Tải bản đầy đủ

Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương Luận văn thạc sĩ











 !∀


  !∀ #∃ %&%∀∃∋( )!∗ ∀ !
 +,−#./0112


#∃%&∋
!(!)∗+,#















  

  !∀#∃%&∋()∗+  
, −#)+./&0∃+.&#1/  
2 3∃45&06∃76&0∃+.&#1/  
8 3∃9:;+&0∃+.&#1/  
< =>)#?/≅/Α&;Β& 
   
Χ∆ΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝ
ΟΠΗΘ3ΡΝΣ 
ΚΜΝΤΗΓ=ΥΤΧ 
=∃7+&+ς:)Ω&!−&0;∗)Ω&!−&0&0Ξ&∃∗&0  
,Ψ#∋+Ζ:;∗;[+)∴]#⊥[)Ω&!−&0&0Ξ&∃∗&0  ,
27##∃1#&Β&0)∴/_(&)∃&0#⊥[)Ω&!−&0&0Ξ&∃∗&0∋+;α+βχ&0∃+ς6
6∃7))∴+Ζ&δ+&∃)>εφ∃γ+ 2
,=ΦΓΗΘ3ΡΝΣ  8
,=∃7+&+ς:!∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[  8
,,Ψ#∋+Ζ:#⊥[!∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[ ϕ
,,#κλ/_:µ∃∀9)∋γ&0βν&ε/?)δ+&∃!∀[&∃&∃η ϕ
,,,Φ/ν&≅ ∋+(/∃∗&∃∃∀9)∋γ&0βν&ε/?)δ+&∃!∀[&∃#⊥[


∃9&#∃> ϕ
,,2Β&0≅χ#)∴[&∃#⊥[)∃?6  ο
,,8µ+)∴4π&0δ+&∃!∀[&∃θ.&&0∀∗+#κν&∃∃4ρ&0≅α&∋>&∃∀9)
∋γ&0#⊥[  ο
,2 [+)∴]#⊥[!∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[∋+;α+&(&δ+&∃)> σ
,2κ66∃τ&)Β&0)∴4ρ&0;∗υ&∋+&∃δ+&∃)>ϖεφ∃γ+ σ
,2,3∃7))∴+Ζ&;∗βω!−&0#7#&0/ξ&≅χ# σ
,223∃Ξ&6∃+)∃/&∃Α6)∴∀&0&(&δ+&∃)> 
,28#κ:+≅+.&∃ς#∃Ψ)#∃ψ;α+#7##∃⊥)∃Ζδ∃7#)∴∀&0&(&
δ+&∃)>  ,
2 ΚΜΝΟΠ 2
2[+)∴]#⊥[)Ω&!−&0&0Ξ&∃∗&0∋+;α+#7#!∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[ 2
2,ρ∴γ&0)Ω&!−&0∋+;α+!∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[  <
2,Φ/[&∋+Ζ::ρ∴γ&0)Ω&!−&0∋+;α+!∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[<
2,,7#&∃Ξ&)ν&∃∃4ρ&0∋>&;+ς#:ρ∴γ&0)Ω&!−&0∋+;α+
 ζ
 7#&∃Ξ&)δ∃7#∃λ/[& ζ
 7#&∃Ξ&)#∃⊥λ/[&  ο
2,2{+Ω#∃#⊥[;+ς#:ρ∴γ&0)Ω&!−&0&0Ξ&∃∗&0∋+;α+#7#
 ,2
8 = Θ | Τ}  Λ Μ Ν 3 =∼
ΧΘΗ=  ,8
87#βν&6∃:Η=!∗&∃#∃∀δ∃7#∃∃∗&0 ,<
8,Φ/_:µδ∃7#∃∃∗&0 ,
827#!χ7&:∗Η=∋φ)∃[:0+[ ,
Χ,∆ΤΙΓΚΟΠΗΘ3Ρ
Ν Σ Ι Μ Ν  Χ Ι Ε 3 Ν  
Χ ,ϕ
,ΓΗΙϑΚΙΜΝΧΙ
Ε3ΝΧ ,ϕ
,+α+)∃+ς/;()υ#∃1#;∗∃∀9)∋γ&0#∃⊥_>/)9+0Ξ&∃∗&0∃45&09+
υ3∃τ&∗+]&µ&0∃45&0  ,ϕ
,γ)β&)δ∃7+λ/7);(0Ξ&∃∗&03∗+]&µ&0∃45&0
 ,ϕ
,, 7# βν& 6∃: !#∃ ;− #⊥[ 0Ξ& ∃∗&0 3 ∗+ ]& µ&0
∃45&0  ,ο
,2γ)βδ>)λ/ν∋9)∋4{##⊥[ 0Ξ&∃∗&0 3∗+ ]&µ&0
∃45&0  2σ
,8 5 ∋ξ #5 #?/ )υ #∃1# #⊥[ 0Ξ& ∃∗&0 3 ∗+ ]& µ&0
∃45&0  2,
,,∃χ#)>;(∃∀9)∋γ&0)Ω&!−&0)9+0Ξ&∃∗&0∃45&09+υ3∃τ&∗+
]&µ&0∃45&0  22
,,ΤΙΓΤϑΚΟΠΙΜ
Ν3ΝΧ 2ϕ
,,∃Ω&∃β7#∃)Ω&!−&0#⊥[0Ξ&∃∗&0∋+;α+  2ϕ
,,,&∃∃&∃∃∀9)∋γ&0)Ω&!−&0∋+;α+#7#)9+0Ξ&∃∗&03
∗+]&µ&0∃45&0[+0∀&θ[&δ  8
,,,&∃∃&∃!4&{)Ω&!−&0∋+;α+λ/[#7#&Β: 8,
,,,,4&{)Ω&!−&0∋+;α+6∃Ξ&)∃∀)∃∗&∃6∃τ&δ+&∃)>;∗
&0∗&∃δ+&∃)>  82
,,,2≅4{&0δ∃7#∃∃∗&0)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β: 88
,,2∃?)≅4{&0)Ω&!−&0∋+;α+#7#)9+[+0∀&θ[&δ  8<
,2    ΤΙ  Τϑ ΗΙ ϑ Η  Ι
ΜΝ3ΝΧ 8
,2=>)λ/ν∋9)∋4{# 8
,2,9&#∃>  8ζ
,220/_.&&∃Ξ&#⊥[∃9&#∃> 8ο
,22(6∃Ω[∃∗&4α# 8ο
,22,(6∃Ω[&0Ξ&∃∗&0 <,
,222(6∃Ω[δ∃7#∃∃∗&0  <
Χ2∆33ΤϑΚΟΠΙΜ
Ν3ΝΧ <ϕ
2ΥΧΠΤϑΚΟΠ  <ϕ
2Φ/[&∋+Ζ:6∃7))∴+Ζ&#7##⊥[∃∗&4α#∃+ς&&[_ <ϕ
2,&∃∃4α&0)Ω&!−&0∋+;α+#⊥[[+0∀&θ[&δ σ
2,33ΤϑΚΟΠΙΜΝ
3ΝΧ  
2,Ξ_!χ&0#∃+>&≅4{#δ+&∃!∀[&∃#−)∃Ζ  
2,,[!9&0∃∀7#7#∃&∃)∃1##∃∀;[_  ,
2,2Ξ&0#[∀#µ&0)7#)∃:∋&∃δ∃7#∃∃∗&0  2
2,8Ξ_!χ&0#7##∃Ω&∃β7#∃4/∋φ+∋+;α+  <
2,<5#∃>;()∗+βν&∋ν:θν∀∋+;α+  
2,_:9&∃[∴δ)+&0&0Ξ&∃∗&0∋Ζ)∃/∃))∃.:&∃+(/δ∃7#∃∃∗&0  ζ
2,ζ Β&0 #4π&0 #µ&0)7# δ+Ζ: )∴[δ+Ζ:β∀7) )∴4α# )∴∀&0;∗ β[/ δ∃+ #∃∀
;[_ ϕ
2,ϕΞ&0#[∀#∃?)≅4{&0&∃Ξ&βχ ο
2,ο=∃µ&0&0ι&0&Ξ&0#[∀∃+ς&∋9+∃∀7)∃µ&0)+&&0Ξ&∃∗&0  ζσ
2,σ7#0+ν+6∃76∃)∴{δ∃7#  ζ,
2233|Τ}=ΤϑΗΙϑΗΟ
Π  ζ,
22γ)β0+ν+6∃76∋+;α+ ζ2
22γ)β0+ν+6∃76∋+;α+#5λ/[&λ/ν&≅ ∃∗&4α# ζ8
22,γ)β0+ν+6∃76∋+;α+0Ξ&∃∗&0∃∗&4α# ζ
=>)≅/Α&  ζϕ
∗++ς/∃[:=∃ν∀  ζο
Η

µ+ε+&#[:∋∀[&≅/Α&;Β&&∗_!∀#∃Ω&∃)µ+)∃χ#∃+ς&
?)#ν#7#)∃µ&0)+&β≅+ς/)∴Ω#∃!&#κ&0/ξ&0#∋7&0)+&#Α_


