Tải bản đầy đủ

Hoạt động ngoài trời

http://nhipdieu.tk
I - T V N :ĐẶ Ấ ĐỀ
1. Xu t phát i m :ấ đ ể
Tr m m non " H c mà ch i - ch i mà h c". Ho t đ ng vui ch i là ho t đ ng ch ẻ ầ ọ ơ ơ ọ ạ ộ ơ ạ ộ ủ
đ o c a l a tu i m m non, mà trong đó vui ch i ngoài tr i là m t ho t đ ng không th ạ ủ ứ ổ ầ ơ ờ ộ ạ ộ ể
thi u vì tr s đ c hít th không khí trong lành, đ c quan sát th gi i xung quanh khámế ẻ ẽ ượ ở ượ ế ớ
phá nh ng đi u m i l t thiên nhiên giúp tr t ng thêm v n s ng và nh t là tr đ c t do ữ ề ớ ạ ừ ẻ ă ố ố ấ ẻ ượ ự
ho t đ ng .ạ ộ
2. Lý do:
Môi tr ng cho tr ho t đ ng ngoài tr i s là m t môi tr ng h p d n và lôi cu n ườ ẻ ạ ộ ờ ẽ ộ ườ ấ ẫ ố
tr n u chúng ta bi t n m b t và t n d ng t t c nh ng y u t có s n trong thiên nhiên, ẻ ế ế ắ ắ ậ ụ ấ ả ữ ế ố ẵ
tác đ ng vào chúng qua các trò ch i, quan sát, tìm hi u s v t xung quanh tr trong các tình ộ ơ ể ự ậ ẻ
hu ng. Nh ng câu h i nh : vì sao, làm th nào… và t s tò mò ham hi u bi t tr , ta ố ữ ỏ ư ế ừ ự ể ế ở ẻ
giáo d c cho tr hình thành hành vi đ p, thói quen t t, góp ph n phát tri n nhân cách tr . ụ ẻ ẹ ố ầ ể ẻ
Chính vì nhu c u nh n th c c a tr mu n khám phá th gi i xung quanh, tôi đã m nh ầ ậ ứ ủ ẻ ố ế ớ ạ
d n ch n đ tài " Phát huy tính tích c c ch đ ng c a tr ho t đ ng vui ch i ngoài ạ ọ ề ự ủ ộ ủ ẻ ở ạ ộ ơ
tr i".ờ
3. T m quan trong :ầ
Ho t đ ng ngoài tr i là m t trong nh ng ho t đ ng vui ch i mà tr h ng thú nh t, ạ ộ ờ ộ ữ ạ ộ ơ ẻ ứ ấ
mang l i cho tr nhi u ni m vui và ki n th c c n thi t v th gi i xung quanh chúng.ạ ẻ ề ề ế ứ ầ ế ề ế ớ
Tr nh n th c th gi i xung quanh b ng cách ti p xúc, tìm hi u, khám phá và quanẻ ậ ứ ế ớ ằ ế ể

tâm đ n nh ng gì x y ra cu c s ng xung quanh mình .ế ữ ả ở ộ ố
Qua ho t đ ng ngoài tr i tr th a mãn nhu c u ho t đ ng, nhu c u tìm hi u khám ạ ộ ờ ẻ ỏ ầ ạ ộ ầ ể
phá c a tr .ủ ẻ
Ho t đ ng vui ch i ngoài tr i t o cho tr s nhanh nh n và thích ng v i môi ạ ộ ơ ờ ạ ẻ ự ẹ ứ ớ
tr ng t nhiên đ ng th i tr t tin, m nh d n trong cu c s ng.ườ ự ồ ờ ẻ ự ạ ạ ộ ố
4. Ph m vi áp d ng SKKN:ạ ụ
L p ch i 2, tr ng MN Thiên Lý, Qu n Tân Phú.ớ ồ ườ ậ
II -N I DUNG CHÍNH:Ộ
a. Thu n l i :ậ ợ
Nhà tr ng có t sách và nhi u tài li u phong phú đ tham kh oườ ủ ề ệ ể ả
Tr ng trang b nhi u đ dùng đ ch i ho t đ ng ngoài tr i đa d ng và phong phú .ườ ị ề ồ ồ ơ ạ ộ ờ ạ
B n thân th ng xuyên h c h i các đ ng nghi p qua các bu i d gi ho t đ ng và ả ườ ọ ỏ ồ ệ ổ ự ờ ạ ộ
tìm hi u qua các lo i sách báo đ ng th i có k ho ch s p x p ho t đ ng vui ch i theo ể ạ ồ ờ ế ạ ắ ế ạ ộ ơ
