Tải bản đầy đủ

Phương pháp day học kỹ thuật công nghiệp

Tiểu Luận Môn Học Ph

ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp
SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
1

NHN

XẫT
C
A

GIO

VIấN

HNG

DN


GVHD

.Ths.
Lờ
Thanh
Liờm

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
2
Tiểu Luận Môn Học Ph

ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp


L
I

NểI

U
Trong

th
i
k


t
n
c ta
ang

trờn

con

ng

cụng

nghip

hoỏ

hin


i
hoỏ


t
n
c,a

t
n
c ta ti
n

mnh
t
rờn

con

ng

kinh
t


-

chớnh
t
r

.
Vỡ

vy

nn

cụng

nghip
c

a
n
c ta c
n

ph
i
phỏt
tri
n

mnh

.

trong


i
u

kin

t
n
c ta
trỡnhphỏt
tri
n

cũn

kộm

so

v
i cỏc
n
c
trờn

th

gi
i
.nõng
cao
v

thỳc

y

trỡnhk

thu
t c

a

i
ng

cụng

nhõn
lờn cao thỡ
ph
i
nõng
cao chõt l
ng

ging

dy
c

a cỏc tr
ũng

dy

ngh

v
cỏc
trung
tõm
o
t
o

ngh


o
t
o

ra


c

i
ng

cụng

nhõntrỡnh


cao


ỏp

ng


c
nhu
c
u
trờn
c

a


h
i
.


nõng
cao
ch
t l
ng
thỡ cỏc
giỏo

ỏn

ph
i


ch
t l
ng
cao
,

s
c
truyn
c
m
l
n

do

ú

ũi

h
i
ph
i
o

nhng

phng

phỏp

dy

h
c
m
i
.
Em
m
t
sinh
viờn

khoa

s

phm

k

thu
t
u
c
giao


ti ti
u

lun

mụn

h
c
Phng

phỏp
day

h
c
k

thu
t
cụng

nghip

nghiờn
c
u

v

phng

phỏp

dy

h
c
m
i
v
cỏc
ng

dng
c

a


v

trờn

quan


i
m

ú
em
xõy

dng
tiờt
ging

84

trong

giỏo
trỡnh

K

thu
t ti
n

dnh

cho

h
c
sinh

dy

ngh.
Em

ó

c
s

giỳp


c

a
cỏc
thy

cụ

trong

khoa

v


c
bi
t l
s

hng

dn
t
n

tỡnh
c

a
Ths.
Lờ
Thanh
Liờm
nay
em

ó
hon

thnh

.

Trong
bi lm c

a em
cũn

nhiu
thi

t
sút
em
r
t
mong


c cỏc
thy

cụ

giỳp
em
hon
thi
n.
Em
xin
chõn

thnh
c
m

n

!
Sinh

Viờn

Th
c Hi
n
Trn

Ng
c
Dip

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
3
Tiểu Luận Môn Học Ph

ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

CHNG

1
T
NG

QUAN

V

MễN

HC

K

THU
T
TIN
1.1: Vai trũ, v
trớ

c

a
m ụn h
c:

1.1.1: Vai trũ
c

a
m ụ n h
c

Trongh
i
phỏt
tri
n

kinh
t


nhanh

chúng

v

h
i
nhp

nh

hin

nay
t
h

mỏy


c

vai
trũ

vụ

cựng

quan
tr
ng

trong

cu
c
cu
c
phỏt
tri
n

kinh
t


núi
chung

v

phỏt
tri
n

nghnh

k

thu
t
núi

riờng.

