Tải bản đầy đủ

DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ HIỆU QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT

DẠY HỌC THEO NHÓM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
HIỆU QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT


 !"  #$%&'()$*+!,#
 #$%&'(&-.&/012345.*2 6789:-
,5'&-&(&4;8<,& 7=1>.*;.&/50+
 ? = )@+ &&4AB#$/<8 C
DE.81'.8"F=G &HE2.I(&,=J
E&,E?KJ)L&/)+ #(.DMD/N1'
M(15>J>)$* #$)'"&-&01'&'(OC
1&,JEP&,A (Q67R$!('.S.8TU
VFWWWXYZ+"Y,A">)&-&0>)5$[O/)
)()\+  #$7R$1].0$),0^1.>'
8#.A (CD_< #$ + *85'
+>>&(5' !#(.D&")<"CJDJ*`
DA@ 6'JDJ&'(C:.*5',7R
'#aG1'*Qb[cd
0UeUfg #$.&S[O@+  #$/N" .
==JJ E&,EDAh345&H#6)E_1D
)NDh<i#j+ JD^1.>7kP5#$78`5'

JLh &,&8!")&l)1(0)5`mDDAQn[
oo
Y814 6 #$Uppd9UpdpqX'7^)lr.8&SA]
UpdsUppdsr9'.Ue dUP)UppdEEY=EtM)$bU
u[O/)5'>&( +  #$Y.6_5>.0$
`$&,2."?A#vCDE&,#. 
!8`h#(.CD+ JDJN
), F>]5'F#.a=/4h 6P1JE)w 
ahPC=E&,=JEEDAA5* !D
Q
,5G&0D1'0 5*`&4AJ28"&/)
+ G7F_<x + &-l#3y&F)]J
>&/)+ #(.D!8<"a)w 5*"z`
&4&6E&,.&/ + #(.D.0]&-'Fl
5'J> + )345J8>.
]5)N1SABJ8G.{;P)2&a.5>#(.1SABM
C/N&-F;<8& 7650`,#+ 
#(.DK5v?0&0& 1(V8" 7!5'(D7]Y
P)UppbUppnUppo&-1')#1:N:5'),A]C&&87811'
G14#(.D1SABMC/N>. 7|)KM#kF78"
5.1'F0.*aYm&0<8{OA]14DA5' 
C7]Y>.G=q7"db9Up}tA~7"•A]&FJAJ
F7"P5'`m5 )N7D:-,Y?1(&A] l)D7|)
'#>7N6&4 7]Xy&'5'7]YY=5!5.)F
0&6)p5';A:F7F6€•u'78"&F7N""G
14#(.D)N1SABMC/N>.#3AF&-~
 '"1= #$5' #$1SABG.{>"#(.D<,)NM 
C/N& `&4.*2&HQU[bU
.*aE!()&/)+ #(.D1SABF0
E.8#;.*a+<"A[81'#>)&m50
<,)N`; &,=JE+8SC‚1')G
14#(.)N1SAB]`<5>&'( 5*1SAB C
/ND>.F &,7NxG14#(.D<,)N
g 5*1SABZ@>.&4&'(_0i7N&476)
&  7~1j*G14 5*7N&0`>4<"E
1(50+ #(.D‚1')>"#(.D<,)N
KJ 6E:-,]87ƒ„„&287ƒ„„W&?xCF),A]
…)G5'P1J/1*'&2P1J1')5>F)P1J(
&,JL5'".85G&0#,A]&HP1J4 P1J
=`;.*2*&H #$"&/)'&>&6& `