t ng ch đ v i s h ng thú c a tr .ừ ủ ề ớ ự ứ ủ ẻ
Ph huynh ng h các nguyên v t li u cho các ho t đ ng và h c sinh thì tích c c ụ ủ ộ ậ ệ ạ ộ ọ ự
tham gia các trò ch i.ơ
http://nhipdieu.tk
b. Khó kh n :ă
V trí khu v c tr ng không phù h p v i đ t tr ng cây, cây tr ng khó phát tri n nên ị ự ườ ợ ớ ấ ồ ồ ể
t o môi tr ng có m ng xanh r t v t v luôn đòi h i s bao quát ch m chút th ng xuyênạ ườ ả ấ ấ ả ỏ ự ă ườ
cây m i có th phát tri n .ớ ể ể
a s ph huynh l p đ u là thành ph n lao đ ng nên trò chuy n cùng tr v th Đ ố ụ ở ớ ề ầ ộ ệ ẻ ề ế
gi i xung quanh tr còn h n ch , đa ph n là cô cung c p cho tr ki n th c.ớ ẻ ạ ế ầ ấ ẻ ế ứ
1.Bi n pháp x lý :ệ ử
@. Bi n pháp 1: a d ng các trò ch i ngoài tr i .ệ Đ ạ ơ ờ
Th c tr ng tr ng tôi là m t tr ng có di n tích sân r ng, s s cháu h p lý nên vi cự ạ ườ ộ ườ ệ ộ ỉ ố ợ ệ
t ch c cho các cháu vui ch i ho t đ ng ngoài tr i theo l ch c th c a t ng nhóm r t ổ ứ ơ ạ ộ ờ ị ụ ể ủ ừ ấ
thu n ti n. Riêng v i l p tôi ngoài vi c tách nhóm cho cháu ho t đ ng, tôi còn ch đ ng ậ ệ ớ ớ ệ ạ ộ ủ ộ
tìm tòi nh ng n i dung ho t đ ng ngoài tr i , nh ng trò ch i v n đ ng, trò ch i dân gian ữ ộ ạ ộ ờ ữ ơ ậ ộ ơ
g n v i ch đi m và g n v i nh ng m c th i gian phù h p .ắ ớ ủ ể ắ ớ ữ ố ờ ợ
" Các trò ch i phát tri n giác quan:ơ ể
- Tr l ng nghe ti ng đ ng, ti ng kêu đâu, nghe ti ng gió th i, lá r ng, chim hót, ẻ ắ ế ộ ế ở ế ổ ụ
ng i mùi hoa, mùi c , mùi c a lá cây, c m nh n ánh n ng m t tr i, qua trò ch i ai tinh m t, ử ỏ ủ ả ậ ắ ặ ờ ơ ắ
đoán cây qua lá, đoán v t b ng tay, ai thính tai, đoán xem ti ng đ ng gì…ậ ằ ế ộ
" Các trò ch i t ng c ng nh n th c c a tr :ơ ă ườ ậ ứ ủ ẻ
- Tr ch i v i cát, n c, s i, ph n v , đ t đá đ bi t đ c tính ch t c a chúng. Ch iẻ ơ ớ ướ ỏ ấ ẽ ấ ể ế ượ ấ ủ ơ
v i lá cây nh x p lá thành nh ng hình d ng khác nhau theo trí t ng t ng c a tr nh ớ ư ế ữ ạ ưở ựơ ủ ẻ ư
hình bông hoa, c n nhà, con b m….ă ướ
- Tr tham gia tr ng cây và ch m sóc v n cây xung quanh khu v c tr ng nh m ẻ ồ ă ườ ự ườ ằ
phát tri n óc tò mò tr : quan sát s thay đ i hàng ngày c a cây xanh trong tr ng và phân ể ở ẻ ự ổ ủ ườ


lo i chúng nhóm có hoa, nhóm không có hoa, nhóm n qu …. ạ ă ả
- Qua nh ng trò ch i này c ng giúp tr m r ng m i quan h v i th gi i xung ữ ơ ũ ẻ ở ộ ố ệ ớ ế ớ
quanh, cách ch m sóc cây xanh và b o v cây xanh, rèn cho tr cách giao ti p l ch s v i ă ả ệ ẻ ế ị ự ớ
m i ng i.ọ ườ
" Ho t đ ng giúp phát tri n v n đ ng tr : Ch i v i các đ ch i có s n trong ạ ộ ể ậ ộ ở ẻ ơ ớ ồ ơ ẵ
tr ngườ
