Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 4 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015_Tuần 34

Trần Thị Thắm Lớp 4A
TUẦN 34
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2015
ĐẠO ĐỨC34DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
I -Mục tiêu

!"#$%
&'(#$)%
II - Tài liệu và phương tiện
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
*%+,"-
.%&"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
*0 *1/"
.%0 ."
23454#6"78
"9#/)0
:;<=%
>%0 ?@
:;<=$(%
 2A4;! B454#6

0CB"#/4/?%
@)B);<=!2%

TẬP ĐỌC67 TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ
I -Mục tiêu bài học
*%D('A""%
.%,)EF"%
,GC#$4"#$0?H!4I%
B30<J!"#/
#$%
II - Đồ dùng dạy - học !0"(%
III - Các hoạt động dạy - học
K+,"-L"M@NJ"L@1+%
&&"/
 Giảm tải : Không yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm mà chỉ yêu cầu
có giọng đọc phù hợp với nội dung của bài.
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RKW@
S:
*X0 *1/" (Y
0
Z
Trần Thị Thắm Lớp 4A
.X0 .#/C[4 (J","%
\L (
]I""> 0J" (?E
0!6?#/C[)!^4_J
) (!H?)Z,EF #6HA
"%
D(C`A""%
\,"
L54#6 (5E 06?GA
4$)I91+a:C,#
1U\%
b+L#$4"#$)J/ 
J;!#$4"#$0?H4I%
>X0 >#/C[ (%
1( (?> 0"%#/C[
( ( H%
@ ( 0.
cX0 c@dIe"%


DfI9a:#1+\ ,He%
 (?E.>4#6%
4 (Zf?%
*!. (A"%
 (1+!A4$I9%
> (?%
4 (J" (%
He"%

TOÁN166 ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (tiếp theo)
I- Mục tiêu
1H?) gJh Ce i(J"F) gJh B%
jk78, 2) gJh CeJ"A)")B4l%
II - Đồ dùng dạy học:
III - Các hoạt động dạy - học 
K\&"-
&\&"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
*%0 *1/"%
.%0 .m';?
L54#6m';?454#6)"*!.!>!
cX*n.1+YA!Jo!A4/?%
@l)eCe) i
(%
+kf?(!=%
>%0 >1J2$(%
:;<=%
^Cp1+, "
J"4"
LlA4"
^";?a\
Trần Thị Thắm Lớp 4A

BUỔI CHIỀU
KHOA HỌC67 ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T 1)
I - Mục tiêu"(
UqJ""g rYFJ38BJ;%
II- Đồ dùng dạy - học*>c!*>s1+%
III - Các hoạt động dạy - học
K\+,"-
&\&"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
*%0 *1/"
.%0 .plY
3A4;ZB"Jqg r
_38%
@)":lJt J")
*>c1+J"A4;
DfI9#1+%
b+4;g rJ38*
BJ;'!IrJ" J;
Ci%
D0"
1"

@I4Hjd2


@ r

@Hk


>%0 >@
:lI9Ce"%
Ll"%
@B)J"
A4;
L54#6)B"
A4$
A4$

LUYXN TẬP ĐỌC  VIẾT TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ
I -Mục tiêu bài học
Trần Thị Thắm Lớp 4A
*%D('A""%D("J8%
.%,)EF"%
,GC#$4"#$0?H!4I%
B30<J!"#/
#$%
>%ZJ H 0M#$uv?0)N
II - Đồ dùng dạy - học !0"(%
III - Các hoạt động dạy - học
 Giảm tải : Không yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm mà chỉ yêu cầu
có giọng đọc phù hợp với nội dung của bài.
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RK
W@S:
*X0 *1/" (Y
0
.X0 .#/C[4 (J","%
\L (
]I""> 0J" (?E
0!6?#/C[)!^4_J
) (!H?)Z,EF #6HA
"%
D(C`A""%
\,"
L54#6 (5E 06?GA
4$)I91+a:C,#
1U\%
b+L#$4"#$)J/ 
J;!#$4"#$0?H4I%
>X0 >#/C[ ( H (%
1( (?> 0"%#/C[
( ( H%
@ ( 0.
cX0 c ZJ H 0M#$u
v?0)N
@dIe"%
DfI9a:#1+\ ,He%
Z
 (?E.>
4#6%
4 (Zf?%
*!. (A"%
 (1+!A4$I
9%
> (?%
4 (J" (%
4. ZJ H
0M#$uv?
0)N
He"%


