Tải bản đầy đủ

HUONG DAN KIEM TRA HOC KY 2 2010 2011

UBND HUYỆN AN MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 73 / PGD&ĐT/PT An Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2011

V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và
tổng kết năm học 2010 – 2011 cấp THCS
Kính gửi : Hiệu trưởng THPT Vân Khánh, Nguyễn Văn Xiện
Hiệu trưởng các trường THCS toàn huyện
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011của ngành Giáo dục & Đào tạo huyện
An Minh;
- Thực hiện Công văn số 42/SGDĐT GDTrH&TX, ngày 24/02/2011 của Sở Giáo
dục & Đào tạo Kiên Giang, về việc Hướng tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2010
– 2011;
Phòng Giáo dục & Đào tạo Hướng dẫn đến các trường trực thuộc thực hiện một
số nội dung có liên quan đến kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2010 – 2011 như
sau:
I/ Yêu cầu chung
Các trường THPT Vân Khánh, Nguyễn Văn Xiện và các trường THCS trong
huyện thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra, đámh giá đối với học sinh trong
quá trình dạy học. Việc tổ chức kiểm tra trong học kỳ II thực hiện theo hướng dẫn sau:

II/ Tổ chức ra đề, coi và chấm bài kiểm tra ở học kỳ II
1. Tổ chức ra đề và duyệt đề kiểm tra:
Đối với khối 9: Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức ra đề kiểm tra chung cho 8
môn gồm : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Lịch sử.
Đối với khối 6,7, 8: Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức ra đề kiểm tra chung cho 3
môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
Các môn còn lại Ban giám hiệu các trường chỉ đạo cho các tổ chuyên môn ra đề
theo đúng quy định của ngành. Để chuẩn bị tốt khâu ra đề Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu
cầu các đơn vị trường thành lập tổ duyệt đề kiểm tra gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng,
các tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên dạy giỏi của nhà trường ( phải có biên bản
cụ thể ).
2. Nội dung hình thức và cấu trúc đề kiểm tra:
- Nội dung và hình thức đề kiểm tra: đề kiểm tra các môn sẽ có các yêu cầu kiểm
tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong
phạm vi môn học được quy định trong kế hoạch dạy học phải có ma trận đề kèm theo.
- Về cấu trúc đề kiểm tra :
Đối với môn Tiếng Anh hình thức trắc nghiệm 4 lựa chọn: a, b, c, d; tỷ lệ số câu
hỏi dạng này trong đề kiểm tra chiếm không quá 30 % và xáo trộn câu hỏi để đảm bảo 2
học sinh ngồi gần không giống đề của nhau, các môn còn lại kiểm tra theo hình thức tự
luận.
3. Thời gian làm bài của các môn:
Thời gian làm bài được áp dụng chung cho toàn huyện như sau: Môn Toán, Ngữ
văn: thời gian làm bài 90 phút; Môn Tiếng Anh thời gian làm bài là 60 phút, các môn còn
lại làm bài là 45 phút.
1
4. Đề kiểm tra của Phòng Giáo dục & Đào tạo:
- Đối với lớp 9 Phòng Giáo dục- Đào tạo đề nghị các trường ra đề kiểm tra các
môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Lịch sử.
- Đối với lớp 6, 7, 8 Phòng Giáo dục- Đào tạo đề nghị các trường ra đề kiểm tra
các môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
Mỗi khối lớp, in 1 bộ đề kiểm tra có kèm theo ma trận đề và hướng dẫn chấm,
đồng thời chép vào USB hoặc gửi qua Email theo địa chỉ Thảo Sơn chuyên viên Phòng
GD & ĐT sonnt@anminh.edu.vn, chậm nhất ngày 20 tháng 04 năm 2011. Trên cơ sở đó
Phòng Giáo dục- ĐT sẽ chọn lọc thống nhất chung để ra đề cho toàn huyện các môn học
trên.
- Nội dung kiến thức ra đề trong chương trình học kỳ II toàn cấp.
5/ Thời gian và lịch kiểm tra:
- Thời gian kiểm tra học kỳ II năm học 2010 – 2011 được áp dụng chung cho toàn
huyện từ ngày 05/5/2011 đến hết ngày 12/05/2011. Trong thời gian này các trường phải
thực hiện việc coi, chấm bài kiểm tra và hoàn thành các loại báo cáo, biểu mẫu thống kê
có liên quan và nộp về Phòng Giáo dục – Đào tạo.
- Lịch kiểm tra các môn Phòng Giáo dục – Đào tạo ra đề cụ thể như sau:
Ngày Môn Thời gian Giờ bắt đầu
làm bài
Ghi
chú
Sáng 09/05/2011
( Khối lớp 6, 9 )
Ngữ văn
Anh Văn
90 phút
60 phút
7 giờ 30 phút
9 giờ 30 phút
Chiều 09/05/2011
( Khối lớp 7, 8 )
Ngữ văn
Anh văn
90 phút
60 phút
13 giờ 30 phút
15 giờ 30 phút