 7#0+ν
 0/_&∃=+:/ς


τ/ )+.& )µ+ε+&0ω+≅π+#7:5&∋>&#7# Φ/ )∃τ_ #µ#⊥[∴4π&09+%#
=+&∃)>3∋φ#∃!9_;∗)∴/_(&∋9)#∃∀)µ+&∃&0δ+>&)∃1#λ/ θ7/)∴∀&0
β/))∃π+0+[&)µ+)∃∀∃%##∃45&0)∴&∃#[∀∃%#)9+)∴4π&0
=>∋>&)µ+ε+&0ω+≅π+#7:5&∋>&µ0/_&∃∀[&&04π+∋φ∴?))Α&
)&∃∃4α&0!&)µ+∋Ζ)µ+#κ)∃Ζ∃∀∗&)∃∗&∃))≅/Α&;Β&))&0∃+ς6&∗_
µ+#&0ε+&#∃Ξ&)∃∗&∃#ν:5&#7#[&∃#∃∃+ς&∋[&0#µ&0)7#)9+3∃]&0Ω&
!−&0;∗3∃]&0∃:∋&∃0Ξ&∃∗&03∗+]&µ&0∃45&0∋φ#/&0#?6
β≅+ς/;∗∋κ&00κ6 δ+>&#∃∀≅/Α&;Β&#⊥[)µ+∋4{#∃∀∗&#∃&∃

 04π+#ν:5& 0/_&∃=+:/ς


Σ

 ∀[&∃&0∃+ς6∃∗&4α#
 ∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[
 ∀[&∃&0∃+ς6
3 υ&0βν&6∃:λ/#&γ+∴∀ββ∀:β)+#3∴∀!/#)
 ∃/>0+7)∴0+[)Β&0
 0Ξ&∃∗&0∃∗&4α#
 0Ξ&∃∗&0)∃45&0:9+
 0Ξ&∃∗&0)∴/&045&0
 ∃Ξ&;+.&)Ω&!−&0
Φ Φ/θν∀≅φ&∃)Ω&!−&0
 0Ξ&∃∗&03∗+]&µ&0∃45&0
 υ#∃1#)Ω&!−&0
3 ∃45&0:9+#υ6∃τ&
= ∃)∴4π&0#∃1&0δ∃∀7&
 0Ξ&∃∗&0∃>0+α+
Η υ#∃1#)∃45&0:9+∃>0+α+


           ∴[&0
ν&0,∆&∃∃&∃!4&{)Ω&!−&0)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β: 28
ν&0,,∆5#?/!4&{;[_)∃∀∋+)4{&0δ∃7#∃∃∗&0;[_  2<
ν&0,2∆5#?/#∃∀;[_)∃∀&0∗&∃δ+&∃)> 2
φ&0,8∆&∃∃&∃!4&{#∃∀;[_δ∃7#∃∃∗&0)∃∀≅∀9+∃&∃#∃∀;[_2ζ
ν&0,<∆&∃∃&∃#∃?)≅4{&0)Ω&!−&0)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β:2ζ
ν&0,∆&∃∃&∃!4&{)Ω&!−&0#⊥[)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β: 8,
ν&0,ζ∆4&{#∃∀;[_)∃∀)∃∗&∃6∃τ&δ+&∃)>  82
ν&0,ϕ∆4&{#∃∀;[_)∃∀&0∗&∃δ+&∃)>  88
ν&0,ο∆≅4{&0δ∃7#∃∃∗&0)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β: 88
ν&0,σ∆&∃∃&∃&{ε?/#⊥[#7#)9+[+0∀&θ[&δ  8<

           ∴[&0
+Ζ/∋ξ,∆υ&0)∗+βν&#⊥[[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β: 2σ
+Ζ/∋ξ,,∆υ&0≅{+&∃/Α&)∴4α#)∃/>#⊥[[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β: 2
+Ζ/∋ξ,2∆&∃∃&∃!4&{)Ω&!−&0)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β:28
+Ζ/∋ξ,8∆4&{)∃∀&0∗&∃δ+&∃)>)Ω&∃∋>&&0∗_2,,σσο2
+Ζ/∋ξ,<∆&∃∃&∃!4&{)Ω&!−&0)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β: 8,
+Ζ/∋ξ,∆&∃∃&∃&{ε?/#⊥[)9+[+0∀&θ[&δλ/[#7#&Β:8<


 
∀[&∃&0∃+ς6&∃η;∗;ι[&0∗_#∗&0δ∃&0∋&∃;)∴Ωλ/[&)∴%&0
)∴∀&06∃7))∴+Ζ&δ+&∃)>;∗εφ∃γ+≅∗δ∃/;χ#!∀[&∃&0∃+ς6#κ;[+)∴]∴?)λ/[&)∴%&0
)∴∀&0)9∀;+ς#≅∗:)Β&0)∃/&∃Α6#∃∀&04π+≅[∀∋γ&0∃/_∋γ&0#7#&0/ξ&≅χ#εφ
∃γ+#∃∀∋τ/)46∃7))∴+Ζ&;∗∋κ&00κ6;∗∀&0Ξ&β7#∃&∃∗&4α#
7# ∋&∃)τ:λ/[&)∴%&0 #⊥[ ∋+ ;α+ 6∃7) )∴+Ζ& δ+&∃)> ∋?)&4α#
∃Ω&∃6∃⊥∋φ#κ&∃+(/#∃Ω&∃β7#∃0+ν+6∃76≅α&&∃:6∃7)∃/_∋>&:1##[∀&∃?)
∃+ς/λ/ν∃∀9)∋γ&0β1##9&∃#[&∃#&0&∃4)+(:&Β&0#⊥[≅∀9+∃&∃δ+&∃)>&∗_
∃Ω&∃ β7#∃∃)∴{  )∃χ#βχ∋φ#κ)ιδ∃+0∃∋&∃οσ,σσϖ3#⊥[
∃Ω&∃6∃⊥;()∴{0+66∃7))∴+Ζ&∴[∋π+;α+&∃+(/#∃45&0)∴&∃∃)∴{δ∃7#
&∃[/ ;∗∋4{# )+>6)−# &./∴[ )∴∀&00∃ ∋&∃<,σσοϖ3 &0∗_ 2σσ,σσο
.&#9&∃∋κ0∃λ/_>),,Φϖ3&0∗_<<,σσ∴[∋π+#κ)∃Ζ#∀+≅∗:γ)θ4α#
)+>&:α+δ∃&0∋&∃λ/_>))Ξ:#⊥[∃Ω&∃6∃⊥#&0&∃4#7##5λ/[&λ/ν&≅ ;(
;+ς#∃)∴{#7#6∃7))∴+Ζ&
Ψ#!∋4{#βχλ/[&)Ξ:#⊥[∃Ω&∃6∃⊥&∃4&0:γ))∃χ#)>:∗#7#
∋[&00Ψ66∃ν+∃+ς&&[_∋κ#∃Ω&∃≅∗δ∃ν&Β&0)+>6#Α&#7#&0/ξ&;&∴?)δ∃κδ∃Β&
&∃?)≅∗&0/ξ&;&)Ω&!−&0)ι#7#&0Ξ&∃∗&0)∃45&0:9+!∀#∃Ω&∃_>/)&∃η;∗
;ι[#⊥[:&∃
κ)∃Ζδ∃&0∋&∃∴&0)Ω&!−&0&0Ξ&∃∗&0≅∗:γ))∴∀&0&∃&0&0/ξ&;&
λ/[&)∴%&0&∃?)δ∃µ&0#∃∋+;α+#7#:∗∋+;α+;α+:%+!∀[&∃&0∃+ς6
;∗)∀∗&θγ&(&δ+&∃)>∴∀&0ε/)∃>#9&∃)∴[&∃;∗∃γ+&∃Α6#7#&0∗_#∗&0
6∃ν+:ρ∴γ&0∃∀9)∋γ&0#⊥[:&∃)∃∀#ν#∃+(/∴γ&0;∗#∃+(/βΞ/∋[!9&0∃κ[!#∃
;−∋[!9&0∃∀7δ∃7#∃∃∗&0#⊥[:&∃∋ξ&0)∃π+6∃ν+ε7#∋&∃∋Ξ/≅∗∋+)4{&0
δ∃7#∃∃∗&0)+(:&Β&0;∗∋Ξ/≅∗δ∃7#∃∃∗&0:−#)+./∋Ζ)ι∋κ∋4[∴[#7##∃Ω&∃β7#∃
δ>∃∀9#∃∃∀9)∋γ&0#∃∀&0Ξ&∃∗&0:&∃κ:γ)∋+(/)∃/Α&≅{+#∃∀#7#
∃+ς&&[_≅∗∋φ#κ∴?)&∃+(/&0Ξ&∃∗&0ε7#∋&∃#∃Ω&∃≅∗∋+)4{&0δ∃7#∃
∃∗&0)+(:&Β&0∋+)4{&0δ∃7#∃∃∗&0βψ:[&0≅9+∃+ς/λ/ν#[∀)∴∀&0∃∀9)∋γ&0
)∴∀&0∋κ#κ0Ξ&∃∗&03∗+]&µ&0∃45&0Ψ#!#∃4[#κ#7##∃Ω&∃
β7#∃)Ω&!−&0#−)∃Ζ#∃∀∋+)4{&0δ∃7#∃∃∗&0&∗_&∃4&0)∴∀&0)∃π+0+[&λ/[0Ξ&
∃∗&03∗+]&µ&0∃45&0∋φ∋761&0∋4{#6∃τ&&∗∀&∃/#τ/;&#∃∀#7#
#κ0+[∀!#∃;[_;&)9+&0Ξ&∃∗&0
ι)∃χ#)>≅∗:;+ς#;∗&∃&0)∃µ&0)+&&0∃+.&#1/)9+0Ξ&∃∗&03∗+
]&µ&0∃45&0)µ+∋φ≅χ[#∃%&∋()∗+
 !∀#≅∗:∋()∗+&0∃+.&#1/
 !∀#∀∃#