Trần Thị Thắm Lớp 4A

Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2015
THỂ DỤC 67 Bài 67
I- Mục tiêu
wACI,I#/I! H )J"I"
e%
xgMLăn bóng bằng tayN%
jk4=4=!v%
II - Địa điểm phương tiện
Dh ,lI#$
]#g@x!CIu
III - Nội dung và phương pháp 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
*%]5o 51U;4/?!?2
C!l5$(
.%]5gA
\:ACI@.4"[%
@ h ,!ll5;?4%
\xgJ; 
:llxgJ"d40)g%
@g^ge3%
>%]5H
@;? )rG!
6?eoI
@y"J";<=%
b+o )/?!;?",
Cp?),%
b.4"[
bL54#6;?


CHÍNH TẢ34:ZJNÓI NGƯỢC
I- Mục đích, yêu cầu
*%:ZJ HeA!" H"JkCI%
.%L" H)";?eA?IBI 5C`J4[XCX
II - Đồ dùng dạy học : Uz";?.J"?%
III - Các hoạt động dạy - học
K\+,"-
&\&"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
*%0 *1/"%
.%0 '.#/C[J
@* ("J% @A4/?ZC{ (5
Trần Thị Thắm Lớp 4A
b9:C"Jk4"|
:dH)""Z,g
4p)J"FEFC`J%
D(J
tn*}"%
:l;<=
>%#/C[4"";?a".\
:ll5"!A4;B
:;<=!F"aB\%
c%@!CfCx1U;<=(%
A4$
:Z
t?1+J"J%
 2Jo)4_
 (4""J"
?J"4""lA%
TOÁN167ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I - Mục tiêuw;?JBJ")40B!) 0~!J'
B%
@78JqJ'Be#/#/%
@'3eJ!CeJ'%
II - Đồ dùng dạy học
III - Các hoạt động dạy - học 
K\&"-
&\&"/
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RKW@
S:
*%0 *1/"%
.%0 .m';?
L54#6m';?454#6)"*!.!>!cX
1+YA!Jo!A4/?%
DfI9B4l CE"%
+kf?!=J)eCe!
JJ'%
>%0 >1J2$(%
:;<=%
^Cp1+,
"J"4"
4lA4"
^";?a\
LUYXN TỪ VÀ CÂU67 MỞ RỘNG VỐN TỪ : LẠC QUAN - YÊU ĐỜI
I- Mục đích, yêu cầu
*%•oJ)JEJ540l $%
.%& fIJ/)E B%
II - Đồ dùng dạy học : ]&*%
III - Các hoạt động dạy - học
K\+,"- f.IB0F€p e%
1U;<=%
&\&"/
Trần Thị Thắm Lớp 4A
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
*%0 *1/"
.%0 .#/C[4"";?
b&";?*A4;B%
@A4/?y1U;<=%
b&";?.@A4;B '%
@? (IJ8B%
@yA4/?;<=%
b&">:d€)ElA#$!
AI%
>%0 >Củng cố - Tổng kết
:;<=(%
^Cp1+,
"J"4"
LlA4"
^";?a\

BUỔI CHIỀU
ĐỊA LÝ 34 ÔN TẬP ĐỊA LÝ ( TIẾT 1 )
SMục tiêu (<"
@€lA rDh4lU:JheCiH"Llg! €
]<?8•) rY•)loI:lJ")"? i
(#g%
)!)o3 gA)3Jll!#$!
0 A<t#$CIog i(#g%
" f ,l,)"? i(%
SSĐồ dùng dạy học
&A rDh4lU:J"?(
SSSCác hoạt động dạy - Học
K\&"-
&\m0"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
*\0 *1/"YA r
.\0 .L"JA4/?
@I*‚l5ClA r
Zl51+
@yA4/?;<=%
>\0 >L"JZB
@I.4;?Al f ,
l,J)"?Zl5
1+%
@yA4/?;<=%
c\0 c@:;<=
1U;<=(%
D(1+!)A rJ"
A4$
D(1+!)A r!
A4;%D0CB
"A%
Trần Thị Thắm Lớp 4A

