Tải bản đầy đủ

Cau tran thuat don khong co tu "la"

TiÕt 118- c©u trÇn thuËt kh«ng cã tõ lµ

Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

Thể hiện:GV Nguyễn Thị Ph ơng Lan
Tr ờng THCS Nguyễn Đăng Đạo
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

Nêu đặc điểm của
câu trần thuật đơn
có từ là? Cho ví
dụ.
Trong câu trần thuật đơn có
từ là:
-
Vị ngữ th ờng do:
là + DT(CDT)
là + ĐT(CĐT) tạo thành
là + TT(CTT)
-
Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định

thì kết hợp với các cụm từ:
không phải, ch a phải.
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

a. Phú ông mừng.
b. Phú ông mừng lắm.
(Sọ Dừa)
c. Chúng tôi tụ hội
d. Chúng tôi tụ hội ở góc sân.
(Duy Khán)
//
C V
//
C V
TT
ĐT
//
CĐT
I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là:
1. Tìm hiểu ví dụ:
Ví dụ1 : Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau.
Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành?
C V
CTT
//
C V
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

Ví dụ 2
?Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định (không, không phải, ch a,
ch a phải) thích hợp để điền vào tr ớc vị ngữ của các câu sau.
a. Phú ông mừng lắm.
b. Chúng tôi tụ hội ở góc sân.
c. Lớp 6A3 nộp đầy đủ bài.
->Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định thì kết với từ không, ch a
Ghi nhớ:
- Câu trần thuật đơn không có từ là th ờng do động từ, cụm động từ
hoặc tinh từ , cụm tính từ làm vị ngữ.
-Khi biểu thị ý phủ định vị ngữ thì kết hợp với không hoặc ch a
không
không
ch a
I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là

1. Tìm hiểu ví dụ: Ví dụ 1
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

I-Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là
II-Câu miêu tả và câu tồn tại:
//
c
v
1.Tìm hiểu ví dụ: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a
1
. Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại.
a
2.
Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con.
b
1.
Những đám mây đã tan rồi.
b
2
. Đã tan rồi những đám mây.
c
1
. Một tốp học sinh thấp thoáng.
c
2
. Thấp thoáng một tốp học sinh.
//
//
//
//
//
v
v
v
c
c
c
c
c
v
v
Tả hành động
Xuất hiện
Tả trạng thái
Tiêu biến
Tả trạng thái
Sự tồn tại
(Câu miêu tả)
(Câu tồn tại)
(Câu miêu tả)
(Câu tồn tại)
(Câu miêu tả)
(Câu tồn tại)
Câu miêu tả: Là những câu dùng để tả hành động, trạng thái
đặc điểm của sự vật nêu ở chủ ngữ.
Câu tồn tại: Là những câu dùng để thông báo sự xuất hiện,
tồn tại hoặc tiêu biến của sự vật.
Một trong những cách tạo ra câu tồn tại là đảo vị ngữ lên tr ớc
chủ ngữ.
1.Tìm hiểu ví dụ:
2.Ghi nhớ:
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là:
- Câu trần thuật đơn không có từ là th ờng do động từ, cụm động từ hoặc
tính từ , cụm tính từ làm vị ngữ.
- Khi biểu thị ý phủ định vị ngữ thì kết hợp với không hoặc ch a
II. Câu miêu tả và câu tồn tại:
- Câu miêu tả: Là những câu dùng để tả hành động, trạng thái đặc điểm
của sự vật nêu ở chủ ngữ.
- Câu tồn tại: Là những câu dùng để thông báo sự xuất hiện, tồn tại hoặc
tiêu biến của sự vật.
Một trong những cách tạo ra câu tồn tại là đảo vị ngữ lên tr ớc chủ ngữ.
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

III. Luyện tậpBài tập 1: Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong những câu sau.
Cho biết những câu nào là câu miêu tả và những câu nào là câu tồn tại?
a.(1)Bóng tre trùm lên âu yếm bản, làng, xóm, thôn.
(2)D ới bóng tre của ngàn x a, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính.
(3) D ới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. (Thép mới)

//
//
//
->Câu tồn tại
C V
C V
->Câu miêu tả
V C
->Câu miêu tả
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là


a. Trên đồng ruộng, những cánh cò trắng phau.

b. Xa xa, một hồi trống nổi lên.

c. Tr ớc nhà, những hàng cây xanh mát.
//
//
//
c
c
c
v
v
v

Bài tập 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu
sau. Cho biết những câu đó thuộc kiểu câu nào?
->Câu miêu tả
->Câu miêu tả
->Câu miêu tả
Hãy chuyển những câu miêu tả ở trên sang câu tồn tại?
->Trên đồng ruộng, trắng phau những cánh cò.
->Xa xa, nổi lên một hồi trống.
-> Tr ớc nhà, xanh mát những hàng cây.
//
//
//
c
c
c
v
v
v
->Câu tồn tại
->Câu tồn tại
->Câu tồn tại
Bài tập 3: Viết một đoạn văn từ năm đến bảy câu tả cảnh tr
ờng em, trong đó sử dụng ít nhất là một câu tồn tại.
Tiết 118- câu trần thuật không có từ là

:
-
Nắm đ ợc đặc điểm câu trần thuật đơn không có từ là
-
Phân biệt đ ợc sự khác nhau giữa câu miêu tả và câu tồn tại
-
Làm hoàn chỉnh bài tập 3
-
Soạn ôn tập văn miêu tả theo hệ thống câu hỏi ở sách giáo
khoa
TiÕt 118- c©u trÇn thuËt kh«ng cã tõ lµ

Chóc
ThÇy

M¹ nh
Kháe
Chóc
C¸c
Em
Häc
Giái
Chµo
T¹m
BiÖ t
TiÕt 118- c©u trÇn thuËt kh«ng cã tõ lµ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×