- Thông qua ho t đ ng leo trèo trên các thi t b d ng c v n đ ng ngoài tr i: c u ạ ộ ế ị ụ ụ ậ ộ ờ ầ
tu t, các v n đ ng bò tr n trèo tung ném chuy n b t, leo qua các b c tam c p, g c cây, ộ ậ ộ ừơ ề ắ ậ ấ ố
nh y lò cò rèn cho tr s khéo léo nhanh nh n c a đôi bàn tay, bàn chân, giáo d c tr không ả ẻ ự ẹ ủ ụ ẻ
leo trèo nh ng n i nguy hi m.ữ ơ ể
- T ch c cho cháu ch i m t s trò ch i sinh ho t t p th đ n gi n, trò ch i sinh ổ ứ ơ ộ ố ơ ạ ậ ể ơ ả ơ
ho t c ng đ ng c ng r t thu hút tr nh : trò ch i đoàn k t, tr i n ng tr i m a, b n súng, ạ ộ ồ ũ ấ ẻ ư ơ ế ờ ắ ờ ư ắ
đ i ch cho b n, b y cá, cá s u lên b … ho c c ng có th hát cho cháu hát theo m t s bài hát ổ ỗ ạ ẫ ấ ờ ặ ũ ể ộ ố
sinh ho t t p th đ n gi n nh : B n đâu, q a bóng tròn, ra đây xem…ạ ậ ể ơ ả ư ạ ở ủ
- Ngoài nh ng trò ch i v n đ ng theo ch ng trình ch m sóc và giáo d c tr , tôi ữ ơ ậ ộ ươ ă ụ ẻ
c ng đã linh ho t trong vi c thay đ i lu t ch i, thay đ i tên trò ch i nh m thu hút tr và ũ ạ ệ ổ ậ ơ ổ ơ ằ ẻ
h p d n tr vào các trò ch i.ấ ẫ ẻ ơ
http://nhipdieu.tk
Ví d : Trò ch i đ i ch có th thay đ i tên là bão th i, gió th i, tìm b n…ụ ơ ổ ỗ ể ổ ổ ổ ạ
-Trò ch i Kéo co có th thay đ i tên là Kéo pháoơ ể ổ
- Cùng làm v i cô nh ng đ ch i ngoài tr i : qu c u làm t dây nilon và n p nh a, ớ ữ ồ ơ ờ ả ầ ừ ắ ự
bông v làm t gi y và ng hút, hay nh t nh ng chi c lá khô cùng đ m, so sánh đoán v i ụ ừ ấ ố ặ ữ ế ế ớ
nhau lá gì…
- Nh ng l p xe h i b b có th t n d ng đ cho tr ch i nh y b t ho c bò chui, ữ ố ơ ị ể ể ậ ụ ể ẻ ơ ả ậ ặ
đi th ng b ng trên l p xe.ă ằ ố
- Ph n v ho c b t c nh ng d ng c cho tr h c gi th d c c ng có th t n ấ ẽ ă ấ ứ ữ ụ ụ ẻ ọ ờ ể ụ ũ ể ậ
d ng cho tr ho t đ ng ngoài tr i c ng là m t hình th c ôn luy n k n ng v n đ ng ụ ẻ ạ ộ ờ ũ ộ ứ ệ ỹ ă ậ ộ
cho trẻ
" S u t m m t s trò ch i v n đ ng và trò ch i dân gian cho tr ho t đ ng ngoài tr iư ầ ộ ố ơ ậ ộ ơ ẻ ạ ộ ờ
phù h p v i t ng ch đi m: Bong bóng bay, Chèo thuy n, àn chu t con…ợ ớ ừ ủ ể ề Đ ộ
Ví d : Ch đi m mùa xuân, s u t m thêm nh ng trò ch i dân gian trong l h i mùa xuân ụ ủ ể ư ầ ữ ơ ễ ộ
d y cháu ch i: đá c u, nh y dây, ném còn, b t m t b t dêạ ơ ầ ả ị ắ ắ
@ Bi n pháp 2: Cách t ch c trong các ho t đ ng liên ý đ t o h ng thú cho tr , tr có th ệ ổ ứ ạ ộ ể ạ ứ ẻ ẻ ể
tr i nghi m qua ho t đ ng tr đ c h c trong l p.ả ệ ạ ộ ẻ ượ ọ ớ
" Ho t đ ng quan sát :ạ ộ
- ây là m t hình th c cho tr làm quen v i nh ng ki n th c t nhiên, xã h i xung Đ ộ ứ ẻ ớ ữ ế ứ ự ộ
quanh tr , kích thích óc tìm tòi khám phá c a tr . N i dung quan sát th ng d a vào kh ẻ ủ ẻ ộ ườ ự ả