KỂ CHUYXN34 KỂ CHUYXN ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
HOẶC THAM GIA
I- Mục đích, u cầu
*%jk78B( #6*IJ*#$Je!,
l!I%
.%jk78Z& 2J/0JGI%
LdZ0,!;<= H4$,0%
II - Đồ dùng dạy học : 
III - Các hoạt động dạy - học
K\+,"-
&\&"/
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RKW@
S:
*%Hoạt động 11/"
.%Hoạt động 2m,l5 "
m, Y?#g?)?
!Jt )?%%
10IFE(I
@ ()61+
\",
@Ef?,J" 2G
%
@A4/?J"1U;<=
>%Hoạt động 3@
1U;<=(
D( J"Zl
5%
 2J",#/4/?%
TỐN: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
I.MỤC TIÊU: Giúp HS ôn tập về:
- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Phối hợp các phép tính với phân số để giải toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
1. Hướng dẫn ôn tập
Bài 1:GV yêu cầu viết tổng, hiệu, tích,
thương của hai phân số
c
>
;
ƒ

GV gọi HS
-1 HS lên bảng thực hiện yêu
cầu, HS dưới lớp theo dõi và
nhận xét bài làm của bạn.
Trần Thị Thắm Lớp 4A
đọc bài làm của mình trước lớp và yêu cầu
HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra
bài lẫn nhau.
Bài2 Tính:
a.
s
>
+
*}

-
n
.
;
.}
*.
:
s
>
+
s
.

b.
s
.
:
*}
c
x
c
*
;
*}
c
x
*s

:1
-GV yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện các
phép tính trong 1 biểu thức, sau đó yêu cầu
HS làm bài.
Bài 3 Hs t ft mt  tốn rri giAi
-GV gọi 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.
&""c%•^Bƒ}t<8%&)
"3t.X><8%&)"
3…<8 B!x40)
"3>%9_"^
") #6lt<8|
-GV chữa bài, nhận xét.
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-
c
>
+
ƒ

;
c
>
-
ƒ

;
c
>
x
ƒ

;
c
>
:
ƒ

-HS làm bài vào vở bài tập.
-1 HS lên bảng làm bài, HS
cả lớp làm bài vào vở bài tập.
-1 HS lên bảng làm bài, HS
cả lớp làm bài vào vở bài tập.
TỐN: «n tËp vỊ ®¹i lỵng
A . Mơc tiªu: Gióp HS :
- Cđng cè c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian vµ quan hƯ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian
- RÌn kÜ n¨ng chun ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian vµ gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn
quan.
b. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chđ u:
Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß
HD HS ơn tập
Bµi 1: RÌn kÜ n¨ng ®ỉi c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian, trong
®ã chđ u lµ chun ®ỉi tõ c¸c ®¬n vÞ lín ra c¸c ®¬n
vÞ bÐ
a. 7y†u*s}†u
- Tù lµm bµi råi ch÷a bµi
Trn Th Thm Lp 4A
ssun}u0
.0uu*s}}u%0
%.$u%?H>.}0u%t
s?Hu%%I>8u%)
c$u%%">u%%8
Bài 2 : Hớng dẫn hs chuyển đổi các đơn vị đo rồi so
sánh các kết quả để lựa chọn các dấu thích hợp.
Ví dụ: 5giờ 20phút = 5giờ + 20phút
= 300phút + 20phút
= 320phút
Vậy 5giờ20phút > 300phút
Bài 3: mt J#$iB C"C#g
=4"c.J">%:#$r*X>C
J#$!rIA*XCJ#$!Cex
40rI8A%9CrI8A4"
l|
Bài 4: a.TeJJ"CJ'B04"sX
%
%eJJ"CeF;B
C"4"sX!4"*Xc|
Tự làm bài rồi chữa bài
Tự làm bài rồi chữa bài
Tự làm bài rồi chữa bài
C. Hoạt động nối tiếp:
- Hệ thống lại nội dung ôn tập
Th t ngy 29 thỏng 4 nm 2015
TP C68 N MM
I -Mc tiờu bi hc
*%D(4#4)!'A""%& ("J/(J#g!B%
.%,)EF"%
,C"@60'!JE)4"
H8!JE=8H%
II - dựng dy - hc 0"%
III - Cỏc hot ng dy - hc
K+,"-. ("M#$4"42N
&&"/
Gim ti : Khụng yờu cu HS luyn c din cm m ch yờu cu
cú ging c phự hp vi ni dung ca bi.
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RKW@
S:
*X0 *1/" (Y%
.X0 .m4 (,"%
Z
Trần Thị Thắm Lớp 4A
\L (
@ 0? (c 0
"!6?#/C[)!^4_J
) (!H?)Z,EF #6
HAo"%
D(C`A""%
\,"
L54#6 (5E 06?
GA4$)I91+a:C,
#1U\%
b0ˆ‰'!JEH? #6H
40JE==lH%
\#/C[ ( H! (%
1( (?E 0%
@4 ( 0Mt4(
uuuu%%JE I0N
>X0 >@dIe
"%
DfI9a:#1+\ ,HC%
 (?E.>
4#6%
4 (Zf?%
*!. (A"%
 (1+!A4$I
9%
c (?%
4 (J" (%
He"%

