Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Lưu trữ học

Trờng Đại học hoa l
KHOA X HộI DU LịCH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Chơng trình trình độ cao đẳng
Ngành đào tạo: th viện thông tin
đề cơng chi tiết học phần
1. Tên học phần: Lu trữ học
2. Số đơn vị học trình: 03
3. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2
4. Phân bổ thời gian: - Lên lớp lý thuyết: 42 tiết
- Làm bài kiểm tra thờng xuyên và giữa kỳ: 3tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Không
6. Mục tiêu của học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận lu trữ học và các
nghiệp vụ của công tác lu trữ; ý nghĩa tác dụng của tài liệu lu trữ; công tác tổ chức
quản lý tài liệu lu trữ ở Việt Nam.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần gồm 7 bài.
Hai bài đầu trình bày các khái niệm về lu trữ học, công tác lu trữ và tài liệu lu
trữ; ý nghĩa tác dụng của tài liệu lu trữ.

Bốn bài tiếp theo, giới thiệu sơ lợc các thao tác, kỹ thuật nghiệp vụ của công
tác lu trữ gồm: phân loại tài liệu lu trữ, xác định giá trị tài liệu lu trữ, khai thác - sử
dụng tài liệu lu trữ, tiêu huỷ tài liệu hết giá trị và bảo quản tài liệu lu trữ.
Bài cuối cùng của học phần trình bày ngắn gọn về việc tổ chức, quản lý của
công tác lu trữ ở Việt Nam.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Thực hiện tốt quy chế, quy định đối với sinh viên cao đẳng.
- Hiểu và nắm vững phần lý thuyết; tích cực phát biểu ý kiến, thảo luận theo sự
gợi ý, hớng dẫn của giảng viên trên lớp. Có mặt trên lớp đủ thời gian theo quy chế.
9. Tài liệu học tập
9.1 Giáo trình
1- Giáo trình Lu trữ (dùng cho siên viên ngành đào tạo Cao đẳng lu trữ), Trờng
Cao đảng văn th lu trữ TW I, NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội, 2006
1
9.2 Tài liệu tham khảo:
1- Lu trữ học và Văn bản học, Vơng Đình Quyền, NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội, 1997
2- Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ Văn th - Lu trữ các cơ sở giáo
dục (lu hành nội bộ), Học viện Quản lý giáo dục Hà Nội, tháng 7 năm 2007
10. Tiêu chuẩn đánh giá
1. Điều kiện thi kết thúc học phần:
- Phải có tối thiểu 80% số tiết nghe giảng trên lớp.
- Phải có 3 bài kiểm tra
2. Bài thi kết thúc học phần (theo quy chế đào tạo)
11. Thang điểm : Thang điểm 10
12. Nội dung chi tiết học phần
Học phần gồm 7 bài, nhằm trangbị cho sinh viên những nội dung sau:
STT Nội dung
Số
tiết
Bài 1
Khái niệm về lu trữ học, công tác lu trữ và tài
liệu lu trữ
1. Khái niệm về Lu trữ học
1.1 Lu trữ là gì?
1.2 Lu trữ học
2. Khái niệm về công tác lu trữ
2.1 Khái niệm về công tác lu trữ
2.2 Chức năng của công tác lu trữ
2.3 Nội dung của công tác lu trữ


3. Khái niệm về lu trữ và các tài liệu lu trữ
3.1 Khái niệm về tài liệu LT
3.2 Đặc điểm của TLLT
3.3 Các loại tài liệu lu trữ
3.4 ý nghĩa của tài liệu lu trữ
9 tiết
Bài 2
ý nghĩa và tác dụng của tài liệu lu trữ
5 tiết
2
1. Tài liệu lu trữ với công tác lanh đạo và quản lý
2. Tài liệu lu trữ với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nớc và
lợi ích giai cấp
3. Tài liệu lu trữ với việc nghiên cứu lịch sử
4.Tài liệu lu trữ với việc khôi phục và phát triển kinh tế
5.Tài liệu lu trữ với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
6.Tài liệu lu trữ với việc phục vụ các yêu cầu chính đáng của công
dân
Bài kiểm tra thờng xuyên số 1
1 tiết
Bài 3
Phân loại tài liệu lu trữ
1. Khái niệm về phân loại tài liệu
1.1 Khái niệm Phân loại TL
1.2 Nhiệm vụ của quá trình phan loại tài liệu
1.3 Đơn vị phân loại tài liệu
2. Các giai đoạn phân loại tài liệu
2.1 Phân loại tài liệu phông lu trữ Quốc gia
2.2 Phân loại tài liệu trong phạm vi một kho (viện) lu trữ
Phân loại trong từng phông lu trữ cụ thể
6 tiết
Bài 4
Xác định giá trị tài liệu lu trữ
1. Khái niệm
2. Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu
3. Tiêu chuẩn ý nghĩa nội dung tài liệu
4. Tiêu chuẩn tác giả TL
5. Tiêu chuẩn thời gian và địa điểm sản sinh của tài liệu
5 tiết
Bài kiểm tra thờng xuyên số 2
1 tiết
Bài 5
Khai thác, sử dụng tài liệu lu trữ
1. Mục đích ý ngiã của việc khai thác và sử dụng tài liệu lu trữ
1.1 Khai thác sử dụng tài liệu LT phục vụ các nhu cầu khác nhau của
đời sống xã hội
7 tiết
3
1.2 Khai thác sử dụng tài liệu LT tiết kiệm đợc tiền của, thời gian và
công sức trong quản lý, lãnh đạo và nghiên cứu khoa học
2. Hệ thống công cụ tra cứu khoa học tài liệu lu trữ
2.1 Mục lục hồ sơ tài liệu lu trữ
2.2 Các bộ thẻ tra cứu tài liệu lu trữ
2.3 Sách chỉ dẫn tài liệu lu trữ
Sử dụng máy vi tính, mạng Internet để tra tìm TL lu trữ
Bài kiểm tra giữa kỳ
1 tiết
Bài 6
Tiêu huỷ tài liệu hết giá trị và bảo quản tài liệu
lu trữ
1. Tiêu huỷ tài liệu hết giá trị
1.1 Các thủ tục tiêu huỷ
1.2 Hồ sơ tiêu huỷ
2. Bảo quản tài liệu lu trữ
2.1 Khái niệm
2.2 Các nguyên nhân gây h hỏng tài liệu
2.3 Các điều kiện đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ của TL lu trữ
5 tiết
Bài 7
Tổ chức và quản lý công tác lu trữ
1. Hệ thống các cơ quan quản lý lu trữ
1.1 Cơ quan quản lý lu trữ ở TƯ: Cục lu trữ Nhà nớc
1.2 Lu trữ ở Bộ và các cơ quan TƯ
1.3 Lu trữ ở UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
2. Các trung tâm và các kho lu trữ
2.1 Trung tâm lu trữ Quốc gia I
2.2 Trung tâm lu trữ Quốc gia II
2.3 Trung tâm lu trữ Quốc gia III
5 tiết
Ninh Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2010
Lónh o khoa Ging viờn
Nguyn Th Bỡnh Lờ Th Tuyt Nhung
4
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×