∴.&#5βρ6∃Ξ&)Ω#∃∋7&∃0+7)∃χ#)∴9&0λ/[&∃ς)Ω&!−&0#⊥[#7#
)9+0Ξ&∃∗&03∗+]&µ&0∃45&0≅/Α&;Β&∋(ε/?)#7#0+ν+6∃76&∃:
)9∀∋+(/δ+ς&#∃∀#7#)+>6#Α&&0/ξ&;&)Ω&!−&0&0Ξ&∃∗&0∋ξ&0)∃π+
∋4[∴[0+ν+6∃76#∃∀0Ξ&∃∗&03∗+]&µ&0∃45&0:ρ∴γ&0)Ω&!−&0
∋+;α+≅∀9+∃&∃!∀[&∃&0∃+ς6&∗_β∀&0β∀&0;α+;+ς#θν∀∋ν:;∗&Ξ&0#[∀#∃?)
≅4{&0)∴∀&0∃∀9)∋γ&0)Ω&!−&0
% &∋()(∀∃#
∴∀&0λ/7)∴&∃&0∃+.&#1/)µ+βω!−&0#7#6∃45&06∃76β[/∆
ϖ 3∃45&06∃76)υ&0∃{6β≅+ς/!χ[)∴.&∆#7#θ7∀#7∀#⊥[#7##5λ/[&#∃1#
&Β&0#⊥[0Ξ&∃∗&0)∃45&0:9+)∗+≅+ς/)∴.&#7#6∃45&0)+ς&)∃µ&0)+&
∋9+#∃&0∆)∴.&θ7∀)96#∃Ω#∃/_.&&0∗&∃&)∴&)
ϖ 3∃45&06∃76)∃&0δ.#∃%&:/β∀β7&∃∆)∃∀)∃π+0+[&)∃∀#∃)+./
∗ +,−∀∃#

()∗+#∃0+α+∃9&)∴∀&06∃9:;+∃∀9)∋γ&0)Ω&!−&0#⊥[0Ξ&∃∗&03
∗+]&µ&0∃45&0&κ+#∃/&0;∗∃∀9)∋γ&0#∃∀;[_#⊥[0Ξ&∃∗&0
3∗+]&µ&0∃45&0&κ+∴+.&0
./ 012#3#4−5

0∀∗+6∃τ&:ρ∋τ/δ>)≅/Α&![&∃:−#)∗+≅+ς/)∃[:δ∃ν∀&γ+!/&0#∃Ω&∃#⊥[
≅/Α&;Β&∋4{#δ>)#?/)∃∀2#∃45&0∆
υ&0λ/[&;(∃∀9)∋γ&0)Ω&!−&0#⊥[0Ξ&∃∗&0∋+;α+
  ∃χ# )∴9&0 ;( ∃ )∴{ )Ω& !−&0 ∋+ ;α+  )9+ 0Ξ& ∃∗&0
3∗+]&µ&0∃45&0
+ν+6∃76:ρ∴γ&0)Ω&!−&0∋+;α+)9+0Ξ&∃∗&03
∗+]&µ&0∃45&0
1

!∀−
./012


−,− 30∋3!(
−,−,− 4567689:;7<=7>?≅:;7<=7>7>Α74≅7>
( 34 !5∀67%896%:;<∃ %&=+%> %9∃?≅ ∃ΑΒ %Χ∃<∃ %&∆Ε+
7∃&∃Φ%ΓΗ !Ι≅ϑ8%Β%( 34 !5∀,ΚΛ≅6ΜΝ %:Η !=Ο≅∃∋Π%Φ !ΜΘ∃
=∃Λ≅Λ∀ !ΜΘ∃∋ΗΛ≅,Ρ%Σ≅%Τ 67%%Θ∃9  ΝΛ∀6Υ∋5+∃,ς%∋4%Φ&
∃Φ%ΓΗ !Ι≅:7 !%Β%( 34 !5∀,ΚΛΤ =7 !∋Π≅∋Χ∋ !> Λ− %Ω Ξ∃%Ω≅=& 
Ξ∃%∃&
Ω%( 34 !=ΜΝ∋,Ψ34 ! !∀ ≅Ζ∃& ![ #:Γ3∃%∴Χ8#:]3∃%⊥Ες%
8Χ%%Ω!−∋5≅%∃ :Γ3∃%65∀5_ !%∃ Λ∀,Κ%(  ∃6α=∗β6−  Ο∃ΛΑ ∃Α6%∃ 
6∀ !ΜΘ∃∋ΗΛ≅Μχ !ΛΑ !ΜΘ∃=∃Λ≅<∃=Γ6%∃Α δ9∋β%∀∃,ε ∋ΗΛ≅βφ8ε∃
∋Ο∋Ξ,γ%∃ :η ! !ΜΘ∃=∃Λ≅,ΡΗ∀ %:ε Ν=ι !9 Ο∃∋Χ∋<Χ∋β=Φ?≅ 
%( 34 !%> %9∃=_∃Σ∃8ε∃%9Η5Τ8=ΜΝ∋ ∃Α6%∃ Λ∀=∗5∀∋Ξ,γ?≅ %:φ !∋Η
?≅ %( 34 !Β %∀ 
ΜΛΤβ∋Ο%Φ=Μ≅:≅<Χ∃ ∃6%ϕ !?Χ%ΛΑ%( 34 ! Μ,≅#
 !∀#∃∀#∃∃%&&∋(#)∗&)+,−
./01234
Ω<Χ∃ ∃6 %: ∋Η%ς%:Η !?≅ %( 34 ! !ΜΘ∃∋ΗΛ≅∋κ
ΜΝ !59∃?Α ,Ψ34 !Λ− ∋Η !ΜΘ∃=∃Λ≅%:Η !67%%Θ∃9  ς%=λ 
∃ β !ΜΘ∃ =∃Λ≅<µ !∋Ο ?Α ,γν ,−Λ− ς  8ε∃Η∀ %:ε 59∃∋Η
!ΜΘ∃∋ΗΛ≅<∃=& %Θ∃9 =+%Σ≅%Τ οΚΗ∀ %:ε ∀<µ !∋κ5∀,ΚδεΗ
%> ΛΑ6π%!∃Χ%:λ6∀Λ− %( 34 !∋_ =ΜΝ∋%θ !%63Μχ∃Β %Υ∋5Ν∃%Υ∋α
=∗β?Χ%:Β ΛΤ =7 !6≅ !%( ∋ς%Η∀ %:ε∋Π≅%( 34 !5∀δ∃Φ∃ =π∋%:Μ !
ς%,Κ<Χ∋δ∃%!∃ν≅?≅ %( 34 !Λ∀∋Χ∋6−∃?≅ <∃ %&<Χ∋2

ρ≅ %( 34 !3;ΛΤ 34 !γ8ΜΞ !%Υ∋,ε Ες% ∀Ηβ=−∃%ΜΝ !Λ≅
6ΜΝ 5∀∀ !Ο≅≅%∃Α %%Β%( 34 !∋σ !6≅ !0=π∋=∃Φ6∋Ξδε #
− !ΜΘ∃∋ΗΛ≅∋Φ !∃≅Η67%5ΜΝ !%∀∃Ο≅3Η6Β ,γν∋Η !ΜΘ∃
=∃Λ≅=ΜΝ∋?Α ,Ψ34 !%:Η !67%%Θ∃!∃≅  ς%=λ 
− Ο%Θ∃9 %( 34 !=ΜΝ∋ΕΧ∋=λ 3Η%Σ≅%Τ !∃ν≅ !ΜΘ∃∋ΗΛ≅Λ∀
!ΜΘ∃=∃Λ≅
− !ΜΘ∃,γνΛ− %( 34 !=ΜΝ∋ Τ 67%8τ % Τ83Μχ∃Β %Υ∋
5Ν∃%Υ∋
5675859&:&;&<&
 =&:&−) >1?(9&:& ≅=5& Α2 !&∀&
 =Β<&&<Χ∆Ε4
−,−,Β Χ∆Ε6Φ9?≅?Γ6:ΗΙ∆ϑΓ:;7<=7>7>Α74≅7>
( 34 ! !∗ ∀ !6≅ !0=π∋=∃Φ6#
− ΗΛ≅3Μχ∃39 !%∃Α %# !> Λ− %( 34 !6∀∋Χ∋ !∗ ∀ !=Γ6:≅
∋ΗΛ≅Β %∀ %Ω ν !<Ηε %∃Α %96%Θ∃ ∀ :υ∃ %:Η !Ε+7∃6∀ !∗ 
∀ !=7 !=ΜΝ∋
− :Η !?≅ %( 34 ! !∗ ∀ !β !ΜΘ∃=∃Λ≅5∀∋Χ∋ ∀3Η≅  !∃8β
∋Χ∋∋Χ ∗ β !ΜΘ∃∋ΗΛ≅5∀∋Χ∋ !∗ ∀ !
− ρΧ%:Β ΛΤ =7 !Λ∀8Χ%%:∃Φ ∋Π≅Β %Υ∋%( 34 ! !∗ ∀ !Η∀ 
%Η∀ 8;Ν8Λχ∃?∃6µ8Χ%%:∃Φ ∋Π≅,ε Ες%Λ∀5Μ%µ !∀ !Ο≅
( 34 ! !∗ ∀ !Λχ∃=−∃%ΜΝ !∋ΗΛ≅5∀%∃Α %  ,ΚΛΤ =7 !<µ !
δλ !θ ∋ε ΛΑ6π%8ΜΞ !Μχ !β !Ι≅5∀∋Ο%Φ∋ΗΛ≅=−∃Λχ∃δς%<ϖ67% !∀ 
<∃ %& ∀Ηπ%<Χ∋βΛχ∃?∃6µ5χ ΛΑ !> Λ−  !∗ ∀ !∋Ο%Φ=Χ8Υ ! 
∋τΛ≅Λ− γ6φ∃?∃6µ∋σ ! Μ∋Χ∋%Θ∃9  ΝΖ%09#0
0⊥;%ΓΗ∋τ∋Π≅ !ΜΘ∃=∃Λ≅
ΜΛΤβ%( 34 ! !∗ ∀ !Λχ∃ ν !Μ=∃Φ6Λ− ∋ΟΛΑ6π%?∃6µΛ− 
%(  34 !β %Θ∃ 9  ∋Η Λ≅ Λ∀ ,Κ =≅ 39 ! 896 Λ∃Η9% =7 ! =+ <ω∋ 84∋ 3τ 
ν !9 ∋&∋Π≅%( 34 !%ΜΞ !69∃Ω=Οβ%( 34 ! !∗ ∀ !5∀67%%:Η !0