BUỔI CHIỀU
TOÁN168 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TT)
I - Mục tiêu1H?';?
:;J"Jq ' #$~! #$~J'B%
&J;Cp'3eJ!Ce) i( ,A)"
;?Bl526?%
II - Đồ dùng dạy học
III - Các hoạt động dạy - học 
K\&"-
&\&"/
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RK
W@S:
*%0 *1/"!
.%0 .#/C[4;?
234""J"F"*!.!
>!cX1+YJt )?J"A4/!Jo%
@l'3eJ!Ce)
i(%
+kf?=%
^Cp1+
, "J"4"
4lA4"
^";?a
\
Trần Thị Thắm Lớp 4A
1U;<=J"F"%
>%0 >1J2$(%
:;<=%

TẬP LÀM VĂN 67  TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
IMục đích, yêu cầu :
:;3 HJ4_"JJ"0%
&y0F4_Jp"!J!)CyI! f
Iu
:;3 #6)" #65'Z%
II - Đồ dùng dạy học :
III - Các hoạt động dạy - học :
K\+,"-%
&\m0"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
*%0 *1/"
.%0 .:;<=JA4""
4/?%
U 4lA
:;<=‹ ,J"FB"
4"%
') ,%
A"
>%0 >mF"
mEF"JJ"?)4_
J" 2?0 ,)40%
@*.4lAF454#6E4_
@yA4/?;<=%
c%0 cm (F 0J8!"J8

@ (J"A4; ,H
%
s%0 s@
:;<=(%
 (l5 
J"#C
l5%

LUYXN TOÁNÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG
VÀ HIXU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Trần Thị Thắm Lớp 4A
Mục tiêu1H?k78A")M2J"
 BN%
II - Đồ dùng dạy học
III - Các hoạt động dạy - học 
K\&"-
&\&"/
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RKW@
S:
*%0 *1/"
.%0 .#/C[4;?
L54#6m';?J"4""*!.!>!c
U&YA!Jo!A4/?
@l)2J"
 B%
1A
b=†a2\.
bL/†a2b\.
mCJ"d ,A)%
+k=%
>%0 >1J2$(%
:;<=(%
^CpU&
, "J"4"
4lA4"
^";?a\
THỂ DỤC 68Bài 68
I- Mục tiêu
wACI,I#/I! H )J"I
"e%
xgMDẫn bóngN%
jk4=4=!v%
II - Địa điểm phương tiện
Dh ,lI#$
]#g@x!CI!Bu
III - Nội dung và phương pháp 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
*%]5o 5
1U;4/?!?2C!l5$
(
.%]5gA
\:ACI@.4"[%
@ h ,!ll5;?4%
1H? ŒJ23J"dF 
b+o )/?!;?"
,Cp?),%
b.4"[
bL54#6;?
Trần Thị Thắm Lớp 4A
)%
\xgJ; 
:llxgJ"d40)g%
@g^ge3%
>%]5H
@;? )rG!6?
eoI
@y"J";<=%


Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2015
TOÁN169ÔN TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
I - Mục tiêu
1H?kG8A)J%
II - Đồ dùng dạy học
III - Các hoạt động dạy - học 
K\&"-&"c
&\&"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
*%0 */"
.%0 .#/C[4;?
234""J"F"*!.!>
c!sX1+YA!Jo!A4/?%
‚l5lld
%
m)?Cpd"
 ,A)B4l%
1Ukf?!=%
>%0 >1J2$(%
:;<=(%
^Cp1+
, "J"4"
4lA4"
^";?a\

LUYXN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN - YÊU ĐỜI
I- Mục đích, yêu cầu
*%•oJ)JEJ540l $%
.%& fIJ/)E B%
II - Đồ dùng dạy học : U&&U%
III - Các hoạt động dạy - học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA
Trần Thị Thắm Lớp 4A
HỌC SINH
*%0 *1/"
.%0 .#/C[4"";?
b&";?*A4;B%
@A4/?y1U;<=%
b&";?.@A4;B '%
@? (IJ8B%
@yA4/?;<=%
b&">:d€)ElA#$!
AI%
>%0 >Củng cố - Tổng kết
:;<=(%
^CpU&U
, "J"4"
LlA4"
^";?a\