n ng c a t ng tr đ có th nâng cao hay h th p yêu c u tùy t ng tr ng h p quan sát. ă ủ ừ ẻ ể ể ạ ấ ầ ừ ườ ợ
cho tr quan sát đ c t t h n, tôi đã h ng tr cùng chu n b tr c khi quan sát v i Để ẻ ượ ố ơ ướ ẻ ẩ ị ướ ớ
tôi, ch ng h n v i ch đi m th gi i th c v t thì yêu c u tr th c hi n nhà nh tìm ẳ ạ ớ ủ ể ế ớ ự ậ ầ ẻ ự ệ ở ư
hi u v 1 s lo i hoa và mang hoa vào trong l p cho c l p cùng xem, hay v n đ ng s ề ề ố ạ ớ ả ớ ậ ộ ự
h tr c a ph huynh trò chuy n cùng tr hay d n cho tr tham quan v n hoa công ỗ ợ ủ ụ ệ ẻ ẫ ẻ ườ ở
viên, ngoài ra cô c n có câu h i g i ý nh m phát tri n t duy c a tr … V i cách này tôi nh nầ ỏ ợ ằ ể ư ủ ẻ ớ ậ
th y tr ho t đ ng r t tích c c và không nh ng th c ng đã nh n đ c s tham gia r t ấ ẻ ạ ộ ấ ự ữ ế ũ ậ ượ ự ấ
nhi t tình c a ph huynh h c sinh.ệ ủ ụ ọ
- ng th i v i v i ph ng pháp m i luôn l y tr làm trung tâm trong quá trình Đồ ờ ớ ớ ươ ớ ấ ẻ
quan sát chính vì th cô c n có nh ng ki n th c r ng v th gi i xung quanh đ cung ế ầ ữ ế ứ ộ ề ế ớ ể
c p cho tr . ấ ẻ
- có th k t h p liên ý gi a ho t đ ng chung và ho t đ ng ngoài tr i t o h ng thúĐể ể ế ợ ữ ạ ộ ạ ộ ờ ạ ứ
đ tr ho t đ ng.ể ẻ ạ ộ
VD : Ti t môi tr ng xung quanh ch đ m t s lo i hoa.ế ườ ủ ề ộ ố ạ
" Tr chu n b m t s lo i hoa .ẻ ẩ ị ộ ố ạ
" Cho tr quan sát và trò chuy n cùng tr v m t s lo i hoa trong tr ng.ẻ ệ ẻ ề ộ ố ạ ườ
" Tr nêu lên s hi u bi t c a mình v m t s lo i hoa.ẻ ự ể ế ủ ề ộ ố ạ
" D a vào hi u bi t c a tr cô g i ý đ m r ng s hi u bi t c a tr và cung c p ự ể ế ủ ẻ ợ ể ở ộ ự ể ế ủ ẻ ấ
m t s đ c đi m mà tr hi u sai.ộ ố ặ ể ẻ ể
" Cho tr k chuy n v đ c đi m c a hoa mà tr có. ẻ ể ệ ề ặ ể ủ ẻ
VD : Các b n bi t mình là hoa gì không?ạ ế
http://nhipdieu.tk
" Hoa mình đ c bi t có 5 cánh và n vào mùa xuânặ ệ ở
" Hoa có màu vàng và ch n mi n Nam n c mình.ỉ ở ở ề ướ
Qua đó tr có th k sáng t o theo suy ngh c a mình v m t s lo i hoa.ẻ ể ể ạ ĩ ủ ề ộ ố ạ
VD : Ti t toán v i s l ng 5 và ch đ v các lo i hoa.ế ớ ố ượ ủ ề ề ạ
" Sau khi ki n th c đã đ c cung c p trong gi ho t đ ng chung thì ho t đ ng ế ứ ượ ấ ờ ạ ộ ở ạ ộ
ngoài tr i có th k t h p trong gi quan sát v n hoa và yêu c u tr ch n cho cô hoa có 5ờ ể ế ợ ờ ườ ầ ẻ ọ
cánh, k tên 5 lo i hoa mà con bi t, k tên 5 lo i hoa theo màu s c và tìm trong sân tr ng ể ạ ế ể ạ ắ ườ
có các đ v t nào có s l ng là 5…ồ ậ ố ượ
" Khi ch i trò ch i b ng các nguyên v t li u m tr có th s p x p các h t thành các ơ ơ ằ ậ ệ ở ẻ ể ắ ế ạ
lo i hoa có 5 cánh…ạ
" Trò ch i đ ng cô yêu c u tr ch y theo nhóm, m i nhóm có m t lo i hoa và phân ơ ộ ầ ẻ ạ ỗ ộ ạ