ν ! ∗ %−?≅ %:φ !%:Η !?Χ%:Β 8Χ%%:∃Φ  Α <∃ %&Λ∀%:γ%∀ Β 
%Υ∋%( 34 !∋Π&∋Π≅%− !%( 34 !
−,−,Κ 5∆∆4Λ∆7Μ7>:ΗΝΟΠ7:4Θ7>∆ϑΓ:;7<=7>7>Α74≅7>ΕΘ6?Ρ6ΣΤ7>468Υ
Υ45::Η6Φ7ς674:ΩΞΨ4Ζ6
( 34 ! !∗ ∀ !∋Ο/0∋Υ∋ θ !∋( #
Ζ:[≅+4Λ∆7Μ7>:∴Υ:ΗΝ7>?≅Υ4Α7Υ4Θ6[]6?Θ7:6Π7:8
∗5∀∋Υ∋ θ !∋Ξδε  ς%∋Π≅%( 34 !β Θ∋Υ∋ θ ! ∀∋Π≅%( 34 !
6∀∋Χ∋ !> Λ− %∃Α %%:Η !Ε+7∃=ΜΝ∋=∃Α_≅%Ω Ξ∃%Ω≅=&  Ξ∃%∃&=Φ,Ψ
34 ! η68Χ%%:∃Φ <∃ %&
Τ8%: !Λ∀8∗ 8−∃59∃Λ− %∃Α %5∀≅∃6π%Ν8%∀ ∋Υ∋ θ !∋−%5ξ∃
∋Π≅%( 34 !
α6π%%Τ8%: !Λ− %∃Α %# Θ,ΚΗ9%=7 !∋Π≅%− !%( 34 !6∀∋Χ∋
!> %∃Α  ∀ :υ∃%:Η !Ε+7∃=ΜΝ∋%Τ8%: !59∃βδ≅Η!>6%∃Α  ∀ :υ∃∋Π≅3∗ 
∋ι !βΛ− δη !%∃Α ∋Π≅∋Χ∋3Η≅  !∃8βΛ− δη !%∃Α ∋Π≅∋Χ∋%ϕ∋Υ∋=Η∀ %Φβ
Ε+7∃βψ
α6π%8∗ 8−∃59∃Λ− %∃Α %#=∗5∀6π%∋Ξδε ∋Π≅∋Υ∋ θ ! ∀Ο5∀
,Κ∋Φ Ο≅=Φ,Ψ34 !∋Χ∋ !> Λ− =+%Τ8%: !=ΜΝ∋=Φ=Χ8Υ ! ∋τ∋Π≅
,ε Ες%Λ∀5Μ%µ !∀ !Ο≅∋σ ! Μ ∋τ%∃3; !%:Η !Ε+7∃
ε≅∃6π%%Τ8%: !Λ∀8∗ 8−∃59∃Λ− =Α=ΜΝ∋%Κ∋∃ %ΓΗ ! 
%ω∋∋ΟΗ∀ %:εΛ∀∋Ο Τ 5Ν∃%Υ∋  %( 34 !∋ΟΜ%&:ξ:%β ΟΛΩ≅<(∋%(∋
6π%%Τ8%: !Λ− βΛΩ≅%ι∋=ζΛ∃∋,Ψ34 !Λ− ∋Ο∃?ε
Θ∋Υ∋ θ !%Τ8%: !Λ∀8∗ 8−∃59∃Λ− %∃Α %∋Π≅%( 34 !6∀8τ 
5χ  !> %∃Α %:Η !Ε+7∃%Ω∋υ5∀%∃Α  ∀ :υ∃67%∋Χ∋%ΜΞ !=−∃=+=ΜΝ∋
=7 !Λ∀,Ψ34 !∋Η∋Χ∋ ∋τ∋Π≅,ε Ες%Λ∀=Θ∃,− !β5∀6∋Η∃?ε,Ψ
34 !Λ− %:Η !Ε+7∃%θ !5 
Γ6[≅+4Λ∆7Μ7>:6Ω:ς689:6Π79Χ:?≅∆46Υ4;[⊥Ν:4_7>∆4ΞΨ4Ζ6,
Θ∋ΟΗ9%=7 !%( 34 !∋Π≅∋Χ∋6∀∋Ο%Φ%θ !%∃&%<∃6%∃Α 6π%
Λ∀∋∃8(5Μ%µ !∋ΗΕ+7∃β%Φ∃ ?≅∋Χ∋6π%,≅#{

Η9%=7 !%( 34 !β%:Μχ∋&%%9Η=∃Α<∃ ∋Η,Κ:≅=Θ∃∋Π≅∋Χ∋∋µ !∋4
5Μ%µ !%( 34 ! Μ%ΜΞ !8∃&β<ϖ8∃&β∋Χ∋5Η9∃,]∋β∋Χ∋8ΜΞ !%∃ %≅ 
%ΗΧ  Μ%|%( 34 !β%|%≅ %ΗΧ βψ∋Η8]8%≅%&67%,−5ΜΝ !5χ %∃Α 
6π%5Μ∀ Ζ<Φ∋ε%∃Α =ι∋δη !<∃65Η9∃?} Μ%:Μχ∋=∗Λ∀%∃Α !∃ς Μ∃ 
≅⊥ Θ=Ο!∃ι8!∃ε6%∃Φ∋Χ∋∋∃8(5∃ ?≅  Μ∋∃8(=ι∋%∃Α β∋∃8(∃ 
%∃Α β∋∃8(ΛΤ ∋Φ %∃Α β∋∃8(δεΗ?ε %∃Α ψ
χ∃,ΚΗ9%=7 !∋Π≅%( 34 !β=π∋δ∃%5∀%( 34 ! !∗ ∀ !=+6γ:≅67%
<ε θ !5χ %:Η !Λ∃∋6γ%∀∃<Ηε Λ∀!∃≅Η3λ∋%≅ %ΗΧ %µ !?≅ !∗ ∀ !
3Μχ∃∋Χ∋Β %Υ∋∋Φ <Ηε Ηπ∋δ;%:Ω∋Η ≅
; !Λχ∃,Κ8Χ%%:∃Φ 69 6Ρ∋Π≅%( 34 !%Β%− !%≅ %ΗΧ ?≅
!∗ ∀ ! !∀∋∀ !=ΜΝ∋6γ:7 !β∋Η8]8ΛΩ≅!∃ε∃?&% ≅ ∋Ο !∋Χ∋6−∃
?≅ <∃ %&βΛΩ≅%ι∋=ζ?Χ%:Β ςβ%9Η=∃Α<∃ ∋Η Α <∃ %&Ε+7∃8Χ%
%:∃Φ 
Θ∋ΟΗ9%=7 !∋Π≅%( 34 !6∀∋Χ∋ !> Λ− =≅ ! η6%:Η !Ε+7∃
=ΜΝ∋=7 !=Φ,Ψ34 !∋Η∋Χ∋ ∋τ,ε Ες%Λ∀5Μ%µ !∀ !Ο≅β∋Ο%Χ∋
34 !!∃ι8%θ !%−∋=7∋∋Φ Λ− %:Η !896Λ∃%Η∀ Ε+7∃
αΓ[≅+4Λ∆7Μ7>Υ4β7574?≅ς6Φ9Σ5:∆5∆4]:ΕΖ7>ς674:Ω,
∗5∀∋Υ∋ θ !8Χ%,∃ β5∀?ε∋Π≅≅∃∋Υ∋ θ ! Ο∃%: 
οΚΛΤ =7 !∋Π≅Λ− %( 34 !8τ 5χ 5∀,ΚΛΤ =7 !!ω 5∃Α Λχ∃,ΚΛΤ 
=7 !∋Π≅ΛΤ%%Μβ∀ !Ο≅β∋∃8(%:Η !∋Χ∋Ε( !∃8β∋Χ∋%ϕ∋Υ∋<∃ %&βψ?≅=Ο
%( 34 !<µ ! ν !5∀%ς6!ΜΞ !8ε Χ Η9%=7 !<∃ %&∋Π≅3Η≅  !∃8
6∀∋_ %µ !?≅=Ο%Κ∋∃ Λ∃∋<∃Φ6,ΗΧ%∋Χ∋Η9%=7 !ς η6 !θ ∋π ∋Χ∋
∃ %ΜΝ !%∃∋Κ∋5+ !8(βΛ∃8965Τ%8Χ8ψ%:Η !Η9%=7 !,ε Ες%<∃ 
3Η≅ ∋Π≅∋Χ∋3Η≅  !∃8
−,Β χ/χ0
−,Β,− 4567689<Γ747>468Υ74δ?≅?εΓ
Η≅  !∃8 Σ Λ∀ ΛΩ≅ Ζ⊥ 5∀ 67% δ7 8Τ  ∋ς %∀  <µ ! %Φ
%∃&=ΜΝ∋∋Π≅ Α <∃ %&β∋Ο6−∃?≅ %ΜΞ !υ<µ !%Φ%Χ∋:Θ∃Λχ∃∋Χ∋∋Π