Trong

vi
c
ch
t
o

ra

mỏy


c
thỡ
cụng

ngh
gia
cụng
chi ti

t

c
bi
t

c
chỳ
tr
ng,


c
bi
t l gia
cụng

bng
phng

phỏp
c

t
g
t.
Nhn


c t
m

quan
tr
ng

ú

m
cỏc
mụn h
c
v

k thu
t
trang

b

cho

h
c
sinh,

sinh

viờn


vai
trũ

r
t
quan
tr
ng.
Mụn

h
c
K

thu
t ti
n
l
m
t
trong

nhng

mụn

h
c
quan
tr
ng

trong
cỏc tr
ng

dy

ngh

vỡ

ú
l
m
t
trong

nhng

phng

phỏp
t
o

hỡnh

b

m
t
v

gia
cụng
c
h
i ti

t
m

y
chi
m

s
l
ng
l
n

trong
cỏc
phõn

xng,

nh

m

y
c


khớ.
Hin

nay

v
i
s

phỏt
tri
n
c

a
cụng

ngh
thỡ
yờu
c
u

m
t l

c l
ng

th

ng
mỏy
ti
n

khụng

nhng

ụng

o
m
cũn
c
n


tay
ngh

cao.

Do

ú
m
hu

h
t
cỏc tr
ng

dy

ngh

hay

trung

h
c
chuyờn

nghip

u


a
vo

o
t
o
cụng nhõn
ti
n
l
nh

ngh

v


i
u

ú

cho

thy
t
m

quan
tr
ng

r
t
to
l
n
c

a
mụn

h
c
ny.
1.1.2: V
trớ

c

a
mụn h
c

Mụn

h
c
nm

trong

chng

trỡnh

o
to c

a cỏc tr
ng

trung

h
c
chuyờn

nghip

(THCN)


l
mụn
c
huyờn

nghnh

trong

nghnh

o
t
o

cụng
nhõn
ti
n.

Mụn

h
c
trang

b

v
c
ng
c


cho

h
c
sinh

nhng

nn
t
ng

vng

ch
c
cho
cỏc
mụn

h
c
cựng

chuyờn

nghnh

nh

mụn

cụng

ngh

ch
t
o

mỏy,

mụn

i
u

khin

quỏ

trỡnh
gia
cụng.
Tuy

nhiờnh
c t

t

c
mụn

h
c thỡ
yờu
c
u

h
c
sinh

ph
i
nm

ch
c
cỏc
kin

th
c c


s.

ú
c
ng
l cỏc
mụn


vai
trũ

Cho


i
v
i
mụn

k

thu
t

SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn
4
Tiểu Luận Môn Học Ph

ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp

ti
n.
C


th
cỏc
mụn

h
c
ú

nh
: cỏc
mụn

h
c c


s,
cỏc
mụn

h
c
v

dng
c

c

t,
mụn

h
c
vgỏ

trong
gia
cụng

kim

loi..
1.2: M
c

ớch

C

a
Mụn H
c

Mụn

h
c
nhm

trang

b

cho

h
c
sinh
cỏc
kin

th
c c


bn

v

mỏy
ti
n,
vn

hnh

mỏy
ti
n

v
cỏc
phng

phỏp
gia
cụng

trờn

mỏy
ti
n.

Yờu
c
u
sau khúa

h
c,
h
c
sinh
c
n

nm


c cỏc
k

nng
c


bn

trong

quỏ

trỡnh
t
o
sn phm
chi ti

t
mỏy

bng

phng

phỏp
ti
n,
cỏc
thao
tỏc
mỏy

ph
i
thun

th
c,
, chớnh
xỏc
v

m

bo

an

ton.
Quỏ

trỡnh

dy

mụn

h
c c
ng

giỏo

d
c
cho

h
c si
nh

lũng

yờu

ngh,

tỡnh
yờu

v
i
cụng

vi
c. T
o

ra

nim

hng

thỳ

v


am mờ
cho
cỏc em
v

nghnh

ch
t
o

núi

chung

v

phng

phỏp
gia
cụng

bng
c

t
g
t
núi

riờng.