KHOA HỌC68 ƠN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T2)
I - Mục tiêua:#*\
II- Đồ dùng dạy - học?(;?
III - Các hoạt động dạy - học
K\+,"-
&\&"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
*%0 *1/"
.%0 .plY
34"JZf?%
@)"@?Ie #6J
x#$J/#)4"d<e
_38l%mJ"g ro
*>„!*>n1+%U"L@@_384"
|•:lJxJ; J/l
)Dt|
b+L@#$-4""?5
l%JJ;H?ABGJpAJ
IYl%
>%0 >@
:lI9Ce"%
@BA4;
L54#6)B"
J"A4$I9%

A4$%

BUỔI CHIỀU
LUYXN TIẾNG VIXT
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Trần Thị Thắm Lớp 4A
 Hiểu được tác dụng & đặc điểm của TrN trong câu (trả lời câu hỏi
Để làm gì? Nhằm mục đích gì? Vì cái gì?).
 Nhận diện được TrN trong câu; thêm được TrN cho câu.
 Yêu thích tìm hiểu Tiếng Việt.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 1:10I)0FB
I
a. D, 0A!H
?AB0';?%
b. U#g4 t#/!H?A
84?r#$%
c. D,d#$)!#/
H?AdA%
 GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập
 GV mời 3 HS lên bảng làm bài – gạch
dưới bộ phận TrN trong các câu văn
 GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 2:NhFng tr0ng ngF l2
GI|
 GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập rri
làm bài
 GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 3:l cn-vn J" _   ,
"€I
a.D,B3•!uuuuuuuuu
b. D, giF vFng l c#gng ca t2 quc,
……………
c. D, 'php long mong m9i ca b mv,
……….
 G4""%
 HS đọc yêu cầu của bài tập
 HS làm việc cá nhân vào vở
 3 HS lên bảng làm bài –
gạch dưới bộ phận TrN trong
câu.
 Cả lớp cùng nhận xét, sửa
bài theo lời giải đúng.
HS đọc yêu cầu của bài tập
 HS làm việc cá nhân vào vở
 Cả lớp cùng nhận xét, sửa
bài theo lời giải đúng.
 HS phát biểu ý kiến. GV
viết lên bảng câu văn in
nghiêng đã được bổ sung cn-
vn cho câu.
Trần Thị Thắm Lớp 4A
 GV nhận xét.
 Củng cố - Dặn dò:
 GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập
của HS.
ƠN TẬP TIẾNG VIXT
*\ Ž) h0FJ"lFtA4$I9|
\&2)!BJ=J%
\D,(9!D3 id(;?%
\U4#$!: i(H%
C\:" r!))'CI8€"%
Z\U""k3!oI#$'!JZlI%
•\m4#$(!J"8!# ih?l%
\D,;46J(;?!5/!'q (l%
\•yk!'qgAC%
\+tBY:<tE<!'#/ hfB40
F #$%
\m#/))$0E^d!#$ Bt Y
J#$!I"445 5l2%
4%:$4xl!+ i"'J(%
%D,vJ4x!'?Ad(;?;9%
%D3#/F3L"r!4x'40_
g%
l0Fe6?J"_t
\uuuuuuuu%%!' o%a:$\
\uuuuuuuu%!• i(H%a:lI\
\uuuuuuuu%%!'?A8(a:p e\
C\uuuuuuuu%%!H'J ya:g\
Z%uuuuuuuuuuu!t?A€( ,?pH?
 %
uuuuuuuuuuuu%%!B4e40"A0
J%
.)Thêm trạng ngữ để hồn thành các câu:
.\ Ž) h0FJ"lFtA4$I9|
\&2)!BJ=J%
\D,(9!D3 id(;?%
Trần Thị Thắm Lớp 4A
\U4#$!: i(H%
C\:" r!))'CI8€"%
Z\U""k3!oI#$'!JZlI%
•\m4#$(!J"8!# ih?l%
\D,;46J(;?!5/!'q (l%
\•yk!'qgAC%
\+tBY:<tE<!'#/ hfB40
F #$%
\m#/))$0E^d!#$ Bt Y
J#$!I"445 5l2%
4%:$4xl!+ i"'J(%
%D,vJ4x!'?Ad(;?;9%
%D3#/F3L"r!4x'40_
g%
@H46"Z?"84d%+8!B0#/r/8
?5)%
.)Thêm trạng ngữ để hoàn thành các câu:
\uuuuuuuuuuuuuuu' o%a:$\
\uuuuuuuuuuuuu%!• i(H%a:lI\
\uuuuuuuuuuuuuuu%!'?A8(a:p e\
C\uuuuuuuuuuuuuuu!H'J ya:g\
Z\uuuuuu%%!t?A€( ,?pH? %
\uuuuuuuuuuuuuuuu%%%%!    B  4e  4  0  "
A0J%
Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2015
TẬP LÀM VĂN 68 ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
IMục đích, yêu cầu :
*%,)l5Điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí trong nước.
.%& C5J"*3 , J"t f)
e%%
II - Đồ dùng dạy học : •[t$z
III - Các hoạt động dạy - học :
K\+,"-
&\m0"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA
Trần Thị Thắm Lớp 4A
HỌC SINH
*%0 *1/"
.%0 .#/C[ FC
5J"t$z
&"*@ (l5"
1AGFFJdĐiện chuyển
tiền đi.
@€C[) 
:;<=%
&".ll5"
1AGFFJdGiấy đặt mua
báo chí trong nước.
@€C[) 
@A4/?y1U;<=!404$A H%
>%0 >@
1U;<=(%
 ( 2J"
A!?),
4"J"?),
%