%Φ<Χ∋∃∋8∗ ∋∃≅3Κ≅Λ∀Η%∃%Υ∋?6µ3Η≅  !∃8ΓΗ
%∃%Υ∋ ∀3Η≅  !∃8δ≅Η!>6#3Η≅  !∃85χ βΟ ∃Α?≅ 
=∃Φ6<Χ∋ ≅ΛΑ<Χ∃ ∃6 Μ !<Χ∃ ∃6∋ ! ς%ΛΑ∋Ο
7∃3 ! Μ,≅#
∆Η≅  !∃8 ΣΛ∀ΛΩ≅5∀ ν !∋Ξ,γ,ε Ες%β<∃ 3Η≅ ∋Ο%Μ∋Χ∋
8Χ8 ∗ <∃ 3Η≅ ΛΒ64∋=(∋5Ν∃ Τ β∋Ο?6µ3Η≅  !∃8%:Η ! ν !
!∃χ∃9  ς%=λ %( %ΓΗ∋Χ∋%∃%Υ∋Λ− β5≅Η=7 !β3Η≅ %β!∃Χ%:λ!∃≅%θ !
%=ΜΝ∋%:Η !%Ω !%Θ∃<ϖ%ΓΗ?=λ ∋Π≅%Ω !?−∋!∃≅
∆Η≅  !∃8 ΣΛ∀ΛΩ≅5∀ ν !3Η≅  !∃8∋Ο?6µ Σδ]ΛΑ6π%
Λ− β5≅Η=7 !≅3Η≅ %∋Ο%Φ∋∃≅%∀ δ≅5Η9∃∋σ !∋θ ∋ΥΛ∀Η
?6µ=Ο5∀#3Η≅  !∃8ΛΩ≅β3Η≅  !∃8 ΣΛ∀3Η≅  !∃8,∃ Σ
Ο∃=& 5∀ Ο∃=& 8∗ 5Η9∃3Η≅  !∃83Κ≅%: =75χ ≅?
6µ∋Χ∋3Η≅  !∃8∃∋8∗ 5Η9∃84%7∋Λ∀Η5Η9∃%∃%Υ∋,Ψ34 !
?=λ β!∃χ∃9 ∋Χ∋%∃%Υ∋8∗ 5Η9∃?6µ3Η≅  !∃8 ∃ β<µ !
∋Ο%∃%Υ∋%− ! ς%=Φ8∗ 5Η9∃∋Η%ς%∋ε∋Χ∋ Μχ∋ΛΒ=∃Α<∃ <∃ 
%&∆Ε+7∃6υ∃ Μχ∋<Χ∋ ≅Λ∀ !≅%:Η !67% Μχ∋β,Κ8∗ 5Η9∃∋σ !<Χ∋
≅%;%ΓΗ%Ω !%Θ∃<ϖβ%Ω ! !∀  !Αβ%Ω !Λ; !5+ %ϕ
∃∋ΕΧ∋=λ ∋Π≅6υ∃ Μχ∋%ΜΘ !=ΜΝ∋∋∗  ω∋=−∃Λχ∃%Ω !
!∃≅∃=Η9 8Χ%%:∃Φ <∃ %&β%Β Β Λ∃∋5∀6 Ο∃∋ !∋Π≅∋ε Μχ∋Λ∀%( ∋ς%
Α <∃ %&∃ ∀ ∋Π≅ Μχ∋=ΟΜΛΤβΕΧ∋=λ <µ !∋Ο%( ∋−
=λ 6∀∋ΟΕΜχ !%≅=ϕ∃%ΓΗ%( ∋ς%φ≅%=7 !β64∋=(∋∋Π≅Λ∃∋ΕΧ∋=λ 
Λ∀%:Β =78Χ%%:∃Φ ∋Π≅3Η≅  !∃8
∃%Υ∋ΛΑ,−5≅Η=7 !Λ∀Λ− 8ε Χ ?6µ%ΓΗ∋Χ∋&%−=τΛ∀Ηβ
∋_ %∃%Υ∋3Η≅ %β5Ν∃ Τ Λ∀!∃Χ%:λ!∃≅%θ !59∃=Χ !∃Χ?6µ%ΓΗ∃
?ε=τ:≅υ∃%∃%Υ∋∋Ο ν !6π%%(∋∋Κ∋Λ∀Μ%&:∃ !ΜΛΤβ=Φ8∗ 
5Η9∃∋Ο%Φ3; !∋Χ∋&%−=τΛ∀ΗΗπ∋∋Χ∋ &%−=τ:≅∋Π≅3Η≅ 
!∃8Ηπ∋5∀,Κ<&%Ν8∋Π≅∋ε≅∃&%−=Ο.

9∃∃%≅6β<Χ∃ ∃6=ΜΝ∋?=λ %9∃∃Α0β!λ=λ ,−
∼.2//∆∋Π≅( Π !∀0//.2//Ζ !∀∃5Κ∋2/2//⊥ΛΑ%:Ν
!∃ι88Χ%%:∃Φ %Β5∀∋Ξ,γ<∃ 3Η≅ =+=θ !<}<∃ 3Η≅ 
%ΓΗ?=λ 8Χ85Τ%β=ΜΝ∋∋∃≅%∀ δ≅∋ς8#,∃ Σβ ΣβΛΩ≅%ΓΗ?6µ
%ϕ ! !> Λ−  Ζ%ϕ ! !>  Λ− %ΜΞ ! =ΜΞ !%ϕ ! %∀∃,ε  =ΜΝ∋ ΕΧ∋=λ  %:Η !
δε ! ∋∗  =−∃ <& %ΗΧ  ∋Π≅ 3Η≅  !∃8⊥Ηπ∋ ,− 5≅Η =7 ! δΒ  ?∗  θ6 Ζ%ϕ !
!> Λ− 5∀%∃∋(Μ%∃ ⊥β∋4%Φ Μ,≅#
ρ6µ Η≅  !∃8
,∃ Σ
Η≅  !∃8 Σ Η≅  !∃8ΛΩ≅
ΛΚ∋ ο−5≅Η=7 ! ϕ ! !> 
Λ− 

ο−5≅Η=7 ! ϕ ! !> 
Λ− 

ο−5≅Η=7 !
 µ !β 5∗6
!∃8 Λ∀ %Π
,ε 
1/ !ΜΘ∃ %:γ
Ε− !
2/ % => ! %:γ
Ε− !
%Ω %:  1/
!ΜΘ∃ =&  2//
!ΜΘ∃
%Ω %:  2/ %
=> ! =&  1//
%=> !
%Ω %:  2//
!ΜΘ∃ =&  0//
!ΜΘ∃
 µ !
!∃8 Λ∀ Ε∗
3Κ !
1/ !ΜΘ∃ %:γ
Ε− !
2/ % => ! %:γ
Ε− !
%Ω %:  1/
!ΜΘ∃ =&  2//
!ΜΘ∃
%Ω %:  2/ %
=> ! =&  1//
%=> !
%Ω %:  2//
!ΜΘ∃ =&  0//
!ΜΘ∃
 ΜΞ !
69∃Λ∀3λ∋Λ4
1/ !ΜΘ∃ %:γ
Ε− !
1/ % => ! %:γ
Ε− !
%Ω %:  1/
!ΜΘ∃ =&  ∼/
!ΜΘ∃
%Ω %:  1/ %
=> !=& ∼/%
=> !
%Ω %:  ∼/
!ΜΘ∃ =&  1//
!ΜΘ∃
ΜΛΤβ∋Ο:ς% ∃Α%∃%Υ∋=Φ8∗ 5Η9∃7%,−%∃%Υ∋ Μ
Λ− β5≅Η=7 !β3Η≅ %β5Ν∃ Τ β!∃Χ%:λ!∃≅%θ !=ΜΝ∋3; !<Χ8ϕδ∃& %: %&
!∃χ∃∋σ !!∃− ! Μγ∃%≅6:Η !=Οβ≅∃%∃%Υ∋=ΜΝ∋,Ψ34 ! ∃Α ς%γ
8τ 5χ ∋Χ∋ Μχ∋5∀?6µΛ− Λ∀5≅Η=7 !
Ξ,γΕΧ∋=λ ?∃6µΛ− Λ∀5≅Η=7 !#
∆− =θ !<(#=−∃Λχ∃3Η≅  !∃8∀ Μχ∋5∀Λ− =∃Α5=ΜΝ∋∀ Μχ∋
∋ς8β=−∃Λχ∃3Η≅  !∃8∋_ 59∃5∀Λ− !∃%: =θ !<(<∃ 3Η≅ β!∃ς8]8=τ
%Μ