Giỳp
cỏc em


c
s

on

k
t
giỳp


l
n

nhau

trong

quỏ

trỡnh

h
c t
p

v
lao
ng,
t
p

thúi
quen
lm
vi
c
theo

nhúm
1.3:
T
ng Quan C h ng Trỡnh
C

a
Mụn H
c

B

c

c
mụn

h
c

c chia lm
6

phn
l
n,

bao

gm

24

chng.


c
b
trớ
m
t cỏch lụgic
nh

sau:
*

P h n th n ht:
Cỏc nguyờn lý k
thu t
ti
n
Chng
I:
Cỏc
khỏi

n
i
m
c

bn

v
gia
cụng
ti
n.
C

t
g
t
kim

lo
i l
m
t
trong

nhng

phng

phỏp
gia
cụng
chi ti

t
m

y


c
dung

rng
rói
trong

ngnh
ch
t
o

mỏy
c


khớ,

nh
ti
n,

phay,

khoan,

m

i...
Chớnh

vỡ

vy
m


chng

ny

s

cung
c
p

cho

h
c
sinh

nhng

hiu

bi
t c


bn

v
cỏc
phng

phỏp
gia
cụng

trờn.
N
i
dung

chớnh
c

a
chng

bao

g
m:
1.

M
c

ớch
v

n
i
dung
c

a gia
cụng
ti
n:

Th
c

chấ
t c

a
phương

pháp
c

t
gọ
t
kim

loạ
i là l
ấy

đ
i
trên
bề

mặ
t c

a
phôi

mộ
t l
ớp
l
ượngđể

đạ
t
đượ
c
hình
dáng,

kích

thướ
c


độ
tr
ơn

bong
c

a chi ti
ế
t c
ần
đượ
c gia
công.
2.
Các
bộ

phận
c

a
máy
ti
ện:

Giớ
i thi
ệu
các
bộ

phận
c

a
máy
ti
ện

như
:
thân

máy,


tr
ướ
c,
bàn

xe

dao,

hộp
bướ
c ti
ến,

bộ

bánh

răng

thay

thế,s
a
u...
3.
Các
khái

niệm

về

quá

trình
t
ạo

phoi:

Bao

gồ
m:
-
Các
chuyển

đọng

chính

,

chuyển

động
t
ịnh
ti
ến..
-
Các
bề

mặ
t:
mặ
t
chư
a gia
công,

mặ
t c

t
gọ
t,
mặ
t
đ
ã
gia
công…
-
Các
loạ
i
phoi

hình

thành
:
phoi

xếp,

phoi

vụn,

phoi
dây…

Nộ
i
dung
c

a
chương

này

bao

gồm

những

khái
niệm

ban

đầu

về

kỹ

thuậ
t ti
ện.

Đây

chương


thuyế
t


nộ
i
dung
c
ơ

sở

mang

tính

chấ
t
mở

đường...
Chương

II:
Gia

công

mặ
t tr

ngoài.
Nộ
i
dung
c

a
chương

bao

gồm

những

kiến

thứ
c
về
gia
công

mặ
t tr


ngoài,
các cách gia
công

mặ
t tr

ngoài,
các cách
kẹp

phôi,
các
loạ
i
dao

để
gia
công,
cách gia
công
tr

c
bậ
c
v
à tr

c tr
ơn...

Đây

những

nộ
i
dung

dễ

không

đòi

hỏ
i
phả
i


sự
t
ư

duy.
Tuy

nhiên

đây

chương

sẽ
làm
nền
t
ảng

để

họ
c
sinh


sự

chuẩn

bị
t

t
khi

bướ
c
vào

những

kiến

thứ
c
phía
sau.
Nộ
i
dung
c

a
chương

bao

gồ
m:
1.
Các
yêu
c
ầu
c
ơ

bản

về

mặ
t tr


ngoài
2.

kẹp

phôi

trên
mâm c
ặp
3.

kẹp

phôi

trên


i tâm
4.
Các
loạ
i
dao

dùng

để
gia
công

mặ
t
ngoài


cách


dao
5.

Gia

công
tr

c tr
ơn
6.

Gia

công
tr

c
bậ
c
7.