TOÁN170ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG
VÀ HIXU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Mục tiêu1H?k78A")M2J"
 BN%
II - Đồ dùng dạy học
III - Các hoạt động dạy - học 
K\&"-
&\&"/
OPDQ:1@RK1STOUSV: OPDQ:1@RKW@
S:
*%0 *1/"
.%0 .#/C[4;?
L54#6m';?J"4""*!.!>!c
1+YA!Jo!A4/?
@l)2J"
 B%
1A
b=†a2\.
bL/†a2b\.
mCJ"d ,A)%
+k=%
>%0 >1J2$(%
:;<=(%
^Cp1+,
"J"4"
4lA4"
^";?a\
Trần Thị Thắm Lớp 4A

LUYXN TẬP LÀM VĂN  ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
IMục đích, yêu cầu :
*%,)l5Điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí trong nước.
.%& C5J"*3 , J"t f)
e%%
II - Đồ dùng dạy học : U&U
III - Các hoạt động dạy - học :
K\+,"-
&\m0"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
*%0 *1/"
.%0 .#/C[ FC
5J"t$z
&"*@ (l5"
1AGFFJdĐiện chuyển
tiền đi.
@€C[) 
:;<=%
&".ll5"
1AGFFJdGiấy đặt mua
báo chí trong nước.
@€C[) 
@A4/?y1U;<=!404$A H%
>%0 >@
1U;<=(%
 ( 2J"
A!?),
4"J"?),
%
LỊCH SỬ : 34 ÔN TẬP
I - Mục tiêua:#*\
II - Đồ dùng dạy học : - ](;?%
III - Các hoạt động dạy - học 
K\+,"-
&\&"/
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
*%0 *1/"
.%0 .L"JZf?
b@I>@ (l5"J",l
CIo B%
@y)B);<=2%
L"JZf?! B
)B454#64l
Trần Thị Thắm Lớp 4A
b@Ic@ (l5"J"?),
%
:;<=+Lc%*Cc%>
c%.c%c
b@Is@ (l5"! 2J"
"%
:;<=+L*=?J/c=?J/C
.=?J/s=?J/Z
>=?J/„=?J/
>%0 >2C"(Y
3A4;B
"%@)B)2%


SINH HOẠT LỚP
•:;<=! ))# ,5>c%
‹ ,
  HJ0AJ"C0 H#g$),
5>c%1UJ"$tJ"4/?lH%
 1UJ"5lH%
 e<IC"!4""#g  5 #/ 4/?%
 :#6 ,
 •ZlJo";?%
KẾ HOẠCH TUẦN 35
I. Đạo đức:
- 1)Cp8%
UJ•! "H? Œ0y%
II. Học tập
(#g5>s! 5 1+J"Jo!Cpp(;?%
("J"4"" 5 #/ 4/?%
e';?" ,‘h8(%
III. Hoạt động khác
:doF)Jo%
Trần Thị Thắm Lớp 4A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×