∆≅Η=7 !%: !δΒ ∀ ! θ65∀,−5≅Η=7 !δΒ ?∗ 6∀3Η≅  !∃8=+
3θ !<(Λχ∃∋Ξ?≅ ?ε 5}5≅Η=7 !Λ∀∋Ο%≅6!∃≅=Ο !δεΗ∃Φ6Ε+7∃Ζ<µ !
δ≅Η!>6,−5≅Η=7 !3Η≅  !∃8<(Ν8=> !%Θ∃Λ4βΝ8=> !∋µ !Λ∃∋⊥
 ∃ β 6υ∃67% Μχ∋β 6υ∃67% Α <∃ %&59∃5Κ≅∋φ ∋Χ∋%∃∋ζ 
<Χ∋ ≅β84%7∋Λ∀Η ∃Α&%−#
 #Β2.:#Φ?Γ>+.&ΗΙ =&#µ !%ΜΘ !∋Χ∋ Μχ∋
∋Ο%:Β =78Χ%%:∃Φ ∋∀ !∋≅Η%Β?=λ ΛΑ∋κ%∃?6µΛ− ∋σ ! Μ5≅Η
=7 !∋≅ΗΞ ,ΗΛχ∃∋Χ∋ Μχ∋∋Ο%:Β =78Χ%%:∃Φ %ς8(34 ΜγΤ%ε 
3Η≅  !∃8∋Ο,−Λ− 3Μχ∃1%:∃οΛ∀5≅Η=7 !3Μχ∃0// !ΜΘ∃=ΜΝ∋∋Η∃5∀
β Μ !γ∋Χ∋ Μχ∋∋Τ68Χ%%:∃Φ  Μ∃%≅6≅5∀∀Ηβ≅68∋∃≅
%Β=Ο59∃5∀3Η≅  !∃85χ 
Χ∋!∃χ∃9 %∃∋ζ  ∀%≅=ϕ∃%ΓΗ%Θ∃!∃≅ ,≅Η∋Η8;Ν8Λχ∃%:Β 
=78Χ%%:∃Φ <∃ %&∆Ε+7∃∋Π≅%Ω !!∃≅∃=Η9 ∃ Α <∃ %&%θ !%:Μγ !β?
6µΗ9%=7 !∋Π≅∋Χ∋3Η≅  !∃86γ:7 !%Β!∃χ∃9 %∃∋ζ ,Ρ=ΜΝ∋=∃Α
∋κ 59∃Ηπ∋<∃ Α <∃ %&,%ΗΧ∃β∋Χ∋3Η≅  !∃8Η9%=7 !<]6∃?εβ
67%,−3Η≅  !∃88Χ,ε Ηπ∋δλ,Χ8 Τ8β!∃ε∃%Φβ,−5ΜΝ !∋Χ∋3Η≅  !∃8
!∃ε6ι∋=Ο%∃∋ζ =Φ8∗ 5Η9∃∋σ !,Ρ%≅=ϕ∃%5Λχ∃%−∋=7%θ !
%:Μγ !?6µ∋Π≅∋Χ∋3Η≅  !∃8
 ϑ(Ε?:&#3Η6υ∃ !∀  !Α∋Ο%( ∋ς%β=π∋%:Μ !
:∃ !  Λ∃∋8∗ δ∃%?6µΛ− ∋σ ! Μ5≅Η=7 !,Ψ34 !:∃ !∋Η%Ω !
!∀  !Α∋σ !<Χ∋ ≅ !9  ΜγΤ%ε β∋Χ∋3Η≅  !∃8γ<
ΛΚ∋,ε Ες%8ε∃∋Ο,−Λ− 3Μχ∃1%:∃οΛ∀3Μχ∃0//5≅Η=7 !β%:Η !<∃=Ο
%ΜΞ ! 69∃∆3λ∋ Λ4∋Ο ,−Λ−  3Μχ∃0/////οΛ∀ 3Μχ∃1//5≅Η =7 !%Β =Α
%7∋α∃%≅6β=−∃Λχ∃3Η≅  !∃8∋µ ! !∃8β3Η≅  !∃8 Σ
∋ΟΛ− %Ω2/%=> !%:γΕ− !Λ∀,−5≅Η=7 !%Ω%: 1/=& 0// !ΜΘ∃β∋_ ∋Χ∋
3Η≅  !∃8%ΜΞ !69∃Λ∀3λ∋Λ4∋Ο,−Λ− %Ω1/%=> !%:γΕ− !Λ∀,−5≅Η
=7 !%Ω%: 1/ !ΜΘ∃=& ∼/ !ΜΘ∃

ΜΘ !5−∃β∋( ,Χ∋β∋∃& 5ΜΝ∋Λ∀<ε θ !υ%:Ν∋Π≅6υ∃?−∋!∃≅χ∃
64∋%∃8Χ%%:∃Φ ϕ =λ Λ∀δΑ Λν !<∃ %&∆Ε+7∃β∋Χ∋ Μχ∋=Α=Μ≅:≅ ν !
%∃%Υ∋8∗ 5Η9∃3; !5∀6∋θ ∋Υ%∃&%5Τ8 ν !∋( ,Χ∋8Χ%%:∃Φ 
Λ∀υ%:Ν∃Α ∀&%,Υ∋?≅ %:φ !βε Μγ !%χ∃%ϕ !%Φ Α <∃ %&
ΛΒ∋Χ∋%ΜΘ !∋∃&6%55χ 
ΜΛΤβΛ∃∋ΕΧ∋=λ :ξ∋Χ∋%∃%Υ∋=Φ8∗ 5Η9∃∋Ο} !Ι≅:ς%
?≅ %:φ !Ο5∀∋Ξ,γ=ΦΕΧ∋=λ ∋Ξ∋&?ε 5}Λχ∃ ν !∋( ,Χ∋Μ%∃ 
%(∋Ν8Λ∀Ε∗3Κ !∋Ξ∋ς%ϕ∋Υ∋β?ε 5}∋Ο∃?ε=−∃Λχ∃%− !∋Χ∋
3Η≅  !∃8 ∀
Χ∋=λ %τ6?≅ %:φ !∋Π≅=−∃Λχ∃8Χ%%:∃Φ <∃ %&=ς% Μχ∋%ΓΗ
Ε%&7∃ Τ8<∃ %&?−∋%&β%:Η !∋Χ∋ θ6?≅( 8Π∋Ο ∃Α∋( ,Χ∋β
!∃ε∃8Χ85χ  η68Χ%=& 6Υ∋∋≅Η ς%∃?εΗ9%=7 !β,Υ∋∋9 %:≅ 
∋σ ! Μ%∃Α6 θ !∋Π≅5Η9∃Β <∃ %& ∀( ΛΒΛΤ,−5ΜΝ !%θ !
5 =Χ !<Φ
−,Β,Β Χ∆Ε6Φ9∆ϑΓ<Γ747>468Υ74δ?≅?εΓ
 !
ρ6µΗ9%=7 !,ε Ες%<∃ 3Η≅ γ=∗ Ο∃ΛΑ ∀ΕΜγ !β6π%∀ !,ε 
Ες%<∃ 3Η≅ Λ∀∋Χ∋<&%∋ς9%τ !<%Τ%<Χ∋#∃Α<∃ 6π%δη !,ε Ες%
<∃ 3Η≅ ∋Π≅∋Χ∋ Β ∋ !:ς%∋Τ%ϑ8∃Α<∃ ΛΑ<Η%∀ !βδ& 
δ+∃∋_ 9 ∋&%− !=∃  Μχ∋∋ !∋ς8∋Η ∃Α Ξ∃<µ !=ε6
δεΗ%− !ΕΨ5}:Χ∋%ε∃%:Η !∋Χ∋τ Μ<µ !∋Ο
ν !<Ο<θ ΛΑ6π%δη !,ε Ες%<∃ 3Η≅ β%:Β =7∋µ ! !Λ∀ θ !
5Κ∋?ε 5}9 ∋&β%∃&%µ !%∃ !∗:≅ ∃Α&<]6%:Η !,ε Ες%6∀%:Η !
=Ο%∃&Λ− 5∀=π∋=∃Φ6 ϕ∃δΤ%
∀#∃%&∋ ( )
τ&%∋Χ∋=ΜΝ∋%∀ 5Τ8∋Ο !> Λ− 3Κ≅Λ∀Η !> Λ− %(∋
5σ∋Χ ∗ ∋7 !Λχ∃%(∋5σ∋Π≅!∃≅=Β Η=Οβ ν ! !ΜΘ∃=∃Α∀ 3Η≅ 
!∃8τ&%∋Ο%&69 ΛΑΛ−  ∃ΑΞ 5∀∋Ο%&69 ΛΑ θ !5Κ∋?ε 5}