lo i v đ c đi m, hình dáng, màu s c, n i s ng… c a lo i hoa mà tr chu n b .ạ ề ặ ể ắ ơ ố ủ ạ ẻ ẩ ị
Khi t ch c cho cháu quan sát c n l u ý:ổ ứ ầ ư
" T o đi u ki n cho tr t do tìm tòi và khám phá đ i t ng, t tr suy lu n ,cô đ t ạ ề ệ ẻ ự ố ượ ự ẻ ậ ặ
nh ng câu h i m .ữ ỏ ở
VD : t ra nh ng câu h i v các lo i hoaĐặ ữ ỏ ề ạ
- Theo con hoa này là hoa gì
- T i sao con đ c tên nh v y.ạ ặ ư ậ
- Hoa có đ c đi m gìặ ể
- Hoa s ng đâu.ố ở
- Làm cách nào đ ch m sóc cây.ể ă
" Không nên kéo dài th i gian quan sát b i vì s có th làm ph n tác d ng giáo d c tr . ờ ở ẽ ể ả ụ ụ ẻ
Tr c n đ c ho t đ ng và k t thúc trong tâm tr ng tích c c…ẻ ầ ượ ạ ộ ế ạ ự
" i t ng và yêu c u quan sát ph i phù h p và kích thích đ c t duy c a tr .Đố ượ ầ ả ợ ượ ư ủ ẻ
@ Bi n pháp 3: S u t m, sáng t o đ ng dao, hò vè, câu đ … ng d ng vào trò ch i nh m ệ ư ầ ạ ồ ố ứ ụ ơ ằ
phát tri n 5 m c tiêu giáo d c.ể ụ ụ
VD : Qua nh ng câu hò vè giúp cho tr kích thích h ng thú khi ho t đ ng v a hát v a vui ữ ẻ ứ ạ ộ ừ ừ
v nh t lá vàng r i hay thích thú khi v nh ng lá vàng mà tr đã nh t đ c trong sân tr ng. ẻ ặ ơ ẽ ữ ẻ ặ ượ ườ
ng th i còn giúp cho tr phát tri n ngôn ng v các t khó nh ch " v, r " rèn luy n Đồ ờ ẻ ể ữ ề ừ ư ữ ệ
cho tr phát âm chu n h n và nh n th c ph i gi gìn b o v môi tr ng s ch m i n iẻ ẩ ơ ậ ứ ả ữ ả ệ ườ ạ ở ọ ơ
và phát tri n tính sáng t o, th m m cho tr v i m i s v t trong thiên nhiên ể ạ ẩ ỹ ẻ ớ ọ ự ậ
Ve v vè veẻ
Th y lá vàng r i ấ ơ
Cùng nhau thi đua
Nh t lá vàng r iặ ơ
Sân tr ng thêm s ch ườ ạ
Thêm s ch cái mà thêm s ch.ạ ạ
Các b n i i iạ ớ ờ ơ
Cùng nhau thi đua
http://nhipdieu.tk
Tranh tài v đ pẽ ẹ
Xem ai sáng t oạ
c các b n khenĐượ ạ
c khen cái mà đ c khen.Đượ ượ

VD:Trò ch i b y cá : Ch i t p th v i s l ng t 10 b n tr lên.ơ ẫ ơ ậ ể ớ ố ượ ừ ạ ở
Lu t ch i : Khi nghe hi u l nh thì nh ng b n làm b y s ng i xu ng , nh ng b n nào ậ ơ ệ ệ ữ ạ ẫ ẽ ồ ố ữ ạ
còn n m trong vòng tròn thì s b b t và thay th làm b y.ằ ẽ ị ắ ế ẫ
Cách ch i : Chia làm hai nhóm, m t nhóm làm b y và nhóm còn l i làm cá Nhóm làm nh ng ơ ộ ẫ ạ ữ
con cá thì hai tay ch m l i, l n sóng ch y ra ch y vào vòng tròn còn nh ng b n làm b y ụ ạ ượ ạ ạ ữ ạ ẫ
thì nghe hi u l nh n m ch t tay và ng i xu ng. Khi b t đ u ch i c hai nhóm đ u hát bài ệ ệ ắ ặ ồ ố ắ ầ ơ ả ề
hát cá vàng b i. Khi đã b t h t cá thì các b n đ i vai cho nhau.ơ ắ ế ạ ổ
V i trò ch i này giúp cho tr c ng c l i các bài hát mà tr đã đ c h c và phát tri n các c cho ớ ơ ẻ ủ ố ạ ẻ ượ ọ ể ơ
