Tải bản đầy đủ

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU
Toàn cầu hóa và khu vực hóa đã trở thành xu hướng phát triển chung của thế giới.
Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng này mà phải nắm bắt cơ hội để đưa đất nước
nhanh chóng hội nhập với khu vực và với thế giới một cách chủ động, tích cực và hiệu
quả. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực như hiện vậy, Việt Nam sẽ phải
cắt giảm đáng kể hàng rào thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu là loại thuế có liên quan
đến yếu tố nước ngoài, đồng thời ảnh hưởng lớn đến vấn đề tự do hóa thương mại. Vì
thế bất kỳ một quốc gia nào chấp nhận con đường hội nhập đều phải chấp nhận ràng
buộc mình với các cam kết quốc tế, mà nội dung chủ yếu của các cam kết đó là dỡ bỏ
hàng rào thương mại, đặc biệt là hàng rào thuế nhập khẩu. Ngoài WTO, Việt Nam còn
phải thực hiện nhiều lộ trình cắt giảm thuế để tham gia các khu vực mậu dịch tự do
như: khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung
Quốc (ACFTA); khu vực mậu dịch tự do ASEAN với các đối tác khác như: Hàn Quốc,
Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Newzealand. Trong bối cảnh đó, pháp luật về thuế nhập khẩu là
một vấn đề cần phải có sự quan tâm thích đáng.
Hiểu được vai trò, ý nghĩa quan trọng của thuế nhập khẩu trong hoàn cảnh như
vậy, em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực
thi pháp luật thuế nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay” cho bài tập học kỳ của mình với
mục đích được tham gia làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật thuế
nhập khẩu ở nước ta.
KẾT BÀI

Có thể thấy, kể từ khi ra đời, pháp luật về thuế nhập khẩu ở nước ta đã dần một
tiến bộ hơn, phát huy được vai trò của một sắc thuế đặc biệt. Tuy nhiên, trong điều kiện
đất nước ngày càng một hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, một yêu cầu đặt ra trước
mắt đối với quốc gia là cần phải ngày càng hoàn thiện hơn pháp luật về thuế nhập khẩu
cũng như một số loại thuế khác có liên quan sao cho phù hợp với các cam kết quốc tế
nhưng vẫn luôn đảm bảo sức cạnh tranh cho thị trường nội địa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×