_ ∋Χ∋∋Π≅ ∀ Μχ∋%Β59∃%ΜΘ !∋Ο ∃Α ∀?ε 5}&<]6ΛΑ
%:Β =7=∃Α∀   ∋σ !∋Μ≅=Χ8Υ !=ΜΝ∋ ∋τ?ε 5}3Η≅  !∃8%:Η !
6µ∃%:ΜΘ !∋9 %:≅ !≅!ω%∋Π≅∋Ξ∋&%λ%:ΜΘ ! Μ∃  ≅β!∗<Ο<θ 
%:Η !Λ∃∋=ε6δεΗ∋Η3Η≅  !∃8=Υ !Λν !Λ∀8Χ%%:∃Φ δΑ Λν !
  ∋9 =Οβ ,− !ΜΘ∃∋Π≅ ∋Ο %:Β =7β =ΜΝ∋ =∀Η%9Η ∋_  (%Ο
<θ ∋Π≅∋Χ∋3Η≅  !∃8 ∀5∀<µ !%ι%=ΜΝ∋ ∃Α∋Χ∋∋Χ δ7<%Τ%
∋σ ! Μ∋Χ∋ ∀?ε 5}!∃Σ∃β ν !∋µ ! ∗ ∋Ο%≅ !Α∋≅ΗΩ=Οβ3 =& 
θ !,ς%5≅Η=7 !%ς8β∃?ε,Ψ34 !Λ− <]6ε Μγ !=& <ε θ !Η∀ 
%:εΛ− Λ≅Λ∀δεΗ%Η∀ Λ− %ς8( =∃Α ∀,Ρ3 %χ∃<ε θ !%∃&8∋Τ Λ− 
∋Π≅∋Χ∋ !∗ ∀ !∋Π≅∋Χ∋3Η≅  !∃8 ∀δλ9 ∋&
∗+#,− ( .
Η∋Χ∋5∀ ν !3Η≅  !∃8∋Ο?6µ ΣβΛ− =τ%Μ∋ΗΗ9%
=7 !,ε Ες%<∃ 3Η≅ ∋_ (%5∀6∋ΗΗ9%=7 !,ε Ες%<∃ 3Η≅ !π8 ∃Α
<Ο<θ βε Μγ !%χ∃∋ς%5ΜΝ !,ε 8ζ6 Μ#∋ς%5ΜΝ !∋Μ≅∋≅Ηβ,Υ∋∋9 
%:≅ ∋Π≅∀ !Ο≅3λ∋Λ4∋_ &ψ3Η=Ο<µ !6γ:7 !=ΜΝ∋%λ%:ΜΘ !β !∀
∋∀ !<Ο%∃%4∀ !Ο≅( =∃Α ∀,Ρ3 =& 3Η≅ %%ς8Λ∀5Ν∃ Τ 
∋σ !%ς8β∋ε %:γΛ∃∋,ε Ες%<∃ 3Η≅ β3∋Ο ν !∀ Λ∃!∃≅ 5Τ %ΜΞ !
69∃β<∃ 3Η≅ %:Χ∃Λχ∃?=λ ∋Π≅8Χ85Τ%
/0− 12∋3#4)( 