cho tr nhanh nh n qua các ho t đ ng ch y, u n l n tay khi ch y đ ng th i kích thíchẻ ẹ ạ ộ ạ ố ượ ạ ồ ờ
cho tr h ng thú khi đ c v n đ ng ch i.ẻ ứ ượ ậ ộ ơ
Thông qua nh ng câu chuy n k trong l p cô có th g i ý cho tr m t s hình nh ữ ệ ể ớ ể ợ ẻ ộ ố ả
trong sân tr ng và tr có th sáng t o câu chuy n trong chuy n qua hình nh đó. ườ ẻ ể ạ ệ ệ ả
VD : Ch đ Mùa xuân, cô k cho tr nghe câu chuy n v cô tiên mùa xuân và khi cô tiên ủ ề ể ẻ ệ ề
mùa xuân đ n thì m i v t đ u xanh t i , ban cho các loài hoa có nhi u màu s t đ p. Khi trế ọ ậ ề ươ ề ắ ẹ ẻ
quan sát hoa cúc trong v n ch th y màu vàng thì cô g i ý cho tr sáng t o v câu chuy n ườ ỉ ấ ợ ẻ ạ ề ệ
c a loài hoa cúc có nhi u màu. Qua đó c ng giúp cho tr có trí t ng t ng và tính sáng t o ủ ề ũ ẻ ưở ượ ạ
phong phú trong nh n th c c a tr , đ ng th i giáo d c cho tr tính th m m v v đ p ậ ứ ủ ẻ ồ ờ ụ ẻ ẩ ỹ ề ẻ ẹ
c a các loài hoa và ngôn ng c a tr khi dùng t c ng phong phú h n.ủ ữ ủ ẻ ừ ũ ơ
@ Bi n pháp 4: Chu n b t n d ng các nguyên v t li u ph c v cho ho t đ ng ch i thiên ệ ẩ ị ậ ụ ậ ệ ụ ụ ạ ộ ơ
nhiên.
- cho tr có s ham thích khám phá t nhiên ta c n cho tr quan sát các hi n Để ẻ ự ự ầ ẻ ệ
t ng s v t xung quanh mình.ượ ự ậ
VD : Tr xu ng sân tr ng th y nhi u lá vàng thì cô cho tr thi nhau nh t lá vàng và cùng tròẻ ố ườ ấ ề ẻ ặ
chuy n v i nhau v lá vàng. ệ ớ ề
" b n đó là lá c a cây gì? T i sao b n bi t.Đố ạ ủ ạ ạ ế
" T i sao lá r ng , quan sát trên cây lúc này nh th nào.ạ ụ ư ế
" Cây c n gì đ s ng , ng i ta tr ng cây đ là gì .ầ ể ố ườ ồ ể
" Theo b n mình b o v cây b ng cách nào.ạ ả ệ ằ
" Quan sát xem có bao nhiêu cây cùng gi ng v i lo i cây này.ố ớ ạ
- ng th i đ t o h ng thú cho tr ch i v i thiên nhiên cô g i ý cho tr đem nhi u Đồ ờ ể ạ ứ ẻ ơ ớ ợ ẻ ề
nguyên v t li u m nh các lo i h t đã lu c s n, c ng rau mu ng, c … và thay đ nhi u ậ ệ ở ư ạ ạ ộ ẵ ọ ố ỏ ổ ề
hình th c cho phong phú.ứ
- Cô g i ý cho tr ch i, giúp tr sáng t o trong s n ph m c a mình.ợ ẻ ơ ẻ ạ ả ẩ ủ
VD : T o b c tranh b ng lá câyạ ứ ằ
http://nhipdieu.tk
" i nh t nhi u lo i lá khác nhau (Lá tròn, dài, r ng c a, to, nh …), phân lo i lá theo Đ ặ ề ạ ă ư ỏ ạ
đ c đi m.ặ ể
" Sau đó tô màu m t m t v i nhi u màu s c khác nhau, r i dán lên t gi y A3 ho c ộ ặ ớ ề ắ ồ ờ ấ ặ
A4 t o thành b c tranh r t đ p.ạ ứ ấ ẹ
" Xâu h t b ng h t đ u đã lu c s qua m m.ạ ằ ạ ậ ộ ơ ề
" S vòng b ng c ng rau mu ngỏ ằ ọ ố
" X p hình các con v t b ng lá cây…ế ậ ằ
@ Bi n pháp 5: Vai trò c a giáo viên trong đ nh h ng t ch c cho tr .ệ ủ ị ướ ổ ứ ẻ