Kiểm
tra
chấ
t l
ượng

mặ
t tr


ngoài
Chương

III:
Quy

trình

công
nghệ
gia
công

m
á
y
ti
ện.
Chương

IV:
Gia

công
l

tr
ụ.
Đây

những

nộ
i
dung
c
ơ

sở


liên
quan

đến
những

chương

về

sau.vậythể
coi
chương

này

chương
c
ơ

sở
c

a
môn

họ
c.
Do

đó

ngườ
i
giáo

viên
c
ần
l

a
chọn

phương

pháp

giảng

dạy
thích
hợp

sao
cho

họ
c
sinhthể

nắm

vững

đượ
c t

t
nộ
i
dung
c

a
chương

này.
Nộ
i
dung

bao

gồ
m:
1.
Các
yếu
t

c

a
quy

trình

công

nghệ
:
nguyên

công,

l
ắp,

bướ
c
công

nghệ...
2.

Phôi


l
ượng


gia
công
3.

Chuẩn

công

nghệ
:
chuẩn

gá,

chuẩn

thô,

chuẩn


chính,

chuẩn

giả,

chuẩn

đo...
4.
Các tài li
ệu

công

nghệ
:


đồ

công

nghệ,đồ
nghuyên

công,đồ

phác

hoạ...
5.

Quy
t

c l
ập

quy
trì
nh

công

nghệ
Đây

chương
c
ơ

bản

cung
c
ấp

kiến

thứ
c
khá

dễ
cho

họ
c
sinh,

không

đòi

hỏ
i
sự
t
ư

duy

nhiều.

Họ
c
sinhthể
t


nghiên
c
ứu

nắm

bắ
t
nhanh

chóng
những

nộ
i
dung
c

a
chương

như
:
1.

Khái

niệm

chung

về
các chi ti
ế
t

l


hình
tr

2.
Các
phương

pháp
gia
công
l

:
Khoan,

khoan
l

trên

m
á
y
ti
ện,
ti
ện
l


hình
tr
ụ,

khoét
l
ỗ...
3.

Kiểm
tra l

Chương

V:
C
ă
t
ren

bằng

tarô


bàn

ren
Chương

VI:
Gia

công

mặ
t
côn
* P hầ n th ứ hai:
MÁY T IỆ N
Đây

chương

quan
tr
ọng
t
rong

nghề
ti
ện,

những
nộ
i
dung

khó
ti
ếp

thu

vớ
i
họ
c
sinh

họ
c
nghề,

chính


thế

ngườ
i
giáo

viên

phả
i


phương

pháp

giảng
dạy

hợpđểthể

truyền

đạ
t
những

kiến

thứ
c
quan
tr
ọng
t

i
họ
c
sinh

như
:
1.
Các
khái

niệm

về

ren
2.
C

t
ren

ngoài

bằng

bàn

ren
3.
C

t
ren

trong

bằng

taro
4.
L
ăn

ren
5.
Cách
đokiểm
tra
ren
Đây

chương

không

thuộ
c
vào

phần
tr
ọng
tâm
c

a
nghề
ti
ện

nhưng
l

i là
chương

khó
ti
ếp

thu

vớ
i
họ
c
sinh.

Chínhvậy

giáo

viên
c
ũng
c
ần


phương

pháp

hợpvớ
i
nộ
i
dung
c

a
chương

như
:
1.

Khái

niệm

chung

về

mặ
t
côn
2.

Phương

pháp
gia
công

mặ
t
côn

ngoài
3.

Gia

công

mặ
t
côn

bằng

thướ
c
chép

hình
4.

Kiểm
tra
mặ
t
côn
Đây

phần
tr
ọng

m

chính

trong

nghề
ti
ện,

đòi
hỏ
i
giáo

viên

phả
i
hướng

dẫn

kỹ

cho

họ
c
sinh
các
kiến

thứ
c c
ần
thi
ế
t
về

máy
ti
ện.