(  ν !=π∋%:Μ !ΛΑ?6µ !> Λ− Λ∀5Κ∋5ΜΝ !5≅Η=7 !=+8τ 
∀Η Ο∃5 ,Κ84%7∋∋Π≅∋Χ∋Λ∀Η6µ∃%:ΜΘ !<∃ 3Η≅ Χ∋%Χ∋=7 !
%Ωδ  !Η∀∃ %χ∃3Η≅  !∃8∋σ ! =+!∗:≅<µ !(%<Ο <θ ∋Η∋Χ∋ 3Η≅ 
!∃8 ∀:Μχ∋&%β,Κ%Χ∋=7 !?ε 5}∋Π≅ ∀ Μχ∋ΛΑΗ∀ %∃ Τ%3Η≅ 
!∃8β∋Χ∋∋( ,Χ∋%&β∋( ,Χ∋%( 34 !β%ΜΞ !69∃β∋( ,Χ∋<Η≅φ∋
∋µ ! !β 5≅Η=7 ! Λ∀Λ∃∋ 5∀6ψ∋Ο ∃Α δς%∋Τ8 Χ∋=7 ! ?ε  5}∋Π≅ ∀
Μχ∋=−∃Λχ∃3Η≅  !∃8%:Η !<∗%ϕ∋Υ∋∋_  ∃ΑδΥ∋Ει∋οΚ%∃&4%Λ∀
:−∃5Η9 %λ%:ΜΘ ! Μ#%λ%:ΜΘ !Λ− β%λ%:ΜΘ !%µ !%∃ β%λ%:ΜΘ !3λ∋Λ4Λ∀1/
9 ∀ !!∃εβ∀ !5Τ%:∀ 5≅ !∗ ∃Α<Ο<θ ∋ΗΗ9%=7 !,ε Ες%<∃ 
3Η≅ ∋Π≅
−,Β,Κ Γ6:ΗΙ∆ϑΓ<Γ747>468Υ74δ?≅?εΓΕΘ6?Ρ67Π7ς674:Ω
∋ΟΛ≅∃%:_:ς%?≅ %:φ !%:Η ! Α <∃ %&∋Π≅6υ∃ Μχ∋α ∃Α
?−∋!∃≅%: %&!∃χ∃=π∋δ∃%5∀∋Χ∋ Μχ∋8Χ%%:∃Φ 5µ 5∀ Α %ε !∋Π≅
Α <∃ %&β5∀δ78Τ ∋ς%∀ <µ !%Φ%∃&=ΜΝ∋∋Π≅ Α <∃ %&( 8Π
∋Χ∋ Μχ∋∋σ !ΕΧ∋=λ Λ≅∃%:_?≅ %:φ !β5∗3∀∃∋Π≅
∗5..6+−37∋89):;
:Μχ∋&%β∋Χ∋∋∃&6%%:φ !5χ %:Η ! Α <∃ %&β%Τ6∋(Χ8=εΗ
%:Η !%ϕ !,−3Η≅  !∃8οΚ8Χ%%:∃Φ  ≅ ∋Π≅∋Χ∋∋εΛΑ,−5ΜΝ !Λ∀
∋ς%5ΜΝ !=+=Ο !!Ο8?≅ %:φ !Λ∀Η
Β∋Ο?6µ Σ  3=∃Α∋κ Η9%=7 !Χ∋3Η≅  !∃8
∀%ΜΘ !Η9%=7 !:ς% θ !=7 !Λ∀5∃ Η9%%:Η ! Α <∃ %&  <]Η%ΓΗ Α 
<∃ %& θ !=7 !%ΓΗοΚ!Ο86π%=Χ !<Φ∋Π≅∋Χ∋3Η≅  !∃8 ∀<∃& ∋Η
∋Χ∋3Η≅  !∃85χ ∋σ !8ε∃=∃Α∋κ %ΓΗβ%9Η=∀∋Η Α <∃ %& !∀∋∀ !
8Χ%%:∃Φ 
Η9%=7 !=≅ θ !Λ∀δ≅Η%:;6τ&%∋Χ∋5Ι ΛΚ∋<∃ %&β=+Λ∀
=≅ !∋ !∋ς867%<−∃5ΜΝ !5χ ∀ !ΗΧβ3λ∋Λ4=Χ !<Φ∋Η Α <∃ %&χ∃
ν !Μ%&ΛΑ !∀  !Αβ%(  9∋ε6%λ%:ΜΘ !∋≅Ηβ∋Χ∋∋Ο ∃Α
5Ν∃%&%:Η !Λ∃∋∋ !Υ !∋Χ∋,ε 8ζ6β3λ∋Λ4=Χ8Υ ! ∋τ%:Η ! Μχ∋Λ∀
!Η∀∃ Μχ∋Χ∋∋σ !=Ο !!Ο867%8τ Λ∀Η<∃6 !9∋Ες% Τ8<ζ
α∋Χ∋ Μχ∋=≅ !8Χ%%:∃Φ β67%,− !∀  !Α∋Ο5Ν∃%&Ες%<ζ Μ# µ !,ε β
%Π∋µ !6 !β∋& δ∃& %Πε∃,ε β3%6≅ψ%Β=Α3Η∋Χ∋,ε 
Ες%Ω=Οβ%9Η !> % Τ8ϕ =λ ∋Η3∗ ∋Μ
∗<=−>7∋?≅=Α#,
Α%∃Α65Κ∋Λ− #Χ∋∋Ο%Φ%∀ 5Τ8Λ∀Η9%=7 !6∀<µ !∋τ 
?Χ ∃ΑΛ− ∃Α ∀=+%ι%=ΜΝ∋=µ !=εΗ !ΜΘ∃3∗ %≅6!∃≅=τ%Μβ=π∋11
δ∃%5∀ !> Λ−  ∀ :υ∃%:Η !3∗ ∋ΜΞ  ν≅β5Ν∃%&∋Π≅∋Χ∋5∀∋Ο%Φ
3 3∀ !  =7 ! =ΜΝ∋ Λ−  %Ω !ΜΘ∃ %∗ βδ9  δψΛ∀δ∃&  ∋Χ∋ <Ηε  %∃Α  ∀
%∀ ∋Χ∋<Ηε =τ%Μ∋Ο∃?ε
Α !> 5≅Η=7 !#∃&6Μ%&ΛΑ,−5ΜΝ !β=+Λ∀=≅ !%ι%
67%5ΜΝ !5χ 5≅Η=7 !%≅6!∃≅Λ∀Η?Χ%:Β ,ε Ες%<∃ 3Η≅ Χ∋
∋Π&Η9%=7 !γ5Ι ΛΚ∋%ΜΞ !69∃∆3λ∋Λ4   ∋τ5≅Η=7 ! ∃Α7%
=π∋=∃Φ65∀5≅Η=7 !%:Η !<ΛΚ∋ ∀∋Ο %Φ5∀5≅Η=7 !=Ξ !∃ε β<µ ! 6ς%
∃Α%Θ∃!∃≅ =∀Η%9Ηβ∋κ∋τ δ>∃3Μ ! !ω  !∀5∀φ∋Ο%Φ%≅6!∃≅,ε Ες%
=ΜΝ∋π∋δ∃%β=−∃Λχ∃ ν ! Μχ∋=≅ !8Χ%%:∃Φ β !> 5≅Η=7 !%≅ !ΑΛ∀
%:Β =7%ς8 ∃Α( ∋Χ∋5∀ Ξ∃ΛΩ≅%9Η∋µ !θ Λ∃∋5∀6∋ΗφβΛΩ≅
%Τ 34 ! !> 5≅Η=7 !, ∋Ο6∀∋∃8( ∗ ∋µ !59∃:|π%<Χ∋β ∃Α3Η≅ 
!∃85χ Η9%=7 !<∃ 3Η≅ <µ !∋Ο∃?εβΛ∃∋!∃ε6δ∃ ∋&5∀<µ !
%Φ%:Χ <Σ∃ η6!∃ε6δχ%∋∃8(Η9%=7 !ΗΛΤβ5ΜΝ !5≅Η=7 !3Μ%Ω≅%Ω
∋Χ∋3Η≅  !∃85χ 59∃∋( 5∀ !> ∋ !5≅Η=7 !∋Η∋Χ∋
Α <∃ %& !∀∋∀ !8Χ%%:∃Φ β∋; !Λχ∃Ε%&∋ !β∋Χ∋∋σ !
Ες%∃  ∃ΑΞ ∀=Υ !=τ5∀∋Χ∋∋Π3Η≅  !∃8∗5∀5Κ∋5ΜΝ !:ς%
∋τ  %∃&%=Φ !Ο8 8τ %ι∋=ζ ,ε Ες%<∃  3Η≅ 8Χ% %:∃Φ !∀ ≅β ∃Α
!ΜΞ !6π%%:|%∀∃ θ !=+%Κ6Β %∀ 5Τ8Λ∀ΛΤ ∀ 3Η≅  !∃8Η9%=7 !∋Ο
∃?ε( %Ω=∗6∀=7∃ !σ∋Χ δ7β ∀<∃ 3Η≅ ∋Ο%:Β =7β< θ !=+
:≅=Θ∃χ∃<ε θ !≅6∃Φ%λ%:ΜΘ !β%:Β =7?ε 5}∋  !∃8β∋; !Λχ∃,Κ
θ !=7 !Λ∀5∃ Η9%βφ=+Λ∀=≅ !< !=λ Λ≅∃%:_%Η5χ ∋Π≅%:Η !
Α <∃ %&%λ%:ΜΘ !
Α%∀∃ ! %∃  ∃ #Χ∋<≅∃%Χ∋β8Χ%∋Χ∋ !> 5Κ∋Λ∀
%∃Α6 θ !%9∃∋υ∋Π≅=λ≅8ΜΞ !∃?ε∗ δ−8∗ %Χ !∃ι8∋Η∋Ο
%Φ%Τ 34 ! !> %∀∃ ! , ∋Ο%9∃=λ≅8ΜΞ !
∗∗<Β.Χ∆.−&)
− Η9%=7 !,ε Ες%<∃ 3Η≅ β∋Χ∋3Η≅  !∃8∋τ 8ε∃∋Ο !> 5≅Η
=7 !οΚ8Χ%%:∃Φ ΛΜΝ%δΤ∋∋Π≅∋Χ∋∋εΛΑ,−5ΜΝ !Λ∀∋ς%5ΜΝ !=+!Ο812
8τ <µ ! ΣΛ∀Η64∋%∃%θ !%:Μγ !<∃ %&β%9Η∋µ !θ Λ∃∋5∀6∋ΗΕ+7∃
& Μ∋Χ∋3Η≅  !∃85χ %ΜΘ !=π%∋Ξ,γ%9∃∋Χ∋%: !%∗6<∃ %&5χ ∋Π≅
=ς% Μχ∋%Β∋Χ∋59∃∋Ο6π%γ∋Χ∋=λ≅8ΜΞ !ε θ !,ε Ες%8∗ %Χ β
,Ψ34 !5≅Η=7 !%9∃∋υ=+!Ο88τ 5∀6!∃ε6%ς% !∃8β67%δ∀∃%ΗΧ Ε+7∃ ≅ 
!∃ε∃
 %9Η !>  % Τ8 ϕ =λ β %ΜΘ !Ε ∋Η3∗  ∋Μβ!Ο8 8τ 
!∃ε6δχ%∋ 5∋ΛΑ% Τ8∋Η∋Χ∋δ78Τ 3∗ ∋ΜΩ=Οβ%9Η:≅,Κ8Χ%%:∃Φ 
%ΜΞ !=−∃=> !=Α!∃ν≅∋Χ∋Λ; !6∃Α <Χ∋ ≅Λ∀∋ε∃%∃ 6−∃?≅ !∃ν≅
∋Χ∋<ΛΚ∋<∃ %&<Χ∋ ≅
∗/Χ#2ΕΦΓ74=(>=−&)
∋Ο6π% %:Η ! ∃Α !∀  !Αβ 5Ι ΛΚ∋Λ∀ %>  %9∃%ς% &<Χ∋
?≅ %:Η ! Α <∃ %&∋Π≅6υ∃ Μχ∋Ο5∀67%δ78Τ ν∋Ξβ!ω δΟ∋π%∋Ρ
Λχ∃∋Χ∋3Η≅  !∃85χ Η≅  !∃85χ %ΜΘ !%Τ8%: !Λ∀Η ν !=Η9 %λ
%:ΜΘ !∋Ο?6µ5χ Λ∀<µ !%Φδ≅Η?Χ%=ΜΝ∋%Η∀ δ7%λ%:ΜΘ !:Η !<∃=Ο
%λ%:ΜΘ !64∋%∃∋Π≅∋Χ∋59∃%Τ8%: !Λ∀Η ν !%λ%:ΜΘ ! !Χ∋
η6υ%:Ν∋Χ∋3Η≅  !∃85χ %:Η !Λ∃∋%∃&8∋Τ %λ%:ΜΘ !β∋∗ =−∃∋ !∋τ
%:Η !Ε+7∃χ∃Λ≅∃%:_5∀67%< 8∗ 8−∃∋Ο∃?εβ∋Χ∋ΛΩ≅∋ !
∋ς8∋Χ∋&%−=τΛ∀ΗΛΩ≅5∀%λ%:ΜΘ !%∃%4,ε 8ζ6Ο%Φ Ο∃Λχ∃,−Λ− 
Η9%=7 !<µ ! ∃Αβ67%,−Η9%=7 !%: %λ%:ΜΘ ! ! ΛΤ%5∃
%:γ%∀  ν !Λ%∃ ∋ !∋ς8∋Χ∋&%−=τΛ∀Η∋Η∋Χ∋3Η≅  !∃85χ 7%
,−<Χ∋59∃%:γ%∀ %λ%:ΜΘ !%∃%4,ε 8ζ6∋Η∋Χ∋3Η≅  !∃8
5χ Λ(34 Μ6≅6Χ6Ο∋β%∃&%δλβΛΤ%%Μ∋τ %∃&%ψ84∋Λ4∋Η?Χ%:Β ,ε 
Ες%<∃ 3Η≅ 
 οΚ%≅6!∃≅∋Π≅∋Χ∋%: %λ%:ΜΘ !5∀6∋Η,−5ΜΝ !Λ∀∋Π !5Η9∃
∀ !Ο≅β3λ∋Λ4<µ ! !Ω !%θ !5 χ∃<ε θ !%∃&8∋Τ Λ∀=ϕ∃6χ∃∋µ !
!β∋; !Λχ∃Ε%&8Χ%%:∃Φ ∋Π≅ Α <∃ %&β∋Χ∋δ7∋8ε∃=ϕ∃6χ∃
8ΜΞ !%Υ∋Η9%=7 !β=≅39 !ΗΧ,ε 8ζ6β%θ ! θ !,ς%β ∗ !∋≅Η∋ς%5ΜΝ !
,ε 8ζ6β!∃ε6!∃Χ%∀ ψ∃Α ∀3 =& %( ∋ς%∋9 %:≅ %: %λ%:ΜΘ !

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×