- i v i giáo viên c n ph i nâng cao trình đ chuyên môn, luôn h c t p qua sách báo,Đố ớ ầ ả ộ ọ ậ
n m b t s đ i m i c a quá trình ho t đ ng đ tr có ki n th c sâu đáp ng đ c yêu c u ắ ắ ự ổ ớ ủ ạ ộ ể ẻ ế ứ ứ ượ ầ
ham h c h i khám phá c a tr .ọ ỏ ủ ẻ
- Luôn có ý tìm tòi và s u t m nh ng trò ch i hay l , nh ng đ tài khám phá đ h ng ư ầ ữ ơ ạ ữ ề ể ướ
tr quan sát th nghi m .ẻ ử ệ
- Sáng t o trong đ dùng đ ch i v i các nguyên v t li u đ n gi n, g n g i xung ạ ồ ồ ơ ớ ậ ệ ơ ả ầ ũ
quanh tr mà hi u qu và nâng cao yêu c u t trò ch i đó.ẻ ệ ả ầ ừ ơ
- Luôn có h ng thay đ i cách h ng d n đ dùng đ ch i, nguyên v t li u m i m ,ướ ổ ướ ẫ ồ ồ ơ ậ ệ ớ ẻ
phong phú đ t o h ng thú thu hút tr tham gia ho t đ ng.ể ạ ứ ẻ ạ ộ
- N m b t đ c ý tr , tôn tr ng ý ki n c a tr d a vào ý tr đ giúp tr phát tri n ắ ắ ượ ẻ ọ ế ủ ẻ ự ẻ ể ẻ ể
theo m c tiêu ch ng trình ch m sóc giáo d c m m non m i.ụ ươ ă ụ ầ ớ
- Cô luôn t o c h i đ tr nói theo suy ngh c a mình.ạ ơ ộ ể ẻ ĩ ủ
2. Hi u qu ban u :ệ ả đầ
Cháu h ng thú và tích c c h ng ng theo ho t đ ng c a trò ch i.ứ ự ưở ứ ạ ộ ủ ơ
Qua m t n m ti n hành và s a đ i theo nhi u cách khác nhau đ tìm ra nh ng h ng t t ộ ă ế ử ổ ề ể ữ ướ ố
nh t cho cháu khi ho t đ ng ngoài tr i tôi nh n th y đa s cháu đã tr nên nhanh nh n, ch ấ ạ ộ ờ ậ ấ ố ở ẹ ủ
đ ng trong m i ho t đ ng rõ r t, c th là các cháu có tính nhút nhác nh : Bé Minh Châu, Vinhộ ọ ạ ộ ệ ụ ể ư
C ng, H nh Thi, Gia Huy…, đ n g n cu i n m h c các cháu tr nên m nh d n và t tin ườ ạ ế ầ ố ă ọ ở ạ ạ ự
h n trong giao ti p, ho t bát h n và không còn r t rè nhút nhác nh lúc đ u n m h c, h n ơ ế ạ ơ ụ ư ầ ă ọ ơ
th n a nh n th c c a các cháu v th gi i xung quanh c ng phát tri n rõ r t, cháu ch m ế ữ ậ ứ ủ ề ế ớ ũ ể ệ ă
h c h n và luôn ch đ ng trong m i ho t đ ng khám phá v th gi i xung quanh.ọ ơ ủ ộ ọ ạ ộ ề ế ớ
M t khác nh ng cháu khác trong l p đã n m đ c m t s ki n th c khoa h c, ki n ặ ữ ớ ắ ựơ ộ ố ế ứ ọ ế
th c xã h i khi tham gia tích c c vào nh ng ho t đ ng thiên nhiên, ho t đ ng ngoài tr i. ứ ộ ự ữ ạ ộ ạ ộ ờ
Ch ng h n cháu hi u đ c: ẳ ạ ể ượ
" Làm th nào đ v n cây c a bé luôn xanh t i s ch s ?ế ể ườ ủ ươ ạ ẽ
" T i sao l i có hi n t ng s m ch p khi tr i m a?ạ ạ ệ ượ ấ ớ ờ ư
" Trong đ t có nh ng gì?ấ ữ
" Ph i nói chuy n nh th nào đ v a lòng ng i nghe? ả ệ ư ế ể ừ ườ
3. Ki m nghi m (so sánh k t q a). ể ệ ế ủ
http://nhipdieu.tk
N m h că ọ
N i dungộ
2005 - 2006
Xem l i s sạ ĩ ố
2006 - 2007
Nh n th cậ ứ T ng s tr : 15/22 trổ ố ẻ ẻ
t 68,2 % Đạ T ng s tr : 18/22 trổ ố ẻ ẻ
t 81,8 %Đạ