Họ
c
sinh

phả
i
đượ
c
tham gia
thự
c
hànhthự
c
hiện

thao
tác
trên

m
á
y
thuần

thụ
c.
Chương

VII:
Các c
ơ
c
ấu

chuyển
động
c

a
máy
Chương

VIII:
Khái

quát

về
các
loạ
i
m
á
y
ti
ện
Chương

IX:
Máy
ti
ện
vít
1K62
Chương

X:
Máy
ti
ện
vít
16k20
Đây

chương

mở

đường

cho
c


phần

2
c

a
môn
họ
c,
giớ
i thi
ệu

kiến

thứ
c c
ơ

bản

về
các
loạ
i
chuyển
động

chung
c

a
máy.

Giáo

viên
c
ần

giảng

dạy
các
nộ
i
dung:
1.
Các
dạng

chuyển

động

trong

m
á
y
2.
Các
bộ

phận

trong

hộp
t

c
độhộp

bướ
c ti
ến
Giúp

họ
c
sinh

nghiên
c
ứu

phân

biệ
t


nắm

đượ
c
khái

niệm

chung

về
các
loạ
i
m
á
y
ti
ện:
1.

Sự

phát
tri
ển
c

a
ngành

chế
t
ạo

máy

công
cLiên

2.

Phân

loạ
i
hiệu

máy
ti
ện
Đây

chương
c
ơ

sở,

giáo

v
i
ên
c
ần

giớ
i thi
ệu

cho
họ
c
sinh
t
ổng

quan

về

máy
ti
ện
vít
1K62,

khái

niệm,
c
ấu
t
ạo,
cách
sử

dụng,

phạm

v
i
sử

dụng…..
1.

Đặ
c
đ
i
ểm

chung

về

máy
ti
ện
vít
1K62
2.
C
ơ
c
ấu

chuyển

động

chính
c

a
máy
3.
C
ơ
c
ấu

chuyển

động
ti
ến
4.
Các
bộ

phận
c
ơ

bản
c

a
máy.
Giớ
i thi
ệu

cho

họ
c
sinh
t
ổng

quan

về

máy
ti
ện
vít
16K20,

khái

niệm,
c
ấu
t
ạo,
cách
sử

dụng,

phạm

vi

sử
dụng…..
1.

Đặ
c
diểm

chung

về

máy
ti
ện
vít
16K20
2.
Các c
ơ
c
ấu

máy
3.
Các
đặ
c
diểm

kế
t c
ấu,
các
bộ

phận
c

a
m
á
y
16K20
Chương

XI:
Nguyênvận

hành
máy
ti
ện
* P hầ n th ứ ba :
Công v i ệ
c

ti
ện có
độ p h ứ
c
t ạ p cao
Chương

XII:
Gia

công

bề

mặ
t
ti
ện

định

hình
Chương

XIII:
Đây

chương

quan
tr
ọng

đòi

hỏ
i
họ
c
sinh

phả
i
nắm

vững

đượ
c
nguyênvận

hành

máy
ti
ện,

giúp
họ
c
sinhthể

vận

dụng
t
hự
c ti
ễn,

chínhvậy

giáo
viên
c
ần

giảng

dạy

kỹ

để

họ
c
sinhthể
ti
ếp

thu
t

t
kiến

thứ
c c
ần
thi
ế
t:
1.

Kiểm
tra
độ

chính
xác c

a
máy
2.
C

i ti
ến

m
á
y
3.

Bôi
tr
ơn

m
á
y
Đây

phần

quan
tr
ọngrấ
t
khó
ti
ếp

thu

đố
i
vớ
i
họ
c
sinh

nghề,

mặ
t
khác

kiến

thứ
c c

a
phần

này
đượ
c
sử

dụng

nhiều

trong
t
hự
c ti
ễn.

Phần

này

trang
bị

cho

họ
c
sinh

những

kiến

thứ
c
sâu

trong

nghề
ti
ện.
Chương
c
ơ

sở

này

cung
c
ấp

cho

họ
c
sinh

kiến
thứ
c

các
bướ
c,
thao
tác
thự
c
hiện
các
qu
á
trình
gia
công

trong

quá

trình
ti
ện.

Nộ
i
dung

bao

gồ
m:
1.

