Tải bản đầy đủ

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CÔNG SUẤT 1000M3-NGÀY ĐÊM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN KHCN & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
  
MÔN: XỬ LÝ NƯỚC CẤP
TÊN ĐỀ TÀI
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC
NHIỄM PHÈN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG – CÔNG SUẤT 1000M
3
/NGÀY ĐÊM
NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM II
LỚP: ĐHMT1
VIỆN KHCN & QLMT
GVHD: Th.S.Nguyễn Xuân Hoàn
TP. Hồ Chí Minh,tháng 03 năm 2008

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×