Ngôn ngữ T ng s tr : 17/22trổ ố ẻ ẻ
t 77,3 %Đạ T ng s tr : 18/22 trổ ố ẻ ẻ
t 81,8 %Đạ
M nh d n trong giao ti pạ ạ ế T ng s tr : 14/22 trổ ố ẻ ẻ
t 63.6 %Đạ T ng s tr : 16/22 trổ ố ẻ ẻ
t 72,7 %Đạ
Th l c ể ự T ng s tr : 18/22 trổ ố ẻ ẻ
t 81,8 %Đạ T ng s tr : 20/22 trổ ố ẻ ẻ
t 90,9 %Đạ
III .M T TÍCH C C VÀ H N CH C A SÁNG KI N KINH NGHI M :Ặ Ự Ạ Ế Ủ Ế Ệ
1. Tích c c :ự
- Luôn tìm tòi, sáng t o nhi u trò ch i m i l và thay đ i nhi u hình th c trò ch i đạ ề ơ ớ ạ ổ ề ứ ơ ể
thu hút s h ng thú c a tr .ự ứ ủ ẻ
- H c h i nhi u kinh nghi m c a các đ ng nghi p qua các trò ch i, t o tình hu ngọ ỏ ề ệ ủ ồ ệ ơ ạ ố
cho tr h ng thú.ẻ ứ
- Tr h ng thú và tích c c tham gia vào các ho t đ ng.ẻ ứ ự ạ ộ
- Ph huynh an tâm khi th y tr ham thích đi h c.ụ ấ ẻ ọ
2. H n ch :ạ ế
- C n s u t m nhi u trò ch i m i l lôi cu n và h p d n tr .ầ ư ầ ề ơ ớ ạ ố ấ ẫ ẻ
IV/ BÀI H C KINH NGHI M :Ọ Ệ
- Qua áp d ng sáng ki n kinh nghi p tr ng đó là m t bài h c đ mình th nghi mụ ế ệ ở ườ ộ ọ ể ử ệ
ph ng pháp d y c a mình trên tr , qua đó ta th y đ c nh ng trò ch i nào nên áp d ng và ápươ ạ ủ ẻ ấ ượ ữ ơ ụ
d ng vào lúc nào, vào th i đi m nào đ lôi cu n s chú ý c a tr và t o cho tr s h ng thú, ụ ờ ể ể ố ự ủ ẻ ạ ẻ ự ứ
tho i mái trong khi ch i.ả ơ
- V i đ ng nghi p cùng h c h i nh ng kinh nghi m qua nh ng trò ch i dân gian, ớ ồ ệ ọ ỏ ữ ệ ữ ơ
ph ng pháp gây h ng thú cho tr khi quan sát …ươ ứ ẻ
V/ K T LU N :Ế Ậ
Qua m t n m cho cháu ho t đ ng ngoài tr i theo các ph ng pháp trên tôi nh n ộ ă ạ ộ ờ ươ ậ
th y cháu tr nên thông minh nhanh nh n rõ r t, cháu tích c c và ch đ ng trong m i ho t ấ ở ẹ ệ ự ủ ộ ọ ạ
http://nhipdieu.tk
đ ng tìm tòi và khám phá th gi i xung quanh. Cháu bi t suy ngh và đ t ra nhi u câu h i suyộ ế ớ ế ĩ ặ ề ỏ
lu n lý thú cho c cô và tr khác cùng suy ngh tr l iậ ả ẻ ĩ ả ờ
Bên c nh đó ngôn ng tr tr nên m ch l c h n, tr m nh d n và t tin h n trongạ ữ ẻ ở ạ ạ ơ ẻ ạ ạ ự ơ
giao ti p r t nhi u, thói quen lao đ ng t ph c v tr t t h n. Không nh ng th ế ấ ề ộ ự ụ ụ ở ẻ ố ơ ữ ế ở
tr còn hình thành nh ng ph m ch t t t nh kh n ng ph i h p ho t đ ng t t v i các ẻ ữ ẩ ấ ố ư ả ă ố ợ ạ ộ ố ớ
b n, kh n ng t k m ch , nh ng nh n b n, bi t ch i cùng b n và giúp đ b n. ó là ạ ả ă ự ề ế ườ ị ạ ế ơ ạ ỡ ạ Đ
ni m vui không ch dành cho các b c cha m mà còn là ni n vui l n c a cô giáo m m non, ề ỉ ậ ẹ ề ớ ủ ầ
c a nh ng ng i làm công tác giáo d c. ủ ữ ườ ụ

Ngày 22 tháng 3 n m 2010ă
Ng i vi tườ ế
V n Th H ng Loană ị ồ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×