Gia

công

mặ
t
định

hình

bằng

phương

pháp

phố
i
hợp
hai
chuyển

động
2.

Gia

công

mặ
t
định

hình

theo

dưỡng

chép

hình
3.

Gia

công

mặ
t
địng

hình

bằng

dao

định

hình
4.

Gia

công

mặ
t c
ầu
5.

Gia

công

mặ
t
định

hình


tr

c
bậ
c
bằng

xe

dao
chép

hình

thuỷ
l

c
Chương

này

cung
c
ấp

cho

họ
c
sinh
các
kiến

thứ
c
Gia

công

tinh

bề
mặ
t
Chương

XIV:
C

t
ren

bằng

dao
ti
ện

ren
Chương

XV:
Gia

công
chi ti
ế
t
vớ
i

l
ắp

phứ
c t
ạp


thao
tác
thự
c
hiện
các
quá

trình
làm
nhẵn

bề

mặ
t
như
:
1.

Mài

bóng
2.

Đánh

bóng
3.
Bi
ến

dạng

dẻo

bề

mặ
t
4.
L
ăn

khía

nhám
Đây

chương

quan
tr
ọngkhó

vớ
i
sự

đòi

hỏ
i
độ
chính
xác c

a ti
ện

ren,

sự
gia
công

đòi

hỏ
i
phả
i
đảm
bảo

độ

đồng
tâm
giữ
a
phần

ren

vớ
i các
mặ
t
khác
đượ
c gia
công

trên

máy
ti
ện

bằng

dao.

Chínhvậy
đòi

hỏ
i
giáo

viên

phả
i


kiến

thứ
c
vững

chắ
c

phả
i


sự
t
ập

trung
c

a
họ
c
sinh

trong

quá

trình
giảng

dạy.

Những

nộ
i
dung
c

a
chương

gồ
m:
1.

Dao
ti
ện

ren
2.

Đ
i
ều

chỉnh

máy

để
ti
ện

ren

bằng

dao
3.
C

t
ren

nhiều

đầu

mố
i
4.
C

t
ren

vớ
i t

c
độ
cao
Đây
c
ũng

chươngnộ
i
dung

khó

vớ
i
họ
c
sinh,
t
ổng

hợp
các
kiến

thứ
c c

a các
phần
tr
ướ
c,
đòi

hỏ
i
phả
i


sự

tu

duy
c

a
họ
c
sinh

để
tham gia
thự
c
hành
t

t
vớ
i
những

nộ
i
dung:
1.

Gia

công
chi ti
ế
t


hình

dáng

phứ
c t
ạp
2.

Gia

công

phôi

trên

m
â
m
c
ặp

4

vấu
3.phôi

trên

m
â
m

phẳngtrên

ke
4.

Gia

công
tr

c
không
c
ững

vững
5.Gia

công
chi ti
ế
t l
ệch
tâm
* P hầ n th ứ t ư :
Khái n i ệm
c
ơ bả n
v ề
c
ắ t gọ t kim lo ạ
i

Chương

XVI:
C
ơ

sở

vậ
t

c

a
quá
trình
c

t
gọ
t
kim
loạ
i
Chương

XVII:
Dao
ti
ện
Chương

XVIII:
Các
quy

luậ
t c
ơ

bản
c

a
quá

trình
c
ă
t
gọ
t
kim

loạ
i
trên

m
á
y
Đây

phần

cung
c
ấp

những

kiến

thứ
c
phụ
c
vụ
nghiên
c
ứu
các
quy

luậ
t
chung
c

a
quá

trình
t
ạo
thành

phoi,
l

c tác
dụng

vào

dụng
c

c

t


ảnh
hưởng
c

a
chúng

đến

quá

trình
c

t
gọ
t.
Cung
c
ấp

những

kiến

thứ
c
vậ
t

c
ơ

bản

trong

quá
trình
c

t
gọ
t
như
:
sự
t
ạo

thành

nhiệ
t,
độ

mòn
c

a
dao,

tuổ
i
thọ
c

a
dao,

năng

suấ
t c

t
gọt….
1.

