. 0,025. D. 0,025 hoc 0,02.
Câu 35: n phân 150 ml dung dch AgNO
3
1M vi in cc tr trong t gi, cng  dòng in không i1,34
A (hiu sut quá trìin phân là 100%), thu c cht rnX, dung dch Y và khí Z. Cho 13 gam Fe vào Y, sau
khi các phn ng kt thúc tc14,9 gam hn hp kim loi và khí NO(sn phm kh duy nht ca 

). Giá tr
ca t là:
A.1,0. B. 3,0. C. 2,0. D. 1,5.
Câu 36: Cho hn hp bt Al, Fe vào dung dch cha Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu
c hn hp rn gm ba kim loi là:
A.Al, Fe, Ag. B. Fe,Cu, Ag. C. Al, Fe, Cu. D. Al, Cu, Ag.
Câu 37: Ly 10,7 gam mui MCl tác dng hoàn toàn vi 250ml dung dch AgNO
3
c dung dch A và 28,7
gam kt ta. Cô cc hn hp mui X. Nhic m gam cht rnh m?
A. 5,4 gam B. 9,0 gam C. 18,2 gam D. 10,6 gam
Câu 38. Cho các tinh th ng kính, glyxin,
st, th tinh th thuc loi tinh th nguyên t và thuc loi tinh th
phân t lt là:
A. 2 và 9 B. 4 và 6 C. 3 và 7 D. 3 và 9
Câu 39.Có hai thanh kim loi Zn và Cu ni vi nhau bng dây dn, và cùng nhúng vào dung dch H
2
SO
4
loãng thy có
hing sau: bt khí thoát ra chm  i thoát ra rt nhanh  thanh Cu. Vy kt lun nào 
v thí nghi
A. Zn va b c, va b n hóa h n hóa hc nh 
B. Zn ch b n hóa hc vi t ln, Cu không b 
C. Zn b c, Cu b n hóa hc, t n hóa hc l
D. Zn va b c, va b n hóa h n hóa hc l
Câu 40. 30
o
C, phn t thúc sau 40 phút. Bit rng, c  lên 10
o
C thì t
phn n. Nu thc hin phn ng  60
o
C thì phn ng trên kt thúc sau:
A. 5 phút B. 10 phút C. 30 phút D. 20 phút
Câu 41: Cho m gam bt Cu vào 200ml dung dch 

0,2M, sau phn c 3,88 gam cht rn X và dung
dch Y. Cho 2,925 gam bt Zn vào dung dch Y sau phn c 5,265 gam cht rn Z và dung dch ch cha
mt mui duy nht. Giá tr ca m là:
A. 3,17 B. 2,56 C. 1,92 D. 3,2
Câu 42: Thc hin phn ng este hóa gia 1 mol 

 và 2 mol . Sau phn c 0,5 mol este.
i 1 mol 

 u kin phn c 0,75 mol este sau phn ng thì cn
u?
A. 6,5 B. 7,5 C. 8,5 D. 9,5
Câu 43nh cht X trong phn ng sau:


 

   

 


 



 


A. 



B. 



C. 



D. KOH
Câu 44: Phát bi
A. Tt c các nguyên t trong phân t u nm trong cùng mt mt phng.
B. Benzen là mt chu ki
C. Toluen làm mt màu dung dch thu
Dc vì nh c.
Câu 45p cht h





) vi dung dc mui A và ancol B. Nung A vi NaOH rn
c hidrocacbon C có t khi so vi hidro bng 15. Hp cht h oxi hóa bc
sn phm D có phn ng vi 




/

to kt t gch. Công thc cu to ca X là:
A. 



B. 








C. 



  

D. 

 




Câu 46: Tin hành các thí nghim sau:
+ 

tác dng vi dung dc
+ 


+ Nung hn hp 

 vi NaOH/CaO
+ Nhit phân 


+ Hòa tan FeS trong dung dch HCl.
S thí nghim to ra sn phm gây ô nhing là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 47: Nh
A. Nh dung dch iot vào h tinh bt thy m ngui li xut hin màu
xanh.
B. Trong ht cây cng cha nhiu tinh bt.
C. Trng ung có mùi sc ca 


D. Nh dung dch iot vào mt lát chui xanh thy ming chui chuyn t màu tru
nh vào lát chui chín thì không có hi
Câu 48: Hp cht ha các nguyên t m 15,73% v khng. Cht X tác dng
c vu theo t l 1 : 1 v s mol. Cht X có sn trong thiên nhiên và tn ti  trng thái rn. Công
thc cu to ca X có th là:
A. 



 B. 

 


C. 





D. 






Câu 49: Cn ly bao nhiêu gam tinh th 

 

 và bao nhiêu gam dung dch 

 u ch c 280
gam dung dch 

16%?
A. 120 gam 

 

 và 440 gam dung dch 

8%.
B. 30 gam 

 

 và 250 gam dung dch 

8%.
C. 80 gam 

 

 và 240 gam dung dch 

8%.
D. 40 gam 

 

 và 240 gam dung dch 

8%.
Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 5 gam hn hp X gm 2 mui khan 




c. Dung dc tác
dng v vi 0,79 gam 

ng 



. Phng ca 


trong hn hp ban
u là:
A. 76,0% B. 15,2% C. 84,4% D. 24,0%



Kỳ thi thử Đại học GSTT.VN lần 3 năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 06/04/2014 tại Hà Nội và TPHCM

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×