Sáng 10/05/2011
( Khối lớp 6, 9 )
Toán
Hóa học
90 phút
45 phút
7 giờ 30 phút
9 giờ 30 phút
Lớp 6 KT môn toán
xong, có thể KT các
môn học khác của
trường.
Chiều 10/05/2011
( Khối lớp 7, 8 ) Toán 90 phút 13 giờ 30 phút
KT toán xong có thể
KT các môn khác
của trường.
Sáng 11/05/2011
( Khối lớp 9 )
Vật lý
Lịch sử
45 phút
45 phút
7 giờ 30 phút
8 giờ 30 phút
Sáng 12/05/2011
( Khối lớp 9 )
Sinh học
Địa lý
45 phút
45 phút
7 giờ 30 phút
8 giờ 30 phút
* Các môn còn lại của tất cả các khối lớp ( trừ các môn Phòng GD&ĐT ra đề)
trường tự ra đề kiểm tra và bố trí lịch kiểm tra theo đúng thời gian đã quy định.
6/ Việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra và nhận đề:
- Ngày nhận đề kiểm tra các môn Phòng Giáo dục ra đề: Sáng ngày 6/05/2011 tại
Phòng Giáo dục & ĐT. ( Thứ sáu ).
- Việc tổ chức coi, chấm bài kiểm tra thực hiện theo các công văn hướng dẫn.
Phương án thực hiện giao, phát đề do Hiệu trưởng chỉ đạo phân công.
7. Tổ chức tổng kết năm học 2010 - 2011:
2
- Đối với giáo viên : Cần tập trung vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm về các mặt:
bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy, chuẩn kiến thức kỹ năng, tích hợp giáo dục
môi trường, soạn đề kiểm tra theo ma trận đề và kết quả học tập của học sinh theo kế
hoạch giáo dục và dạy học của chương trình bộ môn mà mình đang giảng dạy. Các tổ
trưởng chuyên môn có báo cáo bằng văn bản về cho Hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng các trường báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm
vụ năm học của đơn vị, các bản thống kê điểm, kiểm tra và xếp loại hạnh kiểm, học lực.
Đồng thời, biểu dương khen thưởng những cán bộ, giáo viên của đơn vị. Thảo luận góp ý
về báo cáo tổng kết, về tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác, phương pháp
và phương tiện đồ dùng dạy học, công tác bồi dưỡng giáo viên, chế độ chính sách và
những đề xuất khác. Báo cáo về Phòng Giáo dục.
Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ và tập hợp bài làm của học sinh cho
khoa học. Đặc biệt, phải thành lập thư viện đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên, thời gian thực
hiện từ ngày 18/4/2011 trở về sau như đã quy định. Nộp về Phòng Giáo dục – Đào tạo
khi hoàn thành học kỳ II năm học 2010 – 2011.
8. Tổng hợp kết quả và báo cáo:
Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời về việc kiểm tra, tổng kết năm học 2010 - 2011
đối với học sinh bậc THCS, các trường báo cáo về phòng giáo dục - ĐT (Tổ phổ thông)
các văn bản và biểu mẫu kèm theo ( giống biểu mẫu học kỳ I ).
- Các trường THCS báo cáo theo các biểu thống kê số 03,04,05,06,07 và 3 mẫu
như ở học kỳ I ( mỗi khối lớp thực hiện 3 mẫu ).
- Báo cáo tổng kết năm học của đơn vị ( theo mẫu như đã hướng dẫn ở học kỳ I ).
- Tổng hợp kết quả kiểm tra 1 tiết, học kỳ II cho từng khối lớp của đơn vị mình.
- Đề kiểm tra ( kèm theo ma trận đề ) và hướng dẫn chấm bài kiểm tra tập trung 1
tiết, học kỳ II cho tất cả các khối lớp.
- Các văn bản, thống kê đảm bảo chính xác, tất cả các báo cáo, biểu mẫu thống kê
gửi về Phòng Giáo dục trước ngày 20/05/2011 (có thể gửi trước qua đường Email) để
tổng hợp báo cáo về Sở.
Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường lên kế hoạch tổ chức
thực hiện, báo cáo đúng thời gian quy định.
Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn các đơn vị phản ánh về Phòng Giáo dục
– Đào tạo để chỉ đạo kịp thời.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận : Đã ký
Như : Kính gửi;
BLĐ phòng báo cáo; Huỳnh Văn Tiền
Lưu: VP.
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×