Sự

phát
tri
ển
c

a
khoa

họ
c c

t
gọ
t
kim

loạ
i
2.

Quá

trình
t
ạo

phoi
3.
Các
hiện
t
ượng

vậ
t


sinh

ra

trong

quá

trình
c

t
gọ
t
Đây

chương

không

khó

đố
i
vớ
i
họ
c
sinh

nhưng
họ
c
sinh
c
ần

nắm

vững

đượ
c
nộ
i
dung

để

ứng

dụng
thự
c ti
ễn.

Nộ
i
dung

bao

gồ
m:
1.

Hình

dáng

hình

họ
c c

a
dao
2.

Vậ
t li
ệu
làm
dao
3.
Cách
chế
t
ạo


mài
dao
ti
ện
4.

Dao
ti
ện

gắn

mảnh

hợp

kim
c
ứng
5,

Dao


c
ơ
c
ấu

bẻ

phoi
Đây

chương

phụ

cung
c
ấp

những

kiến

thứ
c
bổ
sung

cho

họ
c
sinh

nhưng
l

i là
phần

rấ
t
bổ
ích
về

sau
nên

việ
c
họ
c
sinh

nắm

đượ
c
càng

nhiều

sẽ

giúp
ích
rấ
t
nhiều

cho

họ
c
sinh

khi
tham gia
thự
c ti
ễn.

Nộ
i
ti
ện
* P hầ n th ứ nă m :
gia công
các

chi

t i
ết

đ


i
ển hình trên

máy
ti
ện
Chương

XIX:
Quá

trình

công

nghệ
gia
công

mộ
t
số
chi
ti
ế
t
đ
i
ển

hình

trên
máy
ti
ện
Chương

XX:
Bi
ện

pháp

nâng
cao
năng

suấ
t lao
động
khi
gia
công

trên
máy
ti
ện
dung

bao

gồ
m:
1.

Độ

mòn

v
à t
uổ
i
thọ
c

a
dao
2.

Chọn
t

c
độ
c

t
3.

Dung

dịch

bôi
tr
ơn,
làm
nguộ
i
4.
Ti
ện

tinh
5.
Các l

c tác
động

vào

dao

trong

quá

trình
c

t
gọ
t


phần

này

sẽ

phần

giúp

họ
c
sinh

vận

dụng
t
oàn
bộ

những

kiến

thứ
c
đ
ã
họ
c,
giúp

họ
c
sinh

định

hình
đượ
c
công

việ
c
trong

thự
c ti
ễn.

Đòi

hỏ
i
giáo

viên
giảng

dạy

kỹhọ
c
sinh
t
ập

trung
cao
trong

quá
trình

giảng

dạy.
Chương

này

cung
c
ấp

nhữngluận

công

nghệ
khó

đượ
c
ứng

dụng

nhiều

trong

thự
c ti
ễn,

đòi

hỏ
i
họ
c
sinhsự
t
ư

duy
tr
ừu
t
ượng
t

t
để

nắm

vững

nộ
i
dung:
1.

Phân

loạ
i chi ti
ế
t gia
công

trên

trên

máy
ti
ện
2.

Gia

công
các chi ti
ế
t
hình

đĩ
a
3.

Gia

công
các chi ti
ế
t
hình

vành

khăn
4.

Quy

trình

công

nghệ
gia
công

theo

nhóm
các chi
ti
ế
t
đ
i
ển

hình
Đây

chương

quan
tr
ọng

đố
i
vớ
i
họ
c
sinh

nghề,
cung
c
ấp

kiến

thứ
c c
ơ

bản


c
ần
thi
ế
t
cho

ngườ
i
công

nhân
t
ương
lai.
Chínhvậy

họ
c
sinh
c
ần
chú

ý

nắm

vững

để

vận

dụng
t

t
trong

quá

trình

thự
c
hànhthự
c ti
ễn

sau

này.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×