Tải bản đầy đủ

luận văn kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng



o0o CHO VAY
 TMCP 
  


NH
- 5

o0o







M  








 



- 5

  xin    
      Vui         trong
       khoa 
    Khoa Sau     c Kinh  -  
 gia   -           

C anh     cao         
    h  trong   gian      
 
Xin    
L 






 lu Hng Thm








, 



 . 


.  ,  , ,


 . 





-  


- .
 


















 -  .

























-
Trang
 i
 ii
 iii
 1
 : 




















 5
 5
1.2. 












 7
1.2.1. 

 7
1.2.2. 



 8
1.2.3 10
1.3. 
 11
1.3.1.  11
1.3.2. 

 12
1.3.3. 

 13
1.3.4. 

 14

 14
1.4.1.  14
1.4.2.  15
1.4.3. 















 15
           
 16
1.5.1. 













 16
1.5.2. 



 171.5.3. 





 y doanh
 25
1.5.4. 








 26
G 2:  . 29
 29
  31
 31
 32
 33
 34
2.3.  34
 : 















 





G 35
3.1. 




-





 35
 

  Chi
 35
3.1.2. 


Nam  





 37
3.2. 


























 -






 39
3.2.1. 














Nam - 





 39
3.2.2.  
 





 413.2.3. 
























 





 43
3.3. 































-





 46
3.3.1. 














-





 47
3.3.2. 


















 





 58
: 








 












 



 67

 
- 2015 67
4.1.1. 



 67
cho vay 

2014 2015 68
4
          
  70















 71
4.2.2. 


















, 





 78
4.2.3. 


 78
4.2.4. 


























 844.2.5.  




















 84
4 88
4.3 88
4.3 89
4.3 90
 93
 95i



STT
V

1














Nam- 






2
BIDV











3
DN


.
4
DNVV



5
NHTM




i
6
RRTD

7
SXKD


ii






Trang
3.1






2011-2013
37
3.2




2011-2013
38
3.3



41
3.4







42
3.5



43
3.6

44
3.7

45
3.8
 


46
3.9

51
3.10
T
53
3.11



56
3.12













58
3.13



59
4.1






2014-2015
70iii







Trang
3.1

36


1


M U

1.  







---
    
 
Nam 




.
Q


 








































.







, 



 . 
 

2



 ,  , ,



   TMCP       -   


TMCP Nam-
 






Nam - Chi 

  
Nam - .
2.  
2.1. 


-
2.2.  
-  



 chung 











- 















 
 - 
- 
























 -
3


3. C
(1) 




  



 
?
(2) 



 oanh
 






-     K


- 
- 




 : 














 


- , 
















.
            -Chi



:  







2011-2013.
 
- 











.
- 





 
























 -





 .
- 










 - 





 .

, 
bao g
1  















 cho vay doanh






4


  
3  















g cho vay doanh














 






4  












  






.

5



 N 


















1.1. 












 


  






























- 









 



(2010) 
 . 







. ,  


























 
  ,
, 

, 




.
-  (2011) 





















d, 
 . 








 .  

 






  

























 

-








k .
-  (2012) 


























 -

 . 


 

6


 -

 .
N






















l hai 









 . 

 , 










 

  




 s trong
 .
- (2013) 














 . 
  , 






 

 . 


 , 




 . 

,  



















 
ho vay DN 









.
-  . 

 (2012) 

























 

 , 






 . 















 


















.
-  (2012) 




   


 .  
































 .
 
















 , 
, , 

7











.











 , 





 








NHTM, 







  







TD trong cho vay DN.












 , 
 












  o vay DN, 








 , 


 . 






   


NHTM, 










trong cho vay DN.



N









 - Chi n , 





 .  , 


, 





 g cho
 . 

, 









- 





.
1.2. 













1.2.1. 


- 












  


8



 (NHNN,2001)
- 
 


N  .Francois  














 : 













,

















 


































 .  
1999)
 doanh, 
, 
















 
 














 , 












.
- 





Cho va




, 






1.2.2. 




-  (NHNN, 2001)



















sau:
 :  (01) 

9


 :  

 (01)  
.
 : 5) 
-  























sau:
 
 




 


 




- 




, 
sau:
 


, ).
 


- T (NHNN, 2001)




, 
sau:
            


 


 Cho vay 
 



 
  . 

10




 

 



:  ,












.
1.2.3. 
 
sau:
- 




. D
 




- 
           
 
DNVV


- 
. 






11


1.3.  





1.3.1. 
 , 
. 


















 




























.












 , 








. 











?

- 


(Timothy W.Koch, 1995, page 107).
Theo ASaund



 


                 
H.Lange ,1995)
   -      






12


(NHNN, 2013)


- 


- 
 



, r doanh 

 














vay DN do DN  




g  



 









1.3.2. 







- 

+ t






+  



13





- 
t
+ 

+ 


1.3.3. 


1.3.3.1. 


 , 
,  , 
 : 













 , 



 , 













.

 




1.3.3.2.  
- 




 , 


 ,  , 








. 













 , 
 .  , 









 , trung

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×