Tải bản đầy đủ

bài 28; Luyen tu va cau lop 3Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010Câu 1: Đặt một câu có hình ảnh nhân hoá.
Câu 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao? trong câu:
Trẻ em thích đi xem hội vì đ ợc biết nhiều điều lạ.


!"#$%& '(

)!
!

)*+,-& ./0/1& 234& 2 !"
%/%!5/ 6// *,789!:; <*& *
=/ *>/ ?:@&,>/A!B"
C/ ! 6/ DE,C :$% *>/FG!BEE
H;F!B/0I JK"

Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010
Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B:

Bài 2: Tìm các từ ngữ chỉ:

!"#$%& '(
Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010
Tên một số lễ hội
Tên một số hội
Tên một số hoạt động
trong lễ hội và hội
M: lễ hội đền Hùng
M: hội bơi trải
M: đua thuyền
đền Gióng, Chử Đồng Tử, Cổ Loa, Kiếp
Bạc, chùa H ơng, chùa Keo, núi Bà, Phủ
Giầy, đền Trần
Hội khoẻ Phù Đổng, hội vật, chọi trâu,
chọi gà, đập niêu, thả diều, đua voi, hội
Lim
cúng Phật, lễ Phật, thắp h ơng, t ởng
niệm
đánh đu, đua ngựa, đua xe đạp, chơi cờ
ng ời, đánh võ, thả diều, nấu cơm


!"#$%& '(
Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010
Lễ hội chùa keo
Đấu vật
Lễ hội chọi trâu
Thả diều


!"#$%& '(
Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010
Lễ hội Lồng Tồng Đánh đu
Hội đập niêu Ném còn


 !"#$%& '(
Thø n¨m, ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2010
LÔ héi cång chiªng
Héi ®ua voi
Héi hoa
LÔ héi ®©m tr©u


 !"#$%& '(
Thø n¨m, ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2010
LÔ héi Nghinh ¤ng
LÔ héi tr¸i c©y
Héi Bµ §en


!"#$%& '(
Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010
Bài 2: Tìm các từ ngữ chỉ:
Tên một số lễ hội
Tên một số hội
Tên một số hoạt động
trong lễ hội và hội
M: Lễ hội đền Hùng
M: hội bơi trải
M: đua thuyền
đền Gióng, Chử Đồng Tử , Cổ Loa, Kiếp
Bạc, chùa H ơng, chùa Keo, núi Bà, Phủ
Giầy, đền Trần
Hội khoẻ Phù Đổng, hội vật, chọi trâu,
chọi gà, đập niêu, thả diều, đua voi, hội
Lim
Cúng Phật, lễ Phật, thắp h ơng, t ởng
niệm
đánh đu, đua ngựa, đua xe đạp, chơi cờ
ng ời, đánh võ, thả diều, nấu cơm

Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu d ới đây?
a. Vì thng dõn Ch ng T v cụng chỳa i khp ni dy dõn
cỏch trng lỳa nuụi tm dt vi.
b. Vì nh li m dn khụng c lm phin ngi khỏc ch em Xụ-phi
ó v ngay.
c. Tại thiu kinh nghim nụn núng v coi thng i th Qum en
ó b thua.
d. Vì ham hc ham hiu bit v mun em hiu bit ca mỡnh ra giỳp
i Lờ Quý ụn ó tr thnh nh bỏc hc ln nht ca nc ta thi
xa.

!"#$%& '(
Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010
,
,
,
,
, ,
,
,
Bài 3:


!"#$%& '(
Thứ năm, ngày 04 tháng 3 năm 2010
Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B:
Bài 2: Tìm các từ ngữ:
Bài 3: Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi
câu d ới đây?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×