]+2 #$E:-,5' a_D8&'( 878
+!!)?;+` ` #$=4+.*
&6!)&4; `&'(342"1')A x<"G5>D
)F6!)?&4; #(.34F>"G
!!F*50+ #(.DD1SABu'1'7N& `&4
.*2EAJ 6 #$.*&6F2<8&/J8&F7N
6NFEJ&#.z=2"F),>)/6&i
Ca=7k;'"7 ;J8E#(.D>.&H
),.*2G8"&!) " &6a>"#(.D)N
1SABMC/N5_P<"5_8J5'5_F=7"
Xy†‡ZˆYZ‰ŠZ‹•Šgy†‡ZˆYfŒYZK•ZWŽ•r••‘
„•
Wy†‡ZˆYZ‰ŠZ‹•Šgy†‡ZˆYfŒYZK•
YN," + #(.D&-&48'_G1aM5
;+ ))\ !#(.DF),+ #(.
D>&(&4J>/<8*J8&F1'#(.DlF)!
5.!)65'*`#(.DlF)1'),5G&028#(.DM
C/N>.
V.i(0P)C/N1'#(.l1]
.8"),0 5*O#,Q78`:]DA$&,8
67R$!('.>. C<R&2.&/ .0$/
`DADF)m l)<8&/F2JD
ddV >))$&.*R5'&07S*
9V >)[y(.DF)&461' #(.D&F DA
&4' F)x3*`".8 5G&0)' 
5*&H_&FmDA8&4),78`G&S'&F
9$&=[gmDA 67kP8@ 6P1J`5'
#.EDA@ 6a DA
9.*R[YF)&6D7N~1'5>DAi(),
 +D3&/"1m&jA\6<87>)
)'?M)`&,+&")<"b.*RA[
@$,1v), =J+ O)H&])HQF)DA
 >) aKB#$;7kP85'7kP:-,•m7
>)+ F)’[dp
907>[Y F)D(1A=45'&(6"
2"&")<" &07>A[
9'1F)D"345_)ND_+_E&0
345!&,D1J5' &07>J87 
9„ &Su)$&=>)5$5',#E),,"1D(1
9(7N7=M)M") 8!F)"1
“6F667kPDlF)21')u&H3E(&,D
lF)EDA[
Z(&,DaJ1JEDA
Z(&,DalF)EDA
ZDA
YE6(&,D
YE6(&,D8
]4(&,
Z>]78`
Z>]78`>78G
V8"(&,
Z>]`VkP7k:"
Z>]`7kP7k:"<,)NP1J8P1J/`
@+@ (&,
@+ `
@+ `/`+ 84 
=G(&,
J1J a
J1J4 6
N!
g”ZK”]4(&,
_<"AA G.(&,DlF)31mDA~8
'’F)(&,D1'[D/`5'8!5.(
&,DlF)DAF6&(&40)$*3),1m'
78"50DDA?!'P1J(&,JLP1J(
&,4 &CA]!")EDA‚&4 6*+AMAJ
A\&i")m&jD01=.8&6F6DlF)F
>"DA"&4!'),1(7kP&F1'7kPDlF)
D0Gm(&,DlF)' '&,D9
`?F '&,8/`
Y=5!5.5>#(.D4 lF)1'8A`28Z+8;F?
F;1z#7 M>.[/)+ #(.D%
#(.DlF)&6".8AJ<G5>J>>)5$E'
C'")h&/)+ #(.D%#(.DlF)&6
& `.*2&'(E:-,h&/)+ #(.D%#(.Dl
F)&6345)$*&S&/)+ #(.D)'X,gy•
<'
dU/`5'8'F)
Y `), 5*/`1DF"M1&]5"#(.5'D
'+G/`F1*81=E'CHE 5*)$
&=+"#(.+ #(.5'D5')]>;  
a5
9O>#(.DF)&41')<<A[
–Xd[g 5*#J*,# `2.0$DA&0
>)5$*`".85G&0F61'axH.*2(&,Y 
~#v28&4&345!&,`EDA
–XU["1lF)&6".85G&0>"1'."&(&4
)$&=1')D'5*F)&0"6&45G&05'<8"z*
5G&0A7 5*76)HF)7 76))D'5*&0
""1C&4 !"1 F)F6&/55 
5*
–X’[V6)&  6`  `a.1'N5>E
 5*<'. DA1F6&H 5G&0&63
".8YN</D 5*F;&S&  50 &,1')5>
78"&45'78150;`"`AJ55'`+
 Qd[dU
9YF< /`F)A[
tY `G1'"1F)[
@+ '.F61')c&(
9g&(d[Y…<S"1g&('.Fb<[YF)[Yv
*.E&Sq—l)$&=A()..*2E5G&0DtA]
14C_c&8nl)hH*F)h@aN >)[F)M
7z'5*q—l&H3<,)N..*2E5G&0)'>)5$th
Y~&S5S=1')5>E F)hY…<S#$$D[$,5'A+AM
5G_1
9g&(U[f')5>"1
&('. 5*2*5G&0: &S>)5$`
>)5$)wF)#v1')5>lF)q ~#v28&4
&345!&,`EDAt
9g&(’[f')5>lF)g&('.FU<[Y F)aN
>)5$_ a1')5>h&/z78"1F)[AN/F
JF|…5'D1D/4z78 5*2A ]
R1>1(&0~&m"1
9g&(c["1/781g&('.FU<[Y F)12
14<  78"["1[ F)7 :|&  </:z
78EF)<(hg 5*/785'&H5G&08l
Y`8.5? F)5'~#_1(7 5*&4G" z
78EG" F)F)R1(5'&   !J>>)5$5'78
"E_F)5'"1g 5*2mz7l5'&,5*
<tY `1'"1|&N[
a.1'!`"18#LM(&,EDAi(
K7F78"F)'.|5Ci&]#>&6('F)
cC8$"15'A&F8$|F)cC&6FF)e
C"1g|F)eC'F)dnC"1Y]3
1'F)1Gq'1t"1q81FA]DA1˜!1&,F),
F)’Ct
tY `<1'"1'1qF)1t[
f'!`# 5*E!&676DA&FFz78E)!
76"1'. 5**".81214_5G&05'…<S
7™1j>Nax4)M&S*5G&0mDA"1Qo
.?E 5*"8'š#(.D>&(&H<>5#(.
D<{ F)(15?EC 5*8A`Dg 
5*7N?1'C.0&(;78`FA›Ga1=FA›)'
5_1'C/`&S#vh5_1'ClCa:BC
]5G&,5*/5‚(&,E F)h1')5>l.*R#aE
4 +45'ND1vC 5*"1')A(DA
;&07>14G&6DF)mD")G.J .
P1J=>E)!{)".8 >)5$Dg 5*"
<8 &H5G&0*ax5'"<87+4&,5*/5‚7SC!
DA)F0a"1C:GAR0z78&FFF S
5. 5*"5_1'),C&(#LF'5_1'),D'7D
& .EDA
WWZWŽ•r••‘„•
WWdZ>"

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×